Manager, Deposit Relationship

ទីតាំង: Head Office, Phnom Penh Branches

មុខតំណែង: Manager, Deposit Relationship

ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Apply Now

កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

 • Contribute selling and marketing strategies on Deposit and other non-credit products to support its growth.
 • Supports the management of all activities for the growth of primarily deposits, sales and profitability, and superior customer service
 • Supports the marketing and business development strategies, which emphasize new business, customer retention, effective pricing and the cross-selling of the bank’s suite of financial products and services
 • Facilitates the development and enhancements of the bank’s suite of products
 • Developed and maintains constructive relationships with financial community, corporate and individual clients to enhance performance and relationships
 • Daily schedule to meet clients
 • Reporting Daily, Weekly, Monthly
 • Keep doing forward to upgrade communication and relationship skill for self-capacity development and team capacity development
 • Other tasks assigned

Requirement Competencies

 • Experience in sales or customer service is preferred
 • Problem-solving attitude & Aptitude for fostering positive relationships
 • Excellent communication skills & Customer-oriented mindset
 • Good English language in both Speaking and Writing
 • General level in using Computer, Email, Microsoft Word, Excel.
 • Proven and successful experience as a Deposit Relationship Manager at least 3 years in other commercial bank or MDI
 • Experience in sales or customer service is preferred
 • Knowledge of deposit relationship management (DRM) practices

Benefit Packages

We offer competitive remuneration package and opportunity for career and personal development.

របៀបដាក់ពាក្យ

Apply: job@wooribank.com.kh

Phone: 089 333 767

Head Office Address: Building #398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang I, Boeung Keng Kang , Phnom Penh.

Assistant Manager, Deposit Relationship

ទីតាំង: Head Office, Phnom Penh Branches

មុខតំណែង: Assistant Manager, Deposit Relationship

ផុតកំណត់: ខែ​តុលា 31, 2022

Apply Now

កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

 • Contribute selling and marketing strategies on Deposit and other non-credit products to support its growth.
 • Supports the management of all activities for the growth of primarily deposits, sales and profitability, and superior customer service
 • Supports the marketing and business development strategies, which emphasize new business, customer retention, effective pricing and the cross-selling of the bank’s suite of financial products and services
 • Facilitates the development and enhancements of the bank’s suite of products
 • Daily schedule to meet clients
 • Reporting Daily, Weekly, Monthly
 • Keep doing forward to upgrade communication and relationship skill for self-capacity development and team capacity development
 • Other tasks assigned

Requirement Competencies

 • Experience in sales or customer service is preferred
 • Problem-solving attitude & Aptitude for fostering positive relationships
 • Excellent communication skills & Customer-oriented mindset
 • Good English language in both Speaking and Writing
 • General level in using Computer, Email, Microsoft Word, Excel.
 • Proven and successful experience as a Deposit Relationship Manager at least 2 years in other commercial bank or MDI
 • Experience in sales or customer service is preferred
 • Knowledge of deposit relationship management (DRM) practices

Benefit Packages

We offer competitive remuneration package and opportunity for career and personal development.

របៀបដាក់ពាក្យ

Apply: job@wooribank.com.kh

Phone: 089 333 767

Head Office Address: Building #398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang I, Boeung Keng Kang , Phnom Penh.

មន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់

ទីតាំង: Phnom Penh Branches

មុខតំណែង: មន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់

ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 16, 2022

Apply Now

កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

 • ធ្វើផែន​ការយុទ្ធសាស្រ្ត​ (ប្រាក់បញ្ញើរ ផ្តល់កម្ចី) រយៈពេលខ្លី និង វែង
 • ធ្វើប្រតិបត្តិ​ការ​ផ្ដល់​កម្ចី និង​សេវាប្រាក់​បញ្ញើរ​ គោរព​គោលការណ៍ នីតិវិធី បទដ្ឋានកំណត់ និងអនុវត្តតាមការណែនាំផ្សេងៗ របស់ស្ថាប័ន
 • ស្វែង​យល់​ពី​បរិយាកាស​គូប្រកួតប្រជែង និង ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយផលិតផល និងសេវកម្មរបស់ស្ថាប័ន
 • ដោះ​ស្រាយ​កម្ចី​មាន​បញ្ហា​ និង​សម្របសម្រួល​រាល់​ការ​តវ៉ា ឬ ទាមទារ​ផ្សេងៗ​របស់​អតិថិជន
 • ផ្តល់ការណែនាំការហ្វឹកហាត់ ឬការបណ្តុះបណ្តាលចាំបាច់ដល់មន្រ្តីឥណទានកម្រិតចូលថ្មី
 • ធ្វើ​របាយការណ៍បូក​សរុប​ការអនុវត្តផែនការ និង​លទ្ធផល​ការងារ
 • អនុវត្តការងារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ដែល​​តម្រូវ​ដោយ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​។

Requirement Competencies

 • បាន​បញ្ចប់​បរិញ្ញា​ប័ត្រ ​ផ្នែក​ធនាគារ និង ហរិញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ សេដ្ឋកិច្ច និង គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • មានបទពិសោធន៍ផ្ដល់​ប្រាក់​កម្ចីយ៉ាង​តិចបំផុត​ ២​ឆ្នាំ​ ក្នុង​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ធនាគារ
 • មានចំណេះ​ដឹង​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​សេវាហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានជំនាញ​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​សេវាកម្មល្អ ការទំនាក់ទំនងល្អ និង ការដោះ​ស្រាយបញ្ហា
 • ត្រូវមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះការងារ និង មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការក្រោមសម្ពាធ មាន​ចំណេះ​ដឹង​អាច​អាន និង​ សរសេរ​ភាសាអង់គ្លេសបាន​ខ្លះកាន់តែប្រសើរ
 • មាន​សីលធម៌ល្អ មាន​ឥរិយាបទល្អ មាន​ភាព​ស្រោះ​ត្រង់​ មាន​ការគោរព​វិន័យ
 • មាន​ចំណេះ​ដឹង​អាច​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Ms. Office and Ipad
 • អាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់។

Benefit Packages

We offer competitive remuneration package and opportunity for career and personal development.

របៀបដាក់ពាក្យ

Applyjob@wooribank.com.kh

Phone: 089 333 767

Head Office Address: Building #398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang I,

Boeung Keng Kang , Phnom Penh.

មន្ត្រីឥណទាន

ទីតាំង: Phnom Penh Branches

មុខតំណែង: មន្ត្រីឥណទាន

ផុតកំណត់: ខែ​មិថុនា 16, 2022

Apply Now

កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

 • ស្វែងរកអតិថិជនគោលដៅនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
 • ទំនាក់ទំនង និង ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ទៅអតិថិជន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និង ភាគីពាក់ព័ន្ឋ
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន និង ដោះស្រាយបញ្ហា
 • ធ្វើការណាត់ជួប និង ពន្យល់អតិថិជនពីលក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចី
 • បញ្ចេញប្រាក់កម្ចី និង តាមដានការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់អតិថិជន បន្ទាប់ពីទទួលប្រាក់កម្ចី
 • សហការល្អជាមួយមន្រ្តីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
 • ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីដោះស្រាយបំណុល ចំពោះប្រាក់កម្ចីដែលមានបញ្ហា
 • ធើ្វរបាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពសម្រេចបាន និង បញ្ហាប្រឈមទៅកាន់ប្រធាន។

Requirement Competencies

 • កំពុងសិក្សាឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ​ផ្នែក​ធនាគារ និង ហរិញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ សេដ្ឋកិច្ច និង គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
 • មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការផ្សព្វផ្សាយ ការវិភាគ និង ការគណនា
 • មានភាពស្មោះត្រង់ និង ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ មានភាពច្បាស់លាស់ និង ម៉ត់ចត់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ច
 • មានការគោរព និង ឥតលំអៀងក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចជាមួយគ្រប់អតិថិជន
 • មានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែក សហការណ៍ និង បំពេញការងារជាក្រុម
 • អាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូជាប្រចាំ និងត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូ ឬរថយន្ត
 • ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន ដែលម៉ូតូនោះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយបានមានទីលំនៅក្នុងតំបន់ ឬ ខេត្តដែលប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរ។

Benefit Packages

We offer competitive remuneration package and opportunity for career and personal development.

របៀបដាក់ពាក្យ

Applyjob@wooribank.com.kh

Phone: 089 333 767

Head Office Address: Building #398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang I,

Boeung Keng Kang , Phnom Penh.

សេវាបម្រើអតិថិជន

យើងតែងតែនៅទីនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក។

+855 23 963 333

ទាញយកកម្មវិធី WOORI WON

ទាញយកកម្មវិធីចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះ!

សេវាបុគ្គល

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារ ឌីជីថល

អំពីយើង