មន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់ & មន្ត្រីឥណទាន

ទីតាំង: Phnom Penh Branches

មុខតំណែង: មន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់ & មន្ត្រីឥណទាន

ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2023

Apply Now

កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

 • ស្វែងរកអតិថិជនគោលដៅនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
 • ទំនាក់ទំនង និង ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ទៅអតិថិជន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និង ភាគីពាក់ព័ន្ឋ
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន និង ដោះស្រាយបញ្ហា
 • ធ្វើការណាត់ជួប និង ពន្យល់អតិថិជនពីលក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចី
 • បញ្ចេញប្រាក់កម្ចី និង តាមដានការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់អតិថិជន បន្ទាប់ពីទទួលប្រាក់កម្ចី
 • សហការល្អជាមួយមន្រ្តីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
 • ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីដោះស្រាយបំណុល ចំពោះប្រាក់កម្ចីដែលមានបញ្ហា
 • ធើ្វរបាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពសម្រេចបាន និង បញ្ហាប្រឈមទៅកាន់ប្រធាន។

Requirement Competencies

 • កំពុងសិក្សាឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ​ផ្នែក​ធនាគារ និង ហរិញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ សេដ្ឋកិច្ច និង គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការផ្សព្វផ្សាយ ការវិភាគ និង ការគណនា
 • មានភាពស្មោះត្រង់ និង ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ មានភាពច្បាស់លាស់ និង ម៉ត់ចត់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ច
 • មានការគោរព និង ឥតលំអៀងក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចជាមួយគ្រប់អតិថិជន
 • មានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែក សហការណ៍ និង បំពេញការងារជាក្រុម
 • អាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូជាប្រចាំ និងត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូ ឬរថយន្ត
 • ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន ដែលម៉ូតូនោះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយបានមានទីលំនៅក្នុងតំបន់ ឬ ខេត្តដែលប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរ។

Benefit Packages

We offer competitive remuneration package and opportunity for career and personal development.

របៀបដាក់ពាក្យ

Applyjob@wooribank.com.kh

Phone: 089 333 767

Head Office Address: Building #398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang I,

Boeung Keng Kang , Phnom Penh.

Share