ទទួលបានប័ណ្ណដឹកជញ្ជូន CE Express 5 ដុល្លារ នៅពេលអ្នកស្នើសុំប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

ផ្តល់ជូនគូប៉ុងដឹកជញ្ជូន CE Express សម្រាប់អតិថិជន 500 នាក់ដំបូងដែលស្នើសុំប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី! 

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ផ្តល់ជូនគូប៉ុងដឹកជញ្ជូន ចំនួន 250 សន្លឹក មានតម្លៃ 5 ដុល្លារ/ប័ណ្ណ សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជា
  • ផ្តល់ជូនគូប៉ុងដឹកជញ្ជូន ចំនួន 250 សន្លឹក ដែលមានតម្លៃ 2 ដុល្លារ សម្រាប់សេវាដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
  • គូប៉ុងនឹងត្រូវផ្តល់ជូននៅពេលមកទទួលប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ដែលបានស្នើសុំ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
Share