ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន គឺទៅតាមគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • សម្រាប់តម្រូវការទុនបង្វិល (សម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការហិរញ្ញប្បទាន ទ្រទ្រង់ដល់ការទូទាត់ចំណាយរយៈពេលខ្លី ឬត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាព​អាជីវកម្មជាក់លាក់​រយៈ​ពេលខ្លី)។
 • សម្រាប់ទុន ​/ ការវិនិយោគ។
 • សម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្ម។
 • សម្រាប់ធ្វើបុនហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារ/គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត ដូចមានចែងនៅក្នុងចំណុចខាងលើ។

អត្ថប្រយោជន៍៖

 • ឥណទានទំហំធំ ដែលសាកសមនឹងគ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្មទាំងអស់។
 • អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង។

 • រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ១២០ ខែ។
 • ដំណើរការអនុម័តកម្ចីឆាប់រហ័ស។

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ
 • ប្រាក់រៀល និងដុល្លារអាមេរិក
ទំហំឥណទាន
 • ឥណទានទំហំធំ ដែលសាកសមនឹងគ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្មទាំងអស់។
រយៈពេល
 • រហូតដល់ ១២០ ខែ។
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
 • អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង។
របៀបបង់សង
 • ជម្រើសនៃការបង់សងបត់បែន
ទ្រព្យធានាដែលអាចទទួលយកបាន
 • គ្រប់ប្រភេទអចលនវត្ថុទាំងអស់ដែលមានទីតាំងគ្រប់កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងគ្រប់បណ្ដាខេត្ត/ក្រុង។
 • គណនីមានកាលកំណត់របស់ធនាគារអ៊ូរី។
 • ការធានាដោយភាគីទី៣។
 • ប័ណ្ណធានាពីធនាគារ

របៀបស្នើសុំខ្ចី៖

 • សូមអញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខារបស់ធនាគារអ៊ូរីដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
 • សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរសព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣ ឬ ០៨១ ៣៣១ ៣៣៣
ទំនាក់ទំនង