លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ
  • រៀល, ដុល្លារអាមេរិក, ថៃបាត
ទំហំកម្ចីអតិបរមា
  • ៤០០.០០០.០០០ រៀល
  • ១០០.០០០ ដុល្លារ
  • ៤០០.០០០ បាត
រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា
  • រហូតដល់៨៤ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ
  • ចន្លោះពី ០,៩០% ដល់ ១,៥០%
របៀបបង់សង
  • ផ្អែកតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
វិធីសាស្ត្រស្នើប្រាក់កម្ចី
  • កម្ចីជាក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជន

របៀប​ស្នើសុំ

  • សូមអញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខារបស់ធនាគារអ៊ូរីដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
  • សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរសព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣ ឬ ០៨១ ៣៣១ ៣៣៣
ទំនាក់ទំនង