អត្រាការប្រាក់បត់បែនទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នក

អត្ថប្រយោជន៍

 • សម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ
 • អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
 • ដាក់ប្រាក់ ឬ ដកប្រាក់សន្សំបានគ្រប់ពេលវេលា
 • បើកគណនីដោយឥតគិតថ្លៃ
 • សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់សាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក
 • ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងត្រូវផ្តល់ជូនជារៀងរាល់ខែ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល

 • ជានីតិជន ទាំងជនជាតិខ្មែរ និងបរទេស
 • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដូចជាអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

សម្រាប់អតិថិជនស្ថាប័ន

 • ជាស្ថាប័នដែលបានចុះបញ្ជី ស្របតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន និង/ឬលិខិតប្រគល់សិទ្ធិ ឬ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត (ប្រសិនបើមាន)

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ
 • ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក និងថៃបាត
សមតុល្យគណនីអប្បបរមា
 • ៤០០.០០០ រៀល ឬ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤.០០០ បាត សម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល
 • ២.០០០.០០០​ រៀល ឬ ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ២០,០០០ បាត សម្រាប់អតិថិជនស្ថាប័ន
ការប្រាក់
 • បញ្ចូលជាប្រាក់ដើមរៀងរាល់ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
 • សូមមើល​តារាង​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម
សៀវភៅសន្សំ
 • ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌទូទៅ
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
 • ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
 • រូបិយប័ណ្ណថៃបាត ត្រូវបានអនុវត្តនៅ​គ្រប់ការិយាល័យសាខាក្នុងខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ប៉ៃលិន និងការិយាល័យកណ្តាលប៉ុណ្ណោះ។

របៀបស្នើសុំបើកគណនី

 • សូមអញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខាធនាគារ​ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នក ដោយ​ភ្ជាប់​នូវ​​ឯកសារ​តម្រូវ​​ច្បាប់​ដើម
 • សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរសព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣ ឬ ០៨១ ៣៣១ ៣៣៣
ទំនាក់ទំនង

អត្រាការប្រាក់

សមតុល្យគណនីអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឯកត្តបុគ្គល
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារប្រាក់បាត
≤ ១០.០០០ ដុល្លារ៣,០០%៣,០០%០,៥%
≤ ៤០.០០០.០០០ រៀល
≤ ៤០០.០០០ បាត
> ១០.០០០ ដុល្លារ - ៥០.០០០ ដុល្លារ៣,២៥%៣,២៥%០,៧៥%
> ៤០.០០០.០០០ រៀល - ២០០.០០០.០០០ រៀល
> ៤០០.០០០ បាត – ២.០០០.០០០ បាត
> ៥០.០០០ ដុល្លារ៣,៥០%៣,៥០%១,០០%
> ២០០.០០០.០០០ រៀល
> ២.០០០.០០០ បាត
សមតុល្យគណនីអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់​ស្ថាប័ន
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារប្រាក់បាត
≤ ១០.០០០ ដុល្លារ២,០០%២,០០%០,៥០%
≤ ៤០.០០០.០០០ រៀល
≤ ៤០០.០០០ បាត
> ១០.០០០ ដុល្លារ - ៥០.០០០ ដុល្លារ២,២៥%២,២៥%០,៧៥%
> ៤០.០០០.០០០ រៀល - ២០០.០០០.០០០ រៀល
> ៤០០.០០០ បាត – ២.០០០.០០០ បាត
> ៥០.០០០ ដុល្លារ២,៥០%២,៥០%១,០០%
> ២០០.០០០.០០០ រៀល
> ២.០០០.០០០ បាត

 

គណនីសន្សំផ្លឹស

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីសន្សំផ្លឹស

ស្វែងយល់បន្ថែម