សក្តិសមទៅនឹងគ្រប់ការប្រើប្រាស់​របស់អ្នកជាមួយ ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាផ្លាធីនីម​ របស់ធនាគារ អ៊ូរ៊ី!

អត្ថប្រយោជន៍

  • កាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពដោយការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់កាន់តែតិច
  • ធ្វើប្រតិបត្តិការតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមទាំងអស់ ដែលមានស្លាកសញ្ញា VISA ឬ VISA Plus
  • ផ្តល់បទពិសោធន៍ក្នុងការទិញទំនិញកាន់តែប្រសើរជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូរបស់ធនាគារ អ៊ូរី
  • ប្រសិទ្ធិភាពពេលវេលានិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់
  • ការទិញអនឡាញ
  • អាចធ្វើប្រតិបត្តិការ នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោក
  • អាចធ្វើការស្នើសុំប័ណ្ណរហូតដល់ 3 ក្នុងមួយគណនី

កម្រៃសេវា

កម្រៃសេវាប័ណ្ណវីសា ផ្លាធីនីម

ល.របរិយាយតម្លៃសេវា
1ការចេញប័ណ្ណថ្មី​មិនគិតថ្លៃ
2ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ១៥០ ដុល្លារ
3ការចេញ លេខសម្ងាត់ (PIN) ថ្មីមិនគិតថ្លៃ
4ការចេញប័ណ្ណឡើងវិញ - ក្លែងបន្លំ / កំហុសរបស់ធនាគារមិនគិតថ្លៃ
5ការចេញប័ណ្ណឡើងវិញ - បាត់បង់ / លួច / ខូច៥ ដុល្លារ
6ការចេញប័ណ្ណឡើងវិញ​ - ផុតកំណត់មិនគិតថ្លៃ
7ការចេញប័ណ្ណឡើងវិញ - មុនផុតកំណត់ ១ ខែមិនគិតថ្លៃ
8តម្លៃសេវាវិវាទ(តែជាប្រតិបត្តិការរបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណ)១០% នៃចំនួនទឹកប្រាក់វិវាទ ឬអប្បបរមា ១០ ដុល្លារ
9ប្រតិបត្តិការមិនជោគជ័យមិនគិតថ្លៃ
10ប័ណ្ណបង្ខាំងទុកដោយម៉ាស៊ីន ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេង​(លេខ PIN មិនត្រឹមត្រូវ ឬប័ណ្ណផុតកំណត់)មិនគិតថ្លៃ
11ដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM ធនាគារអ៊ូរីមិនគិតថ្លៃ
12ដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេង (ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស)១.៩៩% ឬ​អប្បបរមា ៥ ដុល្លារ
13ប្រតិបត្តិការទិញតាមម៉ាស៊ីន POS ឬ E-commerceមិនគិតថ្លៃ
14ពិនិត្យសមតុល្យ ឬពិនិត្យរបាយការណ៍សង្ខេប តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM ធនាគារអ៊ូរីមិនគិតថ្លៃ
15ពិនិត្យសមតុល្យតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM/POS របស់ធនាគារផ្សេង​ (ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស)មិនគិតថ្លៃ
16ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណ មិនមែន ប្រាក់រៀល/ដុល្លារអាមេរិកមិនគិតថ្លៃ

កម្រិតប្រតិបត្តិការសម្រាប់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាផ្លាធីនីមចេញដោយធនាគារ អ៊ូរី

ល.រកម្រិតប្រតិបត្តិការកម្រៃសេវា
1ការដកប្រាក់ (ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ)២០,០០០ដុល្លារ
2ការផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនីធនាគារអ៊ូរី ទៅ គណនីធនាគារអ៊ូរី ​​(ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ)១,០០០ ដុល្លារ
3ការទិញ (ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ)៣០,០០០ ដុល្លារ
4ចំនួនប្រតិបត្តិការដកប្រាក់អតិបរមា(ក្នុងមួយថ្ងៃ)៣០ ដង
5ចំនួនប្រតិបត្តិការទិញអតិបរមា(ក្នុងមួយថ្ងៃ)៣០ ដង

តម្លៃសេវាអេធីអឹមសម្រាប់ប័ណ្ណវីសាចេញដោយធនាគារផ្សេង

ប្រតិបត្តិការអេធីអឹមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារ អ៊ូរី
ប័ណ្ណវីសានៅក្នុងប្រទេសប័ណ្ណវីសាមកពីក្រៅប្រទេស
ពិនិត្យសមតុល្យមិនគិតថ្លៃ០.៥០ ដុល្លារ
ការដកប្រាក់មិនគិតថ្លៃ៥ ដុល្លារ
កម្រិតប្រតិបត្តិការ៥០០ ដុល្លារ

*បញ្ញត្តិ​ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប័ណ្ណឥណពន្ធសម្រាប់ឯកត្តជន

*បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប័ណ្ណឥណពន្ធសម្រាប់ស្ថាប័ន