បញ្ចុះតម្លៃ 30% នៅ Mom Optics លើដង និងកញ្ចក់វ៉ែនតាសម្រាប់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌ

  • ការបញ្ចុះតម្លៃអនុវត្តចំពោះតែស៊ុមវ៉ែនតា និងកញ្ចក់វ៉ែនតា។
  • មានសុពលភាពសម្រាប់តែម្ចាស់ប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី Platinum, Gold និង Classic របស់ធនាគារអ៊ូរី។
  • ការទូទាត់ត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈម៉ាស៊ីន POS នៅ Mom Optic តែប៉ុណ្ណោះ។
  • ការផ្តល់ជូននេះមានចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share