ផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ជារៀងរាលខែដល់ម្ចាស់ការ៉ាស់សាំងដែលជាពាណិជ្ជករ​ដៃគូប្រើប្រាស់ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

ផ្តល់ជូប្រាក់រង្វាន់ជារៀងរាលខែដល់ម្ចាស់ការ៉ាស់សាំងដែលជាពាណិជ្ជករ​ដៃគូប្រើប្រាស់ KHQR របស់ធនាគារ អ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌងាយៗ គ្រាន់តែទទួលការទទូទាត់តាម WOORI KHQR !

ការផ្តល់ជូននេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា រហូតដល់ថ្ងៃ ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ក្លាយជាពាណិជ្ជករដៃគូរបស់ ធនាគារ អ៊ូរី ឥឡូវនេះ!

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | Tel: 093 888 107 / 010 900 364

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share