ហេតុអ្វីត្រូវចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ៊ូរី ?

Senior Officer, Copy Writer and Digital Media

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 11, 2024

Manager, Partnership & CSR

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 11, 2024

Assistant Manager, Partnership & CSR

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 11, 2024

Senior Officer, International Trade Sale (Korean speaking)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 11, 2024

Manager, Internal Audit

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 11, 2024

Assistant Manager, Card & E-payment Acquisition

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 11, 2024

Assistant Manager, Business Development (Credit)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 11, 2024

Manager, Business Development ( credit product )

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 11, 2024

Manager, Bancassurance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មីនា 11, 2024

Manager, Procurement

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Officer, International Remittance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Assistant Manager, Business Development (Non-Credit)

 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Senior Manager, Loan Recovery

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Manager, Loan Recovery

 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Assistant Manager, Mobile Application Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Assistant Manager, Data Engineer

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Manager, IT System Administration & EA Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Senior Officer, IT Internal Audit

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Assistant Manager, IT Data Center and Server

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Senior Officer, Core Banking System

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Senior Officer, ATM Services

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Head, Channel Strategy

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Senior Officer, Card Clearing and Settlement

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Senior Officer, Card Dispute Collection and Assessment

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Assistant Manager, Agile Quality Assurance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Senior Officer, E-payment

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Assistant Manager, E-payment

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Senior Officer, Card Operations

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Assistant Manager, Mobile Banking Business

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Assistant Manager, Credit Scoring Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Assistant Manager , Reporting System Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 11, 2024

Assistant Manager, Strategy and Planning (Change Management)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2024

Deputy Head/Senior Manager, Business Analytics and Change Management

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2024

Manager, Digital Business Strategy

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2024

Assistant Manager, Digital Business Strategy

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2024

Senior Manager, Internal Audit

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Senior Officer, Internal Audit

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Manager, Data Analytics and Reporting

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Deputy General Manager, Data Analytics & Reporting

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Assistant Manager, IT Business Analysis & Project Management

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 29, 2024

Assistant Manager, Loan Policy Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Senior Manager, International Trade Sale

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មករា 31, 2024

Senior Officer, Cash Operations

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Senior Officer, Card Management System

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Assistant Manager, Credit Analysis & Approval

 • Phnom Penh Branches
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Manager, Corporate Banking

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Manager, System Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Manager, E-Banking System and Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

Manager, Database Administration

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2023

Assistant Manager, System Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កុម្ភៈ 15, 2024

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង