ចាប់​ផ្តើមការ​សន្សំជាមួយនឹង​ប្រាក់ប្រចាំ​ខែ ដើម្បីគោលដៅជីវិតរបស់អ្នក

អត្ថប្រយោជន៍

  • សម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ និងក្តីសុបិន្តអនាគតរបស់លោកអ្នក
  • មានជម្រើសច្រើនសម្រាប់រយៈពេលដាក់សន្សំ ចាប់ពី ៣ខែ រហូតដល់ ៣៦ខែ
  • ចំនួនដាក់សន្សំប្រចាំខែតិច ចាប់ពី ៤០.០០០រៀល ឬ ១០ដុល្លារ
  • អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
  • ជ្រើសរើសរយៈពេល និងចំនួនដាក់សន្សំ ដែលសមស្របតាមលំហូរហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

ឯកសារ​តម្រូវ

សម្រាប់​ឯកត្តជន

  • ជារូបវន្តបុគ្គល​ ជន​ជាតិ​ខ្មែរ និង​បរទេស
  • ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ ដូច​ជា​អត្តសញ្ញណប័ណ្ណ ឬ​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន និង/ឬ​ឯកសារ​ពាក់​ព័ន្ធផ្សេង​ទៀត

សម្រាប់អាជីវកម្ម ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

  • ជាស្ថាប័នដែលបានចុះបញ្ជី ស្របតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
  • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ និង/ឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ ឬ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត (ប្រសិនបើមាន)

របៀបអនុវត្ត

សូម​អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខាធនាគារ អ៊ូរី ​ ដោយ​ភ្ជាប់​នូវ​​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​​ច្បាប់​ដើម​ណាមួយ

ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣

ទំនាក់ទំនង

អត្រាការប្រាក់

អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំតាមផែនការ សម្រាប់ឯកត្តជន
រយៈពេល (ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* សមតុល្យអប្បបរមា
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារ40,000 រៀល ឬ 10ដុល្លារ
3-54.00%3.50%
6-84.75%4.50%
9-115.25%4.75%
12-176.25%6.00%
18-236.35%6.10%
24-356.50%6.25%
366.75%6.40%
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំតាមផែនការសម្រាប់ស្ថាប័ន
រយៈពេល (ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ* សមតុល្យអប្បបរមា
រៀល
ដុល្លារអាមេរិក40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារ
3-54.00%3.25%
6-84.75%4.25%
9-115.25%4.50%
12-176.25%5.75%
18-236.35%5.85%
24-356.50%6.00%
366.75%6.25%
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

គណនីចម្រើនទ្រព្យ

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីសន្សំតាមផែនការ

ស្វែងយល់បន្ថែម