កម្រៃសេវា

ប្រភេទនៃ​​ប្រតិបត្តិការ
សាច់​ប្រាក់​ ទៅ សាច់​ប្រាក់ ឬគណនី ទៅ​ សាច់​ប្រាក់
សាច់​ប្រាក់​ ទៅ​ គណនី ឬគណនី ទៅ​ គណនី
រូបិយប័ណ្ណ រៀលដុល្លារអាមេរិក
ថៃបាត រៀល
ដុល្លារអាមេរិកថៃបាត
អត្រាតម្លៃសេវា០,១០%០,១០%
០,១០% ០,០៨%
០,០៨%០,០៨%
តម្លៃសេវាអប្បបរមា ៤.០០០

៤០ ៣.០០០
៤០