លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ
  • រៀល, ដុល្លារអាមេរិក, ថៃបាត
ទំហំកម្ចីអតិបរមា
  • ៤.០០០.០០០ រៀល
  • ១.០០០ ដុល្លារ
  • ៤០.០០០ បាត
រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា
  • រហូតដល់ ២៤ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
  • ចាប់ពី ១,៤៥% ទៅ ១,៥០%
របៀបបង់សង
  • ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រស្នើប្រាក់កម្ចី
  • កម្ចីជាក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន