ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់20% នៅ BODIA SPA រាល់ការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសាអ៊ូរី!

ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់20% នៅ BODIA SPA រាល់ការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា​អ៊ូរី!

ការផ្តល់ជូននេះអនុវត្តចំពោះ បណ្ណអ៊ូរី វីសាផ្លាធីនីន ក្លាស៊ីក និង ហ្គោល សម្រាប់ការទូទាត់នៅ បូឌាស្ប៉ា ភ្នំពេញ​ និង សៀមរាប។​​​​ ​

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ដល់អ្នកកាន់ប័ណ្ណ Woori VISA Platinum, Gold និង Classic នៅ BODIA SPA សម្រាប់ការទូទាត់នៅក្នុង BODIA SPA ភ្នំពេញ (មាត់ទន្លេ និងបឹងកេងកង១) និងខេត្តសៀមរាប (ផាប់ស្ទ្រីត និងផ្សារចាស់)
  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ដល់ម្ចាស់ប័ណ្ណ Woori VISA Platinum Gold និង Classic សម្រាប់ការទូទាត់ផលិតផល BODIA SPA ភ្នំពេញ (មាត់ទន្លេ និងបឹងកេងកង១) និងខេត្តសៀមរាប (ផាប់ស្ទ្រីត និងផ្សារចាស់)
  • ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៥
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
Share