ស​ន្សំ/បញ្ញើ

ឃ្លាំមើលសាច់ប្រាក់របស់អ្នករីកចម្រើនជាមួយយើងខ្ញុំ

ស្វែងយល់បន្ថែម

ប្រាក់កម្ចី

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក បង្កើតភាពកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នក

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាផ្ទេរប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ និងទទួលប្រាក់ពីមិត្តភក្តិ ឬ ក្រុមគ្រួសារ

ស្វែងយល់បន្ថែម

ដាក់ប្រាក់បញ្ញើឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស បន្ថែមអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

ការសន្សំដែលសមនឹងរបៀបរស់នៅរបស់អ្នក

ស្វែងយល់ពីស​ន្សំ/បញ្ញើ

គណនីសង្ឃឹម

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីចម្រើនទ្រព្យ

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីសប្បុរស

ស្វែងយល់បន្ថែម

កម្ចីកាន់តែប្រសើរ ជីវភាពកាន់តែប្រសើរ

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក បង្កើតភាពកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ឈានដល់គោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយកម្ចីអាជីវកម្មរបស់យើង។

ស្វែងយល់បន្ថែម

កម្ចី

រហូតដល់ ១០ ម៉ឺនដុល្លារ

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ

១,00% ទៅ ១,៥0%

រយៈពេលម្ចី

រហូតដល់៨៤ខែ

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង