ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10 ដុល្លារ នៅពេលចំណាយចាប់ពី 100 ដុល្លារ ឡើងទៅលើប័ណ្ណលក់តែមួយតាមរយៈប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី នៅ Lily, Charles&Keith, H&M!

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ការផ្តល់ជូននេះមាននៅ Lily, Charles&Keith, H&M
  • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ដោយ ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី Platinum តែប៉ុណ្ណោះ។
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសអនុវត្តតែលើមុខទំនិញដែលមានតំលៃធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចប្រើជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស ឬការបញ្ចុះតម្លៃកាតសមាជិកបានទេ។
  • អតិថិជនត្រូវយ៉ាងតិច 100 ដុល្លារក្នុងមួយវិក្តយបត្រ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10 ដុល្លារ។
  • ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវស្កែន QR code មុននឹងធ្វើការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី ហើយបង្ហាញលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃពីអេក្រង់ទូរសព្ទរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកគិតលុយ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗសម្រាប់ការទិញរបស់អ្នក។
  • ការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានកំណត់ចំពោះការប្រើប្រាស់តែមួយដងក្នុងមួយប័ណ្ណក្នុងមួយថ្ងៃនៅហាងតែមួយ។
  • ការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃមានក្នុងចំនួនកំណត់ 90 /ខែ ពីពាណិជ្ជករ និងហាងដែលចូលរួមទាំងអស់ ពេញមួយអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ។
  • Visa និងហាងនីមួយៗដែលចូលរួមអាចផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
  • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024 ។
Share