កម្ចីសម្រាប់និយោជិតធ្វើការក្រៅប្រទេស

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ
  • រៀល ឬ ដុល្លារ
ទំហំកម្ចី
  • រហូតដល់ ៨,០០០,០០០ រៀល
  • រហូតដល់​ ២,០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលកម្ចី
  • រហូតដល់​ ៣៦ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
  • ចន្លោះពី ១.០០% ដល់ ១.៥០%
របៀបបង់សង
  • ការបង់សងរំលស់ប្រាក់ដើមស្មើៗគ្នា ឬការបង់សងរំលស់ថេរ
វិធីសាស្ត្រប្រាក់កម្ចី
  • កម្ចីឯកត្តជន

How To Apply

Please visit the nearest WOORI Bank’s branch networks nationwide.

For more information, please contact us at 023 96 3333 | 081 331 333.

ទំនាក់ទំនង