សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែអត្រាការប្រាក់!

ធនាគារ អ៊ូរី​ សូមជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ចំពោះគណនីសន្សំតាមផែនការ​ និងគណនីសន្សំតាមកាលកំណត់ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 តទៅ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្រាការប្រាក់លើគណនីដែលត្រូវបានកែប្រែ៖

1. គណនីសន្សំតាមផែនការ

 1.1 សម្រាប់ឯកត្តជន

អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំតាមផែនការ សម្រាប់បុគ្គល
រយៈពេល (ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* សមតុល្យអប្បបរមា
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
40,000 រៀល ឬ 10ដុល្លារ
3-54.75%4.00%
6-85.50%5.00%
9-116.00%5.25%
12-177.00%6.50%
18-357.00%6.60%
24-357.25%6.75%
367.50%6.90%

2.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន

អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំតាមផែនការសម្រាប់ស្ថាប័ន
រយៈពេល (ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* សមតុល្យអប្បបរមា
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក
40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារ
3-54.75%3.50%
6-85.50%4.50%
9-116.00%4.75%
12-177.00%6.00%
18-237.00%6.10%
24-357.25%6.25%
367.50%6.50%

2.​ គណនីសន្សំតាមផែនការផ្លឹស

 2.1 សម្រាប់ឯកត្តជន

សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល
រយៈពេល
(ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឯកត្តបុគ្គល
ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារ
3-54.50%3.75%
6-85.25%4.75%
9-115.75%5.00%
12-176.75%6.25%
18-236.75%6.35%
24-357.00%6.50%
367.25%6.65%

2.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន

សម្រាប់អតិថិជនស្ថាប័ន
រយៈពេល
(ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ស្ថាប័ន
ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារ
3-54.50%3.25%
6-85.25%4.25%
9-115.75%4.50%
12-176.75%5.75%
18-236.75%5.85%
24-357.00%6.00%
367.25%6.25%

3. គណនីសប្បុរស 

3.1 សម្រាប់ឯកត្តជន

រយៈពេល (ខែ)អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ សម្រាប់ឯកត្តជន
ដក​ការ​ប្រាក់​នៅ​កាល​​បរិច្ឆេទ​កំណត់ដក​ការ​ប្រាក់​រៀង​រាល់​ខែ ​
រៀលដុល្លារអាមេរិករៀលដុល្លារអាមេរិក
3-55.85%5.10%5.60%4.85%
6-86.60%6.10%6.35%5.85%
9-117.10%6.35%6.85%6.10%
128.10%7.60%7.85%7.35%

3.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន

រយៈពេល (ខែ)អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ សម្រាប់ស្ថាប័ន
ដក​ការ​ប្រាក់​នៅ​កាល​​បរិច្ឆេទ​កំណត់ដក​ការ​ប្រាក់​រៀង​រាល់​ខែ ​
រៀលដុល្លារអាមេរិករៀលដុល្លារអាមេរិក
3-55.85%4.60%5.60%4.35%
6-86.60%5.60%6.35%5.35%
9-117.10%5.85%6.85%5.60%
128.10%7.10%7.85%6.85%
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី!

4.គណនីចម្រើនទ្រព្យ

4.1 សម្រាប់ឯកត្តជន

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ឯកត្តជន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
រយៈពេល រៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាតរៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាត
1-2 ខែ4.00%3.50%0.50%n.an.an.a
3-5 ខែ5.75%5.00%1.00%5.50%4.75%0.75%
6-8 ខែ6.50%6.00%1.75%6.25%5.75%1.50%
9-11 ខែ7.00%6.25%2.50%6.75%6.00%2.25%
12-17 ខែ8.00%7.50%3.75%7.75%7.25%3.50%
18- 23 ខែ8.00%7.60%3.75%7.75%7.35%3.50%
24-35ខែ8.25%7.75%4.00%8.00%7.50%3.75%
36 ខែ8.50%7.90%4.00%8.25%7.65%3.75%
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ឯកត្តជន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ឆ្នាំ
រយៈពេល (ខែ)រៀលដុល្លារអាមេរិក
24 ខែ8.10%7.60%
36 ខែ8.35%7.75%

4.2 សម្រាប់ស្ថាប័ន

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ស្ថាប័ន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
រយៈពេល រៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាតរៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាត
1-2 ខែ4.00%3.00%0.50%n.an.an.a
3-5 ខែ5.75%4.50%1.00%5.50%4.25%0.75%
6-8 ខែ6.50%5.50%1.75%6.25%5.25%1.50%
9-11 ខែ7.00%5.75%2.50%6.75%5.50%2.25%
12-17 ខែ8.00%7.00%3.75%7.75%6.75%3.50%
18-23 ខែ8.00%7.10%3.75%7.75%6.85%3.50%
24-35 ខែ8.25%7.25%4.00%8.00%7.00%3.75%
36 ខែ8.50%7.50%4.00%8.25%7.25%3.75%
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី!
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ស្ថាប័ន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ឆ្នាំ
រយៈពេល (ខែ)រៀលដុល្លារអាមេរិក
24 ខែ8.10%7.10%
36 ខែ8.35%7.35%
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី!

5.គណនីចម្រើនទ្រព្យផ្លឹស

ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់
រយៈពេលរៀលដុល្លារ
36 ខែ8.40%7.80%

រយៈពេល និងអត្រាការប្រាក់បិទគណនីមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់
រយៈពេល រៀលដុល្លារ
<12 ខែ1%1%
12 – 23 ខែ8.00%7.50%
24 – 35 ខែ8.25%7.75%

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត: 023 963 333 / 081 331 333

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

 

Share