ផ្តល់ជូនកម្ចីធំ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ពិសេស!

ផ្តល់ជូនកម្ចីធំ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ពិសេស! បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 1.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ និង បញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានរហូតដល់ ០% សំរាប់អតិថិជនថ្មី និង អតិថិជនមានស្រាប់ ពេលស្នើសុំកម្ចីថ្មី ពីធនាគារ អ៊ូរី សម្រាប់ទំហំកម្ចីំធំជាង 10,000 ដុល្លារ ឬ ធំជាង 40លានរៀល ឡើងទៅ។

ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃ15 ឧសភា រហូតដល់ថ្ងៃ 31 សីហា 2023។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | For more info: 023 963 333 / 081 331 333

Website   : https://www.wooribank.com.kh/

TikTok  :http://bit.ly/3WicSuU

Instagram :https://bit.ly/wbcig

YouTube  :https://bit.ly/3wbcyt

LinkedIn   :https://bit.ly/3wbclinkedin

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

#wooribankcambodia #loanpromotion

 

Share