ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់ 10%ពីប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

កាន់តែរំភើបជាមួយនឹងការទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់១០​% លើការចំណាយលើប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ​។​

ចាំអីទៀត! មកស្នើសុំប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ​នៅតាមសាខាធនាគារ អ៊ូរី ទាំង១៤០ ដែលនៅជិតលោកអ្នកទូទាំងប្រទេស។​

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023 963 333 / 081 331 333

លក្ខខណ្ឌ៖

  • សម្រាប់តែអតិថិជនរបស់ធនាគារ អ៊ូរី ដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា ធ្វើការទូទាត់លើម៉ាស៊ីន POS និងការបញ្ជាទិញអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ
  • ប្រភេទប័ណ្ណ៖ ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាក្លាស៊ីក ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាហ្គោល ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាផ្លាធីនីម
  • កម្រិតទឹកប្រាក់ចំណាយ៖ រាល់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី១០ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយប្រតិបត្តិការនឹងទទួលបានប្រាក់ត្រលប់ចំនួន១០%។​
  • ទទួលប្រាក់ត្រលប់ច្រើនបំផុតចំនួន ១០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ សម្រាប់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាផ្លាធីនីម
  • ទទួលប្រាក់ត្រលប់ច្រើនបំផុតចំនួន ១ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ សម្រាប់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាក្លាស៊ីក
  • ទទួលប្រាក់ត្រលប់ច្រើនបំផុតចំនួន ៥ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ សម្រាប់ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាហ្គោល
  • ប្រាក់ត្រលប់នឹងធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃទី ១៥ នៃខែបន្ទាប់ ក្រោយការទូទាត់
  • ការផ្តល់ជូននេះតូវបានបញ្ចប់ និងត្រូវបានជំនួសដោយប្រូម៉ុសិនថ្មី។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share