ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% រាល់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរីនៅ Coffee App សម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរីគ្រប់ប្រភេទ!

ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% រាល់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរីនៅ Coffee App សម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរីគ្រប់ប្រភេទ!

លក្ខខណ្ឌ៖

– ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ដល់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរីគ្រប់ប្រភេទទាំង ផ្លាធីនីម ហ្គោល ឬក្លាស៊ីក

– ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 09 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025។

– លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

Share