លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ
  • រៀល, ដុល្លារអាមេិក, ថៃបាត
ទំហំកម្ចីអតិបរមា
  • ២០០.០០០.០០០ រៀល
  • ៥០.០០០ ដុល្លារ
  • ៤០០.០០០ បាត
រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា
  • រហូតដល់ ៧២ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
  • ចន្លោះពី ០,៩០% ដល់ ១,៥០%
របៀបបង់សង
  • ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រស្នើប្រាក់កម្ចី
  • កម្ចីជាក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន