អនុញ្ញាតិឱ្យលុយរបស់អ្នកធ្វើការជំនួសអ្នក

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

 • បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល តាមរយៈអត្រាការប្រាក់
 • ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​គណនាជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ និងត្រូវផ្តល់ជូនជា​រៀង​រាល់​ខែ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ឬ ដល់​កាល​​បរិច្ឆេទ​កំណត់
 • ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​កាន់​តែ​យូរ ទទួល​បាន​ការ​ប្រាក់​កាន់​តែ​ខ្ពស់
 • រយៈពេល​នៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​ មាន​ច្រើន​ជម្រើស ចាប់​ពី​ ១ខែ រហូត​ដល់​ ៣៦ខែ
 • សម្រេចគោល​ដៅ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់លោកអ្នក
 • សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់សាច់​ប្រាក់​របស់​​អ្នក
 • សេវាកម្ម​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត​ និងបុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់

ឯកសារតម្រូវ

សម្រាប់ឯកត្តជន

 • ជារូបវន្តបុគ្គល ជនជាតិខ្មែរ និងបរទេស
 • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដូចជាអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

សម្រាប់ស្ថាប័ន ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

 • ជាស្ថាប័នដែលបានចុះបញ្ជី ស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ និង/ឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ ឬ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំង ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត (ប្រសិនបើមាន)

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ
 • ប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក និងថៃបាត

 

សមតុល្យអប្បបរមា
 • ១០០.០០០ រៀល ឬ ២៥ ដុល្លារ ឬ ១.០០០ បាត

 

ការដកការប្រាក់
 • ដក​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ខែ
 • ដកការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
 • ដក​ការ​ប្រាក់​នៅ​កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់

 

វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើ
 • មិនគិតថ្លៃ

 

លក្ខខណ្ឌក្នុងការដកប្រាក់
 • នៅ​កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់នៃ​កិច្ចសន្យា ឬ​ នៅ​ពេល​បិទ​គណនី
 • ការ​ដក​ប្រាក់​ដោយ​ផ្នែក មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាតឡើយ

 

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ*
 • (មើល​តារាង​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម)

 

 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
 • ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនទ្បើយ។
 • រូបិយប័ណ្ណថៃបាត ត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់ការិយាល័យសាខាក្នុងខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ប៉ៃលិន និងការិយាល័យកណ្តាលប៉ុណ្ណោះ។

របៀប​អនុវត្ត

សូម​អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខា​ធនាគារ អ៊ូរី ​ ដោយ​ភ្ជាប់​នូវ​​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​​ច្បាប់​ដើម​ណាមួយ

ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣

 

ទំនាក់ទំនង

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់គណនីចម្រើនទ្រព្យ

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ឯកត្តជន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់នៅកាលកំណត់គណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
រយៈពេល រៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាតរៀលដុលា្លរអាមេរិកថៃបាត
១-២ ខែ៤,២៥%៣,៧៥%
០,៥០%
n.an.an.a
៣-៥ ខែ៦,០០%៥,២៥%
១,០0%៥,៧៥%
៥,០០%០,៧៥%
៦-៨ ខែ៦,៧៥% ៦,២៥%
១,៧៥%
៦,៥០%៦,០០%១,៥0%
៩-១១ ខែ៧,២៥% ៦,៥០%២,៥០%
៧,០០%៦,២៥%២,២៥%
១២-១៧ ខែ៨,២៥%៧,៥០%
៣,៧៥%
៨,០០%
៧,២៥%
៣,៥0%
១៨-២៣ ខែ៨,២៥%៧,៥០%៣,៧៥%
៨,០០%៧,២៥%
៣,៥0%
២៤-៣៥ ខែ៨,៥០%៧,៥០%៤,០០%៨,២៥%៧,២៥%
៣,៧៥%
៣៦ ខែ៨,៧៥% ៧,៥០%៤,០០%៨,៥០%៧,២៥%
៣,៧៥%
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ឯកត្តជន
គណនីចម្រើនទ្រព្យគណនីចម្រើនទ្រព្យ ដកការប្រាក់រៀងរាល់ឆ្នាំ
រយៈពេល (ខែ)រៀលដុល្លារអាមេរិក
២៤ ខែ៨,៣៥% ៧,៣៥%
៣៦ ខែ៨,៦០% ៧,៣៥%

 

គណនីចម្រើនទ្រព្យ​ (ស្ថាប័ន)

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីកូនល្អ

ស្វែងយល់បន្ថែម