កម្រៃសេវា

ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ (ជាប្រាក់រៀល)
តម្លៃសេវា​ (ជាប្រាក់រៀល)
≤​ ៤ លាន៤.០០០
> ៤ លាន ដល់ ២០​ លាន
៨.០០០
> ២០ លាន ដល់ ៤០ លាន១២.០០០