ធនាគារ អ៊ូរី ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់កាន់តែពិសេស 9% ក្នុងមួយឆ្នាំលើប្រាក់ដុល្លារ!

ធនាគារ អ៊ូរី ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់កាន់តែពិសេស 9% ក្នុងមួយឆ្នាំលើប្រាក់ដុល្លារ!
សន្សំប្រាក់ជាមួយយើងថ្ងៃនេះ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ 9% ក្នុង១ឆ្នាំ លើប្រាក់ដុល្លារ ជាមួយគណនីមានកាលកំណត់ សម្រាប់ការដាក់សន្សំរយៈពេល 13 ដល់ 17 ខែ។

ចាំអីទៀត! សន្សំរយៈពេលខ្លី ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងមានសុវត្ថិភាពបំផុត ដើម្បីសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។
ប្រញាប់ឡើង! ចំនួនមានកំណត់ មកបើកគណនីមានកាលកំណត់ជាមួយយើងឥឡូវនេះ!

ការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ ត្រឹមថ្ងៃទី​២៥ ខែមីនា​ ​ឆ្នាំ២០២៣ ​​នេះតទៅ!

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333
Website : https://www.wooribank.com.kh/
*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share