ធនាគារ អ៊ូរី ជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចក្តីស្រមៃ។

គណនីសង្ឃឹម(ស្ថាប័ន)

អត្រាការប្រាក់ ២% ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត និងអេធីអឹមដោយឥតគិតថ្លៃ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីសន្សំផ្លឹស (ស្ថាប័ន)​

អត្រាការប្រាក់៣,៥​ % ក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ អេធីអឹម និងធនាគារចល័តដោយឥតគិតថ្លៃ

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីសប្បុរស(ស្ថាប័ន)

ការសន្សំរបស់អ្នកមានតម្លៃសម្រាប់អ្នក និងអ្នកដទៃ។ដាក់បញ្ញើជាមួយគណនីសប្បុរស​ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់​ និងបានជួយដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការជំនួយ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីចម្រើនទ្រព្យ​ (ស្ថាប័ន)

រកចំណូលបានកាន់តែច្រើនតាមរយៈការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីសន្សំតាមផែនការ

គណនីបង្កើនការប្រាក់ និងជាប្រភេទគណនីកិច្ចសន្យាដែលតម្រូវឲ្យមានការរក្សាទុកសមតុល្យនៅក្នុងកិច្ចសន្យាមួយដែលមានរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីសន្សំតាមផែនការ ផ្លឹស

គណនីបង្កើនការប្រាក់ និងជាប្រភេទគណនីកិច្ចសន្យាដែលតម្រូវឲ្យមានការរក្សាទុកសមតុល្យនៅក្នុងកិច្ចសន្យាមួយដែលមានរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI BANK

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង