អនុញ្ញាតិឱ្យប្រាក់របស់អ្នកធ្វើការជំនួសអ្នក!

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

 • សម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ
 • អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
 • ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នៅរាល់ពេលស្នើរសុំបិទគណនីមុនពេលកំណត់
 • សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់សាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក
 • ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងត្រូវផ្តល់ជូននៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់
 • បង្កើនប្រាក់របស់អ្នកកាន់តែរហ័ស

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ជានីតិជនជន ទាំងជនជាតិខ្មែរ និងបរទេស

ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដូចជាអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ
 • ប្រាក់រៀល និង ដុល្លារអាមេរិក
សមតុល្យអប្បបរមា
 • ១០០,០០០ រៀល ឬ ២៥ ដុល្លារ
ការដកការប្រាក់
 • ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់
លក្ខណៈសម្បត្តិ
 • អតិថិជន​ឯកត្តបុគ្គល
 • ** លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
 • ** ធនាគារ អ៊ូរី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

របៀបស្នើសុំបើកគណនី

 • សូមអញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​សាខាធនាគារ​ អ៊ូរី ដែលនៅជិតលោកអ្នក ដោយ​ភ្ជាប់​នូវ​​ឯកសារ​តម្រូវ​​ច្បាប់​ដើម
 • សម្រាប់ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​ទាក់​ទង​មក​លេខ​ទូរសព្ទ ០២៣ ៩៦ ៣៣៣៣ ឬ ០៨១ ៣៣១ ៣៣៣
ទំនាក់ទំនង

អត្រាការប្រាក់

ដកការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់
រយៈពេលរៀលដុល្លារ
36 ខែ7.90%7.55%
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។
រយៈពេល និងអត្រាការប្រាក់បិទគណនីមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់
រយៈពេលរៀលដុល្លារ
<12 ខែ1%1%
12 – 23 ខែ7.50%7.25%
24 – 35 ខែ7.75%7.50%
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

គណនីចម្រើនទ្រព្យ

ស្វែងយល់បន្ថែម

គណនីកូនល្អ

ស្វែងយល់បន្ថែម