ស្នាក់នៅ 1 យប់ ទទួលបាន 1 យប់ដោយឥតគិតថ្លៃនៅ summer Bay សម្រាប់ការទូទាត់តាមរយៈ ប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរី!

លក្ខខណ្ឌ៖

  • អាចប្រើបានសម្រាប់តែការទូទាត់ដោយ ប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរីPlatinum តែប៉ុណ្ណោះ។
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងថ្ងៃបុណ្យសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជា បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ចូលឆ្នាំចិន បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងពិធីបុណ្យអុំទូក។
  • ការផ្តល់ជូននេះអាចអនុវត្តបានទាំងនៅបញ្ជរ និងការកក់ទុកមុន។
  • ម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវធ្វើការកក់ទុកតាមរយៈ info@bolbeachclub.com ឬ +855 17 505 444
  • ត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណ វីសាអ៊ូរីPlatinum នៅពេលមកដល់បញ្ជរ។
  • Visa និង Summer Bay រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024
  • លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
Share