អត្រាការប្រាក់បន្ថែម ០,៥​ % សម្រាប់ការបើកគណនីមានកាលកំណត់

កាន់តែពិសេស ជាមួយធនាគារ អ៊ូរី អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់បន្ថែម ០.៥% សម្រាប់ការបើក គណនីមានកាលកំណត់ ដែលលោកអ្នកអាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើដែលមានសុវត្ថិភាព និងទុកចិត្តបំផុត។

អតិថិជនអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់តាមរយៈសាខាធនាគារ អ៊ូរី បានទាំង ១៣៨ សាខា ឬតាមរយៈ WOORI WON នឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់បន្ថែម ០.៥% ចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

Share