ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ឬទិញមួយ ថែមមួយនៅ BUDI SHOP ជាមួយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌ

  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ឬទិញមួយ ថែមមួយ លើទំនិញដែលបានជ្រើសរើស
  • ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី ផ្លាធីនីម ហ្គោល ឬក្លាស៊ីក
  • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 20 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2025
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share