ទទួលបានកាដូបន្ថែមនៅពេលអ្នកចំណាយចាប់ពី 50 ដុល្លារក្នុងមួយការបញ្ជារទិញនៅលើ Aeon Online ដោយទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

ទទួលបានកាដូបន្ថែមនៅពេលអ្នកចំណាយចាប់ពី 50 ដុល្លារក្នុងមួយការបញ្ជារទិញនៅលើ Aeon Online ដោយទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌ ​

  1. ការផ្តល់ជូននេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទ ប័ណ្ណ Visa
  2. ការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការទូទាត់ដោយប័ណ្ណVisa សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា 50 ដុល្លារក្នុងមួយការបញ្ជាទិញនៅលើ AEON Online Mobile App ឬ aeononlineshopping.com
  3. រង្វាន់ដែល​ទទួលបាននឹងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងផលិតផលដែលបានបញ្ជារទិញ ។
  4. កំណត់ចំពោះការទទូលរង្វាន់មួយដងក្នុងមួយកាតសម្រាប់មួយថ្ងៃ
  5. ការផ្តល់ជូនមានក្នុងចំនួនមានកំណត់ តាមគោលការណ៍មកមុន និងផ្តល់ជូនជាមុន។
  6. ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023។
  7. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
Share