អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 0.75% ក្នុងមួយខែ និងមិនគិតថ្លៃសេវាឥណទានលើកម្ចីអាជីវកម្ម!!!

អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 0.75% ក្នុងមួយខែ និងមិនគិតថ្លៃសេវាឥណទានលើកម្ចីអាជីវកម្ម!!!

ការផ្តល់ជូនពិសេសអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.75% ក្នុងមួយខែ និងឥតគិតថ្លៃសេវាឥណទានសម្រាប់អតិថិជនថ្មី និងអតិថិជនចាស់ នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីថ្មីពីធនាគារ អ៊ូរី ។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ទំហំប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ $100,000 ។
  • អត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ 0.75% ក្នុងមួយខែ។
  • បញ្ចុះសេវាឥណទានរហូតដល់ 0% ។
  • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ 10 ឆ្នាំ។
  • រូបិយបណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល​ និងដុល្លារ​
  • ការផ្តល់ជូននេះមានរហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ប៉ុណ្ណោះ!
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

អ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីអាជីវកម្មជាមួយធនាគារ អ៊ូរី ដោយអញ្ជើ្ញញទៅកាន់សាខាណាមួយរបស់យើង ទាំង១៤០​ទូទាំងប្រទេស ឬទូរស័ព្ទមកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈលេខ 023 963 333 / 081 331 333 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

Share