ទទួលបានឈុត HIGH TEA សម្រាប់2នាក់ ឥតគិតថ្លៃ ជាមួយកាត WOORI VISA PLATINUM Card!

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់តែអតិថិជាដែលមានកាត WOORI Visa platinum
 • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024។
 • ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះអាចប្រើប្រាស់បានតែម្តងគត់ក្នុងរយះពេលប្រូម៉ូសិន ។
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណអាចជ្រើសរើសឈុត HIGH TEA ពីភោជនីយដ្ឋានដែលចូលរួមដែលផ្តល់សេវាកម្ម Conservatory​​, Khema, The Mekong, The Lounge, The Writer’s Bar
 • ការផ្តល់ជូនមានកំណត់ត្រឹម 10 នាក់ដំបូងក្នុងមួយខែ។​
 • ការកក់ទុកមុនគឺទាមទារយ៉ាងតិច 3 ថ្ងៃធ្វើការជាមុន (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិ) ដោយខលលេខទូរស័ព្ទទៅ 855 96 674 5007 / Telegram 855  70 340 485 ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ: cbdprivilege@vathanagul.com ឬតាមរយៈគេហទំព័រ៖  https://form.jotform.com/230309152647049
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណនឹងទទួលបានការបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលសម្រាប់ការកក់សិទ្ធិក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីការកក់ត្រូវបានធ្វើឡើង អាស្រ័យទៅលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងភាពអាចរកបាន។
 • បង្ហាញកាត WOORI Visa Platinum របស់អ្នកនៅពេលមកដល់។ ឈ្មោះរបស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណត្រូវតែជាឈ្មោះ ដូចគ្នា ដែលបានធ្វើការកក់ទុក។
 • ការលុបចោល ឬការផ្លាស់ប្តូរការកក់ត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងតិច 1 ថ្ងៃមុនថ្ងៃដែលបានគ្រោងទុក ដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 855 96 674 5007 ឬសារ Telegram នៅ 855 70 340 485។
 • ក្នុងករណីមិនមានវត្តមានតាមការកក់ ការដកសិទ្ធិប្រើប្រាស់1 ដងត្រូវបានអនុវត្ត។ ហើយម្ចាស់ប័ណ្ណអាចធ្វើការកក់សាជាថ្មីនៅខែបន្ទាប់។
 • ការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មបន្ថែមណាមួយ លើសពីឯកសិទ្ធិឥតគិតថ្លៃ ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយដោយខ្លួនឯង។
  លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share