មន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់

Location: Phnom Penh Branches

Position: មន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់

Deadline: March 31, 2022

Apply Now

Duties & Responsibilities

 • ធ្វើផែន​ការយុទ្ធសាស្រ្ត​ (ប្រាក់បញ្ញើរ ផ្តល់កម្ចី) រយៈពេលខ្លី និង វែង
 • ធ្វើប្រតិបត្តិ​ការ​ផ្ដល់​កម្ចី និង​សេវាប្រាក់​បញ្ញើរ​ គោរព​គោលការណ៍ នីតិវិធី បទដ្ឋានកំណត់ និងអនុវត្តតាមការណែនាំផ្សេងៗ របស់ស្ថាប័ន
 • ស្វែង​យល់​ពី​បរិយាកាស​គូប្រកួតប្រជែង និង ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយផលិតផល និងសេវកម្មរបស់ស្ថាប័ន
 • ដោះ​ស្រាយ​កម្ចី​មាន​បញ្ហា​ និង​សម្របសម្រួល​រាល់​ការ​តវ៉ា ឬ ទាមទារ​ផ្សេងៗ​របស់​អតិថិជន
 • ផ្តល់ការណែនាំការហ្វឹកហាត់ ឬការបណ្តុះបណ្តាលចាំបាច់ដល់មន្រ្តីឥណទានកម្រិតចូលថ្មី
 • ធ្វើ​របាយការណ៍បូក​សរុប​ការអនុវត្តផែនការ និង​លទ្ធផល​ការងារ
 • អនុវត្តការងារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ដែល​​តម្រូវ​ដោយ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​។

Requirement Competencies

 • បាន​បញ្ចប់​បរិញ្ញា​ប័ត្រ ​ផ្នែក​ធនាគារ និង ហរិញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ សេដ្ឋកិច្ច និង គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • មានបទពិសោធន៍ផ្ដល់​ប្រាក់​កម្ចីយ៉ាង​តិចបំផុត​ ២​ឆ្នាំ​ ក្នុង​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ធនាគារ
 • មានចំណេះ​ដឹង​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​សេវាហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានជំនាញ​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​សេវាកម្មល្អ ការទំនាក់ទំនងល្អ និង ការដោះ​ស្រាយបញ្ហា
 • ត្រូវមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះការងារ និង មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មាន​ចំណេះ​ដឹង​អាច​អាន និង​ សរសេរ​ភាសាអង់គ្លេសបាន​ខ្លះកាន់តែប្រសើរ
 • មាន​សីលធម៌ល្អ មាន​ឥរិយាបទល្អ មាន​ភាព​ស្រោះ​ត្រង់​ មាន​ការគោរព​វិន័យ
 • មាន​ចំណេះ​ដឹង​អាច​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Ms. Office and Ipad
 • អាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់។​

Benefit Packages

We offer competitive remuneration package and opportunity for career and personal development.

How to Apply

Applyjob@wooribank.com.kh

Phone: 089 333 767

Head Office Address: Building #398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang I,

Boeung Keng Kang , Phnom Penh.

Share