ស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាក្លាស៊ីកឥឡូវនេះ ទទួលបានការហ្រ្វីថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង!

ស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាក្លាស៊ីកឥឡូវនេះ ទទួលបានការហ្រ្វីថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង!

ទទួលយកបទពិសោធន៏ថ្មីជាមួយប្រណីតភាព និងភាពស៊ីវិល័យ ព្រមទាំងរីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅពេលលោកអ្នកទូទាត់ជាមួយអ៊ូរីវីសាកាតនៅហាងដៃគូរបស់ធនាគារអ៊ូរីជាច្រើនទៀត។

ការផ្ដល់ជូននេះមានរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត | Tel: 023 963 333/ 081 331 333

Website: https://www.wooribank.com.kh/promotions/

TikTok: http://bit.ly/3WIcSuU

Instagram: https://bit.ly/wbcig

YouTube: https://bit.ly/3wbcyt

LinkedIn: https://bit.ly/3wbclinkedin

Telegram: https://t.me/wooribankcambodia

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត | Terms and Conditions Apply

Share