លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ
 • រៀល, ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំកម្ចីអតិបរមា
 • ២០.០០០.០០០ រៀល
 • ៥.០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា
 • កម្រិតសិក្សាអប់រំចំណេះដឹងទូទៅ៖ ១២ ខែ
 • កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង៖ ៤៨ ខែ
 • កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ៖ ៨៤ ខែ
 • កម្រិតអនុបណ្ឌិត៖ ៤៨ ខែ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ៖ ២៤ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
 • ចន្លោះពី ១,៣០% ដល់ ១,៥០%
របៀបបង់សង
 • ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រស្នើប្រាក់កម្ចី
 • កម្ចីជាក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន

របៀប​ស្នើសុំ

 • សូមអញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខារបស់ធនាគារអ៊ូរីដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
 • សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរសព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣ ឬ ០៨១ ៣៣១ ៣៣៣
ទំនាក់ទំនង