ការផ្តល់ជូនពិសេស! ទទួលបានអត្រាការទាប និងបញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានពិសេលើកម្ចីអាជីវកម្ម

ការផ្តល់ជូនពិសេស! ទទួលបានអត្រាការទាប និងបញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានពិសេសលើកម្ចីអាជីវកម្មជាមួយការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.75% ក្នុង1ខែ ពីធនាគារ អ៊ូរី។

អនុវត្តចំពោះទំហំកម្ចី ធំជាង 5,000 ដុល្លារ រហូតដល់ 100,000 ដុល្លារ។

ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2024

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/

TikTok: http://bit.ly/3WicSuU

Instagram: https://bit.ly/wbcig

YouTube: https://bit.ly/3wbcyt

LinkedIn: https://bit.ly/3wbclinkedin

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share