ហេតុអ្វីត្រូវចូលរួមជាមួយ ធនាគារ អ៊ូរី ?

Manager, Mobile Application Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 30, 2022

Deputy Head, IT Development (Web-based and API system development)

 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 30, 2022

Senior Officer, Loan Support System Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 31, 2022

Manager, Deposit relationship

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2022

Officer, Business Analytics

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2022

Senior Manager, Legal

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2022

Branch Manager

 • Riverside Branch
 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2022

Senior Manager, Data Analytic and Application Support

 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2022

Senior Officer, System Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2022

Assistant Manager, Web Application Development

 • ផុតកំណត់: ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2022

Manager, Regional Accounting Support

 • ផុតកំណត់: ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2022

Deputy Head, Finance and Accounting

 • ផុតកំណត់: ខែ​កញ្ញា 30, 2022

Senior Officer, Finance and Accounting

 • ផុតកំណត់: ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2022

Senior Officer, Regional Accounting Support

 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Operations Support

 • ផុតកំណត់: ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2022

Manager, Treasury Support

 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2022

Assistant Manager, Operation Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer, Treasury Support

 • ផុតកំណត់: ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2022

Assistant Manager, Treasury Sale

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2022

Manager, Cash Operation

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2022

Manager, Cash Operation

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 31, 2022

Assistant Manager, Lending Process Enhancement

 • ផុតកំណត់: ខែ​កញ្ញា 18, 2022

Manager, Talent Acquisitions (Head Office Support)

 • ផុតកំណត់: ខែ​កញ្ញា 30, 2022

Senior Officer, International Remittance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កញ្ញា 30, 2022

Manager, Call Center

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer, Digital Partnership Support

 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Manager, Trade Finance Sales

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​សីហា 31, 2022

Regional Manager

 • Phnom Penh Regional
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Office Décor

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Manager, Product and Partnership Marketing

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Business Partnership

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​កញ្ញា 30, 2022

Manager, Core Banking Administration (T24)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​ធ្នូ 15, 2022

Senior Officer, Loan Recovery and Administrative

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Regulatory Compliance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Manager, Database Administration

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Manager, IT Digital System and Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Manager, IT Risk Management

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Manager, Deposit Relationship

 • Head Office, Phnom Penh Branches
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Manager, IT Network Administration

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Manager, Internal Audit – IT

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer, IT Audit

 • Head Office
 • ផុតកំណត់:

Senior Officer, Internal Audit- HO

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer, Internal Audit – BO

 • Branch Office, Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Manager, Trade Finance Sales

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer, Corporate Merchant

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Merchant Acquisitions

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Manager, Corporate Merchant

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Operations Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Officer, Procurement

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Credit Analysis Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 17, 2022

Senior Officer, MIS Operation Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Manager, Core Banking System

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, System Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer, Mobile Application Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer, Software Quality Assurance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer, Enterprise Architecture Development and Middleware

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer, ATM Services

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Deposit Relationship

 • Head Office, Phnom Penh Branches
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

មន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់

 • Phnom Penh Branches
 • ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 16, 2022

មន្ត្រីឥណទាន

 • Phnom Penh Branches
 • ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 16, 2022

Manager, Digital Product Development (MB)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Manager, E-Payment

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Digital Product Development (MB)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Senior Officer/Officer, Digital Product Development (IB)

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Card Clearing and Settlement

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 30, 2022

Assistant Manager, Mobile Application Development

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 30, 2022

Manager, Deposit Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Assistant Manager, Deposit Support

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 30, 2022

Manager, Regulatory Compliance

 • Head Office
 • ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI WON

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង