ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ​នៅហាងកាហ្វេជាតិ

លក្ខខណ្ឌ

  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅលើកាហ្វេ
  • សម្រាប់ការទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី គ្រប់ប្រភេទ រួមមាន ផ្លាធីនីម ហ្គោល ឬក្លាស៊ីក
  • ការផ្តល់ជូនមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025
  • ទីតាំង: https://shorturl.at/knmg9
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share