ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

សំពៀត ឥណទាន

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ ​(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
២០១៨២១៨.២៥៦.០៨៧
២០១៩៣៣៥.៥២៧.៥០៥
២០២០៦២៣.១៣៩.១៥៦

អតិថិជនកម្ចីសកម្ម

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០
២០១៨១៣៧.០១៧
២០១៩១៣៣.២៨៤
២០២០១៥៥.៤៦៧

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ ​(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
២០១៨៦១.៧៨៨.៨២៨
២០១៩៦៦.២៦៨.៨៦២
២០២០១២៤.៥០៨.៦៦៦

អតិថិជនបញ្ញើ-សន្សំ

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០
២០១៨១១៧.៤៧៨
២០១៩១៩៣.៤៥៨
២០២០២៦៣.០៨៣

ចំនួនទ្រព្យសកម្ម

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ ​(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
២០១៨២៤២.៨៨៨.៨៤៩
២០១៩៣៧៩.៩៤២.៨៤១
២០២០៧៧៤.២១៥.៤២៧

បុគ្គលិក

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០
២០១៨១.៤២៩
២០១៩១.៦៨២
២០២០២.៩៨៤

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI WON

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង