ការផ្តល់ជូនពិសេស! ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.73% ក្នុង1ខែ និងបញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានរហូតដល់ 0% លើកម្ចីអាជីវកម្ម!

ការផ្តល់ជូនពិសេស! ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.73% ក្នុង1ខែ និងបញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានរហូតដល់ 0% លើកម្ចីអាជីវកម្មពីធនាគារ អ៊ូរី! 

  • អនុវត្តចំពោះទំហំកម្ចីរហូតដល់ 400 លានរៀល។
  • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ 120 ខែ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2024។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត: 023 963 333 / 081 331 333
Share