ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

សំពៀត ឥណទាន

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ​(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
២០១៨២១៨.២៥៦.០៨៧
២០១៩៣៣៥.៥២៧.៥០៥
២០២០៦២៣.១៣៩.១៥៦
២០២១៩២៧.៨៣៣.៤៨៧
២០២២១.១៨៣.៣២៤.០៦៧

អតិថិជនកម្ចីសកម្ម

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
២០១៨១៣៧.០១៧
២០១៩១៣៣.២៨៤
២០២០១៥៥.៤៦៧
២០២១១៧៧.២៥៦
២០២២១៩៦.៨២១

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ​(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
២០១៨៦១.៧៨៨.៨២៨
២០១៩៦៦.២៦៨.៨៦២
២០២០១២៤.៥០៨.៦៦៦
២០២១២១៧.៤៥៥.១៦១
២០២២៥៣.៤៦៤.៤៧២

អតិថិជនបញ្ញើ-សន្សំ

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
២០១៨១១៧.៤៧៨
២០១៩១៩៣.៤៥៨
២០២០២៦៣.០៨៣
២០២១៣៣០.៦០៧
២០២២៤១៦.៤៩១

ចំនួនទ្រព្យសកម្ម

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ​(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
២០១៨២៤២.៨៨៨.៨៤៩
២០១៩៣៧៩.៩៤២.៨៤១
២០២០៧៧៤.២១៥.៤២៧
២០២១១.១៦២.៤៦០.៤៩១
២០២២១,៤៤២,១៨២,៧១៩

បុគ្គលិក

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
២០១៨១.៤២៩
២០១៩១.៦៨២
២០២០២.៩៨៤
២០២១៣.៧៨០
២០២២៤.២០៥

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង