បើកប្រាក់បៀវត្សរ៍កាន់តែងាយស្រួល រហ័ស សុវត្ថិភាព និងមានភាពទាន់សម័យ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ការរៀបចំបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ជូនបុគ្គលិកបានទាន់ពេលវេលា និងទៀងទាត់
 • កាត់បន្ថយការចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
 • ទទួលបានការប្រាក់
 • ទទួលបានគណនីសន្សំ
 • ទទួលបានសេវាអេធីអឹម
 • ទទួលបានសេវា Woori Bank Mobile ឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលផ្តល់ជូនដោយ ធនាគារ អ៊ូរី

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

សម្រាប់នយោជក

 • តម្រូវឱ្យបើកគណនីមេមួយជាមួយ ធនាគារ អ៊ូរី ក្នុ​ងគោលបំណងផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅគណនីរបស់នយោជិតរបស់ខ្លួន។
 • សម្រាប់អតិថិជនចាស់អាចប្រើប្រាស់គណនីដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេជាគណនីមេបាន។

សម្រាប់នយោជិត

 • តម្រូវឱ្យបើកគណនីសង្ឃឹម ជាមួយ ធនាគារ អ៊ូរី​ ក្នុងគោលបំណងទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ពីនយោជករបស់ពួកគេ។
 • សម្រាប់អតិថិជនចាស់អាចប្រើគណនីដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេ ជាគណនីទទួលបាន។

លក្ខណៈរបស់ផលិតផល

រូបិយប័ណ្ណ
 • រៀល,ដុល្លារអាមរិក,ថៃបាត
អ្នកប្រើប្រាស់សេវា
 • រូបវន្តបុគ្គល ក្រុមហ៊ុន ឬ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
សមតុល្យបើកគណនី
 • មិនតម្រូវ​ (សម្រាប់គណនីនិយោជិក)
កម្រៃសេវា
 • ១.០០០រៀល ០,២៥ដុល្លារ ឬ ១០បាត សម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ក្នុង១ប្រតិបត្តិការ
ការបើកគណនី
 • ឥតគិតថ្លៃ
ប័ណ្ណអេធីអឹម
 • ឥតគិតថ្លៃ
WOORI WON Mobile
 • ឥតគិតថ្លៃ
 • ធនាគារ អ៊ូរី​ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើនេះដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។