ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើការបញ្ជាទិញរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ និងឱកាសដើម្បីទទួលបាន pandapro 6 ខែដោយឥតគិតថ្លៃ

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើការបញ្ជាទិញរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ និងឱកាសដើម្បីទទួលបាន pandapro 6 ខែដោយឥតគិតថ្លៃ

រយៈពេល ៖ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ 50%

 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa គ្រប់ប្រភេទ។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះអនុវត្តសម្រាប់ការបញ្ជាទិញយកដោយខ្លួនឯងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធតែប៉ុណ្ណោះ។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះអនុវត្តសម្រាប់តែការទូទាត់ជាមួយ Visa Card នៅលើកម្មវិធី foodpanda ប៉ុណ្ណោះ។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានកំណត់ត្រឹម $5 ក្នុងមួយការបញ្ជាទិញ និងកំណត់ត្រឹម 2 ដងក្នុងប្រើប្រាស់ម្នាក់ក្នុងមួយខែ។
 • ប្រើលេខកូដប័ណ្ណ VISA4PU នៅក្នុងកម្មវិធី foodpanda មុនពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។
 • ការផ្តល់ជូននេះអាចរកបានក្នុងចំនួនកំណត់នៃការផ្តល់ជូនចំនួន 2,400 ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មកមុនបានមុន។

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានសិទ្ធជាសមាជិក pandapro រយៈពេល 6 ខែដោយឥតគិតថ្លៃ

 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់អ្នកកាន់កាត Visa គ្រប់ប្រភេទ។
 • ការផ្តល់ជូននេះអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលដាក់ការបញ្ជាទិញយ៉ាងហោចណាស់ 3 លើកក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលការទូទាត់ធ្វើឡើងដោយកាត Visa ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានសិទ្ធិនឹងទទួលបានលេខកូដដើម្បីប្តូរយកការជាវ pandapro ឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 6 ខែនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់។
 • កំណត់ត្រឹម 1 ដងក្នុងមួយអ្នកប្រើប្រាស់ពេញមួយរយៈពេលនៃនប្រូម៉ូសិន។
 • ការផ្តល់ជូននេះអាចរកបានក្នុងចំនួនកំណត់នៃការផ្តល់ជូនចំនួន 2,000 ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលមកមុនគេ។

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

Share