អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

 • អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងៗ (ដែលជាសមាជិករបស់ RFT) ភ្លាមៗ
 • អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលា​ និងគ្រប់ទីកន្លែងដោយប្រើប្រាស់ WOORI BANK Mobile
 • វាមានភាពរហ័ស សុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ។

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

តាមរយៈ WOORI BANK Mobile

 • ផ្ទេរប្រាក់តាមគណនី
 • ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខទូរស័ព្ទ

តាមរយៈបញ្ជររបស់ ធនាគារ អ៊ូរី

 • ផ្ទេរប្រាក់តាមគណនី
 • ការលុបចោលការផ្ទេរប្រាក់តាមគណនី
 • ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខទូរស័ព្ទ
 • ការលុបចោលផ្ទេរប្រាក់តាមលេខទូរស័ព្ទ
 • ការទូទាត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅលេខទូរស័ព្ទ ការសាកសួរអំពីការផ្ទេរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ
 • ប្រាក់រៀល និងដុល្លារអាមេរិក
ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរិមាក្នុងការផ្ទេរ

១. តាមរយៈ Woori Bank mobile (ផ្ទេរប្រាក់តាមគណនី ឬតាមលេខទូរស័ព្ទ)

 • ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការអាចផ្ទេរបាន៖ ៤.០០០.០០០រៀល ឬ១.០០០ដុល្លារ​អាមេរិកក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
 • ក្នុងមួយថ្ងៃ អាចផ្ទេរបាន៖ ២០០.០០០.០០០រៀល ឬ៥០.០០០ដុល្លារ​អាមេរិក

២. តាមរយៈបញ្ជររបស់ ធនាគារ អ៊ូរី

 • ផ្ទេរប្រាក់តាមគណនី
  ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការអាចផ្ទេរបាន៖២០០.០០០.០០០រៀល ឬ៥០.០០០ដុល្លារ​អាមេរិក
  ក្នុងមួយថ្ងៃ៖ -ក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ៤០០លានរៀល/១០០.០០០ដុល្លារ
 • ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខទូរស័ព្ទ
  ក្នុង​មួយប្រតិបត្តិការអាចផ្ទេរបាន ៤.០០០.០០០រៀល ឬ១.០០០ដុល្លារ​អាមេរិក
  អាចផ្ទេរប្រាក់បានដោយគ្មានកំណត់ក្នុងមួយថ្ងៃ។
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ
 • សម្រាប់អ្នកផ្ញើ៖ ត្រូវមានគណនីសន្សំរបស់ធនាគារ អ៊ូរី
 • សម្រាប់អ្នកទទួល៖ ត្រូវមានគណនីសន្សំរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី ឬមានគណនីសន្សំរបស់ធនាគារផ្សេងដែលជាសមាជិករបស់ RFT ឬតាមលេខទូរស័ព្ទ។
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
 • ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។