បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់រាល់ការចំណាយតាមរយៈប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី (ផ្លាធីនីម) នៅ The Royal Sands Koh Rong!

បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់រាល់ការចំណាយតាមរយៈ​​ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី (ផ្លាធីនីម) នៅ The Royal Sands Koh Rong

លក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់តែការទូទាត់ដោយកាត ​​ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី (ផ្លាធីនីម)តែប៉ុណ្ណោះ​ ​
  • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024
  • ត្រូវធ្វើការកក់ទុកជាមុនតាមរយៈលេខ +855 78​ 888 935 ឬតាមរយៈអ៊ីមែល reservations@theroyalsandskohrong.com
  • អតិថិជនត្រូវតែបង្ហាញ​​ប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី (ផ្លាធីនីម)ដែលមានសុពលភាពនៅពេលមកដល់កន្លែង។
  • The Royal Sands Koh Rong រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share