ហេតុអ្វីត្រូវចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ៊ូរី ?

Senior Officer, E-Payment

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Manager, E-Banking System and Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 31, 2023

Manager, E-Banking System (IB)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Manager, Data Engineer

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Manager, Card Management System

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Manager, ATM Services (International Card)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Assistant Manager, System Integration and Middleware

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Assistant Manager, Card Management System

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Assistant Manager, ATM Services

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Manager, MIS Operations Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Manager, Enterprise Architecture Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2023

Assistant Manager, Enterprise Architecture Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2023

Deputy Head, Strategy and Planning

 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 28, 2023

Assistant Manager, IT Business Analysis and Project Management

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2023

Assistant Manager, Agile Quality Assurance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2023

Assistant Manager, Human Resource Business Partner ( HRBP )

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, Learning and Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Assistant Manager, Learning and Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, Digital Business Strategy

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Assistant Manager, Digital Business Strategy

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, Digital Business Strategy

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, Dispute Card Clearing and Collection

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, Card Operations

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, Corporate Banking

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Assistant Manager, Business Development (Credit)

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 16, 2023

Manager, Mobile Application Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Deputy Head, IT Development (Web-based and API system development)

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, Loan Support System Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Manager, Legal

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, System Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 16, 2023

Assistant Manager, Web Application Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, Regional Accounting Support

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 16, 2023

Deputy Head, Finance and Accounting

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, Regional Accounting Support

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Assistant Manager, Operation Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Assistant Manager, Treasury Sale

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, Cash Operation

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, Talent Acquisitions (Head Office Support)

 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, International Remittance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Manager, Trade Finance Sales

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Regional Manager

 • Phnom Penh Regional
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, Core Banking Administration (T24)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, Database Administration

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, IT Digital System and Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, IT Risk Management

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Manager, Deposit Relationship

 • Head Office, Phnom Penh Branches
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Manager, IT Network Administration

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Manager, Internal Audit – IT

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, IT Audit

 • Head Office
 • ផុតកំណត់:

Senior Officer, Internal Audit- HO

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, Internal Audit – BO

 • Branch Office, Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Assistant Manager, Credit Analysis Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 17, 2022

Manager, Core Banking System

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Assistant Manager, System Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, Mobile Application Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, Software Quality Assurance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Senior Officer, ATM Services

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2023

Assistant Manager, Mobile Application Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 30, 2022

Senior Officer, Creative Services (Designer)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង