បញ្ចុះតម្លៃ 10% នៅ E-Optics សម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី!

ឱកាសពិសេសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី Platinum, Gold និង Classic រីករាយជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 10% លើស៊ុមវ៉ែនតារាល់ពេលបង់ប្រាក់ដោយប្រើប័ណ្ណវីសា ម៉ាស៊ីន POS នៅសាខាផ្សារធំថ្មី។

  • ការបញ្ចុះតម្លៃអនុវត្តចំពោះតែស៊ុមវ៉ែនតាប៉ុណ្ណោះ។
  • មានសុពលភាពសម្រាប់តែម្ចាស់ប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី Platinum, Gold និង Classic របស់ធនាគារ Woori ។
  • ការទូទាត់ត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈម៉ាស៊ីន POS នៅសាខា E-Optics នៃសាខាផ្សារធំថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

Share