ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងដំណោះស្រាយកាន់តែប្រសើរ!

⬇️Sign In Below

អត្ថប្រយោជន៍

 • កាន់តែងាយស្រួល សេវាធនាគារតាមអ៊ិនធឺណិតរបស់អ៊ូរី ផ្តល់ឱ្យអតិថិជនអាចប្រើគណនីពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 2.5% ចំពោះគណនីសន្សំសម្រាប់សាជីវកម្ម
 • គ្រប់គ្រង សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាមួយភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់
 • អាចគ្រប់គ្រងប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី (ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា និងប័ណ្ណឥណទានវីសា) បានគ្រប់ពេលវេលាដោយទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់
 • ងាយស្រួលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិទៅកាន់ដៃគូអាជីវកម្មជាមួយមធ្យោបាយលឿន ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់
 • អតិថិជនអាចគ្រប់គ្រងគណនីប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងប្រសិទិ្ធភាពខ្ពស់តាមរយៈអ៊ូរី អ៊ីនធឺណិតវេប និងតាមកម្មវិធីចល័ត Woori Business App
 • ផ្ដល់ជូនកម្រៃសេវាសមរម្យលើសេវាធនាគារតាមអ៊ិនធឺណិតរបស់អ៊ូរី

មុខងារនៃសេវាធនាគារតាមអ៊ិនធឺណិត

មុខងារហិរញ្ញវត្ថុ

 • សេវាប្រាក់បៀវត្សរ៍
 • ការទូទាត់វិក្កយបត្រ
 • សេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍
 • សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ
 • សេវាបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ
 • សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន
 • សេវាផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងធនាគារ អ៊ូរី
 • សេវាហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
 • សេវាដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
 • ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគារផ្សេងក្នុងប្រព័ន្ធបាគង ប្រព័ន្ធ Fast និងប្រព័ន្ធ RFT

មុខងារមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

 • ព័ត៌មានពាណិជ្ជករ
 • ការគ្រប់គ្រងប័ណ្ណ
 • ការគ្រប់គ្រងគណនី
 • ការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់(សម្រាប់តួនាទី Master )
 • ការពិនិត្យមើលសេចក្ដីអនុម័ត(សម្រាប់តួនាទី Master )
 • ការបង្កើតគម្រូទូទាត់អ្នកទទួលផល
 • ការគណនា(អត្រាប្ដូរប្រាក់ កម្ចី គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់)
 • ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
 • អត្រាការប្ដូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
 • ការកំណត់ទីតាំង /សាខា /ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
 • អេក្រង់ដើម/ទំព័រដើម
 • សេចក្តីជូនដំណឹង
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ
 • កម្រងសំណួរ/ចម្លើយ
 • ការគ្រប់គ្រងមូលប្បទានប័ត្រ (ពិនិត្យស្ថានភាព, បញ្ឈប់ការទូទាត់, ស្នើសុំសៀវភៅ, ស្នើសុំមូលប្បទានប័ត្ររបស់ធនាគារ)

ចុចលើ Sign In ដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់⬇️

វិធីស្នើសុំ

 • អតិថិជនត្រូវតែមានគណនីចំបងជាប្រភេទសាជីវកម្មជាមួយធនាគារ អ៊ូរី
 • អតិថិជនត្រូវតែធ្វើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងចុះហត្ថលេខានៅលើទម្រង់ពាក្យស្នើសុំសេវាធនាគារតាមអ៊ិនធឺណិតរបស់អ៊ូរី។
ទំនាក់ទំនង