ទទួលបាន 15 នាទីបន្ថែមនៅពេលទិញការម៉ាស្សា 60 នាទី រាល់ការទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី (ផ្លាធីនីម)!

ទទួលបាន 15 នាទីបន្ថែមនៅពេលទិញការម៉ាស្សា 60 នាទី រាល់ការទូទាត់តាមរយៈ​​ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី (ផ្លាធីនីម)

លក្ខខណ្ឌ

 • អនុវត្តចំពោះសាខាដុចខាងក្រោម៖
  • Bodia Spa Pub Street ខេត្តសៀមរាប
  • Bodia Spa ផ្សារចាស់ សៀមរាប
  • Bodia Spa Riverside ភ្នំពេញ
  • Bodia Spa BKK1 ភ្នំពេញ
 • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024
 • ប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់តែការទូទាត់ដោយកាត ​​ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី (ផ្លាធីនីម)តែប៉ុណ្ណោះ
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវធ្វើការកក់ទុកជាមុនតាមរយៈទូរស័ព្ទ +855 92 671 937 ឬនៅលើគេហទំព័រ https://www.bodia-spa.com/
 • ត្រូវបង្ហាញ​​ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី (ផ្លាធីនីម)ដែលមានសុពលភាពនៅពេលមកដល់កន្លែង។
 • ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ ការផ្សព្វផ្សាយ ប័ណ្ណ ឬអត្ថប្រយោជន៍កាតសមាជិកឡើយ។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
 • Visa និង Bodia Spa រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share