ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 8% សម្រាប់ការកក់សណ្ឋាគារតាម Agoda ជាមួយ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី

  1. ការផ្តល់ជូនពិសេសគឺអាចអនុវត្តបានចំពោះការកក់សណ្ឋាគារអាជីវករនៅគោលដៅចូលរួម និងសណ្ឋាគារដែលបានកំណត់ (បង់ប្រាក់ជាមុនប៉ុណ្ណោះ)ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈទំព័រចុះចតជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅ URLs : agoda.com/visakh
  2. ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសគឺអាចអនុវត្តបានចំពោះតែថ្លៃបន្ទប់សណ្ឋាគារប៉ុណ្ណោះ(មិនរាប់បញ្ចូលពន្ធក្នុងតំបន់ ថ្លៃសេវា និងថ្លៃបន្ថែម)។
  3. ការផ្តល់ជូនគឺអាចអនុវត្តបានចំពោះការកក់ដែលបានបង់ប្រាក់ជាមុនដែលបានជ្រើសរើសដែលមានស្លាក ” “Promotion Eligible” នៅលើរូបថតរបស់សណ្ឋាគារ។ ការបង់ប្រាក់តាមសណ្ឋាគារផ្ទាល់នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ ។
  4. ការផ្ដល់ជូនពិសេសគឺមិនអាចផ្ទេរបាន និងមិនបូកបង្គរ ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ប្រូម៉ូសិន រង្វាន់ និងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងនោះទេ។
  5. ការផ្តល់ជូនពិសេសមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬផលិតផលផ្សេងទៀតបានទេ។
  6. ម្ចាស់ប័ណ្ណដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងចូលរួមត្រូវបានចងក្រងដោយលក្ខខណ្ឌនៃ Agoda និង VISA ។ ក្នុងករណីមានវិវាទ ស្ថិតលើការសម្រេចរបស់ Agoda ។
  7. VISA និង/ឬ Agoda អាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌបានគ្រប់ពេល។
  8. ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះគឺឯករាជ្យ និងមិនទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជូន ឬការរៀបចំណាមួយរវាង VISA និងអ្នកកាន់ប័ណ្ណ (កន្លែងបង់ប្រាក់។ល។) ដែលជាការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់ VISA
  9. ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពដល់ ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2025
  10. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share