ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ10 % នៅSING SPECIALISTS MEDICAL CENTRE ជាមួយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី

ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% នៅSING SPECIALISTS MEDICAL CENTRE លើការពិនិត្យសុខភាព និងសេវាកម្មមួយចំនួន រាល់ការទូទាត់តាមប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី។

ចំណេញថ្លៃសេវា និងរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកជាមួយប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ដល់អ្នកកាន់ប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី លើការពិនិត្យសុខភាព និងសេវាកម្មមួយចំនួន
  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ដល់អតិថិជន VIP ឬបុគ្គលិកធនាគារ អ៊ូរី លើការពិនិត្យសុខភាព និងសេវាកម្មមួយចំនួន
  • អតិថិជនត្រូវតែបង់ថ្លៃសេវាខាងលើតាមរយៈប័ណ្ណវីសា អ៊ូរី នៅ SING SPECIALISTS Medical Centre ។​
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ទីតាំង៖ SING SPECIALISTS Medical Centre #5 ផ្លូវ81 ភូមិ10 សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ៖  086 330 338

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់មកកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖  023 963 333 / 081 331 333

Share