ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

សំពៀត ឥណទាន

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ​(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
២០១៨២១៨.២៥៦.០៨៧
២០១៩៣៣៥.៥២៧.៥០៥
២០២០៦២៣.១៣៩.១៥៦
២០២១៩២៧.៨៣៣.៤៨៧

អតិថិជនកម្ចីសកម្ម

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
២០១៨១៣៧.០១៧
២០១៩១៣៣.២៨៤
២០២០១៥៥.៤៦៧
២០២១១៧៧.២៥៦

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ​(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
២០១៨៦១.៧៨៨.៨២៨
២០១៩៦៦.២៦៨.៨៦២
២០២០១២៤.៥០៨.៦៦៦
២០២១២១៧.៤៥៥.១៦១

អតិថិជនបញ្ញើ-សន្សំ

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
២០១៨១១៧.៤៧៨
២០១៩១៩៣.៤៥៨
២០២០២៦៣.០៨៣
២០២១៣៣០.៦០៧

ចំនួនទ្រព្យសកម្ម

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ​(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
២០១៨២៤២.៨៨៨.៨៤៩
២០១៩៣៧៩.៩៤២.៨៤១
២០២០៧៧៤.២១៥.៤២៧
២០២១១.១៦២.៤៦០.៤៩១

បុគ្គលិក

ពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
២០១៨១.៤២៩
២០១៩១.៦៨២
២០២០២.៩៨៤
២០២១៣.៧៨០

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI WON

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង