បញ្ជីឈ្មោះពាណិជ្ជករដៃគូរបស់ធនាគារ អ៊ូរី

NoBusiness Name
(EN)
Business TypeLocations Business Address
1HONG MOTOR CLEANOthersBattambangRumchek 4, Rottanak, Battambang, Battambang
2VICHET 168 LAUNDRY SHOPOthersBattambangPrek Ta Tan, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
3SAROHM CHANNRINET GROCERY STOREGrocery StoreBattambangWat Kor, wat Kor, Battambang, Battambang
4BS GLOBAL DESIGN & PRINTOthersBattambangChrey Kaong, Sla Ket, Battambang, Battambang
5NITA COFFEEOthersBattambangChrey Kaong, Sla Ket, Battambang, Battambang
6BONG DA UBB FOOD RESTAURANTFood and BeverageBattambangChrey Kaong, Sla Ket, Battambang, Battambang
7KONMAK FASHION SHOPOthersBattambangRumchek 4, Rottanak, Battambang, Battambang
8EYWAN MARTOthersPailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
9FOR YOU TAILOROthersBattambangRumchek 2, Rottanak, Battambang, Battambang
10MEY MEY FOOD SHOPFood and BeverageBattambang13 Meakkakra, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
11TY HENG WASH CAR & MOTOROthersBattambangO Khcheay, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
12BLISS COSMETIC SHOPOthersBattambangPaoy Samraong, Ta Pung, Thma Koul, Battambang
13SORPHAN JEWELLERYOthersBattambangPreaek Ta Chraeng, Preaek Norint, Aek Phnum, Battambang
14NO RAIYAOthersBattambangVat Leeb, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
15UM CHANTREAOthersBattambangPrek Preah Sdach, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
16AH NETH GROCERY STOREGrocery StoreBattambangRumchek 4, Rottanak, Battambang, Battambang
17HENG SOVEAT GLASS CUTTING SHOPOthersBattambangSna Pi Mukh, Preaek Khpob, Aek Phnum, Battambang
18E MORN BATTAMBANGOthersBattambangSna Pi Mukh, Preaek Khpob, Aek Phnum, Battambang
19JE CHOEUN TAILOROthersBattambangPreaek Ta Chraeng, Preaek Norint, Aek Phnum, Battambang
20JE SITHA TAILOROthersBattambangPreaek Ta Chraeng, Preaek Norint, Aek Phnum, Battambang
21NOODLES BATTAMBANGOthersBattambangO Ta Kam I, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
22IEM KIMENGOthersBattambangO Ta Kam I, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
23POK SORVEASNAOthersBattambangDam Spey, Sla Ket, Battambang, Battambang
24SEANG BUNCHHAYOthersBattambangPhkar Sla, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
25CHEANG SOCHEATOthersBattambangVat Leeb, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
26SREY PICH COFFEEOthersBattambangO Ta Kam I, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
27RATHA FRUIT SHOPOthersBattambangOs Tuk, Kampong Prieng, Sangkae, Battambang
28RONG DANE PHARMACYOthersBattambangPeam Aek, Peam Aek, Aek Phnum, Battambang
29SOKUN PHARMACYOthersBattambangChrey Kaong, Sla Ket, Battambang, Battambang
30HENG HENG CAR AND MOTOR CLEANOthersBattambangPrek Preah Sdach, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
31LIDA DUCK FIREDOthersBattambangChrey Kaong, Sla Ket, Battambang, Battambang
32NIMOL FISH SELLOthersBattambangPrek Ta Tan, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
33VILLAGE COFFEEOthersBattambangO Ta Kam II, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
34JE KHENG GROCERY STOREGrocery StoreBattambangSvay Kang, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
35SO KHORT GROCERY STOREGrocery StoreBattambangSamraong Ta Kok, Samraong Knong, Aek Phnum, Battambang
36HAM SAMBOEURNOthersSamlout - Ta SanhSvay Chrum, Kampong Lpov, Samlout, Battambang
37SOPHY LAUNDRYOthersSamlout - Ta SanhTa Sanh Khang Chheung, Ta Sanh, Samlout, Battambang
38PHAN SREYNEANGOthersRotonak Mondol - SdauSdau, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
39PHAN SREYNENGOthersRotonak Mondol - SdauSdau, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
40DY SREYMECHOthersRotonak Mondol - SdauBoeng Ampil, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
41APSARA COMPUTER CENTEROthersBattambangKampong Krabei, Svay Por, Battambang, Battambang
42TITH PHOOLEEOthersBattambangKammeakor, Svay Por, Battambang, Battambang
43SOVANN POLY CLINICOthersBattambangKampong Krabei, Svay Por, Battambang, Battambang
44SOK CHANNEAYOthersRotonak Mondol - SdauO Ta Kam III, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
45REAKSMEY NITTAOthersThma Koul - Ta PungPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
46COFFEE TO GOOthersBattambangVat Leeb, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
47LY SREYPOVOthersBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
48SONTIPHEAP LAUNDRYOthersBattambangPrek Preah Sdach, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
49CHE PHEN LOUK CHAB HOUYGrocery StoreBanan - Kantueu PirBanan, Kantueu Pir, Banan, Battambang
50BEAN HOKKIMOthersBattambangSamraong Snao, Samraong Knong, Aek Phnum, Battambang
51SOVANCHIVY ELECTRIC SHOPOthersBattambangOu Char, Ou Char, Battambang, Battambang
52LIZA SAMROS THORM CHEATOthersBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
53CHAN LAILENG PRINT SHOPOthersBattambangTuol Ta Ek, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
54RET MOMOthersPailinKrachab, Ou Ta Vau, Pailin, Pailin
55LY KHENG BEAUTYOthersBattambangVat Leeb, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
56SAARTH LAUNDRYOthersBattambangOu Char, Ou Char, Battambang, Battambang
57EM IMOthersBattambang13 Meakkakra, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
58KHUN RAVYGrocery StorePailinKrachab, Ou Ta Vau, Pailin, Pailin
59LENG KUNTHTYOthersSamlout - Ta SanhPrey Rumchek, Ta Sanh, Samlout, Battambang
60JE LIN GROCERYGrocery StoreBattambangTa Kok, Norea, Sangkae, Battambang
61CHHUN BUNLYOthersBattambangMaphey Osakphea, Svay Por, Battambang, Battambang
62CHHUOM CHHUNLYOthersBattambangVat Leeb, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
63TRINH LYFood and BeverageBattambangPhkar Sla, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
64MALEN COFFEEFood and BeverageBattambangSdei Leu, Preaek Luong, Aek Phnum, Battambang
65CHEA COFFEEFood and BeverageBattambangVat Leeb, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
66SOK CHIENOthersRotonak Mondol - SdauSla Kram, Vaot Ta Muem, Sangkae, Battambang
67DANG STOENG SANGKEFood and BeverageBanan - Kantueu PirPost Kantueu, Kantueu Pir, Banan, Battambang
68MR SMOKE ALONEOthersRotonak Mondol - SdauAnlong Vil, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
69MR SADOthersRotonak Mondol - SdauAnlong Vil, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
70SET KHENGOthersKamrieng - Boeng ReangTrang, Trang, Kamrieng, Battambang
71NHOEURN KUNGOthersRotonak Mondol - SdauChamlang Romeang Kraom, Ou Samril, Samlout, Battambang
72HAB HOUR​​​ COFFEEFood and BeverageBattambangO Ta Kam I, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
73CHIEM SOVANNARYOthersBattambangPhnum Sampov Lech, Phnum Sampov, Banan, Battambang
74BUN SOLYNAOthersBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
75RA RATANAOthersRotonak Mondol - SdauDoung, Chaeng Mean Chey, Banan, Battambang
76JE PHORN GROCERY STOREGrocery StoreBattambangChrab Veal, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
77CHEANG LAYOthersPailinKrachab, Ou Ta Vau, Pailin, Pailin
78HAK ELECTRIC SUPPLYOthersBattambangBasaet, Ta Pon, Sangkae, Battambang
79YAN SREYMOMGrocery StorePailinDei Sa Thmei, Stueng Trang, Sala Krau, Pailin
80CHE HANG GROCERY STOREGrocery StoreBattambangBasaet, Ta Pon, Sangkae, Battambang
81SRUOCH CHANTHUONOthersSamlout - Ta SanhOu Rumchek Leu, Ou Samril, Samlout, Battambang
82CHEAM SOPHALOthersBattambangPhnum Sampov Lech, Phnum Sampov, Banan, Battambang
83LIM GECHOthersPailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
84MA CHANLYOthersSamlout - Ta SanhKrapeu Pir Leu, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
85UOT DALIYAOthersBattambangKammeakor, Svay Por, Battambang, Battambang
86YOT KIMYANOthersRotonak Mondol - SdauChamlang Romeang Kraom, Ou Samril, Samlout, Battambang
87HOUR NGUYOthersBattambangPopeal Khae, Chrey, Thma Koul, Battambang
88MIN MAOOthersSamlout - Ta SanhPeam, Ta Taok, Samlout, Battambang
89SOR KANOthersBattambangBanteay Neang, Banteay Neang, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
90SUN PHEARONFood and BeverageBakan - Boeng KhnarRa, Moung, Moung Ruessei, Battambang
91REAM SARATHGrocery StoreRotonak Mondol - SdauOu Traeng, Phlov Meas, Rotonak Mondol, Battambang
92LOEURNG SOPHANNAFood and BeverageSamlout - Ta SanhOu Snguot, Ta Sanh, Samlout, Battambang
93HON SAROEURNOthersSamlout - Ta SanhOu Tontuem, Ta Sanh, Samlout, Battambang
94COFFEE TAMARINDFood and BeverageBattambangPreaek Norint, Preaek Norint, Aek Phnum, Battambang
95KHOEM PHALLAOthersMoung Ruessei - KearPrey Preal, Prey Svay, Moung Ruessei, Battambang
96VANNAK SOKUN MARTFood and BeverageMoung Ruessei - KearKansai Banteay, Moung, Moung Ruessei, Battambang
97VENG HONG IIOthersPailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
98MAK ANGETFood and BeveragePailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
99HAN HENGOthersSamlout - Ta SanhKanhchang, Sung, Samlout, Battambang
100CHE THYFood and BeverageSamlout - Ta SanhKantuot, Samlout, Samlout, Battambang
101CHUM CHEA LOUK KUY TEAYFood and BeverageBattambangPreaek Ta Chraeng, Preaek Norint, Aek Phnum, Battambang
102KAMRIENG BOOK STOROthersKamrieng - Boeng ReangOu Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
103Motorcycle mechanic Seng ThaOthersPailinVoat, Pailin, Pailin, Pailin
104SAO SOEUNGOthersBattambangKammeakor, Svay Por, Battambang, Battambang
105JEE RANITHGrocery StoreThma Koul - Ta PungVeal Trea, Ou Ta Ki, Thma Koul, Battambang
106PHAL POVGrocery StorePailinPhnum Preal, Stueng Trang, Sala Krau, Pailin
107MAN MOM NOODLEFood and BeverageBattambangSuos Ei, Peam Aek, Aek Phnum, Battambang
108UM KIMHORNOthersSamlout - Ta SanhOu Tontuem, Ta Sanh, Samlout, Battambang
109ROM RINAOthersRotonak Mondol - SdauSamaki Mean Chey, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
110THOEURN THEARYGrocery StoreThma Koul - Ta PungChranieng, Kouk Khmum, Thma Koul, Battambang
111NOEUM SYLINGrocery StoreThma Koul - Ta PungPrey Totueng, Chrey, Thma Koul, Battambang
112CHAE NEANG LAUNDRYOthersPailinThnal Totueng, Ou Andoung, Sala Krau, Pailin
113MEY MEY COFFEEFood and BeverageKamrieng - Boeng ReangOu Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
114TEOT SORIYAOthersRotonak Mondol - SdauOu Dounta Kraom, Stueng Trang, Sala Krau, Pailin
115TOET SORIYAOthersRotonak Mondol - SdauOu Dounta Kraom, Stueng Trang, Sala Krau, Pailin
116JE NEMOL COFFEEFood and BeverageMoung Ruessei - KearSvay Cheat, Reang Kesei, Sangkae, Battambang
117VANNY COFFEEFood and BeverageThma Koul - Ta PungTumpung Tboung, Ta Pung, Thma Koul, Battambang
118UM CHAKRIYAFood and BeverageBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
119KOUB CHHORVONOthersRotonak Mondol - SdauDei Sa Thmei, Stueng Trang, Sala Krau, Pailin
120SIS CUTEOthersRotonak Mondol - SdauBoeng Ampil, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
121LOYAL WOMENOthersRotonak Mondol - SdauBoeng Ampil, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
122TOENG IENG CHUNGOthersBattambangPreaek Ta Chraeng, Preaek Norint, Aek Phnum, Battambang
123E SOVANTHAGrocery StoreThma Koul - Ta PungTumpung Cheung, Ta Meun, Thma Koul, Battambang
124SOPHEAP COFFEEFood and BeverageThma Koul - Ta PungTumpung Cheung, Ta Meun, Thma Koul, Battambang
125VANN VETHOthersBattambangBeng, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
126HEANG SREYVINOthersMoung Ruessei - KearSrae Ou, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
127HUL HEAN FERTILIZERSOthersBattambangPreaek Norint, Preaek Norint, Aek Phnum, Battambang
128SENG KIMSUOFood and BeveragePailinTa Ngaen Leu, Pailin, Pailin, Pailin
129CHE DA GROCERY STOREGrocery StoreBattambangKampong Chlang, Vaot Ta Muem, Sangkae, Battambang
130JE DA GROCERY STOREGrocery StoreBattambangKampong Chlang, Vaot Ta Muem, Sangkae, Battambang
131PHIN ROEURTOthersMoung Ruessei - KearOu Krabau, Moung, Moung Ruessei, Battambang
132KEN SOPHEAP CAFFEFood and BeverageRotonak Mondol - SdauReaksmei Songha, Reaksmei Songha, Rotonak Mondol, Battambang
133KEN SOPHEAP CAFFEFood and BeverageRotonak Mondol - SdauReaksmei Songha, Reaksmei Songha, Rotonak Mondol, Battambang
134ROTHA SOPHEAKGrocery StoreBanan - Kantueu PirRumchek 4, Rottanak, Battambang, Battambang
135TORN CHEAGrocery StoreRotonak Mondol - SdauKilou, Traeng, Rotonak Mondol, Battambang
136TORN CHEAGrocery StoreRotonak Mondol - SdauKilou, Traeng, Rotonak Mondol, Battambang
137A NET COFFEEFood and BeverageMoung Ruessei - KearKakaoh, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
138RATANA COFFEEFood and BeverageBanan - Kantueu PirBaoh Pou, Ou Dambang Muoy, Sangkae, Battambang
139YI SOPHORNOthersSamlout - Ta SanhSvay Chrum, Kampong Lpov, Samlout, Battambang
140SEAK YOULEANGOthersPailinPahi Cheung, Pailin, Pailin, Pailin
141Je oun Tang yuFood and BeverageKamrieng - Boeng ReangTang Yu, Ou Da, Kamrieng, Battambang
142NNUTCHA​Food and BeverageKamrieng - Boeng ReangThmei, Trang, Kamrieng, Battambang
143SOKHOEURN KUNTHEAGrocery StoreKamrieng - Boeng ReangOu Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
144SREY POV MALOBCHHETFood and BeverageBattambangRumchek 4, Rottanak, Battambang, Battambang
145Jee SOKHA CoffeeFood and BeverageThma Koul - Ta PungKouk Khpos, Rung Chrey, Thma Koul, Battambang
146ROEURY PONLORKFood and BeverageMoung Ruessei - KearTuol Prum Muoy, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
147SATYA BOOKSHOPOthersBattambangChaeng, Chaeng Mean Chey, Banan, Battambang
148AH LY SALONOthersRotonak Mondol - SdauDei S'et, Stueng Trang, Sala Krau, Pailin
149NGUON MENGKONGGrocery StorePailinBoeng Prolit, Stueng Kach, Sala Krau, Pailin
150PHIN PHUN RESTAURANTRestaurantBattambangPhnum Kol, Kantueu Pir, Banan, Battambang
151LY NA CAKEOthersBattambangPaoy Yong, Ta Pung, Thma Koul, Battambang
152SARIN SAVUNFood and BeverageThma Koul - Ta PungKa Kou, Chrey, Thma Koul, Battambang
153JE KHANFood and BeverageMoung Ruessei - KearRumchek, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
154DINA HOME DESIGN SHOPOthersBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
155HUN KENGKHVANGFood and BeverageMoung Ruessei - KearRumchek, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
156ROTHANAK PHONESHOPOthersBattambangMaphey Osakphea, Svay Por, Battambang, Battambang
157HOM HEMFood and BeverageMoung Ruessei - KearKhnach Ampor, Preaek Chik, Rukh Kiri, Battambang
158KHEANG PREYANUTOthersRotonak Mondol - SdauSna Pi Mukh, Preaek Khpob, Aek Phnum, Battambang
159TAILOR​ SHOPOthersSamlout - Ta SanhOu Snguot, Ta Sanh, Samlout, Battambang
160KUN CHANTHAOthersThma Koul - Ta PungBansay Traeng, Bansay Traeng, Thma Koul, Battambang
161SUEN PHARYFood and BeveragePailinKoun Phnum, Ou Ta Vau, Pailin, Pailin
162Ukdom Sell PhoneOthersKamrieng - Boeng ReangOu Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
163HUT KIMLEANGGrocery StoreBattambangPreaek Chdaor, Peam Aek, Aek Phnum, Battambang
164YEANTHAN CHEANG PHOOthersBattambangSala Balat, OMal, Battambang, Battambang
165SAT SAMNANG LOAK TOEK AMPOVOthersBattambangChomkar Somraong 2, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
166HAB REAKSMEYGrocery StoreThma Koul - Ta PungPhnum Touch Tboung, Phnum Touch, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
167LY SAINGIMFood and BeverageMoung Ruessei - KearTuol Prum Muoy, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
168JE VANNEAKOthersMoung Ruessei - KearSrae Ou, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
169LY CHANTHOU CAKE AND DRINKFood and BeverageBakan - Boeng KhnarKdat, Me Tuek, Bakan, Pursat
170LY CHANTHOU CAKE AND DRINKBackeryBakan - Boeng KhnarKdat, Me Tuek, Bakan, Pursat
171KOESORN SALONOthersMoung Ruessei - KearSrae Ou, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
172MII HIL TAMPLOVFood and BeverageSamlout - Ta SanhOu Tontuem, Ta Sanh, Samlout, Battambang
173THUOM THORNGrocery StoreMoung Ruessei - KearSrae Ou, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
174VEAYO TROCHEAK RESTAURANTFood and BeverageSamlout - Ta SanhKhnach Romeas, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
175THY THA BEAUTY SALONOthersRotonak Mondol - SdauKilou Samprambei, Traeng, Rotonak Mondol, Battambang
176CHHEUT THEAFood and BeverageMoung Ruessei - KearKakaoh, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
177CHAMREUN TINAOthersBattambangPhcheav, Traeng, Rotonak Mondol, Battambang
178BAN SAMANOthersBanan - Kantueu PirKampang Kaeut, Kantueu Pir, Banan, Battambang
179PHEAKKDEY GARAGEOthersPailinOu Ta Prang, Pailin, Pailin, Pailin
180SALINOthersBattambangSvay Kang, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
181RIN SAMBATHOthersSamlout - Ta SanhBoeng Run, Samlout, Samlout, Battambang
182JE RITHEAFood and BeverageMoung Ruessei - KearTuol Prum Pir, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
183JE RITHEAFood and BeverageMoung Ruessei - KearTuol Prum Muoy, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
184KANHA COFFEEOthersSamlout - Ta SanhOu Rumchek Kraom, Ou Samril, Samlout, Battambang
185PENGLA LYHUYOthersMoung Ruessei - KearKakaoh, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
186SREANG SREYNEANGFood and BeverageRotonak Mondol - SdauDoung, Chaeng Mean Chey, Banan, Battambang
187RITH SANVIRIYAOthersRotonak Mondol - SdauKor, Snoeng, Banan, Battambang
188KIMSEANG RICE SELLOthersBattambangSvay Sa, Ta Pon, Sangkae, Battambang
189JENY COFFEEFood and BeverageBanan - Kantueu PirChamkar Svay, Chheu Teal, Banan, Battambang
190MANA COFFEEOthersSamlout - Ta SanhWat Kor, wat Kor, Battambang, Battambang
191Oppa Coffee . Oppa ​មីហឹរFood and BeveragePailinVeal, Sala Krau, Sala Krau, Pailin
192Je Rath LaundryOthersKamrieng - Boeng ReangSvay Thum, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
193PU RITH GROCERY STOREGrocery StoreBattambangDamnak Luong, wat Kor, Battambang, Battambang
194YOUNG SINAOthersKamrieng - Boeng ReangDoung, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
195CHHANN SOKNYFood and BeveragePailinBadin Niev, Pailin, Pailin, Pailin
196HAN SREYMOMFood and BeveragePailinBadin Niev, Pailin, Pailin, Pailin
197BOU CHANTHA BOOKSTOREOthersPailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
198UT SOLINFood and BeveragePailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
199UN SREYTOUCHOthersPailinVoat, Pailin, Pailin, Pailin
200PITU SY SALE GASOthersPailinPahi Tboung, Pailin, Pailin, Pailin
201HUY LOYOthersPailinBadin Niev, Pailin, Pailin, Pailin
202ME SIEKMUOYFood and BeverageSamlout - Ta SanhOu Tontuem, Ta Sanh, Samlout, Battambang
203SUNOthersPailinPahi Tboung, Pailin, Pailin, Pailin
204MAKARA SELLING BEVERAGEFood and BeveragePailinSuon Ampov kaeut, Pailin, Pailin, Pailin
205PHAN CHANNTHEAGrocery StorePailinBadin Niev, Pailin, Pailin, Pailin
206SITH VANNA FRUIT SELLOthersBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
207RATHEA FRUIT SELLOthersBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
208CHHORM CHANPHEARUMOthersPailinSuon Ampov Lech, Pailin, Pailin, Pailin
209TOP THOUOthersPailinSuon Ampov Lech, Pailin, Pailin, Pailin
210SOTH VANSEAM PHONE SHOPOthersPailinOu Peut, Tuol Lvea, Pailin, Pailin
211LIM SOKEAOthersPailinPahi Cheung, Pailin, Pailin, Pailin
212KHOEURN SOKHA PHONE SHOPOthersPailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
213DARAVUTH SELL PHONEOthersPailinPahi Tboung, Pailin, Pailin, Pailin
214REN SOKEAOthersRotonak Mondol - SdauTa Non, Mean Chey, Samlout, Battambang
215PAILIN HOUSERestaurantPailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
216HOEUNG SOKHA SELL PHONEOthersPailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
217COFFEE BONG POUNFood and BeveragePailinBadin Niev, Pailin, Pailin, Pailin
218LAYVYA SALONFashion ShopPailinOu Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
219PHEAK FERTILIZERSOthersBattambangMaphey Osakphea, Svay Por, Battambang, Battambang
220NISSAY COFFEEFood and BeverageKamrieng - Boeng ReangDoung, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
221EI SAING FASHION SHOPFashion ShopBattambangPreaek Chdaor, Peam Aek, Aek Phnum, Battambang
222UNG CHAMRONGOthersMoung Ruessei - KearReam Kon, Kear, Moung Ruessei, Battambang
223NY PAV F&BFood and BeverageBattambangSvay Kang, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
224PH CAKEFood and BeverageBattambangPrey Totueng, Ou Ta Ki, Thma Koul, Battambang
225SAY SINOthersMoung Ruessei - KearStueng Chak, Prey Touch, Moung Ruessei, Battambang
226BABY WOLRD SHOPOthersBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
227CHHUOM SOPHANMAIOthersMoung Ruessei - KearKakaoh, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
228KUONG SOPHEA TAILOR SHOPOthersBattambangRumchek 4, Rottanak, Battambang, Battambang
229OUM CHANTRAOthersBattambangRumchek 4, Rottanak, Battambang, Battambang
230KUY VIBOLOthersBattambangSamraong Knong, Samraong Knong, Aek Phnum, Battambang
231YORN SOKKEAFood and BeverageThma Koul - Ta PungPrey Leav, Bansay Traeng, Thma Koul, Battambang
232MOUL VANNYFood and BeverageThma Koul - Ta PungKandal Tboung, Kouk Khmum, Thma Koul, Battambang
233CHAB KHANNCHHITOthersRotonak Mondol - SdauOu Dounta Kraom, Stueng Trang, Sala Krau, Pailin
234EAN CHINGrocery StoreBattambangSvay Chrum, Ou Dambang Pir, Sangkae, Battambang
235KHATH SOKKEAFood and BeverageBakan - Boeng KhnarKhnach Romeas, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
236I BEST PHONE SHOPOthersBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
237VEASNA PHONE SHOPOthersSamlout - Ta SanhAnlong Puok, Ta Sanh, Samlout, Battambang
238DY SREYNUTHOthersRotonak Mondol - SdauBoeng Ampil, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
239DY SREYNUTHOthersRotonak Mondol - SdauSdau, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
240DY PHALLA JEWELRY STOREOthersBattambangAnlong Vil, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
241TAINGKORY BEVERAGE AND GROCERY SHOPGrocery StoreBattambangChrab Veal, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
242PENG KEOCHNDAOthersBattambangAndoung Pring, OMal, Battambang, Battambang
243KOEUNG MAKARA IE MAOGrocery StoreMoung Ruessei - KearPrey Svay, Reang Kesei, Sangkae, Battambang
244NGET SREYLEAKOthersBakan - Boeng KhnarRumlech, Rumlech, Bakan, Pursat
245CHHEM SOPHORNFood and BeverageBakan - Boeng KhnarBoeng Khnar, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
246Heart CoffeeFood and BeverageBattambangSla Ket, Sla Ket, Battambang, Battambang
247SMILE COFFEEFood and BeverageBattambangO Ta Kam I, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
248TEP RIYANOthersBattambangRumchek 4, Rottanak, Battambang, Battambang
249SAMRITH REAKSMEYFood and BeverageBattambangChrab Veal, Anlong Vil, Sangkae, Battambang
250NANG SOPHEAKFood and BeverageSamlout - Ta SanhOu Snguot, Ta Sanh, Samlout, Battambang
251SREYOUN SELLING FOOD & BEVERAGEFood and BeverageBakan - Boeng KhnarBoeng Khnar, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
252SREYOUN SELING FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageBakan - Boeng KhnarBoeng Khnar, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
253DIEK SAOLYOthersSamlout - Ta SanhBoeng Run, Samlout, Samlout, Battambang
254PHY SOPHEAPGrocery StoreBanan - Kantueu PirDangkot Thnong, Ta Kream, Banan, Battambang
255LAI SAIFood and BeverageSamlout - Ta SanhBoeng Run, Samlout, Samlout, Battambang
256ESPRESSO COFFEEFood and BeverageBattambangMaphey Osakphea, Svay Por, Battambang, Battambang
257PHALLY COFFEEFood and BeverageMoung Ruessei - KearKakaoh, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
258HAB HEAKFood and BeverageBanan - Kantueu PirKampang Lech, Kantueu Pir, Banan, Battambang
259NOP LAOHONGOthersPailinSuon Ampov Lech, Pailin, Pailin, Pailin
260ENG SIEK LYOthersSamlout - Ta SanhOu Tontuem, Ta Sanh, Samlout, Battambang
261CHE YGrocery StoreThma Koul - Ta PungThma Koul Cheung, Ta Meun, Thma Koul, Battambang
262MAK RYFood and BeverageThma Koul - Ta PungThma Koul Cheung, Ta Meun, Thma Koul, Battambang
263MAK RYFood and BeverageThma Koul - Ta PungThma Koul Cheung, Ta Meun, Thma Koul, Battambang
264SOKUNCHRIEB CAKE COFFEEFood and BeverageMoung Ruessei - KearSambok Ak, Kampong Prieng, Sangkae, Battambang
265SOKUN CHREAB CAKE COFFEEFood and BeverageMoung Ruessei - KearSambok Ak, Kampong Prieng, Sangkae, Battambang
266KONG BUNTHYOthersMoung Ruessei - KearKansai Banteay, Moung, Moung Ruessei, Battambang
267KHRUY KHUNMANOthersRotonak Mondol - SdauOu Snguot, Ta Sanh, Samlout, Battambang
268PROEUNG CHENDAFood and BeverageBattambang13 Meakkakra, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
269RONG CHANTHEAFood and BeverageMoung Ruessei - KearPou Muoy, Kear, Moung Ruessei, Battambang
270RONG CHNATHEAFood and BeverageMoung Ruessei - KearPou Muoy, Kear, Moung Ruessei, Battambang
271SREYTOUCHOthersMoung Ruessei - KearRuessei Pir, Moung, Moung Ruessei, Battambang
272ENG PHALLYFood and BeverageMoung Ruessei - KearBoeng Bei, Robas Mongkol, Moung Ruessei, Battambang
273ANG LISAFood and BeverageMoung Ruessei - KearKab Prich, Preah Phos, Koas Krala, Battambang
274JE PAIFood and BeverageMoung Ruessei - KearDob Krasang, Prey Touch, Moung Ruessei, Battambang
275EAN SREYLEABOthersMoung Ruessei - KearRa, Moung, Moung Ruessei, Battambang
276SUY SITHA GROCERY STOREGrocery StoreBattambangO Ta Kam I, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
277CHE THAN LOUK MJOUFood and BeverageBanan - Kantueu PirBanan, Kantueu Pir, Banan, Battambang
278THY MALYFood and BeverageMoung Ruessei - KearRa, Moung, Moung Ruessei, Battambang
279MLUB SVAY SEN CHEYFood and BeverageBanan - Kantueu PirPhnum Sampov Kaeut, Phnum Sampov, Banan, Battambang
280GIGIFood and BeverageMoung Ruessei - KearRuessei Pir, Moung, Moung Ruessei, Battambang
281YEUN THAFood and BeverageMoung Ruessei - KearRa, Moung, Moung Ruessei, Battambang
282JE MABOthersMoung Ruessei - KearRuessei Pir, Moung, Moung Ruessei, Battambang
283ROEURN SOVANNARYFood and BeverageMoung Ruessei - KearKansai Banteay, Moung, Moung Ruessei, Battambang
284SORN KIMHORNGrocery StoreBattambangBanan, Kantueu Pir, Banan, Battambang
285BUNNET BOPHAGrocery StoreBattambangPost Kantueu, Kantueu Pir, Banan, Battambang
286RM PHONE SHOPOthersSamlout - Ta SanhOu Snguot, Ta Sanh, Samlout, Battambang
287SEK NITOthersMoung Ruessei - KearChak Touch, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
288CHEN CHETOthersBanan - Kantueu PirOu Pong Moan, Ta Kream, Banan, Battambang
289YUOK SORPHEAOthersMoung Ruessei - KearRumchek, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
290LONG MENGOthersMoung Ruessei - KearPrey Preal, Prey Svay, Moung Ruessei, Battambang
291KHUN REANGSEYRestaurantThma Koul - Ta PungReang Kesei, Reang Kesei, Sangkae, Battambang
292KHON SOPHALOthersSamlout - Ta SanhOu Snguot, Ta Sanh, Samlout, Battambang
293MAO SEYHAFood and BeverageMoung Ruessei - KearChak Thum, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
294PEK CHANOthersMoung Ruessei - KearChak Touch, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
295SOT BONYFood and BeverageBakan - Boeng KhnarChamkar Khloy, Ou Ta Paong, Bakan, Pursat
296SORNG CHANNOthersMoung Ruessei - KearPreah Theat, Robas Mongkol, Moung Ruessei, Battambang
297JEE CHAMPAGrocery StorePailinKrachab, Ou Ta Vau, Pailin, Pailin
298DY SIEVMEYFood and BeverageSamlout - Ta SanhOu Tontuem, Ta Sanh, Samlout, Battambang
299CHHUON LAIHENGOthersMoung Ruessei - KearMoung, Moung, Moung Ruessei, Battambang
300VAI SANGVATFood and BeverageMoung Ruessei - KearPralay, Moung, Moung Ruessei, Battambang
301PHOUNG SARATHOthersSamlout - Ta SanhSvay Chrum, Kampong Lpov, Samlout, Battambang
302ZANY COLLECTION OUTLETFashion ShopBattambangPrek MohaTep, Svay Por, Battambang, Battambang
303YI SEAKHENGOthersBattambangChomkar Somraong 1, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
304YI​​ SEAKHENGOthersBattambangChomkar Somraong 1, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
305VI NAVITSARAFood and BeverageBattambangOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
306HUM MONYOthersBattambangTuol Ta Ek, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
307MET SAMUTRestaurantRotonak Mondol - SdauSvay Sa, Ta Pon, Sangkae, Battambang
308MET SAMUTRestaurantRotonak Mondol - SdauSvay Sa, Ta Pon, Sangkae, Battambang
309KHUCH 91 COFFEEFood and BeverageBattambangVat Leeb, Chomkar Somraong, Battambang, Battambang
310NONG VUTHAOthersRotonak Mondol - SdauO Ta Kam III, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
311NONG VUTHAOthersRotonak Mondol - SdauO Ta Kam III, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
312KIM SIV HENG JEWELRY SHOPOthersBattambangPreaek Ta Chraeng, Preaek Norint, Aek Phnum, Battambang
313JE NEANGOthersMoung Ruessei - KearSrae Ou, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
314JE LEM COFFEEFood and BeverageKamrieng - Boeng ReangThmei, Trang, Kamrieng, Battambang
315KOEURT SOKEAGrocery StoreRotonak Mondol - SdauKilou, Traeng, Rotonak Mondol, Battambang
316PHON DALINFood and BeverageRotonak Mondol - SdauBoeng Chaeng, Snoeng, Banan, Battambang
317VAYSHOP CAMBODAIFashion ShopMoung Ruessei - KearChak Thum, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
318KORN SARAOthersRotonak Mondol - SdauSdau, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
319MEY SITHAOthersPailinKrachab, Ou Ta Vau, Pailin, Pailin
320CHHUON SOKUNTHEAFood and BeverageBattambangChrey Kaong, Sla Ket, Battambang, Battambang
321RORN SOPHEAPOthersRotonak Mondol - SdauOu Bak Tra, Prongil, Phnum Kravanh, Pursat
322DINANEMORLGrocery StoreBanan - Kantueu PirKampong Srama, Chheu Teal, Banan, Battambang
323VONG SOPHEAPBackeryRotonak Mondol - SdauChaeng, Chaeng Mean Chey, Banan, Battambang
324VONG SOPHEAPGrocery StoreRotonak Mondol - SdauChaeng, Chaeng Mean Chey, Banan, Battambang
325SEAY SREYLEAKOthersMoung Ruessei - KearKuoy Chik Dei, Robas Mongkol, Moung Ruessei, Battambang
326CHOEUT RATTANAFood and BeverageRotonak Mondol - SdauDangkot, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
327CHOEUT RATTANAFood and BeverageRotonak Mondol - SdauDangkot, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
328CHE VANNY LOUK BAY MHOUBFood and BeverageBanan - Kantueu PirBanan, Kantueu Pir, Banan, Battambang
329CHAN DOUNGOthersRotonak Mondol - SdauOu Samril Kraom, Ou Samril, Samlout, Battambang
330NOUNG DYOthersRotonak Mondol - SdauTa Sanh Khang Chheung, Ta Sanh, Samlout, Battambang
331SOK KUNFood and BeverageRotonak Mondol - SdauBanang, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
332OU DOUNG CHETOthersBattambangPrek Ta Tan, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
333OENG CHI DRINKING SHOPOthersBattambangKampong Krabei, Svay Por, Battambang, Battambang
334LN COFFEEFood and BeverageBanan - Kantueu PirDangkor Teab, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
335PICH PHALLYOthersBattambangRottanak, Rottanak, Battambang, Battambang
336CHEANG RA KAT SOKOthersBanan - Kantueu PirO Ta Kam II, Tuol Ta Ek, Battambang, Battambang
337JEE NINGrocery StoreBanan - Kantueu PirBay Damram, Chheu Teal, Banan, Battambang
338LOK LEAPHENGFood and BeverageSamlout - Ta SanhOu Tatiek, Ta Taok, Samlout, Battambang
339PHAN SOVATOthersMoung Ruessei - KearDoun Ba, Doun Ba, Koas Krala, Battambang
340VEANG MORNGrocery StoreBanan - Kantueu PirSvay Prey, Kantueu Muoy, Banan, Battambang
341OEURN SAMATFood and BeverageMoung Ruessei - KearKoun K'aek Pir, Robas Mongkol, Moung Ruessei, Battambang
342CHHIV SANGLENGOthersMoung Ruessei - KearKakaoh, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
343LOUV DAOthersBattambangVoat Kandal, Reang Kesei, Sangkae, Battambang
344DUK CHANCHHAYAOthersBattambangRumchek 4, Rottanak, Battambang, Battambang
345PING DAOthersBattambangPeam Aek, Peam Aek, Aek Phnum, Battambang
346RUN NY PHONE SHOPOthersRotonak Mondol - SdauPhcheav, Traeng, Rotonak Mondol, Battambang
347NIKA'S COFFEFood and BeveragePailinThmei, Tuol Lvea, Pailin, Pailin
348PHUN SOKMANAFood and BeverageThma Koul - Ta PungBalaingk, wat Kor, Battambang, Battambang
349PHAT RADYOthersBattambangO Khcheay, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
350SOKHA PHALLACHAKRIYAFashion ShopRotonak Mondol - SdauAndaeuk Haeb, Andaeuk Haeb, Rotonak Mondol, Battambang
351SOK LEANGFood and BeverageBanan - Kantueu PirVoat Kantueu, Kantueu Muoy, Banan, Battambang
352PHAT RADENOthersBattambangO Khcheay, Prek Preah Sdach, Battambang, Battambang
353SOM SOPHEAOthersRotonak Mondol - SdauPhcheav, Traeng, Rotonak Mondol, Battambang
354CHOEURN SOPHEAKOthersSamlout - Ta SanhKanhchang, Sung, Samlout, Battambang
355KAKA CAFFEFood and BeverageRotonak Mondol - SdauBanang, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
356SOCHEA SALONFashion ShopRotonak Mondol - SdauBanang, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
357CHANTHA RESTAURANTRestaurantRotonak Mondol - SdauSdau, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
358SENG SOPHEAFood and BeverageBanan - Kantueu PirBanang, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
359V & N FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageBakan - Boeng KhnarPrey Svay, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
360GAS STATION CHAN VANNAKOthersBakan - Boeng KhnarKhnach Romeas, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
361GAS STATION CHHAY PANHAOthersBakan - Boeng KhnarKhnach Romeas, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
362SAT KHIM SELL RICE AND SELL NOODLESFood and BeverageBakan - Boeng KhnarKhnach Romeas, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
363PA SOTHY SELL RICE AND SELL NOODLESRestaurantBakan - Boeng KhnarKhnach Romeas, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
364THIK SOMALY SELL RICE ORDER FOODFood and BeverageBakan - Boeng KhnarBoeng Khnar, Boeng Khnar, Bakan, Pursat
365CHHUON CHHEUTOthersMoung Ruessei - KearSrae Ou, Kakaoh, Moung Ruessei, Battambang
366CHHIN SINIETFashion ShopRotonak Mondol - SdauKilou, Traeng, Rotonak Mondol, Battambang
367ISAR KIMTHINOthersRotonak Mondol - SdauOu Khmum, Reaksmei Songha, Rotonak Mondol, Battambang
368EM SREYNYOthersRotonak Mondol - SdauBoeng Ampil, Sdau, Rotonak Mondol, Battambang
369HUN KIMSREYKEANFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
370OEM KIMHUOYOthersBanteay MeancheyPhniet, Phniet, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
371PHING BOPHANNOthersBanteay MeancheyPhnum Bak, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
372HUOT TALILAOthersBanteay MeancheyKbal Spean, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
373RUON POVBackeryBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
374YORT PHUONGOthersBanteay MeancheyTa Phou, Ta Phou, Svay Chek, Banteay Meanchey
375LVAI CHETTRAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKandaol, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
376RATT SARORNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAndoung Khlong, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
377HOUN LEAPHEAOthersBanteay MeancheyKla Koun Chas, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
378BAN SREY UOSFood and BeverageThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
379HAN RASYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
380YOEUNG PHALLAOthersBanteay MeancheyTuek Thla, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
381PICH RIYAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThlok, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
382HUOT KOMRORNGFood and BeverageBavel - BavelBavel Muoy, Bavel, Bavel, Battambang
383SOU IVOthersBanteay MeancheyPrei, Treas, Svay Chek, Banteay Meanchey
384MEILI COFFEEFood and BeverageBanteay MeancheyKampong Svay, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
385MEILI COFFEEFood and BeverageBanteay MeancheyKampong Svay, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
386RATH NAKRYOthersBavel - BavelChranieng, Kouk Khmum, Thma Koul, Battambang
387RATH NAKEYOthersBavel - BavelChranieng, Kouk Khmum, Thma Koul, Battambang
388LOEURNG SAVEANFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThlok, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
389RAM KANHAOthersBanteay MeancheyKaoh Pong Satv, Kaoh Pong Satv, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
390VA KUVFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAmpil Thmei, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
391MON SOPHORNOthersThma Puok - Thma PuokRung Roeang, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
392YOM SREYTOCHOthersBanteay MeancheyKouk Kei, Ta Phou, Svay Chek, Banteay Meanchey
393SO SAHIMFashion ShopPhnum Proek - Pech ChendaTrapeang Prolit, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
394REN MARAOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu Kandaol, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
395SO SEANGHONGFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTrapeang Prolit, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
396VAN CHANTINFashion ShopThma Puok - Thma PuokOvlaok, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
397PON TRETFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAmpil Thmei, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
398PICH TROOBGrocery StorePhnum Proek - Pech ChendaTuek Phos, Angkor Ban, Sampov Lun, Battambang
399PICH TROOBGrocery StorePhnum Proek - Pech ChendaTuek Phos, Angkor Ban, Sampov Lun, Battambang
400MEVFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAmpil Thmei, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
401LEM CHETTRAOthersBanteay MeancheyKak, Chob Vari, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
402PROEK SOPHEAPFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrah Chrey, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
403BIT SREYOthersThma Puok - Thma PuokRung Roeang, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
404SY LANHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrasat Tbaeng, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
405MAK OUNHENGFood and BeverageBanteay MeancheyChak Puork, Sla Kram, Svay Chek, Banteay Meanchey
406ZOOM COFFEEFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetBaliley 1, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
407SANH VANNAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThlok, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
408CHIN CHANTHOLOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
409SOK SOVANFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrasat Tbaeng, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
410CHHEM SINAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrasat Tbaeng, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
411GRAMONEY BOSPOMOthersBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
412CHAN PHLOEUNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokDoun Tea, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
413TONH MEANOthersBanteay MeancheyTuek Thla, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
414SENG SINAVFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhkoam, Phkoam, Svay Chek, Banteay Meanchey
415VIN VANNY ELECTRICITYOthersBanteay MeancheyKeab, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
416PHOEUY SOPHEAPFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
417HACH UOCHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKandaol, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
418SNGA SOEURTFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
419TEK BUNVATHOthersBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
420KINH CHANKUNFood and BeverageBavel - BavelPhnum Touch Tboung, Phnum Touch, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
421KDROthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
422LEUN KIMLINFood and BeverageBanteay MeancheyBanteay Neang, Banteay Neang, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
423NEM PHEAKFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Daekkeh, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
424BOEUY SAROUFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
425VANN NARYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Mean Rit, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
426KOEM THOUOthersPhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
427CHIN SINIMFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPheas Tboung, Sarongk, Svay Chek, Banteay Meanchey
428SANY KHINAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKbal Krabei, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
429EK REACH TAILOROthersBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
430KONG MADAOthersThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
431CHUN SEYMEANFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
432SANH VANNITHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThlok, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
433HAI AUNFashion ShopPhnum Proek - Pech ChendaPhnum Proek, Phnum Proek, Phnum Proek, Battambang
434SAWDEI​ SALONOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnum Proek, Phnum Proek, Phnum Proek, Battambang
435SAWDEI SALONOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnum Proek, Phnum Proek, Phnum Proek, Battambang
436VEN SOMRACHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKouk Kakthen, Kouk Kakthen, Thma Puok, Banteay Meanchey
437VANN VOEUNGrocery StorePhnum Proek - Pech ChendaAndoung Pir, Angkor Ban, Sampov Lun, Battambang
438JEA SALFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaChambak, Boeng Beng, Malai, Banteay Meanchey
439SOEUM RAMFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrae L'a, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
440TOCH CHHANTYOthersBavel - BavelBour, Bour, Phnum Proek, Battambang
441LAK HATHAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKralor Sen Chey, Beng, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
442VANN KIMDUONGOthersThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
443CHAN​​ SREYKOUCHOthersBanteay MeancheyBaek Chan Thmei, Roluos, Svay Chek, Banteay Meanchey
444SEN KIMLIESOthersThma Puok - Thma PuokThmei Kandal, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
445HUN SAVINFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Lech, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
446SOK SOPHATTAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Daekkeh, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
447HIN CHANNOUOthersThma Puok - Thma PuokAndoung Khlong, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
448MAI CHANTHAOthersBanteay MeancheyBanteay Neang, Banteay Neang, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
449YONN THARAOthersThma Puok - Thma PuokTreas, Kouk Kakthen, Thma Puok, Banteay Meanchey
450TOEM SARANFood and BeverageBavel - BavelYut Te Thhor, Boeung Pram, Bavel, Battambang
451BUT NITOthersBanteay MeancheyTean Kam Lech, Tean Kam, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
452BONG MOMOthersPhnum Proek - Pech ChendaOda, Bour, Phnum Proek, Battambang
453SET KOSALOthersThma Puok - Thma PuokTrapeang Samraong, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
454PICH LINAOthersThma Puok - Thma PuokTa Mang, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
455KORN SINANFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu Trav Chur, Serei Mean Chey, Sampov Lun, Battambang
456HEANG CHOEUNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrasat Tbaeng, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
457THOL SREYOUNGrocery StoreBanteay MeancheyKbal Spean 1, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
458YOEURM TOEURNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokTbaeng Chas, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
459RIN DANYOthersPhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
460PHATH NARONGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei Khang Tboung, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
461CHHUON KOSALOthersThma Puok - Thma PuokThmei Khang Tboung, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
462SENG KANDAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhkoam, Phkoam, Svay Chek, Banteay Meanchey
463PHOM AKRAOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Mean Rit, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
464LY THINHFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaChamkar Srov, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
465SO RADYOthersBanteay MeancheyKhlaeng Poar Tboung, Sla Kram, Svay Chek, Banteay Meanchey
466NOB SYNATOthersBanteay MeancheyKhlaeng Poar Tboung, Sla Kram, Svay Chek, Banteay Meanchey
467CHIVA MIRROR SHOPOthersPaoy Paet - Paoy PaetMittapheap, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
468SNGUON SOROthersBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
469LAY YOKLINOthersBanteay MeancheyBuor, Soea, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
470SOR THEAFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaLvea, Boeng Beng, Malai, Banteay Meanchey
471ENG SREYKEOOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
472PHOEK UOTFood and BeverageThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
473CHANN PHEAROTOthersBavel - BavelBoeng Anlok, Kdol Ta Haen, Bavel, Battambang
474KHOY DUONGCHANNOthersBanteay MeancheyRopeatt, Chnuor Mean Chey, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
475NOENG SREYOUNGrocery StoreBanteay MeancheyKak, Chob Vari, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
476NOENG SREYOUNGrocery StoreBanteay MeancheyKak, Chob Vari, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
477YONN SEELOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
478CHHEN YEAMOthersBanteay MeancheySvay Khmau, Ponley, Phnum Srok, Banteay Meanchey
479SOR SREYNYOthersBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
480EUNG SOPHYFood and BeverageBanteay MeancheySvay Khmau, Ponley, Phnum Srok, Banteay Meanchey
481LY SREYMOMOthersBanteay MeancheyPreah Ponlea, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
482NGEAT MORNGFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaChambak, Boeng Beng, Malai, Banteay Meanchey
483NGET MORNGFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaChambak, Boeng Beng, Malai, Banteay Meanchey
484SY SOVOIRNFood and BeverageBanteay MeancheyKla Koun Chas, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
485WE BEST COFFEEFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetBaliley 1, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
486SOK CHEATFood and BeverageBavel - BavelSthapor Muoy, Ampil Pram Daeum, Bavel, Battambang
487KONG SREYRATHFood and BeverageBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
488VANN MANHOthersBanteay MeancheyTrang, Banteay Neang, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
489SAM CHANNYOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
490SAM CHANNYOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
491TOEURN SREYNOOthersThma Puok - Thma PuokTreas, Kouk Kakthen, Thma Puok, Banteay Meanchey
492VANNA CAFEFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetOu Chrov, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
493WE BEST COFFEERestaurantPaoy Paet - Paoy PaetBaliley 1, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
494MJLI STYE THAI FOODFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Tboung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
495THEANG BOPHAFood and BeverageBanteay MeancheyChak, Rohal, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
496YAT ROPOthersThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
497SUN PECHOthersBanteay MeancheyPreah Ponlea, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
498KHANN SARYGrocery StoreBanteay MeancheyChonloas Dai, Kouk Kakthen, Thma Puok, Banteay Meanchey
499MAO MAKARAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhlov Bambaek, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
500KOEM LORNOthersPhnum Proek - Pech ChendaKumnor Beng, Serei Mean Chey, Sampov Lun, Battambang
501JEA SINAIGrocery StorePhnum Proek - Pech ChendaVeal Vong, Ta Sda, Sampov Lun, Battambang
502NGUON SREYNEATHFood and BeverageBavel - BavelKampong Chhnang Muoy, Bavel, Bavel, Battambang
503PHOUY SIDAGrocery StoreBanteay MeancheyKla Koun Chas, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
504SOEURN SIYORTOthersBanteay MeancheyPheas Cheung, Sarongk, Svay Chek, Banteay Meanchey
505VONG REATREYFood and BeverageBanteay MeancheyBanoy, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
506VONG REATREYFood and BeverageBanteay MeancheyDei Lou, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
507MAK SREYBINFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetPhsar Kandal, Phsar Kandal, Paoy Paet, Banteay Meanchey
508KEO SREYOthersBavel - BavelKdol Kraom, Kdol Ta Haen, Bavel, Battambang
509NHORK CHANNAFood and BeverageBanteay MeancheyPhnum Bak, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
510JE PHARATH 999Food and BeverageBanteay MeancheyThnal Bat, Phnum Touch, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
511JE PHARATH 999Food and BeverageBanteay MeancheyThnal Bat, Phnum Touch, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
512HUN SARAGrocery StoreBanteay MeancheySala Krau, Phniet, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
513KHLOUT SOPHEAFood and BeverageBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
514PHARITH CAR REPAIR GARAGEOthersBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
515seiha blacksmithOthersPaoy Paet - Paoy PaetMittapheap, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
516KEV POVGrocery StoreBanteay MeancheyChonloas Dai, Kouk Kakthen, Thma Puok, Banteay Meanchey
517YIM PHANMAIFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaKoun Phnum Khang Cheung, Ta Sda, Sampov Lun, Battambang
518SEM SINAFashion ShopThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
519SOEURT SAROYOthersBanteay MeancheyKouk Lieb, Mkak, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
520SEAN CHAMROEUNOthersBanteay MeancheyPeam Roung kou, Chamnaom, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
521CHUOP CHANTREAOthersBanteay MeancheyKhlaeng Poar Tboung, Sla Kram, Svay Chek, Banteay Meanchey
522CHUOP CHANTREAOthersBanteay MeancheyKhlaeng Poar Tboung, Sla Kram, Svay Chek, Banteay Meanchey
523EANG CHANDAOthersBavel - BavelDach Proat, Bavel, Bavel, Battambang
524Real estateOthersPaoy Paet - Paoy PaetNaka Chhay, Koub, Ou Chrov, Banteay Meanchey
525VON SOKHONFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrae L'a, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
526DAROTH SMARTPHONE SHOPOthersPaoy Paet - Paoy PaetPhsar Kandal, Phsar Kandal, Paoy Paet, Banteay Meanchey
527grocery storeGrocery StorePaoy Paet - Paoy PaetPhsar Kandal, Phsar Kandal, Paoy Paet, Banteay Meanchey
528SEK ROTHAFood and BeverageBanteay MeancheyKampong Svay, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
529BAN CHEARY COFFEEFood and BeverageThma Puok - Thma PuokDoun Tea, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
530CHUM BOREYGrocery StorePaoy Paet - Paoy PaetSokhsan, Nimitt, Paoy Paet, Banteay Meanchey
531YORM YARYOthersThma Puok - Thma PuokDang Reaek, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
532KHUON VOLEAKFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhum Thmei, Phniet, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
533SUONG BORINFood and BeverageBanteay MeancheyKla Koun Thmey, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
534CHEA LEAKHENAFood and BeverageBanteay MeancheyPreah Ponlea, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
535RIKFashion ShopThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
536PHORN SAROEUNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
537DEPOT SIM SORPHOANARITHOthersBanteay MeancheyPongro, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
538MOM POVFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
539CHAY VEASNAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
540BON RITHYFashion ShopThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
541PHLOEURN PALYOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
542DORA REAKSAOthersThma Puok - Thma PuokKbal Krabei, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
543SIE PHOEUTOthersThma Puok - Thma PuokKbal Krabei, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
544BAN KANHAOthersThma Puok - Thma PuokSrah Chrey, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
545BUN SOKPHAPFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
546SIN SOLINAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
547OEURB AMOthersThma Puok - Thma PuokRumduol Thmei, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
548REAKSMEY UDOM PRINTINGOthersBanteay MeancheyKampong Svay, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
549THIT SOKHAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
550CHHAT CHANTHYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAndoung Khlong, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
551LY LUONGPHANNOthersThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
552OUDOM OYSTERFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
553KOY CHANTRAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
554HOUT KEMHONGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Cheung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
555HIET SANGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
556RORUN​​​​​ SARUONOthersBavel - BavelBavel Pir, Bavel, Bavel, Battambang
557ROEUN SARUONOthersBavel - BavelBavel Pir, Bavel, Bavel, Battambang
558SOEURM RAKSMEYOthersBanteay MeancheyKourothan, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
559KUOY KONGFashion ShopThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
560CHHOT MALAIFood and BeverageBavel - BavelTumnob Tuek, Bavel, Bavel, Battambang
561KEO SREYPOVFood and BeverageBavel - BavelDamnak Beng, Bour, Phnum Proek, Battambang
562PHEAP NIMITHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
563PHEAROM VOBUNHANGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokNeak Ta, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
564MET DAVITHOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
565NHIB SEYLAOthersBanteay MeancheyPreah Ponlea, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
566KEABackeryPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
567BLENG SIVORNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAndoung Khlong, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
568SOEUN DYNETHOthersPhnum Proek - Pech ChendaBeng S'at, Phnum Proek, Phnum Proek, Battambang
569LY SOKINFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Daekkeh, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
570CHHON SO KUNTHEAFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaKilou Prambuon, Chrey Seima, Sampov Lun, Battambang
571HOEM SOPHALOthersThma Puok - Thma PuokTbaeng Chas, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
572SAY KIMCHEYOthersBanteay MeancheyPhum Muoy, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
573MOROKOTOthersBanteay MeancheyPhum Bei, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
574LORM PHEAKDEYOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
575VATH NAKRYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
576LORM BRACHINFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
577KONG YOU EEOthersBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
578HOEUNG SAMNEANGOthersThma Puok - Thma PuokThmei Khang Tboung, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
579MEYHOUR SALONOthersThma Puok - Thma PuokAekakpheap, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
580VONG SREYTOUCHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAndoung Khlong, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
581HUN KIMSREYKEANOthersThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
582PHORN THOLOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
583CHHUM NAVYOthersThma Puok - Thma PuokSvay Chek, Thlat, Anlong Veaeng, Oddar Meanchey
584KUY DAVYOthersThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
585RY BARAINGBackeryThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
586CHAN SOCHEATOthersBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
587SIN DYFood and BeverageBanteay MeancheyKla Koun Thmey, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
588TENG BAOOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
589LUN VANNOEURNGrocery StorePhnum Proek - Pech ChendaOu Kandaol, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
590SEUT SINOthersBanteay MeancheyKla Koun Thmey, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
591BROVATSAS CAFEEFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetKbal Spean 2, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
592SIN SINFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu Ta Sokh, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
593KAN KOY STOREFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetOu Chrov, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
594TIN TANGYOUNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
595SREY YOLIMOthersThma Puok - Thma PuokAekakpheap, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
596I ANFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
597HENG LYHUOYOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Lech, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
598KHAT NENGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
599CHEA SOVANNYOthersThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
600LYSA COFFEEFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
601KHAY PHEAKFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
602CHHUN BUNTEKOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
603CHHUN BUNTEKOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
604SOR VANCHHAOthersBanteay MeancheyKourothan, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
605DORN TAKOthersThma Puok - Thma PuokThmei Khang Tboung, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
606YIN CHANTHAFood and BeverageBanteay MeancheyKeab, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
607SORNG SATHOthersThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
608PRIN LAIHIEFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
609TOUCH SOMEYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrae L'a, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
610VAT RAIYAOthersThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
611heana coffeFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetKilou Lekh Buon, Phsar Kandal, Paoy Paet, Banteay Meanchey
612POCH SOKANFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKab Chaor, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
613DUL KAOFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
614CHHOUN SAIYEAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrae L'a, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
615PEK LILEANGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrae L'a, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
616CHANN SOPHYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrae L'a, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
617SUOT TREATFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKab Chaor, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
618LY LOUNGPHINHOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
619VOEUN SAROMFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKab Chaor, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
620LORM HOEUBFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei Khang Lech, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
621HUN YORT CHINDAOthersThma Puok - Thma PuokKouk Svay, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
622KHEM MAOFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKab Chaor, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
623OEURN SOEUMFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKab Chaor, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
624YUN SIYEANFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei Khang Lech, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
625COFFEE REAKSMEYFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu Ta Pon, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
626COFFEE REAKSMEYFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu Ta Pon, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
627PHEN PHEAKDEYFashion ShopPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
628PHEAN PHEAKDEYFashion ShopPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
629BROS SREYMOMFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
630BROS SREYMOMFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
631HANG COFFEE ROS SOEUNFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPech Chenda, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
632KHUT VICHKAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
633KRIT VANNYOthersThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
634CHHAY BUNSANGOthersThma Puok - Thma PuokPheas Cheung, Sarongk, Svay Chek, Banteay Meanchey
635CHHENG SONYOthersThma Puok - Thma PuokRolum Chrey, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
636CHHEA SONAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokRung Roeang, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
637KUNG THETFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
638SAO SOPHEAKFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
639THOL PHARYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
640SAING MUOYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPheas Tboung, Sarongk, Svay Chek, Banteay Meanchey
641THA SOKHAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Cheung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
642SANH SAVNYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThlok, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
643HUN SAROEURNOthersThma Puok - Thma PuokThlok, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
644SREY SOPHALFashion ShopThma Puok - Thma PuokAekakpheap, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
645SAROEURN KROENGOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
646NOK SREYNOTOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
647VEASNA JIVONOthersThma Puok - Thma PuokThmei Khang Lech, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
648THOEURN SAVEUNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAndoung Khlong, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
649PEL CHHEATOthersThma Puok - Thma PuokSvay, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
650THAN RAMMONAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokChob Kokir Khang Kaeut, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
651LIN SOKHINOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Tboung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
652CHUTH SAMENFood and BeverageThma Puok - Thma PuokChob Kokir Khang Kaeut, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
653VICHHEAN THYDAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
654POUN CHANDAOthersBanteay MeancheyPhum Bei, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
655VANN SREY ORNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKouk Kampol, Beng, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
656HEAN HINGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhkoam, Phkoam, Svay Chek, Banteay Meanchey
657LAY KOSALFashion ShopThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
658NGIN ITHOthersThma Puok - Thma PuokSrah Chrey, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
659MACH SEIMAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Daekkeh, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
660SAO BARAINGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Daekkeh, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
661PHO SREYPOVGrocery StoreBanteay MeancheyPhasi Sra, Ruessei Kraok, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
662SOKUN​ THEAOthersBanteay MeancheyPhum Bei, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
663NINH RAKSMEYOthersBanteay MeancheyPeam Sreh, Preah Netr Preah, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
664RET RIEMFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKbal Tonsaong, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
665MACH SREYNAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Daekkeh, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
666CHING SARAKOthersThma Puok - Thma PuokPrasat Tbaeng, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
667UM NARITHOthersBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
668LAM LEAB HENGOthersBanteay MeancheyKampong Svay, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
669LIN THONOthersBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
670HUON KOEMHLEANGFood and BeverageBanteay MeancheyTuek Thla, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
671CHHI CHHORUNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKab Chaor, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
672SOU VANNTHINFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
673CHHENG SOPHARAT STOREFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetBaliley 2, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
674BUK KIMLEAKOthersBanteay MeancheyKakaoh, Sla Kram, Svay Chek, Banteay Meanchey
675VORN NARAK STORFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetKbal Spean 2, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
676CHHORN CHANCHHAINA SALONOthersPaoy Paet - Paoy PaetBanteay Ti Pir, Ou Sampoar, Malai, Banteay Meanchey
677UK CHANTHEAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrah Chrey, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
678SORY CHAN THANOthersPhnum Proek - Pech ChendaChrey, Boeng Beng, Malai, Banteay Meanchey
679SAO KAKADAOthersPhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
680SAO KAKADAOthersPhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
681CHHIN CHENDAFashion ShopPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
682CHHIN CHENDAOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
683LIZA PHONE SHOPOthersPaoy Paet - Paoy PaetBaliley 2, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
684LIZA PHONE SHOPOthersPaoy Paet - Paoy PaetBaliley 2, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
685SARUN VIREAKOthersThma Puok - Thma PuokPhkoam, Phkoam, Svay Chek, Banteay Meanchey
686CHAI ANITA PRINTINGOthersThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
687SAM THANOUOthersThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
688MORN POVOthersBanteay MeancheySala Daeng, Ruessei Kraok, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
689SOVANN MALYOthersBanteay MeancheyDei Lou, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
690SOVAN MALAOthersBanteay MeancheyDei Lou, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
691SOEUT SIMFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
692MEAS SAMUOTOthersThma Puok - Thma PuokAnlong Trach, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
693SOM ORL NARY THYDAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
694SOEUNG RIDAOthersBanteay MeancheySnay Dangkot, Kaoh Pong Satv, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
695CHHOEUY KONFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Tboung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
696CHAK SOKHINOthersBanteay MeancheyPhkoam, Phkoam, Svay Chek, Banteay Meanchey
697GI MECHFood and BeverageBanteay MeancheyKouk Kei, Ta Phou, Svay Chek, Banteay Meanchey
698NGET VARYFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
699LAI SOPHYFashion ShopPhnum Proek - Pech ChendaDamnak Ampil, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
700CHHLANG RETHAGrocery StoreBanteay MeancheyKouk Treas, Chnuor Mean Chey, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
701CHEANG SVAOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
702SOK CHANOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
703NGIK PANHAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei Khang Lech, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
704CHRAY CHHYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrae L'a, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
705MENG SOPHANHAOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
706MENG SOPANHAOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
707TOR MAOFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
708LUON SREYPECHOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
709GI OUN COFFEE MLOUMSBOVSFood and BeverageBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
710YA YA LAUNDRYOthersBanteay MeancheyKeab, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
711GIDA HIT THE PAPAYAFood and BeverageBanteay MeancheyKeab, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
712NHEAN DARAFood and BeverageBavel - BavelPhnum Touch Tboung, Phnum Touch, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
713SAN HALLYGrocery StoreBanteay MeancheyTuek Thla, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
714SREYNOCH COFFEEFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKouk Romiet, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
715THORN SOHORNOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
716SOPHEA SPICY NOODLEFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
717CHEANG ANGOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
718GUOCH NEN RESTAURANTRestaurantBanteay MeancheyKourothan, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
719Y KAIOthersBanteay MeancheyTuek Thla, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
720TOEM KOEMSONGOthersBanteay MeancheySaesen, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
721MEY VANNYBackeryBanteay MeancheyDoun Lei, Mkak, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
722CHANN SARAY BOOK CENTEROthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
723BM 501OthersBanteay MeancheyRoung Masin, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
724PHA KANHAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
725CHE NAIOthersThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
726BOUN SOKRANFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaDei Laor, Ou Rumduol, Phnum Proek, Battambang
727NORIN ARENAOthersBanteay MeancheyChak, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
728PAKSAKHAN BOPHAOthersBanteay MeancheyRuessei Kraok, Ruessei Kraok, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
729POENG TOMFashion ShopPhnum Proek - Pech ChendaOu Kokir, Serei Mean Chey, Sampov Lun, Battambang
730KRON SAVRYFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu Ta Pon, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
731KRON SAVRYFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu Ta Pon, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
732KHON SARAYOthersBanteay MeancheyRongvean Kaeut, Chamnaom, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
733CHHENG EYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKandaol, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
734CHHATH TEYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
735VORNG SUO EYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKandaol, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
736HOEY THOEUNOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu Ta Sokh, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
737SAING CHHORVYOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu Lvea, Chrey Seima, Sampov Lun, Battambang
738SEA HAKFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTrapeang Prolit, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
739DARA CAFFEE DONG KROUBFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaDamnak Ampil, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
740DARA CAFFEE DONGKROUBFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaDamnak Ampil, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
741PO DY SHOPFashion ShopPhnum Proek - Pech ChendaOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
742PO DY SHOPFashion ShopPhnum Proek - Pech ChendaOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
743SUON VANNYFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
744MUT REAKSMEYOthersBavel - BavelDach Proat, Bavel, Bavel, Battambang
745MUT REAKSMEYOthersBavel - BavelStueng Dach, Bavel, Bavel, Battambang
746PHONE SHOP TOUM NUKCHETOthersBanteay MeancheyTuek Thla, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
747NINH MOEUTFood and BeverageBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
748CHEA KIMHOUNGFood and BeverageBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
749SIM KIMSUOMOthersBanteay MeancheyChamnaom Lech, Chamnaom, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
750SOU KYNASOthersBanteay MeancheyPreaek Samraong, Rohat Tuek, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
751PENG LENGSREYFood and BeverageBanteay MeancheyKla Koun Chas, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
752CHHENG SAVYOthersBanteay MeancheyPradak, Chob Vari, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
753A Mab CoffeFood and BeveragePaoy Paet - Paoy PaetBaliley 1, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
754NOEUR SOKNAGrocery StoreBavel - BavelDach Proat, Bavel, Bavel, Battambang
755NOEURM SOKNAGrocery StoreBavel - BavelDach Proat, Bavel, Bavel, Battambang
756LY LY COFFEEFood and BeverageBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
757LY LY COFFEEFood and BeverageBanteay MeancheySouphi, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
758PHAL SOKCHANROEUNFashion ShopBavel - BavelBavel Pir, Bavel, Bavel, Battambang
759PHAL SOKCHANROEUNFashion ShopBavel - BavelBavel Pir, Bavel, Bavel, Battambang
760KHOT INDIAOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Cheung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
761SMAY DAVYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAmpil Chas, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
762TEP PHIRUNFood and BeverageBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
763MA SAVUNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKouk Romiet, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
764AENG MENGKOUNGOthersBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
765YAN CHANTREAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
766SEING SOMNANGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
767DOB VEASNAFood and BeverageBanteay MeancheyKla Koun Chas, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
768DERPINK SALONOthersBanteay MeancheyBanteay Neang, Banteay Neang, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
769GJRATH PAPAYA OU AMBELFood and BeverageBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
770VAN PHEARA OU AMBELFood and BeverageBanteay MeancheyOu Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
771LOY LORMOthersThma Puok - Thma PuokThmei Khang Tboung, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
772SAN CHENGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
773RITH NARINOthersThma Puok - Thma PuokAomal, Prasat, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
774TONG SREYDOEBOthersThma Puok - Thma PuokSopheap, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
775OR REATREYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Daekkeh, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
776VANNAY SREYLEAKFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAmpil Thmei, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
777SON SODAFood and BeverageBanteay MeancheyKampong Svay, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
778SORN SAINYOthersBanteay MeancheyKeab, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
779KUN SREYKAOthersBanteay MeancheyPhum Bei, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
780LIV SREYSOPHEAGrocery StoreBanteay MeancheyKla Koun Chas, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
781CHOACHEK SEAFOOD SHOPFood and BeverageBanteay MeancheyKampong Svay, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
782TOK CHENDAOthersBanteay MeancheyKouk Treas, Chnuor Mean Chey, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
783CHHERN DALENOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
784CHEM LEANGSRENGFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu Chamnib, Ta Sda, Sampov Lun, Battambang
785DEPO CHEANG YUTOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Cheung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
786EANG SOPHALFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaDom Nakksan, Bour, Phnum Proek, Battambang
787SAY KRUOCHFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaKandal, Ou Rumduol, Phnum Proek, Battambang
788LON SREY AUONOthersThma Puok - Thma PuokPhkoam, Phkoam, Svay Chek, Banteay Meanchey
789MON SOKPHALLYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
790KOEURN SREYMAOFood and BeverageBavel - BavelSangkae Vear, Bavel, Bavel, Battambang
791CHHEA CHANTHORNOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
792YANG KHENGrocery StorePhnum Proek - Pech ChendaChrey, Boeng Beng, Malai, Banteay Meanchey
793CHEANG THAOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu Ta Sokh, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
794SUON SREYPICHOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
795SOK SAIKONGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
796UN SAMORNFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu Kandaol, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
797RY CHAMROEUNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSvay Chrum, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
798LOEUN TEAVFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
799NHUCH CHHANAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
800KHLEANG TREYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
801BON SAVOANFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSdau, Kouk Kakthen, Thma Puok, Banteay Meanchey
802MAK NIKAFood and BeverageBavel - BavelBavel Muoy, Bavel, Bavel, Battambang
803COOL CASHOthersPhnum Proek - Pech ChendaVeal Vong, Ta Sda, Sampov Lun, Battambang
804RET SINAOthersBanteay MeancheyKbal Spean 1, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
805YOEURN MARIYAOthersBanteay MeancheySamaki Mean Chey, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
806CHEING THEARYOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
807SAY KUNTHEAOthersBanteay MeancheyPhum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
808NHIV NGENUOFood and BeverageThma Puok - Thma PuokOu Smach, Ou Smach, Samraong, Oddar Meanchey
809HORN APHOUOthersThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
810ENG KIM ANNFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
811CHAV SREYMOMOthersThma Puok - Thma PuokNeak Ta, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
812SATH SITHOthersThma Puok - Thma PuokNeak Ta, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
813HUT CHHAMOthersThma Puok - Thma PuokSvay, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
814CHHAM BUNCHHIEKFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Tboung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
815LOCH SOPHEAKOthersBavel - BavelPrey Touch, Prey Touch, Moung Ruessei, Battambang
816DORK SOPHALFood and BeverageBanteay MeancheyKouk Lun, Chob Vari, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
817KI VONGrocery StorePhnum Proek - Pech ChendaOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
818PHORN PHORNOthersThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
819VATH TANGLIMFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaOu Ta Pon, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
820CHAB SOKHOEURNFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTrapeang Prolit, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
821KHOEM PHANNETFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTrapeang Prolit, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
822THY CHANTHAFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaChamkar Lhong, Ta Sda, Sampov Lun, Battambang
823THORNG KOSALFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTrapeang Prolit, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
824AN LEYEVOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
825VOEUN SAVRENOthersThma Puok - Thma PuokAekakpheap, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
826LEN SOVANNAOthersThma Puok - Thma PuokTrapeang Ampil, Kouk Mon, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
827VAT NARYFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
828KHUON VINHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKumru, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
829NH CHANRATHOthersThma Puok - Thma PuokAndoung Khlong, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
830VORB TUNFashion ShopBavel - BavelBavel Pir, Bavel, Bavel, Battambang
831SREYNEN SALONOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Tboung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
832LOEUNG SOUTHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKandaol, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
833CHHOEUY CHHORNOthersThma Puok - Thma PuokSrah Chrey, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
834LYNA RITHOthersBanteay MeancheyPhum Bei, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
835HO HENGLYOthersBavel - BavelDach Proat, Bavel, Bavel, Battambang
836CHHUON CHHUONGFood and BeverageBavel - BavelKdol Kraom, Kdol Ta Haen, Bavel, Battambang
837PHEA KHAMNITHFood and BeverageBavel - BavelKandal, Kdol Ta Haen, Bavel, Battambang
838CHHUT SAI BINFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Lech, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
839SOEURM SEDAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrae L'a, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
840CHANN SOPHEAFashion ShopBavel - BavelSan, Kdol Ta Haen, Bavel, Battambang
841SY KOSALFood and BeverageBavel - BavelSan, Kdol Ta Haen, Bavel, Battambang
842PHORN MOMFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrae L'a, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
843NIV NINOthersThma Puok - Thma PuokTreas, Treas, Svay Chek, Banteay Meanchey
844CHHIN NARIYAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
845KHLOT RTNOthersBavel - BavelChranieng, Kouk Khmum, Thma Koul, Battambang
846MAN PUNLEUGrocery StoreBanteay MeancheyKaoh Pong Satv, Kaoh Pong Satv, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
847CHHUN LINAOthersBavel - BavelBavel Muoy, Bavel, Bavel, Battambang
848MIHIL SROK YERNGGrocery StorePaoy Paet - Paoy PaetNimitt Muoy, Nimitt, Paoy Paet, Banteay Meanchey
849P Y MARTGrocery StorePaoy Paet - Paoy PaetNimitt Muoy, Nimitt, Paoy Paet, Banteay Meanchey
850CHHEM LENFood and BeverageBanteay MeancheyTuek Thla, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
851រចនា ហ្វូនសបOthersPaoy Paet - Paoy PaetBaliley 1, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
852SIV HOUROthersPaoy Paet - Paoy PaetBaliley 1, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
853NANG SARIEVFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei Khang Lech, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
854LIN MAKKARAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei Khang Tboung, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
855THEAN SARYOthersThma Puok - Thma PuokRolum Chrey, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
856BUN NYOthersThma Puok - Thma PuokRolum Chrey, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
857LAT SREYKAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokThmei Khang Lech, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
858YAI SARUNOthersThma Puok - Thma PuokThmei Khang Tboung, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
859KHEN SOKHOUERTOthersThma Puok - Thma PuokRolum Chrey, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
860SAROEURN HONGSIVOthersThma Puok - Thma PuokKouk Svay, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
861KRON SORNFood and BeverageBavel - BavelPhnom 7, Bour, Phnum Proek, Battambang
862THACH THIDAFood and BeverageBavel - BavelBallangk Mean Chey, Khnach Romeas, Bavel, Battambang
863DOM CHANNIMITHOthersThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
864TOEM THOMADAOthersThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
865Language and Technology CenterOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
866UN SAMDYOthersThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
867DOEUN SINAFood and BeverageBavel - BavelKdol Kraom, Kdol Ta Haen, Bavel, Battambang
868CHHON KUNGKEAROthersPhnum Proek - Pech ChendaKilou Prambuon, Chrey Seima, Sampov Lun, Battambang
869SOK CHANOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
870MENG ROEMFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
871SOEURM KOEMCHITHOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
872JEA NYOthersPhnum Proek - Pech ChendaOu Ta Sokh, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
873LEE RAKSMEYFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
874NUON THEARAOthersPhnum Proek - Pech ChendaTrapeang Prolit, Santepheap, Sampov Lun, Battambang
875KY SREYRATHFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaChheu Teal, Serei Mean Chey, Sampov Lun, Battambang
876CHHAY SOKTAINGFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaKoun Phnum Khang Cheung, Ta Sda, Sampov Lun, Battambang
877THOL SITHAFood and BeverageBavel - BavelStueng Dach, Bavel, Bavel, Battambang
878SOEUT SREYLEAKFood and BeverageThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
879BROS RAKSMEYOthersPhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
880CHHOEUNG RACHHENFood and BeverageThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
881EM TRAMFood and BeverageThma Puok - Thma PuokRung Roeang, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
882SDEUNG SAMACHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
883CHUON SAOLYOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Cheung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
884THOEUY CHAMPAOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Tboung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
885CHY NAIHENGFashion ShopThma Puok - Thma PuokKouk Mon, Kouk Mon, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
886CHEIK SOKHAOthersThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
887RI TATFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Tboung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
888LIS LYOthersThma Puok - Thma PuokThma Daekkeh, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
889CHHUN KIMHENGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Tboung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
890NHEB HEANOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
891DY SAMNANGFood and BeverageThma Puok - Thma PuokAndoung Khlong, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
892LIEM SOKEAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
893NGOEUN SAMBATHOthersThma Puok - Thma PuokTa Yueng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
894UONG NOEURMOthersBavel - BavelDach Proat, Bavel, Bavel, Battambang
895LEANG DOUNAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
896SVEUY SOPHYOthersThma Puok - Thma PuokAndoung Khlong, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
897THEAV KOEMSENOthersThma Puok - Thma PuokKasen, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
898KUY TEAV VISALFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaPhnom Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
899YANG NENOthersPhnum Proek - Pech ChendaSameakki, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
900KEV VANNAOthersPhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
901CHHIN SAOFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
902CHHIN SAOFood and BeveragePhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
903TAK KIMHONGOthersPhnum Proek - Pech ChendaTuol, Barang Thleak, Phnum Proek, Battambang
904HEANG MUOYSIEOthersBavel - BavelBavel Muoy, Bavel, Bavel, Battambang
905NUON SINATFood and BeverageBavel - BavelSameakki, Bavel, Bavel, Battambang
906THOM CHORNGVAFood and BeverageThma Puok - Thma PuokPrey Veaeng, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
907KHAT SAVOEUNFashion ShopThma Puok - Thma PuokPhsar Thmei, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
908VAI HOEUNOthersThma Puok - Thma PuokPongro Ta Lei, Ampil, Banteay Ampil, Oddar Meanchey
909HONG RENFood and BeverageThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Cheung, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
910KOE​​​​​ MABOthersThma Puok - Thma PuokTa Siev, Kouk Kakthen, Thma Puok, Banteay Meanchey
911KEO SREYMACHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrah Chrey, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
912NHEM RATHTHAIOthersThma Puok - Thma PuokThma Puok, Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
913PHANN KOMPHEAKOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Lech, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
914POL HOEUTFood and BeverageThma Puok - Thma PuokKouk Svay, Phum Thmei, Thma Puok, Banteay Meanchey
915PHAL VEASNAOthersThma Puok - Thma PuokTa Siev, Kouk Kakthen, Thma Puok, Banteay Meanchey
916PHOEURT RATHAOthersThma Puok - Thma PuokBanteay Chhmar Lech, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
917KHIM SOTHFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrah Chrey, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
918TAM PHONFood and BeverageThma Puok - Thma PuokSrah Chrey, Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
919HORNG SARIEOthersThma Puok - Thma PuokKandaol, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
920CHEA REAKSAOthersBavel - BavelStueng Dach, Bavel, Bavel, Battambang
921SOVAN SREYVENOthersThma Puok - Thma PuokSvay Chrum, Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
922VETH CHHENGAccommodationBavel - BavelStueng Dach, Bavel, Bavel, Battambang
923JE CHANTHYOthersBanteay MeancheySaesen, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
924RIN KONGSYOthersBanteay MeancheyKla Koun Thmey, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
925LOEUN SAOLANGOthersBanteay MeancheyKeab, Tuek Thla, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
926CHREANG CHANNARestaurantBavel - BavelDach Proat, Bavel, Bavel, Battambang
927SAV BUNTHEAOthersBanteay MeancheyKaoh Kaev, Ruessei Kraok, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
928PHKAY PROEUK GUEST HOUSEAccommodationKampong ChhnangDamnak Popul, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
929LOEUNG SREYPOVFood and BeverageKampong ChhnangDamnak Popul, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
930Glory 5Food and BeverageKampong ChhnangTuol Kralanh, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
931DARA TAILORFashion ShopKampong ChhnangKhleang Prak, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
932KHLOAK UTDOMFood and BeverageKampong ChhnangLa Tuek Trei, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
933Coffce BHIFood and BeverageKampong ChhnangThommeak Yutt, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
934SOEUNOthersKampong ChhnangB'er, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
935DOM NAK EAN TRYFood and BeverageKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
936MAI SOPHEAKLINFood and BeverageKampong ChhnangTrapeang Anhchanh, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
937SOEM CHANTHOLFood and BeverageKampong ChhnangTrapeang Anhchanh, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
938KON YAYSEAKFashion ShopKampong ChhnangThommeak Yutt, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
939RAKSA PHOTOOthersKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
940KHOUN CHHUNNYOthersKampong ChhnangSpok Reach, Andoung Snay, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
941Coffee kraoy phsarFood and BeverageKampong ChhnangPhsar Leu, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
942KO KO SACHANGRestaurantKampong ChhnangDamnak Popul, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
943CHETH CHANTHYOthersKampong ChhnangTrapeang Bei, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
944KRUY KANTHAGrocery StoreKampong ChhnangDamnak Popul, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
945CHHEUMGrocery StoreKampong ChhnangKruos, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
946VUNG SOTHEARestaurantKampong ChhnangKampong Ous, Kampong Ous, Chol Kiri, Kampong Chhnang
947LOEUK SORPHITGrocery StoreKampong ChhnangPrambei Chhaom, Pongro, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
948អឹម សុជាRestaurantKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
949CHIEM SINAFashion ShopKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
950KHON VILENOthersKampong ChhnangB'er, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
951NHEM SOKUNTHEAOthersKampong ChhnangLa Tuek Trei, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
952PHOK VISALFashion ShopKampong ChhnangTrapeang Krapeu, Tuek Hout, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
953SellerOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
954TEANG SAOKUNTHEAGrocery StoreKampong ChhnangLa Tuek Trei, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
955SOK SREYMOCHFashion ShopKampong ChhnangMong Barang, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
956PHECH KOEMSIANGFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauKaeng Ta Sokh, Kampong hau, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
957Sell MedicineOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
958CHE SOKNAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyStueng Thmei, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
959CHHORNVINOthersPhnum Kravanh - LeachSdok Khtum, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
960SellerOthersBaribour - PonleyKrang Khmer, Popel, Baribour, Kampong Chhnang
961food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniBak Phnum, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
962Milling and Sealing wineOthersKampong Tralach - PeaniKbal Kaoh, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
963MEAN VANNAKOthersKampong Leaeng - Kampong HauThnal, Dar, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
964GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSamretthi Chey, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
965Grocry storeGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSdei Banlich, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
966Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniOu, Chres, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
967YEAN PHALLAFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauChrolong, Dar, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
968CHHEM SRUNFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauKuy, Dar, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
969CHEA LENGGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKampong La, Kampong Pou, Krakor, Pursat
970Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniBaek Chan, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
971HOEUN SINAOthersKampong Leaeng - Kampong HauDar, Dar, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
972Grocery store sell all of drinksOthersBaribour - PonleyOu, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
973Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKrang Srama, Svay Chuk, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
974Sell aii kind of drinksOthersBaribour - PonleyPrey Preal, Anhchanh Rung, Baribour, Kampong Chhnang
975SEM MOMFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotChambak Thum, Tnaot Chum, Krakor, Pursat
976Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSamretthi Chey, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
977DALY SALONOthersPursatKbal Hong, Phteah Prey, Pursat, Pursat
978food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniThnong, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
979Phone repairingOthersBaribour - PonleyKbal Damrei, Trapeang Chan, Baribour, Kampong Chhnang
980DY SAMFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotDangkieb Kdam, Chheu Tom, Krakor, Pursat
981HINH SOPHYOthersPhnum Kravanh - LeachSom Sant, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
982YI RETFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauKangkaeb, Chranouk, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
983NEAT KEMNANGFood and BeveragePursatBanteay Dei Kraom, Banteay Dei, Pursat, Pursat
984DIM SOMONOthersTuek Phos - AkphivoadthTuek Chum, Akphivoadth, Tuek Phos, Kampong Chhnang
985GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniOu Mal, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
986Construction Material ShopOthersKampong Tralach - PeaniKa At, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
987NHOEM YETHGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthSrae Uk, Tang Krasang, Tuek Phos, Kampong Chhnang
988GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
989Sell all kind of riceOthersBaribour - PonleyThnuoh Ta Chab, Snam Preah, Bakan, Pursat
990Selling and buying baitOthersKampong Tralach - PeaniSdei Banlich, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
991SellerOthersBaribour - PonleyKbal Damrei, Trapeang Chan, Baribour, Kampong Chhnang
992KONG YISINOthersPursatSpean Thma, Prey Nhi, Pursat, Pursat
993Construction ContractorOthersKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
994KORNG CHHYFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotTbaeng Chrum, Tnaot Chum, Krakor, Pursat
995CHEA VUTHYFood and BeverageKampong ChhnangChamkar Ta Mau, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
996MEY MEYOthersPursatSpean Thma, Prey Nhi, Pursat, Pursat
997Construction Material ShopOthersBaribour - PonleyDangkhau Mau, Chak, Baribour, Kampong Chhnang
998GENERRAL SUPPLYOthersPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
999KEO BUNNATGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyChamka Chrey Khang Tbong, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1000seel foodFood and BeverageKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1001SellerOthersBaribour - PonleyOu, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1002SellerOthersBaribour - PonleyOu, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1003SOVVANISAFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachRovieng, Samraong, Phnum Kravanh, Pursat
1004PHAT SOPHAIOthersPhnum Kravanh - LeachPaen, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1005VUN KAM SOUTHOthersKrakor - Anlong TnaotKamraeng, Svay Sa, Krakor, Pursat
1006YEAN STAN CHEANG SOKLONGOthersPursatTuol Mkak, Roleab, Pursat, Pursat
1007Sell noodlesFood and BeverageKampong Tralach - PeaniTa Mol Leu, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1008MEY MENOthersTuek Phos - AkphivoadthTuek Chum, Akphivoadth, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1009SEM VYOthersPhnum Kravanh - LeachRohal Til, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1010Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTa Mol Leu, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1011Sell cosmeticsOthersBaribour - PonleySnao, Khon Rang, Baribour, Kampong Chhnang
1012ROEN LINDAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyKandal, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1013ROEN LINDAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyKandal, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1014AUN CHANGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKapas, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1015NUON CHANNAOthersKrakor - Anlong TnaotDangkieb Kdam, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1016TRONG SREYPOKOthersKampong Leaeng - Kampong HauKampong Boeng, Kampong hau, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1017Sell phone /repair phoneOthersBaribour - PonleyKbal Damrei, Trapeang Chan, Baribour, Kampong Chhnang
1018PHENGKY COMPUTEROthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1019GENERRAL SUPPLYOthersPursatTrang, Svay at, Pursat, Pursat
1020CHHUM PECHFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachPrahal, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1021Selling food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniNeang Mealea, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1022THO SIDORNFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachSamraong Pir, Samraong, Phnum Kravanh, Pursat
1023THO SIDORNFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachPreaek Pir, Samraong, Phnum Kravanh, Pursat
1024CHEA SINFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauTrangel, Trangel, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1025Food & Beverage SalesFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachPech Ban, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1026CHE SAROMOthersKrakor - Anlong TnaotBamnak, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1027HOEUNG SOKUNGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthBoeng Veaeng, Krang Leav, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1028Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSamretthi Chey, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1029HEM CHINDAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySamlanh, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1030YOTH LAYSIMAccommodationVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1031TUN PHEAKOthersPhnum Kravanh - LeachTang Kouk, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1032KONG SALYOthersKrakor - Anlong TnaotKapas, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1033EM MOMGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKamraeng, Svay Sa, Krakor, Pursat
1034HEM CHANTREAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySamlanh, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1035NEANG SAMPHORSOthersPhnum Kravanh - LeachOu Ruessei, Bak Chenhchien, Phnum Kravanh, Pursat
1036BAN PHORLLYOthersTuek Phos - AkphivoadthTang Krasang, Tang Krasang, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1037KIEV VOLEAKFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1038OU SOKNAIGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySamlanh, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1039Salon ShopOthersKampong Tralach - PeaniSvay Bakav, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1040CHHONG VONFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauTa Lat, Svay Rumpear, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1041KHUT LOMENGGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyStueng Thmei, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1042MOTORCYCLE Repair OUT THYOthersPhnum Kravanh - LeachBaoh Puoy, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1043SIB LEAKHENAOthersVeal Veaeng - PramaoyKandal, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1044SEANG CHHANGrocery StoreKampong Leaeng - Kampong HauKandal, Chranouk, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1045SOK KEAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyDei Kraham, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1046Sell PesticidesOthersKampong Tralach - PeaniKien Khleang, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1047SAN LAIHIENGFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachKandal, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1048THOU CHANNYOthersKampong Leaeng - Kampong HauKampong Boeng, Kampong hau, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1049Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKhnay Kakaoh, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1050SUN SOPHEAPFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotBangkong Khmum, Tnaot Chum, Krakor, Pursat
1051CHEV SORFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauPrasat, Dar, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1052Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1053MAO SREYMOMOthersPhnum Kravanh - LeachKsetr Bourei, Santreae, Phnum Kravanh, Pursat
1054VANNAK Motorcycle RepairOthersPhnum Kravanh - LeachChan Serei, Bak Chenhchien, Phnum Kravanh, Pursat
1055F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniVeal Sbov, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1056food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniVeal Sbov, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1057Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1058PO SOCHEATAOthersPhnum Kravanh - LeachKrouch Chhmar, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1059PO SOCHEATAFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachKrouch Chhmar, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1060VA NOMGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyStueng Thmei, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1061Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1062SORM SOMANYFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachThlok Dangkao, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1063SORM SOMONYFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachThlok Dangkao, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1064Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniAmpil Tuek, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1065TIV PHALLYOthersTuek Phos - AkphivoadthRoka Tong, Tuol Khpos, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1066SUN SOPHEARYOthersPhnum Kravanh - LeachRohal Til, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1067VAN SOPHAOthersVeal Veaeng - PramaoyStueng Thmei, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1068Food And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniMeanok Kaeut, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1069SAOM PAOGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTa Kol, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1070CHENG KHIENGGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyAekakpheap, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1071NOURN SOEUNOthersKampong Tralach - PeaniSdei Banlich, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1072GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1073DIAN CHANNYFood and BeverageKampong ChhnangKruos, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1074Car repair gasoline salesOthersBaribour - PonleySanlang, Trapeang Chan, Baribour, Kampong Chhnang
1075SOEM HANOthersKrakor - Anlong TnaotOu Anhchanh, Boeng Kantuot, Krakor, Pursat
1076PHON SREYLAIGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKhsach L'et, Ansa Chambak, Krakor, Pursat
1077Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1078Food And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniKampong Tralach Kraom, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1079HORN AEMOthersKampong Leaeng - Kampong HauKaoh K'aek, Kampong hau, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1080SOEURN ROTHFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachChongruk, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1081Repair all kinds MotorcyclesOthersKampong Tralach - PeaniKyang Tboung, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1082CHHORN NYFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauKangkaeb, Chranouk, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1083SOEM ROEUNGGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySamlanh, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1084UNG VICHETRAFood and BeverageKampong ChhnangTraok Kaeut, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1085Run The ferryOthersKampong Tralach - PeaniKien Khleang, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1086SIEM CHAMRAEUNOthersKampong Leaeng - Kampong HauThlok, Chranouk, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1087NOY SREYVITGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyAekakpheap, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1088BEVERAGEOthersBaribour - PonleyChanlaoh Ren, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1089Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSrae Sar, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1090OTHEROthersKampong Tralach - PeaniThnong, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1091OthersOthersKampong Tralach - PeaniThnong, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1092Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniVeal Sbov, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1093SREYMOMFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachSom Sant, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1094MOM THEAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySamlanh, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1095OUM RENFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotKapas, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1096Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTuol Pongro, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1097POL MEUNGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyChheu Teal Chrum, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1098Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSamretthi Chey, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1099SOEUNG SREYMOMGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthVoat, Khnar Chhmar, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1100YORN THARYGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySamlanh, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1101Chab Houy And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniVoat Thmei, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1102PREM SOPHANORestaurantKampong ChhnangMong Barang, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1103Food And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniPeani, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1104OTHERSOthersKampong Tralach - PeaniTa Kol, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1105CHHEUN DANEOthersPhnum Kravanh - LeachTa Nuk, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1106BacheryBackeryPursatSthani, Svay at, Pursat, Pursat
1107YIN SOPHEARYGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySangkum Thmei, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1108Selling all of breadOthersBaribour - PonleySerei, Khon Rang, Baribour, Kampong Chhnang
1109Mlop Reach BBQRestaurantKampong Tralach - PeaniSrae Sar, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1110Car repairOthersKampong Tralach - PeaniNeak Ta Hang, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1111water SupplyOthersKampong Tralach - PeaniPeani, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1112F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniBoeng Leach, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1113CHEA PECHFashion ShopPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1114Driving a truck transporting factorOthersKampong Tralach - PeaniPravoek Pong, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1115Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1116POEN VANNYFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauTa Lat, Svay Rumpear, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1117KOUY SAREOUNOthersKampong ChhnangTroneam Pech, Kouk Banteay, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1118food and BverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniBoeng Kak, Longveaek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1119Engineer of all kindsOthersKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1120Grocery store and all kinds of drinFood and BeverageKampong Tralach - PeaniAmpil Tuek, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1121PROM THONGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthPat Lang, Krang Leav, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1122BORAOthersPhnum Kravanh - LeachKol Totueng, Santreae, Phnum Kravanh, Pursat
1123KOEM BORAOthersPhnum Kravanh - LeachSantreae, Santreae, Phnum Kravanh, Pursat
1124COCA MAFEAOthersPursatSouriya Kraom, Roleab, Pursat, Pursat
1125YOM SOKLYFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyChamka Chrey Khang Tbong, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1126Motorcyle RepairOthersKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1127SOEURNG VANNYOthersVeal Veaeng - PramaoyChamka Chrey Khang Tbong, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1128SOEURNG SAMBATHGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyChamka Chrey Khang Tbong, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1129EANG SAMATHGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyPchoek Chrum, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1130GENERRAL SUPPLYOthersPursatOu Thkov, Roleab, Pursat, Pursat
1131OTHERSOthersKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1132IN SAM ANOthersPhnum Kravanh - LeachSom Sant, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1133SREYLEAK MIHIL KOMRIT 7Food and BeverageVeal Veaeng - PramaoyKien Chongruk, Ou Saom, Veal Veaeng, Pursat
1134Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTa Mol Leu, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1135RUM PHEARINOthersPursatPou Andaot, Roleab, Pursat, Pursat
1136HENG SOPHALFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1137Perfume & Hairdressing ShopOthersKampong Tralach - PeaniSrae Sar, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1138Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniChrak Sangkae, Svay Chuk, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1139CHOV SOKKHYOthersVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1140Grocry storeGrocery StoreKampong Tralach - PeaniBaek Chan, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1141Than do furnitureOthersKampong Tralach - PeaniKrang Srama, Svay Chuk, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1142KORN SAMBATHFood and BeverageKampong ChhnangChamkar Ta Mau, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1143BEVERAGEOthersBaribour - PonleyAndoung Rovieng, Anhchanh Rung, Baribour, Kampong Chhnang
1144Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKhla Krohuem, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1145OUN TOCH DONG KRO AUBFood and BeveragePursatTnaot Tret, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1146Chab Houy and Animal Feed SaleaOthersBaribour - PonleyAndoung Rovieng, Anhchanh Rung, Baribour, Kampong Chhnang
1147Welding CraftsOthersBaribour - PonleyChhnok Tru, Chhnok Tru, Baribour, Kampong Chhnang
1148Wedding and Event rental BusinessOthersKampong Tralach - PeaniSdok Lech, Chhuk Sa, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1149KHIN MOMGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySangkum Thmei, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1150moto and car washingOthersKampong Tralach - PeaniSala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1151KHEAV KIRIFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachBat Rumduol, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1152CHOMNOTBOUNGSTOENGFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1153BIN YANGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyKandal, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1154SallerOthersBaribour - PonleyLbaeuk, Khon Rang, Baribour, Kampong Chhnang
1155HUOY CHREPFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotBoeng Smok, Svay Sa, Krakor, Pursat
1156Motorcycle RepairOthersBaribour - PonleyChhnok Tru, Chhnok Tru, Baribour, Kampong Chhnang
1157SellerOthersBaribour - PonleyKampong Uor, Khon Rang, Baribour, Kampong Chhnang
1158MENH SREIRATHGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySamlanh, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1159SOURN SYMFood and BeverageKampong ChhnangChamkar Ta Mau, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1160BY KIMHORNFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyChamka Chrey Khang Tbong, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1161Run Pass upOthersKampong Tralach - PeaniTrapeang Buon, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1162CHE LEAKGrocery StorePursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1163CHE LEAKGrocery StorePursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1164VATH THYROOthersKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1165SellerOthersBaribour - PonleySrangam Ter, Prasnoeb, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1166Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniChrak Romiet, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1167ONG SREYLAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1168OP CHAN SIDAGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotPhsar, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1169YUOK SAMBUONFashion ShopPursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1170F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1171SREY MOM Sells OILOthersKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1172NGOUN SREYSROSFood and BeverageKampong ChhnangThommeak Yutt, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1173Construction Material ShopOthersBaribour - PonleyStueng Thmei, Anhchanh Rung, Baribour, Kampong Chhnang
1174CHUOB MALYFashion ShopKampong Leaeng - Kampong HauPrasat, Dar, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1175SellerOthersBaribour - PonleyCheang Luong, Popel, Baribour, Kampong Chhnang
1176YA SINAOthersKrakor - Anlong TnaotKhla Krapeu, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1177Bad welding BlacksmithOthersBaribour - PonleyDaeum Chreae, Khon Rang, Baribour, Kampong Chhnang
1178GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniBoeng Leach, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1179Motorcycle repair and washingOthersKampong Tralach - PeaniBoeng Kak, Longveaek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1180Food and Beverage ShopFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1181Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniTrapeang Buon, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1182MOEUN NARINFood and BeverageKampong ChhnangSeh Slab, Chhnok Tru, Baribour, Kampong Chhnang
1183SELL MARBLE SCULPTURESOthersPursatMoan Chae, Prey Nhi, Pursat, Pursat
1184RestauranantRestaurantKampong Tralach - PeaniSdei Banlich, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1185SellerOthersBaribour - PonleyPonley, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1186CHHIN SOKHUNTHEAOthersKampong ChhnangPat Lang, Krang Leav, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1187Selling spare parts and repairing mOthersKampong Tralach - PeaniKralanh, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1188NOM CHANNYGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthChumteav Chraeng, Krang Lvea, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1189Selling Food and Grocery storeGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyChhay Louk, Ou Saom, Veal Veaeng, Pursat
1190Grocery store and BeverageGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyChhay Louk, Ou Saom, Veal Veaeng, Pursat
1191LORMONG VEALVENGFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyKrapeu Pir Leu, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1192LORMONG VEAL VENGFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyKrapeu Pir Leu, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1193RY CHANDAGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKbal Damrei, Ansa Chambak, Krakor, Pursat
1194Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1195SELL CLOTHESOthersKampong Tralach - PeaniK'aek Pong, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1196LUN CHANDARAOthersKampong ChhnangPrey Puoch, Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1197Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKrang Siem, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1198ING SARINFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyChamka Chrey Khang Tbong, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1199Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniPraklout, Thlok Vien, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1200CHEUM DANYOthersPhnum Kravanh - LeachThmei, Tnaot Chum, Krakor, Pursat
1201Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniTa Mol Kraom, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1202Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniTa Mol Kraom, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1203Sin SamroeurnOthersPursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1204Chab Houy ShoppingOthersKampong Tralach - PeaniKok, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1205SOK SARIMGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyChheu Teal Chrum, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1206Sell Gasoline And DieselOthersKampong Tralach - PeaniOu Mal, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1207Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniBoeng Leach, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1208Sell gasoline dieselOthersBaribour - PonleyCheung Khnar, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1209Sell Fragr all faceOthersKampong Tralach - PeaniKrang Kantroul, Peam, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1210CHHOM DARAOthersKampong ChhnangSantuch, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1211SEYLAOthersPhnum Kravanh - LeachTa Nuk, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1212food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSrae Sar, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1213Food And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniSrae Sar, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1214TOUCH SOKPATHGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotChheu Teal Khpos, Kbal Trach, Krakor, Pursat
1215PAUL​ VONGPANHCHAKRITHOthersPursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1216food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniTbaeng Khpos, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1217SELL ELECTRICOthersPursatChamkar Chek Khang Tboung, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1218PHUN DAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyAekakpheap, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1219SON SINAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyAekakpheap, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1220OTHERSOthersKampong Tralach - PeaniKrang Kantroul, Peam, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1221GROCERY STOREOthersKampong Tralach - PeaniKrang Kantroul, Peam, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1222CHEANG MEUN TVER DEKOthersPursatTrang, Svay at, Pursat, Pursat
1223Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniPeareach, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1224BRAK SOKHAFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauTrabaek, Trangel, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1225Food And BeverageFood and BeveragePursatKbal Hong, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1226food and BeveragerFood and BeverageKampong Tralach - PeaniTrapeang Buon, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1227SAN SOK YGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotBeng, Sna Ansa, Krakor, Pursat
1228BUTH SREYNYKAGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKrang Veaeng, Sna Ansa, Krakor, Pursat
1229MOTORCYCLE REPAIROthersPursatOu Thkov, Roleab, Pursat, Pursat
1230MOTORCYCLE REPAIROthersPursatChamkar Chek Khang Cheung, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1231Sell Drinking Wather and SamborOthersKampong Tralach - PeaniAmpil Tuek, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1232CHUM KHORNFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotOu Chan, Svay Sa, Krakor, Pursat
1233SEM SIPHONOthersVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1234LEAN ROTHOthersPhnum Kravanh - LeachThmei, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1235SUN THEARAOthersPursatSpean Thma, Roleab, Pursat, Pursat
1236Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSamretthi Chey, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1237Selling groceries and opening wingOthersBaribour - PonleyPou Mreah, Chak, Baribour, Kampong Chhnang
1238LUN KIENGGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyChhay Louk, Ou Saom, Veal Veaeng, Pursat
1239gasoline sales grocery storeOthersBaribour - PonleyOu, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1240FOOD AND BEVERAGEFood and BeveragePursatBoeng Yea, Veal, Kandieng, Pursat
1241F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniTa Mol Leu, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1242SELL CLOTHESFashion ShopPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1243SREYKHOUCH​ COFFEEFood and BeverageKampong ChhnangTraok Lech, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1244SREYKHOUCH COFFEEFood and BeverageKampong ChhnangTraok Lech, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1245SELL FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
1246Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniOu Mal, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1247SELLING FRUITOthersKampong Tralach - PeaniKralanh, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1248SAN PHOEURNOthersVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1249KONG MACHFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachRovieng, Samraong, Phnum Kravanh, Pursat
1250Sell Fragr all faceOthersKampong Tralach - PeaniTang Krong, Krang Lvea, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1251Motorcycle repair, Sell Drink WaterOthersKampong Tralach - PeaniMeanok Lech, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1252CoolCase eMoneyWholesale And RetailOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
1253grocery storeGrocery StoreKampong Tralach - PeaniMeanok Kaeut, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1254LEISURE HOUSE​​ BOENG NISAIAccommodationVeal Veaeng - PramaoyChhay Louk, Ou Saom, Veal Veaeng, Pursat
1255Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniOu Mal, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1256SELLING CONSTRONIC MATERIALOthersKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1257Retail Drinks beer and SnacksOthersBaribour - PonleyCheung Khnar, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1258ING BUNLYFood and BeverageKampong ChhnangKhleang Prak, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1259SOK DARIMFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauTrangel, Trangel, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1260Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSnay, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1261CHUON PUTMEANITHOthersKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1262VORN SOTHEANITOthersKampong ChhnangSvay Chrum Chas, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1263Sell clothes for men and womenOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
1264Selling cloth​ / IcecreamOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
1265Sell incenseOthersKampong Tralach - PeaniKor, Thma Edth, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1266Garment and Beverage ShopOthersBaribour - PonleyKan Yuor, Melum, Baribour, Kampong Chhnang
1267KIM CHHUNNYFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachPrahal, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1268BUT SAMBOGrocery StorePursatPou Ta Kuoy, Lolok Sa, Pursat, Pursat
1269NHEB SONYOthersKampong ChhnangDamnak Popul, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1270Sell Grocery Store and BeverageGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyAekakpheap, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1271Sell CosmesticOthersVeal Veaeng - PramaoyAekakpheap, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1272SellerOthersBaribour - PonleyChhnok Tru, Chhnok Tru, Baribour, Kampong Chhnang
1273Selling all kind of pump motorsOthersBaribour - PonleySvay Koy, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1274Repair and Sell kinds of electroiceOthersKampong Tralach - PeaniTa Kol, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1275MAT ASISASFood and BeveragePursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1276SIM ROSAOthersPursatSthani, Svay at, Pursat, Pursat
1277SELL DRINKSFood and BeveragePursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1278VY THYFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachSamraong Pir, Samraong, Phnum Kravanh, Pursat
1279THORNG KAKSINGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyStueng Thmei, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1280food and beverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1281Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1282Grocery StoreFood and BeverageKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1283KHIN CHANTHOUOthersKampong ChhnangLa Tuek Trei, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1284MICH SARAYGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKandal, Tnaot Chum, Krakor, Pursat
1285HEL NARYGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthKaoh Khtum, Chieb, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1286YEAN SAMNANGGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthTrapeang Reang, Akphivoadth, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1287SOK SREYRAGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKampong Leu, Kbal Trach, Krakor, Pursat
1288EM SEUNGOthersKrakor - Anlong TnaotDoung Chuor, Ou Sandan, Krakor, Pursat
1289CHHENG PHALLAOthersKampong ChhnangTi Buon, Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1290Beverage & Grocery StoreFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKrang Kantroul, Peam, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1291food and beverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1292Grocery,Beverages and GasolineOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
1293CHIM SOKUNFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachVoat Luong, Lolok Sa, Pursat, Pursat
1294SAKMRY RAKSMEYFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyChamka Chrey Khang Tbong, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1295Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSvay Bakav, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1296Grocery StoreAccommodationKampong Tralach - PeaniLeach, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1297Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSvay Kraom, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1298Closthes and Salon ShopOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
1299OTHERSOthersKampong Tralach - Peanisampoar, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1300Selling all kingd of groceriesOthersBaribour - PonleyTrapeang Chan, Trapeang Chan, Baribour, Kampong Chhnang
1301Selling PhoneOthersKampong Tralach - PeaniPravoek Pong, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1302Construction ServiceOthersKampong Tralach - PeaniTang Krong, Krang Lvea, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1303Food And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniKhla Krohuem, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1304food and beverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniMeanok Kaeut, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1305OTHERSOthersKampong Tralach - PeaniDaeum Popel, Thma Edth, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1306Selling fruitOthersKampong Tralach - PeaniKralanh, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1307TAM RANFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotCham Chas, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1308BEVERAGEOthersBaribour - PonleyAngk, Popel, Baribour, Kampong Chhnang
1309GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniKrasang Pul, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1310TOUCH TANPARestaurantPursatSvay at, Snam Preah, Bakan, Pursat
1311Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1312DrugstoreOthersKampong Tralach - PeaniTa Mol Leu, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1313Grocery storeGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTa Mol Leu, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1314SellerOthersBaribour - PonleyDaeum Chreae, Khon Rang, Baribour, Kampong Chhnang
1315food and BverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniNeak Ta Hang, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1316SUT CHHEANGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyStueng Thmei, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1317Sell all kind of grocery storeOthersBaribour - PonleyDamrei Koun, Anhchanh Rung, Baribour, Kampong Chhnang
1318Selling all kinds of goodsOthersKampong Tralach - PeaniSoben, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1319MAN SAROHFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotDangkieb Kdam, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1320TAT NOMGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKampong La, Kampong Pou, Krakor, Pursat
1321Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniOu Mal, Batheay, Batheay, Kampong Cham
1322LEM DOEUNFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauAe Lech, Chranouk, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1323LAY SOKHAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySamlanh, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1324Furniture makerOthersKampong Tralach - PeaniChamkar, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1325VANN DALYOthersPursatTuol Kruos, Chamraeun Phal, Pursat, Pursat
1326Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniK'aek Pong, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1327TIM CHAMNANFashion ShopKampong ChhnangThommeak Yutt, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1328TIM CHAMNANFashion ShopKampong ChhnangThommeak Yutt, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1329F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSnay, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1330MAI SAMICHFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachPrahal, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1331MAO CHANTHYOthersKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1332KONG THYFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotTram, Tnaot Chum, Krakor, Pursat
1333Sell rice and drinksOthersBaribour - PonleyAnhchanh Rung, Anhchanh Rung, Baribour, Kampong Chhnang
1334Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTa Kaoh, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1335Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTa Kaoh, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1336លក់ទឹកអំពៅFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKok, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1337Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniAmpil Tuek, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1338Sell all construction materialsOthersKampong Tralach - PeaniPravoek Pong, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1339Wedding Embellishment (Makeup, HairOthersKampong Tralach - PeaniStueng, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1340GENERAL CLINICOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1341COnstruction ServiceOthersKampong Tralach - PeaniTuek Hout, Tuek Hout, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1342OTHERSOthersKampong Tralach - PeaniPravoek Pong, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1343NHOEUN DEAMFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauAe Lech, Chranouk, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1344F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKhnach Kakaoh, Cheung Kreav, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1345SOKUNTHEAOthersPhnum Kravanh - LeachSay, Prongil, Phnum Kravanh, Pursat
1346OTHEROthersKampong Tralach - PeaniOu, Chres, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1347F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSrae Prei, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1348Food and BeverageGrocery StoreKampong Tralach - PeaniOu Mal, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1349VAN LENGrocery StoreKampong ChhnangTrapeang Anhchanh, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1350Motorcycle Spare Parts And RepairOthersKampong Tralach - PeaniMeanok Lech, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1351YEAN KOLABFashion ShopKampong Leaeng - Kampong HauChrolong, Dar, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1352Sell medicine onlineOthersKampong Tralach - PeaniChrak Romiet, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1353SELL GROCERY STOREOthersPursatSvay Chan, Svay Luong, Kandieng, Pursat
1354PHOEUN SOLIMFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauKnong, Svay Rumpear, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1355SENG KIMLYFood and BeveragePursatSala Kumru, Prey Nhi, Pursat, Pursat
1356food and beverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKok, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1357BE BOLOthersKampong ChhnangAndoung Chrey, Andoung Snay, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1358MET BOEUNGrocery StoreKampong Leaeng - Kampong HauKangkaeb, Chranouk, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1359TAM HOUROthersKampong Leaeng - Kampong HauKnong, Svay Rumpear, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1360f&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSpean Pou, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1361UM SOKEAOthersKrakor - Anlong TnaotKapas, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1362PHY PHEAROMFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotTean Prey, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1363Food And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniMeanok Kaeut, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1364MEY SOPHEAPFood and BeverageKampong Tralach - PeaniChhuk, Thlok Vien, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1365GAROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniKrang Ta Aek, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1366VOEUN BONGrocery StoreKampong Leaeng - Kampong HauLvea, Svay Rumpear, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1367Motorcycle wash and oil changeOthersKampong Tralach - PeaniThlok Ruessei, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1368MLOB DERM ORSYRestaurantPursatTa Sdei, Veal, Kandieng, Pursat
1369SELL NOODLESFood and BeveragePursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1370SELL NOODLESFood and BeveragePursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1371HENG THIDAGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotDoung Chuor, Ou Sandan, Krakor, Pursat
1372SANGrocery StoreKampong ChhnangOu Sandan, Tuek Hout, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1373SELL FOOD AND BEVERAGEFood and BeveragePursatThnal Chopon, Roleab, Pursat, Pursat
1374SELL FOOD AND BEVERAGEFood and BeveragePursatEslam, Banteay Dei, Pursat, Pursat
1375FASHION SHOPFashion ShopPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1376RESTAURANTRestaurantPursatKbal Hong, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1377FOOD AND BEVERAGEFood and BeveragePursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1378Contsruction Material ShopOthersBaribour - PonleySanlang, Trapeang Chan, Baribour, Kampong Chhnang
1379Selling food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniBoeng Kak, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1380Fashion ShopFashion ShopPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1381FASHION SHOPFashion ShopPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1382Food And BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniBoeng Kak, Longveaek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1383Grocery Sell all kind of drinksOthersBaribour - PonleyCheang Luong, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1384Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSrae Sar, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1385GENERRAL SUPPLYOthersPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1386DENTISTOthersPursatRoleab, Roleab, Pursat, Pursat
1387English School Sapov MeasOthersPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1388ACCOMMODATIONAccommodationPursatKrang Pophleak, Svay at, Pursat, Pursat
1389Phone And Salon SalesOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
1390លក់ភេសជ្ជះគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រឿងទេសFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKralanh, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1391sell all kinds of incenseOthersKampong Tralach - PeaniVoat Sedthei, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1392SELLING PORKOthersKampong Tralach - PeaniBoeng Kak, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1393YANG CHANTOLOthersVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1394THOL HENGSRENGGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1395CHE MOMGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1396CHE MOMGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1397Su Su Coconut coffee and Pearl TeaFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1398Su Su Coconut coffee and Pearl TeFood and BeverageVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1399Sell all kind of drinksOthersBaribour - PonleyPrey Preal, Anhchanh Rung, Baribour, Kampong Chhnang
1400LIN LEAKFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauPrasat, Dar, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1401selling drinks and motorcycle partOthersKampong Tralach - PeaniAnlong Tnaot, Longveaek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1402KOSAL SOCHEATAFood and BeveragePursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1403Chab Houy SalesOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
1404Selling rice all kinds of drinksOthersBaribour - PonleyPhsar, Phsar, Baribour, Kampong Chhnang
1405SLA MEASRestaurantPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1406KOEM SREYRORTGrocery StoreKampong ChhnangPrachak, Prey Mul, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1407Repair all kinds of carsOthersKampong Tralach - PeaniKok, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1408food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSrae Sar, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1409PHAN SOPHATFood and BeveragePursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1410CHHOUKFood and BeveragePursatLeav, Chamraeun Phal, Pursat, Pursat
1411Selling all kind of drinksOthersBaribour - PonleyAnhchanh Rung, Anhchanh Rung, Baribour, Kampong Chhnang
1412Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniCheung Prey, Cheung Prey, Batheay, Kampong Cham
1413NE NAFood and BeveragePursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1414SELL IRON AND RICEOthersKampong Tralach - PeaniTa Mol Leu, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1415KEOFood and BeveragePursatKrang Ta Saen, Prey Nhi, Pursat, Pursat
1416Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniK'aek Pong, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1417ORK SREYNEANGOthersKrakor - Anlong TnaotKamraeng, Svay Sa, Krakor, Pursat
1418sell rice coffee shopOthersBaribour - PonleyPonley, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1419SOPHAIOthersKampong ChhnangKruos, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1420Sibling Sister RestaurantRestaurantPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1421PURSAT NOODLESRestaurantPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1422Gasoline grocery storeOthersBaribour - PonleyTuol Rokar, Melum, Baribour, Kampong Chhnang
1423KEB MOMFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachSamraong Muoy, Samraong, Phnum Kravanh, Pursat
1424CERAGEM Healing Co.LTDOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1425GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniKrang Srama, Svay Chuk, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1426beer canned and umbrellas for saleFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKrang Mkak, Krang Mkak, Angk Snuol, Kandal
1427HOUR LEANGYOthersKampong ChhnangPhsar Chhnang, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1428CHHUON VEASNAOthersVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1429Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSya, Veal Pon, Thpong, Kampong Speu
1430ROMAN KTVRestaurantPursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1431PHANNAOthersPhnum Kravanh - LeachKsetr Bourei, Santreae, Phnum Kravanh, Pursat
1432PHANNAOthersPhnum Kravanh - LeachKsetr Bourei, Santreae, Phnum Kravanh, Pursat
1433MON TONGLYFood and BeverageKampong Leaeng - Kampong HauAe Lech, Chranouk, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1434ROEUNOthersPursatTuol Kruos, Chamraeun Phal, Pursat, Pursat
1435KA RORSH LAN HVLOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1436CRUSH CAFFEEFood and BeverageKampong ChhnangKansaeng, Khon Rang, Baribour, Kampong Chhnang
1437CRUSH COFFEEFood and BeverageKampong ChhnangMong Barang, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1438NOV SREYBOLOthersKampong ChhnangDamnak Popul, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1439SIEN MONGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKandal, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1440OUNG SREYTOUCHFashion ShopKampong ChhnangKandal, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1441PEN SOMNEAGrocery StoreKampong ChhnangTi Bei, Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1442Eagle football clubOthersPursatBanteay Dei Kraom, Banteay Dei, Pursat, Pursat
1443modern coffee shop all of drinksOthersBaribour - PonleyAndoung Rovieng, Anhchanh Rung, Baribour, Kampong Chhnang
1444STATION PA PAOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1445MHORL SAL RESTAURANTRestaurantPursatTnaot Tret, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1446DAM SOKONGFood and BeverageKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1447F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKok, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1448SRON SOKRIMFood and BeverageKampong ChhnangPhsar Leu, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1449Car wash sell drinksOthersBaribour - PonleyPonley, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1450OUNG SEYMAFashion ShopKampong ChhnangPhsar Leu, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1451CAMBODIA INTELLECTUALSOthersPursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1452CHOEUN CHANTHAFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachChan Serei, Bak Chenhchien, Phnum Kravanh, Pursat
1453PAK CHOEUNOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1454LEANG LYFAOthersKampong ChhnangPhsar Chhnang, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1455LIS SHAOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1456PEN MALEGrocery StoreKampong ChhnangPhsar Chhnang, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1457Selling ElectronicsOthersBaribour - PonleySvay Koy, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1458A TEYOthersKampong ChhnangTrea Cheung, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1459REPAIR AND SELLING PHONEOthersKampong Tralach - PeaniStueng, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1460THORN SOPHEARITHOthersKampong ChhnangTi Muoy, Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1461SOKUNOthersPursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1462HORNOthersPursatStueng Leu, Kandieng, Kandieng, Pursat
1463SOK THEAGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKhsach L'et, Ansa Chambak, Krakor, Pursat
1464Sell beverage and Grocery storeGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySangkum Thmei, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1465PHY THARY (SILA HENG HENG)OthersKrakor - Anlong TnaotVeal Vong, Sna Ansa, Krakor, Pursat
1466ORN CHAKRIYAOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1467Gas ProductionOthersKampong Tralach - PeaniSrae Ampil, Chhveang, Ponhea Lueu, Kandal
1468VIESNA SREYMOMFashion ShopKampong ChhnangTrea Cheung, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1469MUTH LAKHENAFood and BeverageKampong ChhnangPhsar Leu, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1470F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniPrey Khmer, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1471F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1472F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniThlok Ruessei, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1473GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSoben, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1474TOS COFFEEFood and BeverageKampong ChhnangTraok Kandal, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1475F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1476LAY SARAFood and BeveragePursatKampeaeng Svay, Snam Preah, Bakan, Pursat
1477JE NYFood and BeverageKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1478CHHIENG KOSALFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotPhsar, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1479BIKE COFFEEFood and BeverageKampong ChhnangLa Tuek Trei, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1480BIKE COFFEEFood and BeverageKampong ChhnangLa Tuek Trei, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1481Tailoring & SalesOthersKampong Tralach - PeaniKralanh, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1482Transport factory workers and stainOthersKampong Tralach - PeaniKralanh, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1483SUONG SARANGrocery StorePursatChamkar Chek Khang Tboung, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1484HENG SREY NIOthersTuek Phos - AkphivoadthChrey Kaong Lech, Khnar Chhmar, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1485TEA 81Food and BeverageKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1486Buy and Sell ScrapOthersKampong Tralach - PeaniBaek Chan, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1487HING CHANNAOthersKampong ChhnangThommeak Yutt, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1488PHACH CHANNDETFood and BeverageKampong ChhnangSrang Khpos, Pongro, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1489KEO DAVITOthersKampong ChhnangAndoung Chroh, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1490OTHERSOthersKampong Tralach - PeaniSerei Vong, Peam, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1491YORNG KEALYFood and BeverageKampong ChhnangSantuch, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1492F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniBoeng Kak, Longveaek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1493F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSpean Pou, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1494VIREAK BUNTHAMOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1495TEPOthersPursatAndoung Sambuor, Snam Preah, Bakan, Pursat
1496Driving a gas truckOthersKampong Tralach - PeaniThnal, Krang Lvea, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1497KEO MARINOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1498Kru Thy copyOthersPhnum Kravanh - LeachLeach, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1499PICH COFFEEFood and BeverageKampong ChhnangSpok Reach, Andoung Snay, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1500SAMOT KROUCH M.LFood and BeveragePursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1501PEN CHANTHAFashion ShopPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1502Stalls selling all kinds of drinksFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKrang Kantroul, Peam, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1503HY KUNTHEAFood and BeveragePursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1504SellerOthersBaribour - PonleyDangkhau Mau, Chak, Baribour, Kampong Chhnang
1505NAI MUOYKIMFashion ShopPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1506NAI MUOY KIMFashion ShopPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1507ROUS SOPHYOthersKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1508Vehicle MotorbikeOthersKampong Tralach - PeaniKrang Ta Aek, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1509MOM MINEAFood and BeverageKampong ChhnangSpok Reach, Andoung Snay, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1510MOM RASMEYFood and BeverageKampong ChhnangPrey Khmer, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1511PRINTING HOUSEOthersPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1512KIM MENGOthersPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1513CHE SEABGrocery StorePursatTuol Mkak, Roleab, Pursat, Pursat
1514SUON SONANNLYDAOthersKrakor - Anlong TnaotPhsar, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1515SOEUNG RASMEYFashion ShopKrakor - Anlong TnaotPhsar, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1516BUN YEANFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotTuol Mkak, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1517PHON MALISFashion ShopKampong ChhnangOu Kamnab, Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1518PUTH RATHAOthersVeal Veaeng - PramaoyPramaoy, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1519DEN DESIGNOthersKampong ChhnangTrapeang Sbov, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1520GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniNeak Ta Hang, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1521Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniMeanok Kaeut, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1522KEANG MOUYENGFood and BeverageKampong ChhnangPrey Khmer, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1523HOME PUBRestaurantKampong ChhnangMong Barang, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1524HOME PUBRestaurantKampong ChhnangMong Barang, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1525selling construction materials andOthersKampong Tralach - PeaniSrae Sar, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1526GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniOu, Chres, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1527OTHERSOthersKampong Tralach - PeaniKien Khleang, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1528F&BFood and BeverageKampong Tralach - PeaniVeal Sbov, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1529GROCERY STOREGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTa Mol Kraom, Kaoh Thkov, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1530CHAB THEARASAMBATFood and BeverageKampong ChhnangPhsar Chhnang, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1531H&T COFFEEFood and BeverageKampong ChhnangTrapeang Bei, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1532H&T COFFEEFood and BeverageKampong ChhnangTrapeang Bei, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1533CHHOEUNG RATHAFood and BeveragePursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1534BO VANNAFood and BeverageKampong ChhnangDamnak Popul, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1535HENG KIMSREANGOthersKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1536HENG KIMSREANGOthersKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1537PISETH MODEFashion ShopKampong ChhnangPhsar Chhnang, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1538Tailor BOREYOthersPhnum Kravanh - LeachLeach, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1539Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSdok Lech, Chhuk Sa, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1540NOU VIBOOthersKampong ChhnangAndoung Chroh, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1541NOU VIBOOthersKampong ChhnangAndoung Chroh, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1542Sell animal feed and veterinary medOthersKampong Tralach - PeaniSala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1543NHIM LETAOthersKampong ChhnangChea Rov, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1544SELLING NUDOLL AND BEVERAGEOthersKampong Tralach - PeaniSala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1545SELLING NUDOLL AND BEVERAGEFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1546DOY CHANTHAOthersKampong ChhnangPrey Khmer, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1547trading contructionOthersKampong Tralach - PeaniKbal Thnal, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1548trading contructionOthersKampong Tralach - PeaniKbal Thnal, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1549SITH VANNAFood and BeverageKampong ChhnangMong Barang, B'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1550Sell drinksFood and BeverageKampong Tralach - PeaniNeak Ta Hang, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1551sell all kinds of animal feed medicOthersKampong Tralach - PeaniDaeum Popel, Thma Edth, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1552ROUM RATHOthersKampong ChhnangPhsar Leu, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1553SERM KOEMSUNGOthersKampong ChhnangTrapeang An, Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1554SERM KOEMSUNGFood and BeverageKampong ChhnangTrapeang An, Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1555CHHOUN SORATHFood and BeverageKampong ChhnangThnal Thmei, Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1556TOUCH SOEURNFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachTa Lou, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1557SONG PHANITHFashion ShopKampong ChhnangTrapeang Bei, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1558MAO VANDYRestaurantTuek Phos - AkphivoadthSrae Ta Chey, Akphivoadth, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1559KIMLEANGOthersPhnum Kravanh - LeachSamraong Yea, Prongil, Phnum Kravanh, Pursat
1560TY SOPHALOthersPursatKbal Hong, Veal, Kandieng, Pursat
1561TAN PHIC HOUNGOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1562PHAT SREYTOCHOthersTuek Phos - AkphivoadthChrey Kaong Lech, Khnar Chhmar, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1563SOPHARYOthersPhnum Kravanh - LeachLeach, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1564HAO KIMHANFood and BeverageKampong ChhnangPhsar Chhnang, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1565HAO KIMHANFood and BeverageKampong ChhnangTuol Kralanh, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1566KENG THONAFood and BeverageKampong ChhnangPhsar Chhnang, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1567KENG THONAFood and BeverageKampong ChhnangPhsar Chhnang, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1568NGIN SOPHORNOthersKampong ChhnangOu Roung, Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1569NGIN SOPHORNFood and BeverageKampong ChhnangOu Roung, Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1570Food And BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniDaeum Popel, Thma Edth, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1571KHIENGOthersPhnum Kravanh - LeachTuol Chreav, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1572NITH SREYNEITHFashion ShopKrakor - Anlong TnaotPhsar, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1573SOY SOTHEAVYOthersKrakor - Anlong TnaotSamraong, Kbal Trach, Krakor, Pursat
1574NOUN SARIMOthersPhnum Kravanh - LeachBaoh Puoy, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1575VANG SAVINOthersTuek Phos - AkphivoadthChumteav Chraeng, Krang Lvea, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1576NHIB SOTHAGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthPhlov Kou, Banteay Preal, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1577SYNAFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachSerei, Khon Rang, Baribour, Kampong Chhnang
1578KORN TROE ANGKOR 2OthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1579Selling all kinds of electricalOthersKampong Tralach - PeaniThlok Vien, Thlok Vien, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1580TENG SREYFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachAngkrong, Samraong, Phnum Kravanh, Pursat
1581UM CHANNAFood and BeverageTuek Phos - AkphivoadthRomeas, Tang Krasang, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1582NAING SAROEMGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoySamlanh, Krapeu Pir, Veal Veaeng, Pursat
1583SOVANN PHUM HOTELAccommodationKampong ChhnangKandal, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1584SOVANN PHUM HOTELAccommodationKampong ChhnangKandal, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1585MORN SOKSREYVONGGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotTrapeang Rumdenh, Kbal Trach, Krakor, Pursat
1586VORN​​ SOKHOMOthersKampong ChhnangTang Bampong, Cheung Kreav, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1587LIM PISEYOthersPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1588CHE PHEAFood and BeveragePursatTuol Mkak, Roleab, Pursat, Pursat
1589LY MONYPHAGNAOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1590Sell grocery store and food beveragOthersKampong Tralach - PeaniKrang Ta Aek, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1591PUNLORK SAMNANGFood and BeveragePursatChamkar Chek Khang Cheung, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1592THAI LENGFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachRohal Til, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1593TV RepairerOthersKampong Tralach - PeaniKbal Thnal, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1594LIM KIMSAYOthersPursatChamkar Chek Khang Cheung, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1595Incense wholesaleOthersKampong Tralach - PeaniThmei, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1596Incense wholesale & RetailOthersKampong Tralach - PeaniThmei, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1597Mobile phone repair and sales of alOthersKampong Tralach - PeaniPeareach, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1598KIM THEARITHOthersKampong ChhnangPrey Khmer, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1599KONG SAROFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachThmei, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1600VANLIDA ONLINE SHOPOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1601food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKhnach Kakaoh, Cheung Kreav, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1602LAGOSY CAFERestaurantPursatPou Ta Kuoy, Lolok Sa, Pursat, Pursat
1603LAGOSY CAFERestaurantPursatPou Ta Kuoy, Lolok Sa, Pursat, Pursat
1604food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniThlok Vien, Thlok Vien, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1605SOUN VUTHYFood and BeverageKampong ChhnangAndoung Chroh, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1606Food And BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniChrak Romiet, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1607CHER MARAOthersPursatAnlong Vil, Sya, Kandieng, Pursat
1608Sell all kinds of lotions and powdeOthersKampong Tralach - PeaniAmpil Tuek, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1609SUY LANGOthersPursatPou Kambaor, Veal, Kandieng, Pursat
1610OUR MEYLYGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyStueng Thmei, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1611PO SOPHEAKOthersKampong ChhnangPrey Khmer, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1612SIM VEASNAOthersKampong ChhnangTi Prampir, Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1613Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniLeach, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1614MAN MARYOthersKrakor - Anlong TnaotKhla Krapeu, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1615Construction Material ShopOthersKampong Tralach - PeaniSrae Krau, Thlok Vien, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1616SOR SOVANNOthersKampong ChhnangAndoung Chroh, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1617THACH SREYTOUCHFood and BeverageKrakor - Anlong TnaotKapas, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1618MENGHEANOthersPhnum Kravanh - LeachKrouch Chhmar, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1619SAING SAORITHGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotTram, Tnaot Chum, Krakor, Pursat
1620YEANG THIDAOthersKampong ChhnangChamkar Ta Mau, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1621Food and BeeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniAmpil Tuek, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1622KHANN SOTHEARYOthersKrakor - Anlong TnaotTuol Mkak, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1623CHHIT CHANNYGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthRomeas, Tang Krasang, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1624CHHAY PUTHLYOthersKrakor - Anlong TnaotThkoul Thum, Ansa Chambak, Krakor, Pursat
1625LY NAIKEANGFood and BeverageKampong ChhnangChong Kaoh, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1626LY NAIKENGFood and BeverageKampong ChhnangChong Kaoh, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1627CHE MAOOthersPursatOu Sdau, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1628HEANG HAKNITAFood and BeverageKampong ChhnangChamkar Ta Mau, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1629NGOV PORSENGOthersPursatKrang Pophleak, Svay at, Pursat, Pursat
1630SOK PHALGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyStueng Thmei, Pramaoy, Veal Veaeng, Pursat
1631Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - Peanisampoar, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1632LONG SOPHEAPGrocery StorePursatChamkar Chek Khang Tboung, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1633NANG SOK CHENGGrocery StorePursatChamkar Chek Khang Cheung, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1634BOUR SAMEOURNGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthChaong Maong, Chaong Maong, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1635SEK SOVANCHANDARAPHAIOthersKampong ChhnangTi Bei, Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1636TANN PHINOthersPursatBoeng Kranh, Svay Luong, Kandieng, Pursat
1637NEY KIMNARYOthersKrakor - Anlong TnaotKandal, Chheu Tom, Krakor, Pursat
1638CHUK SARETGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthChaong Maong, Chaong Maong, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1639Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTang Tbaeng, Thlok Vien, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1640Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTuol Serei, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1641Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniThlok Ruessei, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1642OTHEROthersKampong Tralach - PeaniTuek Chum, Akphivoadth, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1643MUMTHAIOthersPhnum Kravanh - LeachPech Ban, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1644HairdresserOthersKampong Tralach - PeaniTuol Serei, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1645BO SINETHOthersKrakor - Anlong TnaotThkoul Thum, Ansa Chambak, Krakor, Pursat
1646EAN PHANGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthPrey Sampov, Prasnoeb, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1647SROS SOPHYGrocery StoreKampong ChhnangTuol Kralanh, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1648Private Care RoomOthersKampong Tralach - PeaniChres, Krang Lvea, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1649PROM SOCHEATAFood and BeverageKampong ChhnangTrapeang Bei, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1650Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniTradak Pong, Khnar Chhmar, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1651Sell all kinds of clothes and incenOthersKampong Tralach - PeaniChrak Romiet, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1652photography And PrintingOthersKampong Tralach - PeaniKhnay Kakaoh, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1653CHEA​ VASNAOthersKampong ChhnangAndoung Chroh, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1654CHEA VASNAOthersKampong ChhnangPrey Khmer, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1655Construction Material DepotOthersKampong Tralach - PeaniPhsar Chhnang, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1656Sell food and bever drinkRestaurantKampong Tralach - PeaniChan Kiek, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1657EL SOKHENGGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthPhlov Kou, Banteay Preal, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1658Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniStueng Snguot, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1659Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniOu, Chres, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1660Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniKhla Krohuem, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1661SellerOthersBaribour - PonleySvay Koy, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1662SOUN SAMNANGOthersKampong ChhnangAndoung Chroh, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1663SUON SAMNANGOthersKampong ChhnangAndoung Chroh, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1664Sell all kinds compensationGrocery StoreKampong Tralach - PeaniKbal Kaoh, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1665Selling all kinds of kitchen epuipmOthersKampong Tralach - PeaniSala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1666Selling all kinds of kitchen equipmOthersKampong Tralach - PeaniSala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1667CHENG LIMOthersPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1668HEM SOTHYFood and BeveragePursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1669Convenience store and generalOthersKampong Tralach - PeaniPeani, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1670Selling all kinds of kitchen equipmOthersKampong Tralach - PeaniPeani, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1671SELL SUGEROthersKampong Tralach - PeaniTuol Serei, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1672KOEM SAM OLFood and BeveragePursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1673SAO SOKKEAGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthPrey Khmer, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1674CHANRYFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachPhteah Rung, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1675Food And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniChamkar, Svay, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1676NUON CHANRATFood and BeveragePursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1677Food And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniKhnay Kakaoh, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1678LENG KIMDAGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotVeal Vong, Sna Ansa, Krakor, Pursat
1679NIL KOEMHONGGrocery StoreKampong ChhnangSamraong, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1680Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniK'aek Pong, Ampil Tuek, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1681HOUT HANGrocery StoreKampong ChhnangTrapeang Anhchanh, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1682HOUT HANGrocery StoreKampong ChhnangTrapeang Anhchanh, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1683Sell fuel​ and Grocery StoreOthersKampong Tralach - PeaniRoleang, Tbaeng Khpos, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1684CHANNAFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachPreaek Muoy, Samraong, Phnum Kravanh, Pursat
1685THOUNG NAPHANSORNOthersPhnum Kravanh - LeachBak Chenhchien, Bak Chenhchien, Phnum Kravanh, Pursat
1686MOEURN RAOthersPursatKbal Hong, Veal, Kandieng, Pursat
1687KONG HOEURNGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyAekakpheap, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat
1688Dit RAVITHOthersKampong ChhnangTuol Kralanh, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1689លក់ភេសជ្ជះនំ​OthersKampong Tralach - PeaniSaray Andaet, Chres, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1690MAK CHANDAFood and BeverageKampong ChhnangThmei, Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1691sell noodlesOthersKampong Tralach - PeaniSpean Pou, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1692PHORN SOTHEARITGrocery StoreKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1693PHOEURNG THEAGrocery StoreVeal Veaeng - PramaoyChamka Chrey Khang Cheung, Anlong Reab, Veal Veaeng, Pursat
1694Tailoring all kinds of mean'clothesOthersKampong Tralach - PeaniChumteav Chraeng, Krang Lvea, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1695Sell rice & sell all kind of drinksOthersBaribour - PonleySvay Koy, Ponley, Baribour, Kampong Chhnang
1696SORN BUNTHOEURNOthersPhnum Kravanh - LeachPech Ban, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1697food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniPok Paen, Mean Chey, Srei Santhor, Kampong Cham
1698VY KAKDAFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachProhoas Kbal, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1699NHOEK SEMVONTHAGrocery StorePursatKaev Sovann Leu, Banteay Dei, Pursat, Pursat
1700LORS THAVYOthersKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1701SENG CHANNIRAKGrocery StorePursatRoleab, Roleab, Pursat, Pursat
1702KHUT SEYMAOthersPursatKbal Hong, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1703THUN VEASNAOthersPursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1704NY SOKNEANGFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachKranham, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1705OK SORPHEAFashion ShopPursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1706KHOT KIMHONGFashion ShopKampong Leaeng - Kampong HauKhlaeng Poar, Trangel, Kampong Leaeng, Kampong Chhnang
1707SORN SREYNITHGrocery StoreKampong ChhnangSvay Chrum Thmei, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1708លក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហ៊ួយFood and BeverageKampong Tralach - PeaniTrapeang Mtes, Svay Chuk, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1709buy ScrapOthersKampong Tralach - PeaniSpean Pou, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1710food And beverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniChrak Romiet, Chhuk Sa, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1711THOENG CHANTHAGrocery StoreKrakor - Anlong TnaotKhsach L'et, Ansa Chambak, Krakor, Pursat
1712food And beverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniKhnay Kakaoh, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1713SENG CHHENGLONGFood and BeverageKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1714food AND beverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniPravoek Pong, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1715Food And BeverageOthersKampong Tralach - PeaniSoben, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1716MOL TEAVFood and BeverageTuek Phos - AkphivoadthKrang Lvea, Krang Lvea, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1717POM SARYFashion ShopKampong ChhnangSmaet, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1718BRAK SOKHEMFood and BeverageKampong ChhnangPrey Khmer, Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1719PHARA SPORT SHOPFashion ShopKampong ChhnangPhsar Leu, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1720LOR LOYOthersTuek Phos - AkphivoadthKrang Lvea, Krang Lvea, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1721PHOEURN CHANSYOthersPhnum Kravanh - LeachBaoh Puoy, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1722foo and beverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniChhuk, Thlok Vien, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1723Sell all kind of drinksOthersBaribour - PonleyAngk, Popel, Baribour, Kampong Chhnang
1724HEM THIDAFashion ShopKampong ChhnangSmaet, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1725PROM SOKUNTHEAFood and BeverageKampong ChhnangOu Roung, Chrey Bak, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1726KY KUNTHEAGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthSrae Ta Chey, Akphivoadth, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1727LAI SREYLEAKGrocery StoreKampong ChhnangSmaet, Svay Chrum, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1728sell rice and foodesFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSdok Lech, Chhuk Sa, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1729BAN SALISGrocery StoreTuek Phos - AkphivoadthTang Krasang, Tang Krasang, Tuek Phos, Kampong Chhnang
1730Service Printing and PhotocopyOthersKampong Tralach - PeaniKralanh, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1731MEN SOKEAOthersKampong ChhnangTrea Tboung, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1732DY VOLEAKFashion ShopPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1733TOUCH CHANDARAVYOthersPursatRa, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1734rice arrowOthersKampong Tralach - PeaniKalaom Phluk, Prey Svay, Moung Ruessei, Battambang
1735DecoratorOthersBaribour - PonleyThma Reab, Pongro, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1736Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSnay, Ta Ches, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1737SIV VANDIRAKSMEYFashion ShopPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1738Food and BeverageFood and BeverageKampong Tralach - PeaniSrae Prei, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1739Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniSpean Pou, Sedthei, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
1740HENG SREYMOMOthersKampong ChhnangLa Tuek Trei, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1741Grocery StoreGrocery StoreKampong Tralach - PeaniKok, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1742MUT SREYNAKFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachSrae Popeay, Santreae, Phnum Kravanh, Pursat
1743Sell incenseOthersKampong Tralach - PeaniPrey Pear, Chhuk Sa, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
1744NUON SREYNOUFashion ShopPursatPou Ta Kuoy, Lolok Sa, Pursat, Pursat
1745KHAN SOPHEARAFood and BeveragePursatSpean Thma, Prey Nhi, Pursat, Pursat
1746VEY OEURNFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachKaoh Krabei, Khnar Totueng, Bakan, Pursat
1747KHEM SOPHEAVYFood and BeverageKampong ChhnangSrae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1748Ah Ny ShopOthersPursatKandieng, Kandieng, Kandieng, Pursat
1749CHOU VANNARETFashion ShopKampong ChhnangPhsar Leu, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1750ROTH PHEAROMFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachBat Rumduol, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1751SAT DAVINFashion ShopPursatPeal Nheaek Muoy, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1752Glory RestaurantKampong ChhnangTuol Kralanh, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1753HIM SAVINFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachRohal Til, Ta Lou, Ta Lou Senchey, Pursat
1754EK NYFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachRovieng, Samraong, Phnum Kravanh, Pursat
1755RomanticFood and BeverageKampong ChhnangTrapeang Bei, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1756MORM SAMPHORSOthersKrakor - Anlong TnaotKhleang Moeung, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
1757SOEURN RANYFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachKrouch Chhmar, Leach, Phnum Kravanh, Pursat
1758SOAM SAOHIENGFashion ShopKampong ChhnangKhvet, Pongro, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1759NGET THAVYOthersKrakor - Anlong TnaotSamraong, Kbal Trach, Krakor, Pursat
1760MON PHALFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachChongruk, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1761TEM RAFood and BeverageKampong ChhnangTraok Kaeut, Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
1762CHAN CHYLEANOthersPursatPeal Nheaek Pir, Phteah Prey, Pursat, Pursat
1763OthersKampong ChhnangDamnak Popul, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
1764ENG SREYNANFood and BeveragePhnum Kravanh - LeachBat Rumduol, Phteah Rung, Ta Lou Senchey, Pursat
1765HUN HEANHGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohTrapeang Chhuk, Kantaok, Kamboul, Phnom Penh
1766RY KHORNGrocery StorePonhea Kraek - Kaong KangTa Am, Kak, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1767SEANG SOTHYFood and BeverageKaoh Soutin - Peam PrathnuohSamraong, Peam Prathnuoh, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1768BORN THAFood and BeverageTboung KhmumTuol Trea Tboung, Chob, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1769NGUN LYGrocery StorePonhea Kraek - Kaong KangAmpuk, Kraek, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1770KANN NARYGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhum Ti Prambuon, Kaoh Soutin, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1771Grocery Store shopOthersKampong ChamAmpil Kraom, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
1772OR KIMCHHORNGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1773PHUONG CHANLEAPHYOthersKampong ChamPhum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1774Leaphy Sell household productOthersKampong ChamPhum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1775TIN VANNA FURNITUREOthersKampong ChamPhum Ti Pir, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1776PICH BUNTHOEUN CUT GLASSOthersKampong ChamPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1777BOPHA CURTAINSOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1778LEAKHENA DRINK WATEROthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1779PHEN RONOthersTboung KhmumChruoy, Vihear Luong, Suong, Tboung Khmum
1780TELAOthersSrei Santhor - Preaek PouSantey, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
1781KEV VANAK CLINICOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1782YI AUNOthersPrey Chhor - Chrey VienTrapeang Beng, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
1783TOUCH HANOthersPrey Chhor - Chrey VienTrapeang Beng, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
1784UM KEANGGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohVeal, Peam Prathnuoh, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1785SENG CHANTHONGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohThmei Kandal, Preah Theat, Ou Reang Ov, Tboung Khmum
1786KUO THYOthersPrey Chhor - Chrey VienTuol Prich, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
1787CHEA RANFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangChrak Rumdeng, Trapeang Phlong, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1788CHEAM PHAOthersPrey Chhor - Chrey VienKandal, Trapeang Kor, Cheung Prey, Kampong Cham
1789CHOM SOKHUNOthersPrey Chhor - Chrey VienPrey Khchay, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
1790OEM NOUCHOthersTboung KhmumLekh Bei, Ampil Ta Pok, Ou Reang Ov, Tboung Khmum
1791OEM NOUCHOthersTboung KhmumLekh Bei, Ampil Ta Pok, Ou Reang Ov, Tboung Khmum
1792BET MACHOthersTboung KhmumSameakki, Chikor, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1793HOM SARITH CUTTEROthersKampong ChamBoeng Kok Ti Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1794HAM SARITH CUTTEROthersKampong ChamBoeng Kok Ti Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1795SOK SINOthersTboung KhmumChruoy, Vihear Luong, Suong, Tboung Khmum
1796SAVOEURN LUOK KUY TEAVFood and BeverageSrei Santhor - Preaek PouLeu, Kaoh Chouram, Khsach Kandal, Kandal
1797LONGTRY GASSOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1798KIMSREAN PERFUME SHOPOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1799VENG DANYOthersKampong ChamPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1800PU DETH COFEEFood and BeverageKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1801MIT SREYMOLOthersPrey Chhor - Chrey VienChres, Prey Chhor, Prey Chhor, Kampong Cham
1802channa cut clothesOthersKampong ChamBoeng Snay, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
1803YA VONG BANH JOL GASOthersSrei Santhor - Preaek PouTa Koch, Preaek Rumdeng, Srei Santhor, Kampong Cham
1804KHUCH SAVOEUNOthersTboung KhmumSlaeng, Chikor, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1805PECH SARANGrocery StoreKampong ChamSdach Non, Krala, Kampong Siem, Kampong Cham
1806HOK PHEAG LUOK TOM NINHOthersSrei Santhor - Preaek PouKhyaong, Chi Bal, Srei Santhor, Kampong Cham
1807KHIEV CHANNYGrocery StorePrey Chhor - Chrey VienAndoung, Sour Saen, Prey Chhor, Kampong Cham
1808EAN SOMOEURNGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohMien, Mien, Ou Reang Ov, Tboung Khmum
1809Grocery StoreGrocery StoreKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
1810Restaurant Srey MaoFood and BeverageKampong ChamRoliek, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
1811LACH SRORSOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhum Ti Dabpir, Preaek Ta Nong, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1812SREY LUOK BANLEOthersSrei Santhor - Preaek PouTnaot Ka, Preaek Rumdeng, Srei Santhor, Kampong Cham
1813HOEUN VEASNAFood and BeverageKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhsar Thmei, Peam Prathnuoh, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1814BUN THEON CUTTEROthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1815Pich Bunthoeun cut glass and metalOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1816HAM SARUN CUTTEROthersKampong ChamBoeng Kok Ti Muoy, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1817KIMMENG PRINTEROthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1818DARA METAL CUTTING HANDICRAFTOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1819SOKKHIM CHUOS CHOL MOTOOthersSrei Santhor - Preaek PouSantey, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
1820Yeaksa LaundryOthersKampong ChamBoeng Snay, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
1821TATA COFFEEFood and BeverageKampong ChamPhum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1822CYTY HENG HENG HOTALOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1823SEN GROCERY STOREGrocery StoreKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
1824MONEY COFFEEFood and BeverageKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1825HEAB YEK HENGFood and BeverageTboung KhmumTrapeang Ku, Sralab, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1826CHANTHA GROCERY STOREOthersKampong ChamPhum Ti Muoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1827Phalla Mean Leap 888RestaurantKampong ChamBoeng Snay, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
1828LEAT SREYMOMOthersTboung KhmumTrapeang Thloeng 2, Chaom Chau 1, Pur SenChey, Phnom Penh
1829SREY KHOUCH​ SALONOthersKampong ChamPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1830HOR SOPHOEURNFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienTuol Thma, Thma Pun, Prey Chhor, Kampong Cham
1831HEL PUNFood and BeverageCheung Prey - SoutibKdoy, Sdaeung Chey, Cheung Prey, Kampong Cham
1832ENGTRY GASSOthersKampong ChamMemay, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1833THENG HENG STAINLESS STEELOthersKampong ChamPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1834NHOR DINA SALE RICEOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1835VEN CHANTHEN SALE RICEOthersKampong ChamPhum Ti Pir, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1836BUN PHENG TEANG SHOPOthersKampong ChamPhum Ti Pir, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1837KHEAN DANETFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienChong Thnal Ti Muoy, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1838HOR SOK KHOUCHFood and BeverageCheung Prey - SoutibPring Chrum, Pring Chrum, Cheung Prey, Kampong Cham
1839THY NARONOthersPrey Chhor - Chrey VienSlaeng, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
1840SOKNEY Fashion ShopFashion ShopKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1841Srey Ney Sale Clothes Fashion ShopKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1842NGUNG SREYNINOthersPrey Chhor - Chrey VienSram Angkam, Sramar, Cheung Prey, Kampong Cham
1843SREY NEANG MART 2500OthersSrei Santhor - Preaek PouPreaek Ta Baen, Svay Romiet, Khsach Kandal, Kandal
1844HEAN LIMEANFashion ShopKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhum Ti Dab, Kaoh Soutin, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1845MAO VANNYOthersPrey Chhor - Chrey VienSlaeng, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
1846NOEURNG SUYEARGrocery StorePonhea Kraek - Kaong KangKov, Kraek, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1847SRORS PHAYA SALE WATEROthersKampong ChamSralau, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
1848PECH SARENGrocery StoreCheung Prey - SoutibPongro, Sdaeung Chey, Cheung Prey, Kampong Cham
1849SOK NY SHOPOthersKampong ChamMemay, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1850THORN NANGOthersPrey Chhor - Chrey VienKrasang Ta Mang, Krouch, Prey Chhor, Kampong Cham
1851Berklee CoffeeOthersKampong ChamPhum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1852CHOEURN BUNTHACHOthersPrey Chhor - Chrey VienAngkrang, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
1853SREYSINETH AOUT SAKOthersPonhea Kraek - Kaong KangChong Bangkoul, Baek Chan, Angk Snuol, Kandal
1854CHEY TOUCHOthersPrey Chhor - Chrey VienTrapeang Chhuk, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
1855TANG SOPHEAOthersPrey Chhor - Chrey VienTrapeang Beng, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
1856YON OANFood and BeverageCheung Prey - SoutibDamnak Ampil, Sdaeung Chey, Cheung Prey, Kampong Cham
1857VATHANA WINGOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1858CHHOEURN SORGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohPrey Sambuor Kaeut, Mien, Ou Reang Ov, Tboung Khmum
1859PHEAP LINDAOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohSamaki Mean Chey, Paoy Paet, Paoy Paet, Banteay Meanchey
1860MAO CHANTHYOthersTboung KhmumVeal Kandieng, Chob, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1861HONGDA SOKKEAOthersKampong ChamPhum Ti Dabmuoy, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1862SAR SANOthersStueng Trang - Preak KakTnaot Ta Say, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
1863SORM KIMSROYGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhum Ti Dab, Kaoh Soutin, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1864CHANVORTHEY DEPO N.N.POthersPrey Chhor - Chrey VienPrey Totueng, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
1865Thyda Cut ClothesOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1866E SAL SELLS SNACKS AND RICEFood and BeverageChol Kiri - Prey KriPrey Kri Tboung, Prey Kri, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1867HEANG KEANGOthersPrey Chhor - Chrey VienNam Ken, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
1868LOUT MOEURNFood and BeverageCheung Prey - SoutibChan, Tang Krasang, Batheay, Kampong Cham
1869KAN SREYMORLFood and BeverageTboung KhmumTrapeang Snao, Mong Riev, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1870YEM SINAOthersPrey Chhor - Chrey VienAmpil Thum, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
1871E LY FOR SALE RICE AND DRINK SHOPFood and BeverageChol Kiri - Prey KriPrey Kri Tboung, Prey Kri, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1872OEM MOMOthersPrey Chhor - Chrey VienTrapeang Reang, Trapeang Preah, Prey Chhor, Kampong Cham
1873Sell PhoneOthersSrei Santhor - Preaek PouKhyaong, Chi Bal, Srei Santhor, Kampong Cham
1874ទិញ លក់ទូរសព្ទ័ដៃOthersSrei Santhor - Preaek PouKhyaong, Chi Bal, Srei Santhor, Kampong Cham
1875MOM SOKHAOthersPrey Chhor - Chrey VienPrey Sralau, Trapeang Preah, Prey Chhor, Kampong Cham
1876LEAKHANA CAFE CHHNGANHOthersSrei Santhor - Preaek PouPhteah Kandal Leu, Phteah Kandal, Srei Santhor, Kampong Cham
1877CHOEM SAKHORNOthersPrey Chhor - Chrey VienSragnae Tboung, Sragnae, Prey Chhor, Kampong Cham
1878MLORB SVAY IIFood and BeverageTboung KhmumCheung Khal, Mong Riev, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1879SREYNEATH FURNITUREOthersKampong ChamPhum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1880Grocery StoreOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1881RIN RO SELL INCENSEOthersChol Kiri - Prey KriPrey Kri Tboung, Prey Kri, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1882POENG POORSOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohBayab, Phnom Penh Thmei, Saensokh, Phnom Penh
1883SUM SINAOthersPrey Chhor - Chrey VienAngkor Ban Ti Buon, Angkor Ban, Kang Meas, Kampong Cham
1884OEURN SREY LEAKOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohChumpu Voan, Tnaot, Kanhchriech, Prey Veng
1885IM SOPHINFood and BeverageSrei Santhor - Preaek PouKhyaong, Chi Bal, Srei Santhor, Kampong Cham
1886NEANG SOPHOUSGrocery StorePonhea Kraek - Kaong KangKouk Lvieng, Kandaol Chrum, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1887CHHENG SREAN SELL DRINK SHOPFood and BeverageChol Kiri - Prey KriPrey Kri Tboung, Prey Kri, Chol Kiri, Kampong Chhnang
1888TOUCH LOTOthersPrey Chhor - Chrey VienSbaeng, Trapeang Preah, Prey Chhor, Kampong Cham
1889NAMNG SREYMOMGrocery StorePonhea Kraek - Kaong KangKandaol Chrum, Kandaol Chrum, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1890KHUON THEARYFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangStueng Touch, Kak, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1891MENG SIMOthersPonhea Kraek - Kaong KangKandaol Kaong, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1892Sell Shitish juice and noodlesOthersKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
1893STREET FOODFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienKabbas, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
1894YORN NAISIMOthersPrey Chhor - Chrey VienKabbas, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
1895NAVY FURNITUR SHOPOthersKampong ChamBoeng Snay, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
1896CHROY KHENOthersPrey Chhor - Chrey VienCham Neang, Pdau Chum, Cheung Prey, Kampong Cham
1897Hang Meas PainterOthersKampong ChamPhum Ti Muoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1898TEAM KAFE KON POVFood and BeverageSrei Santhor - Preaek PouTuri Leu, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
1899THY LYNAOthersPonhea Kraek - Kaong KangPou Srok, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1900CHHENG DAFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangTrapeang Pring Ti Pir, Trapeang Phlong, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
1901HIM KENGHAK SHOPOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1902CHEA SAVINGrocery StorePrey Chhor - Chrey VienDamnak Pongro, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
1903VAN RITHYOthersPrey Chhor - Chrey VienKabbas, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
1904PHUN LIDAOthersPrey Chhor - Chrey VienDamnak L'et, Roka Koy, Kang Meas, Kampong Cham
1905OURN NEATOthersPrey Chhor - Chrey VienOu Kambaor, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
1906MOEK SREYLOTOthersCheung Prey - SoutibTrapeang Tmat, Sramar, Cheung Prey, Kampong Cham
1907MORM PUTHEARYOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
1908YI SREYMOCHOthersPrey Chhor - Chrey VienPrey Rumdeng, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
1909YORN CHANTHAOthersPrey Chhor - Chrey VienPhkay Proek, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
1910PRUM VANNA MOTORCYCLE SPARE PARTSOthersPrey Chhor - Chrey VienKabbas, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
1911PICH PHOLLYOthersPonhea Kraek - Kaong KangSamraong, Angk Prasrae, Romeas Haek, Svay Rieng
1912TENH SOKLYOthersCheung Prey - SoutibSram Cheung, Sramar, Cheung Prey, Kampong Cham
1913MEAN SREY AUNFood and BeverageKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhsar Thmei, Peam Prathnuoh, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1914MOEURN PHEAROMOthersPrey Chhor - Chrey VienDei Kraham, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
1915SELL RICE COFFEEFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienSragnae Tboung, Sragnae, Prey Chhor, Kampong Cham
1916SOEUNG KIMSREANG COFFEEOthersCheung Prey - SoutibPnov Lech, Prey Char, Cheung Prey, Kampong Cham
1917KHORN KEAFashion ShopCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
1918KHORN KEAFashion ShopCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
1919BUT CHANONOthersPrey Chhor - Chrey VienSour Saen, Sour Saen, Prey Chhor, Kampong Cham
1920CHOM NOR TONLERestaurantStueng Trang - Preak KakBoeng Kachout, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
1921NARONG Exchange moneyOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1922SEN SOKOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
1923YEUN SAYONOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
1924Lyhor Sell CosmeticsOthersKampong ChamMohasiek Kraom, Moha Khnhoung, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1925KOEMCHHENG LUOK TOM NINHOthersSrei Santhor - Preaek PouTnaot Leu, Ruessei Srok, Srei Santhor, Kampong Cham
1926LOCH POVOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1927POENG LAIHEANGOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
1928HOK NARIN GASOthersKampong ChamTonle Bet Leu, Tonle Bet, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1929SOKSAN MEDICAL CONSULTATION ROOMOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
1930RY NGOUHAK SHOPFashion ShopKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1931HIN CHENDAFood and BeverageTboung KhmumTa Pav Bampenh Tes, Roka Po Pram, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1932Pharmacy Seang Peng TheounOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Muoy, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1933SOK CHEA SELL BEVERAGEOthersSrei Santhor - Preaek PouTuri Kandal, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
1934ORK TOUCHFood and BeverageTboung KhmumTrabos, Sralab, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1935YUOS SOKLYFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienTrapeang Bet, Boeng Nay, Prey Chhor, Kampong Cham
1936Pharmacy RatanakOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1937ALIN CLOTHES SHOPOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1938RAY SARIENGrocery StorePrey Chhor - Chrey VienSdok Antong, Lvea, Prey Chhor, Kampong Cham
1939AMAZONE OPTICOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1940CHHORNG MALA CLOTHES SHOPFashion ShopKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1941Vichet Furniture ShopOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Muoy, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1942OEURN VANTHAOthersKampong ChamTuol Beng, Krala, Kampong Siem, Kampong Cham
1943RUN CHANRASOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohDaeum Sdau, Pongro, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1944HOR AN RESTAURANTFood and BeverageKampong ChamPhum Ti Prambei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1945HOR AN ReastaurantOthersKampong ChamPhum Ti Prambei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1946Mr ngy sell gasoline,bicycle repairOthersKampong ChamNeak Ta Snoeng, Boeng Nay, Prey Chhor, Kampong Cham
1947VI KA COOSEAOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1948UONG EANGOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhum Ti Pram, Preaek Ta Nong, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1949Sopgeak mongkol Saphir HotelOthersKampong ChamMemay, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1950SOPHEAKMONGKOL PHARMACYOthersKampong ChamMemay, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1951KUNG SEREYRATHOthersTboung KhmumCheung Lang, Suong, Suong, Tboung Khmum
1952PECH SOPHPYOthersPrey Chhor - Chrey VienAndoung Ta Loeng, Thma Pun, Prey Chhor, Kampong Cham
1953FIVE STAROthersKampong ChamPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1954SENG SOKEAOthersPrey Chhor - Chrey VienBaray, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
1955TOUCH ENGHORNGOthersPrey Chhor - Chrey VienTuol Ampil, Trapeang Preah, Prey Chhor, Kampong Cham
1956Meng Kuntheng Clothes ShopFashion ShopKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1957CHIEV KIMNANGOthersTboung KhmumSuong Lech, Suong, Suong, Tboung Khmum
1958NORN SOPHALOthersPrey Chhor - Chrey VienTrapeang Tnaot, Sour Saen, Prey Chhor, Kampong Cham
1959NAI VANNETOthersPrey Chhor - Chrey VienTrapeang Bei, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
1960YEAN BONYFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienTrapeang Bei, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
1961MART 2500OthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1962clinic yin vannakOthersKampong ChamPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1963Vy Virak Car Care ServiceOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1964SOKRUOS COMPUTER PRINTEROthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1965SEM PISEYOthersKampong ChamPhum Ti Dabmuoy, Kaoh Soutin, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1966Che Pheap Wholesale and RetailOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1967CoffeeFood and BeverageTboung KhmumSuong Lech, Suong, Suong, Tboung Khmum
1968KUNTHEA COFFEEOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
1969You Eav Kheng Ly HospitalOthersKampong ChamPhum Ti Dab, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1970ORN DALINGrocery StorePrey Chhor - Chrey VienTrapeang Boeng, Thma Pun, Prey Chhor, Kampong Cham
1971STAR COFFEEOthersKampong ChamPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1972Eng Prou Shoes ShopOthersKampong ChamPhum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1973HONG PISEYOthersTboung KhmumSlab Kdaong, Chob, Tboung Khmum, Tboung Khmum
1974SELL SPICESOthersPrey Chhor - Chrey VienOu Kambaor, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
1975SENG CHAMROEUNOthersKampong ChamPhum Ti Muoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1976DUCH CHANTHA COFFEEOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
1977LEANG BUNLONGFood and BeverageTboung KhmumSuong Lech, Suong, Suong, Tboung Khmum
1978Roliek RestaurantRestaurantKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
1979KHY RANETHOthersCheung Prey - SoutibTa Saen, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
1980DR PRINTING HOUSEOthersKampong ChamPhum Ti Dabpir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1981EYE OPTICOthersKampong ChamPhum Ti Dabpir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1982PEN SREYNAOthersCheung Prey - SoutibSramar, Sramar, Cheung Prey, Kampong Cham
1983KEA SREYTYOthersPrey Chhor - Chrey VienKeh, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
1984MEACH SREYVINOthersCheung Prey - SoutibSangkae Pong, Sramar, Cheung Prey, Kampong Cham
1985Khmer Bamboo HandicraffOthersKampong ChamPhum Ti Pir, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1986LAONDRY & DRY CLEANERSOthersPrey Chhor - Chrey VienTa Ream, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
1987SELL RICEFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienTrapeang Pnov, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
1988DIM CHINDA COFFEEOthersCheung Prey - SoutibSangkae Pong, Sramar, Cheung Prey, Kampong Cham
1989SOPHEAK GROCERY STOREOthersKampong ChamPhum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1990KLEN COFFEEOthersKampong ChamPhum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1991J Cake ShopOthersKampong ChamPhum Ti Dab, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1992SOK SAN PHARMACYOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
1993HANUMAN SALE COFFEE & RICEFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienPrey Totueng, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
1994FIVE STARFood and BeverageKampong ChamPhum Ti Muoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1995Muoy Im Selling GroceryGrocery StoreKampong ChamMohasiek Kraom, Moha Khnhoung, Kaoh Soutin, Kampong Cham
1996PA MA COFFEEOthersKampong ChamPhum Ti Pir, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1997KIM HOR CUT CLOTHESOthersKampong ChamPhum Ti Muoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1998Kimhour Cut ClosthesOthersKampong ChamPhum Ti Muoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
1999LEANG SREY Drinks all kinds GroceryGrocery StoreKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2000LEANG SREY SALE DRINKSFood and BeverageKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2001SUN SOPHEAK PRINTING HOUSEOthersPrey Chhor - Chrey VienDoun Dei, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
2002CHHOEUN MUYHEANGOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2003BOV ROTANAOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2004Green CityOthersKampong ChamRoka Kraom, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
2005Pol Rithea Sell Construction​OthersKampong ChamRoka Kraom, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
2006IH LEN Cut MirrorOthersKampong ChamPhum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2007Penh chet Hair CutOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2008Hun Chantha Sell Rice and CoffeeRestaurantKampong ChamBoeng Snay, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
2009Chou Ly CoffeeFood and BeverageKampong ChamBoeng Snay, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
2010CHHENG TRYOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2011LUNN PHORSOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2012Baby Duck Egg SoupRestaurantKampong ChamBoeng Basak, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
2013Phnom Bros PharmacyOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2014KHOV CHHUNEANG STEEL SHOSOthersKampong ChamBoeng Snay, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
2015SREYNICE FASHION SHOPFashion ShopKampong ChamPhum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2016Cheang Mono Car DecorratorOthersKampong ChamBoeng Snay, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
2017O-WeOthersPonhea Kraek - Kaong KangKandaol Kaong, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2018SOPHY SALE ELECTRICOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2019PAV SALE PHONEOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2020Kampong Sdei Ferry PortOthersKampong ChamKampong Krabei, Kokor, Kampong Siem, Kampong Cham
2021EAN THAVITFood and BeverageKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhsar Thmei, Peam Prathnuoh, Kaoh Soutin, Kampong Cham
2022PENG SOKHINOthersPrey Chhor - Chrey VienOu Da, Trapeang Preah, Prey Chhor, Kampong Cham
2023PENG SOKHINOthersPrey Chhor - Chrey VienOu Da, Trapeang Preah, Prey Chhor, Kampong Cham
2024CHEK CHITOthersPrey Chhor - Chrey VienTrapeang Bet, Boeng Nay, Prey Chhor, Kampong Cham
2025FIVE STARFood and BeverageKampong ChamMemay, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2026Chin Meat HBFOthersKampong ChamPhum Ti Pir, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2027THANN KONGOthersStueng Trang - Preak KakBaek Anlung, Areaks Tnot, Stueng Trang, Kampong Cham
2028Mak Oun Phi Clothes ShopFashion ShopKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2029Restaurant and Coffee PHYNAFood and BeverageKampong ChamPhum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2030PHYNA Reastaurant and coffeeOthersKampong ChamPhum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2031Vouchneng sell BlessingsOthersKampong ChamPhum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2032Kimleang sell furniture shopOthersKampong ChamPhum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2033NEN SREYROTOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2034Bopharik pharmacyOthersKampong ChamPhum Ti Dabpir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2035Ran ChomrongOthersKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2036Huo Hab Mobile Phone ShopOthersKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2037Pheara Dental clinicOthersKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2038Soksuosdey pharmacyOthersKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2039LORY CHANNYOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohChumpu Voan, Tnaot, Kanhchriech, Prey Veng
2040ART SIENGMENG Car RepairOthersSrei Santhor - Preaek PouBayab, Phnom Penh Thmei, Saensokh, Phnom Penh
2041GASOLIN STATION HENG MOYOthersKampong ChamPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2042Yellow CoffeeOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2043Marith Sell all kind of beverageOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2044LK Sale SouvenirsOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2045LIM PISEYFood and BeverageStueng Trang - Preak KakBoeng Daeng, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2046PHATH CHHAYI SALLGrocery StoreSrei Santhor - Preaek PouTnaot Ka, Preaek Rumdeng, Srei Santhor, Kampong Cham
2047PHATH CHHAYI SELLGrocery StoreSrei Santhor - Preaek PouTnaot Ka, Preaek Rumdeng, Srei Santhor, Kampong Cham
2048Leableab SalonOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2049LAY SOKHEMOthersPrey Chhor - Chrey VienRoul Chruk, Baray, Prey Chhor, Kampong Cham
2050ROEURNG SOKHAOthersPrey Chhor - Chrey VienNam Ken, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
2051MANN CHANTRAOthersPrey Chhor - Chrey VienPnov Kaeut, Prey Char, Cheung Prey, Kampong Cham
2052Neak Krou RestaurantRestaurantKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2053SOU SREYDATOthersTboung KhmumSuong Kaeut, Suong, Suong, Tboung Khmum
2054SIN THAILEROthersStueng Trang - Preak KakBoeng Daeng, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2055SOKHOM MOKNEANGOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2056KONG SITHAOthersStueng Trang - Preak KakPhnum Montir, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2057PHANN NYOthersPrey Chhor - Chrey VienTa Ok, Boeng Nay, Prey Chhor, Kampong Cham
2058Sethika Restaurant 168RestaurantKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2059CHHEAN​ ​SIMAKOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2060PHAL SOPHEAOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2061SETH SRRUOthersPrey Chhor - Chrey VienPrey Totueng, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
2062Roliek Restaurant Bun YimRestaurantKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2063SOK SEANGHOEUNFood and BeverageTboung KhmumKbal Ou, Kor, Tboung Khmum, Tboung Khmum
2064NAN SOKHLYOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohPrasrae Mukh, Kanhchriech, Kanhchriech, Prey Veng
2065NAN NARYGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohKanhchriech, Kanhchriech, Kanhchriech, Prey Veng
2066CHHANN LINNAOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2067SOTH KIMYOTHOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2068TOUCH PHY SELL GOODSOthersSrei Santhor - Preaek PouSantey, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
2069CHUM CHEAOthersPrey Chhor - Chrey VienTrang, Thma Pun, Prey Chhor, Kampong Cham
2070KIM HONGFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienKabbas, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
2071CHENG SOKHEANGAccommodationKaoh Soutin - Peam PrathnuohTuol Thgan, Tuol Sangkae 2, Russey Keo, Phnom Penh
2072RATANAKOthersKampong ChamPhum Ti Dabpir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2073NHAM NHAM BOKLAHONGOthersStueng Trang - Preak KakBoeng Daeng, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2074DOUT CHANTHORN SELL RICE AND DRINKOthersKampong ChamPhum Ti Dab, Kaoh Soutin, Kaoh Soutin, Kampong Cham
2075M MACOL Phone ShopOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2076MI HEL 7 KOMRIT AND GUITA GAFEOthersSrei Santhor - Preaek PouRoka Tvear, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
2077CHHEANG VICHETOthersKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2078CHHEANG VIRAKOthersKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2079CHHEAN CHANTHOEURNOthersPrey Chhor - Chrey VienTrapeang Ampil, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
2080KEO VONGSOMPHY​​ Sell RiceOthersKampong ChamPhum Ti Dabbuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2081CHHEAN THETFood and BeveragePrey Chhor - Chrey VienTrapeang Ampil, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
2082HEAB DILUCHFood and BeverageTboung KhmumCheung Voat, Vihear Luong, Suong, Tboung Khmum
2083HEAB DILUCHFood and BeverageTboung KhmumKandal, Vihear Luong, Suong, Tboung Khmum
2084SN CoffeeFood and BeverageKampong ChamTonle Bet Leu, Tonle Bet, Tboung Khmum, Tboung Khmum
2085SOEURN SREYLEAKFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangTa Hiev Kraom, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2086SOUERN SREYLEAKFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangTa Hiev Kraom, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2087Heng Heng PrintingOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2088SAO SINETHOthersCheung Prey - SoutibTa Saen, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2089VANTHY SOKANHAFood and BeverageTboung KhmumThnong, Mong Riev, Tboung Khmum, Tboung Khmum
2090VANTHY SOKANHAFood and BeverageTboung KhmumThnong, Mong Riev, Tboung Khmum, Tboung Khmum
2091SAR THEAYFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangKandaol Kaong, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2092SAR THEAYFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangKandaol Kaong, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2093EANG NOVANNYOthersCheung Prey - SoutibSkon, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2094Mood CoffeeFood and BeverageKampong ChamPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2095Grocery StoreOthersKampong ChamMemay, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2096Grocery StoreOthersKampong ChamMemay, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2097NHEH VISALOthersStueng Trang - Preak KakBoeng Daeng, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2098Seang HaiOthersKampong ChamAmpil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
2099MOROKOT CafeOthersStueng Trang - Preak KakKilou Dab, Areaks Tnot, Stueng Trang, Kampong Cham
2100HOR SALONOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2101Boeng Kok DentalOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Muoy, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2102Cheang SithOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Muoy, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2103NIN ROSYOthersCheung Prey - SoutibPra Khnaor, Sramar, Cheung Prey, Kampong Cham
2104AH MEYFood and BeverageStueng Trang - Preak KakMeakh Muoy, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2105OUK SOKUNTHEAOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohDaeum Sdau, Pongro, Kaoh Soutin, Kampong Cham
2106CHEANG PISETHOthersTboung KhmumPoun, Mong Riev, Tboung Khmum, Tboung Khmum
2107777 FOOD & BEVERAGEFood and BeverageSrei Santhor - Preaek PouRoka Tvear, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
2108NY SREYKHOURCHGrocery StoreSrei Santhor - Preaek PouTuri Kandal, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
2109NGOEM VOCHNYOthersPrey Chhor - Chrey VienPrey Totueng, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
2110KIM DINAFood and BeverageTboung KhmumChak, Chak, Ou Reang Ov, Tboung Khmum
2111LIM VUTHYFashion ShopKaoh Soutin - Peam PrathnuohTrapeang Thloeng 1, Chaom Chau 1, Pur SenChey, Phnom Penh
2112Ly Heang Gas StationOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2113Ly Heang Gas StationOthersKampong ChamPhum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2114SOKREY ROHSAFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangPou Ent Ti Muoy, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2115CHEAM CHANTHOLFashion ShopTboung KhmumSlab Kdaong, Chob, Tboung Khmum, Tboung Khmum
2116YAT CHANDOEURNOthersPonhea Kraek - Kaong KangAngkaeng, Kak, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2117SREYLOT PHONE SHOPOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2118Black WhiteOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2119HEA BUO SEANGLEANGRestaurantStueng Trang - Preak KakBoeng Daeng, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2120SOK KEA CHONGPOWFood and BeverageSrei Santhor - Preaek PouKhnar, Khnar Sa, Srei Santhor, Kampong Cham
2121KHLOUT VINHOthersStueng Trang - Preak KakTnaot Ta Say, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2122Chama Pov Phone ShopOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2123SUON POLETOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohDaeum Sdau, Pongro, Kaoh Soutin, Kampong Cham
2124UNG RATANAKOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohSamraong, Peam Prathnuoh, Kaoh Soutin, Kampong Cham
2125UNGOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohSamraong, Peam Prathnuoh, Kaoh Soutin, Kampong Cham
2126KONG NARADYGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohSamraong, Peam Prathnuoh, Kaoh Soutin, Kampong Cham
2127Sok Chamroeun Phone ShopOthersKampong ChamPhum Ti Dabpir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2128PHAN SOMNANGGrocery StorePonhea Kraek - Kaong KangKaong Kang Ti Bei, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2129PHAN NAVYFood and BeverageTboung KhmumKraoy Voat, Anhchaeum, Tboung Khmum, Tboung Khmum
2130EM PHEARAOthersPrey Chhor - Chrey VienSlaeng, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
2131VANNY GROCERY STOREGrocery StoreKampong ChamTrakuon, Krala, Kampong Siem, Kampong Cham
2132Va Pich Motorcycle ShopOthersKampong ChamPhum Ti Prambei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2133NEOU SOPHORSOthersCheung Prey - SoutibKdoy, Sdaeung Chey, Cheung Prey, Kampong Cham
2134MeanLeap168 Phone ShopOthersKampong ChamPhum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2135CHEANG MENGSEROthersStueng Trang - Preak KakTnaot Ta Say, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2136Sell and buy carOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohAngk, Trapeang Kor, Cheung Prey, Kampong Cham
2137NGOUN CHIDAOthersPrey Chhor - Chrey VienSangkae, Prey Chhor, Prey Chhor, Kampong Cham
2138RIM VUTHANOthersPrey Chhor - Chrey VienKhvet Thum, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
2139CHHENGEANG FOR SALE FRAGRANCESOthersChol Kiri - Prey KriPrey Kri Tboung, Prey Kri, Chol Kiri, Kampong Chhnang
2140KU DARAGrocery StorePrey Chhor - Chrey VienNam Ken, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
2141CHAN SINEANGOthersPrey Chhor - Chrey VienDoun Dei, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
2142RIM CHANTHEAOthersPrey Chhor - Chrey VienKhvet Thum, Khvet Thum, Prey Chhor, Kampong Cham
2143KET CHANNALOthersCheung Prey - SoutibSramar, Sramar, Cheung Prey, Kampong Cham
2144KIMTHEAN CHEANG KANH CHOKOthersSrei Santhor - Preaek PouChong Kaoh, Kaoh Andaet, Srei Santhor, Kampong Cham
2145MEL SOKKHEANOthersPrey Chhor - Chrey VienVeal Ampil, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2146SOK MENGHAKOthersKampong ChamPhum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2147HENG MONGHUOR SELL SHOESOthersStueng Trang - Preak KakTnaot Ta Say, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2148HENG MONGHUOR SELL SHOESOthersStueng Trang - Preak KakTnaot Ta Say, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2149TELA GASS STATIONOthersStueng Trang - Preak KakPhnum Montir, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2150CHUM LOUTOthersPrey Chhor - Chrey VienTa Meas, Kor, Prey Chhor, Kampong Cham
2151Chhim Channa Clothes ShopFashion ShopKampong ChamPhum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
21528 March RestaurantRestaurantStueng Trang - Preak KakBoeng Daeng, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
21538 March RestaurantRestaurantStueng Trang - Preak KakBoeng Daeng, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2154KEM SAN LUOK SAMLEAKBAMPEAK CHCHOUKOthersSrei Santhor - Preaek PouSvay Tboung, Svay Khsach Phnum, Srei Santhor, Kampong Cham
2155CHUON BEKOthersCheung Prey - SoutibSram Cheung, Sramar, Cheung Prey, Kampong Cham
2156LEAKENA CONSTRUCTION MATERIAL SHOPOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2157ROSS MOMGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohKanhchriech, Kanhchriech, Kanhchriech, Prey Veng
2158SORN CHANTHINGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohTrapeang Chhuk, Ou Baek K'am, Saensokh, Phnom Penh
2159LOEM SREYLIOthersPrey Chhor - Chrey VienKeh, Mien, Prey Chhor, Kampong Cham
2160SOKKHET LUOK TOM NINHOthersSrei Santhor - Preaek PouTnaot Leu, Ruessei Srok, Srei Santhor, Kampong Cham
2161PIN CHINDA Grocery StoreOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2162PIN CHINDA Grocery StoreOthersKampong ChamBoeng Kok Ti Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2163DORN SREY POVOthersStueng Trang - Preak KakOu Beng, Me Sar Chrey, Stueng Trang, Kampong Cham
2164BBQកូនប្រុសទាំងបីសាច់អាំងFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangKandaol Kaong, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2165HY PHEARUNOthersStueng Trang - Preak KakTnaot Ta Say, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2166HIM LUOK TOM NINHOthersSrei Santhor - Preaek PouPrey Tbeh, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
2167MEAS LAOthersPonhea Kraek - Kaong KangBos Lveae, Kraek, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2168KHON SOMNANGOthersStueng Trang - Preak KakBoeng Daeng, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2169SA RAT CAFE CHHNGANHFood and BeverageSrei Santhor - Preaek PouSvay, Svay Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
2170SEANGMEYOthersStueng Trang - Preak KakBoeng Daeng, Preak Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
2171HENG RATYOthersPonhea Kraek - Kaong KangAmpuk, Kraek, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2172BONG PHEAPFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangBat Tonlea, Kandaol Chrum, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2173SOKMENG Selling MotorcycleOthersKampong ChamPhum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2174LIKA CAKEBackeryKampong ChamPhum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2175TOUCH SREYLAIGrocery StoreKaoh Soutin - Peam PrathnuohPhum Ti Dabbuon, Kaoh Soutin, Kaoh Soutin, Kampong Cham
2176CONCH​ CEMENTOthersPonhea Kraek - Kaong KangTrapeang Chhleung, Popel, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2177Leanghuch Sale Toy StoreOthersKampong ChamPhum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2178LEANG MENGSIENGOthersPrey Chhor - Chrey VienSlaeng, Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
2179PEN REACHOthersKaoh Soutin - Peam PrathnuohPou Meas, Ampil Ta Pok, Ou Reang Ov, Tboung Khmum
2180PHARMACY VIHEAR SUROthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2181VOUCH LEANG LUOK PESAJETFood and BeverageSrei Santhor - Preaek PouRoka Tvear, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
2182CHHORVY MILLEROthersStueng Trang - Preak KakPreaek Sangkae Lech, Peam Kaoh Snar, Stueng Trang, Kampong Cham
2183JE VUOCHCHHENG SALE FRUITSOthersKampong ChamPhum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2184SVM PETROLEUMOthersPonhea Kraek - Kaong KangHuoch Lech, Kraek, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2185MEAN SOPHEAKRestaurantCheung Prey - SoutibTa Saen, Soutib, Cheung Prey, Kampong Cham
2186Kim Vannak Sale Kitchen Equipment OthersKampong ChamBoeng Kok Ti Muoy, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
2187តាយ​ តាយFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangStueng Cheung, Popel, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2188KHUN VUTHYGrocery StorePonhea Kraek - Kaong KangAngkaeng, Kak, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2189PHOEURN KONGKEAGrocery StorePonhea Kraek - Kaong KangKokir, Kak, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2190CHHOEURNG CHEASRYOthersPrey Chhor - Chrey VienPring Bei Daeum, Trapeang Preah, Prey Chhor, Kampong Cham
2191HANGNOM MENGTONGOthersSrei Santhor - Preaek PouRoka Tvear, Preaek Pou, Srei Santhor, Kampong Cham
2192THEM SREY PICHFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangPeuk, Kraek, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2193ENG HANGOthersPonhea Kraek - Kaong KangStueng, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2194J&C Selling CoffeeFood and BeveragePonhea Kraek - Kaong KangTraset, Kraek, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2195LY KIMLEANGGrocery StorePonhea Kraek - Kaong KangKandaol Kaong, Kaong Kang, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
2196Kampongcham ComputerOthersKampong ChamPhum Ti Dabpir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
2197FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauLekh Pir, Svay Rolum, Ta Khmau, Kandal
2198HUOT SAROEURNFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaPrey Totueng, Trapeang Veaeng, Kandal Stueng, Kandal
2199SNACKS AND DRINKSGrocery StoreKandal Stueng - BarkuTboung Kdei, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2200CHROENG SOPHANOthersKaoh Thum - Preaek ThmeiPratheat Ka, Preaek Sdei, Kaoh Thum, Kandal
2201GROCERY STOREGrocery StoreKandalKampong Samnanh, Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
2202HOURN SOPHYOthersKandal Stueng - Preaek RokaSansam Kosal Muoy, Boeng Tumpun 1, Mean Chey, Phnom Penh
2203PANN SOPHEAGrocery StoreKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Thmei, Chrouy Ta Kaev, Kaoh Thum, Kandal
2204SALONOthersKandalBak Touk, Tuol Sangkae 1, Russey Keo, Phnom Penh
2205KONG SAMLAUTFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaSiem Reab, Siem Reab, Kandal Stueng, Kandal
2206HONGLY SENGHONGOthersS'ang - Preaek Koykhpob Kraom, Khpob, S'ang, Kandal
2207RESTAURANTRestaurantKandalKampong Samnanh, Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
2208HOME COFEFood and BeverageKandal Stueng - BarkuTuol Ta Chan, Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh
2209GENERAL SUPPLYOthersKandalPrek Anhchanh, Prek Ruessey, Ta Khmau, Kandal
2210SREYHENG CLOTHING TAILOROthersTa Khmau - Ta KhmauKhpob Veng, Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
2211MAO SREYNINFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaSvay Kaeut, Kouk Trab, Kandal Stueng, Kandal
2212CHE YONG SALE FOODSFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Khsev, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2213SAN SOGrocery StoreTa Khmau - Roka KhposPreaek Samraong, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2214Bag and Shoe shopOthersTa Khmau - Ta KhmauTuol Roka, Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
2215E EGrocery StoreTa Khmau - Ta KhmauDoeum Kor, Doeum Mien, Ta Khmau, Kandal
2216SELL ALL KINDS OF DRINKSOthersKandal Stueng - BarkuChek, Roka, Kandal Stueng, Kandal
2217COOL RESTAURANTAccommodationKandalStoeng Chrov, Doeum Mien, Ta Khmau, Kandal
2218The One PizzaFood and BeverageKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Thmei, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2219KEO SREYNEANGOthersKandal Stueng - BarkuKampong Tuol, Anlong Romiet, Kandal Stueng, Kandal
2220SREYPOV SALONOthersKandal Stueng - BarkuTuol Sotin, Angk Popel, Kong Pisei, Kampong Speu
2221SONG RAVUTHOthersKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Thmei, Chrouy Ta Kaev, Kaoh Thum, Kandal
2222NOUDY YAMSEBOthersKandal Stueng - BarkuPong Chan, Preaek Slaeng, Kandal Stueng, Kandal
2223SREYHENG COFFEE SHOPFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Khsev, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2224RESTAURANT 9 SEYHARestaurantTa Khmau - Ta KhmauPreaek Samraong, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2225BETMEAS RESTARUANTRestaurantKandal Stueng - Preaek RokaPreaek Roka, Preaek Roka, Kandal Stueng, Kandal
2226MEAS SREYPOVGrocery StoreTa Khmau - Roka KhposPreaek Ta Nob, Kampong Svay, Kien Svay, Kandal
2227PASS UPOthersKandal Stueng - BarkuTuol Sotin, Angk Popel, Kong Pisei, Kampong Speu
2228EM VANNAKFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Khsev, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2229SENGSOLYTAPANHAOUDOMFood and BeverageKandal Stueng - BarkuTnaot Chrum, Boeng Tumpun 2, Mean Chey, Phnom Penh
2230PHAT DALINFood and BeverageTa Khmau - Roka KhposPreaek Ta Aek, Traeuy Sla, S'ang, Kandal
2231NIMOL COFFEEOthersKandal Stueng - BarkuTboung Kdei, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2232KY THIDAGrocery StoreKaoh Thum - Preaek ThmeiThomm Viney, Snao, Prey Kabbas, Takeo
2233SRENG SAVOEURNGrocery StoreKaoh Thum - Preaek ThmeiKampong Svay Kandal, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2234RAVUTH LAYHOUY SHOPOthersKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2235OEM LAIHUOTGrocery StoreKandal Stueng - BarkuPrey Totueng, Trapeang Veaeng, Kandal Stueng, Kandal
2236CHOEM SOPHEAKFood and BeverageKandal Stueng - BarkuRuessei, Preah Nipean, Kong Pisei, Kampong Speu
2237TRY RYNAFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Run, Preaek Koy, S'ang, Kandal
2238CHEANG BUNTHORNOthersKandal Stueng - Preaek RokaKrang Koam, Tbaeng, Kandal Stueng, Kandal
2239MOL0UBRUESYFood and BeverageKandal Stueng - BarkuKampong Tuol, Anlong Romiet, Kandal Stueng, Kandal
2240NOEUN​​ DANYOthersKandal Stueng - Preaek RokaKrang Koam, Tbaeng, Kandal Stueng, Kandal
2241RA's WarehouseOthersKandal Stueng - BarkuKamphlak, Baray, Srei Santhor, Kampong Cham
2242SAN DALINGrocery StoreTa Khmau - Roka KhposAndoung, Krang Yov, S'ang, Kandal
2243ZAKA CAFEOthersKandal Stueng - BarkuPrey Sala, Kakab 2, Pur SenChey, Phnom Penh
2244SREYNANG NUNAOthersKandal Stueng - BarkuSvay Chrum, Baek Chan, Angk Snuol, Kandal
2245COFFEE MOK BOUNFood and BeverageKandal Stueng - BarkuTboung Kdei, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2246DARACOFFEEOthersKandal Stueng - BarkuTeaen, Daeum Rues, Kandal Stueng, Kandal
2247CAPITOL LOGISTICOthersKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2248FOOD​ AND BEVERAGEFood and BeverageKandalBaoh Pou, Ou Dambang Muoy, Sangkae, Battambang
2249FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageKandalPhum 1, Tumnob Tuek, Boeng Keng Kang, Phnom Penh
2250RESTAURANTRestaurantKandalPrek Anhchanh, Prek Ruessey, Ta Khmau, Kandal
2251BOEURN SEAFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaKrang Svay, Preaek Kampues, Dangkao, Phnom Penh
2252Food And BerverageFood and BeverageKandalKampong Samnanh, Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
2253CHEOM SOTHEARA MODERN PHONE SHOPOthersKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2254SEEL KIND OF DRINKSOthersKandal Stueng - BarkuTa Koch, Daeum Rues, Kandal Stueng, Kandal
2255POR RATHAFood and BeverageKandal Stueng - BarkuPreaek Ta Pring, Setbou, Ta Khmau, Kandal
2256MAC TRAINING SCHOOL FOR SUCCESSOthersKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2257KEO KONGKEA MODERN PHONE SHOPOthersKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2258CLINIC SUY LEANG CHEANGOthersKandal Stueng - BarkuKandal, Prey Rumdeng, Me Sang, Prey Veng
2259PISEYPHONESHOPOthersKandal Stueng - BarkuKrang Thmey, Kouk Trab, Kandal Stueng, Kandal
2260CHHUN LENG PHONE SHOPOthersKandal Stueng - BarkuKamnab, Roleang Kreul, Samraong Tong, Kampong Speu
2261SALONOthersKandalDoeum Mien, Doeum Mien, Ta Khmau, Kandal
2262TOUCH PHALLATOthersKandal Stueng - BarkuBarku, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2263Selling all kinds of drinksGrocery StoreKandal Stueng - BarkuDaeum Rues, Daeum Rues, Kandal Stueng, Kandal
2264SEANGHAI PHONE SHOPOthersKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2265SELL ALL KINDS OF DRINKSOthersKandal Stueng - BarkuRun, Roka, Kandal Stueng, Kandal
2266Selling all kinds of drinksOthersKandal Stueng - BarkuDaeum Rues, Daeum Rues, Kandal Stueng, Kandal
2267DYAMAN SAMROSTHOMOCHEATOthersKandal Stueng - BarkuKampong Tuol, Anlong Romiet, Kandal Stueng, Kandal
2268SAM AT PHONE SHOPOthersKandal Stueng - BarkuPrey Prasat, Daeum Rues, Kandal Stueng, Kandal
2269PO ROEURNFood and BeverageKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Khnach, Leuk Daek, Kaoh Thum, Kandal
2270SELLING ALL KINDS OF DRINKSOthersKandal Stueng - BarkuKampong Tuol, Anlong Romiet, Kandal Stueng, Kandal
2271SREYLAB BABY IIOthersKandal Stueng - BarkuSamraong, Kampong Pranak, Preah Vihear, Preah Vihear
2272PHONE SHOPOthersKandalTa Khmao, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2273Food and beverageFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauPrek Samraong 3, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2274CAFFEE SHOPFood and BeverageKandalTrapeang Thloeng 1, Chaom Chau 1, Pur SenChey, Phnom Penh
2275HEANG MEASSNGUONOthersKandal Stueng - BarkuSangkream Bour, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
2276FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauPrek Riang, Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
2277Selling Food and beverageFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauPrek Ta Nu, Chak Angrae Leu, Mean Chey, Phnom Penh
2278EDEN COFFEEFood and BeverageKandalPrek Ta Pov, Doeum Mien, Ta Khmau, Kandal
2279PHORN KIMSRIENGOthersKaoh Thum - Preaek ThmeiTuol Svay, Kampong Kong, Kaoh Thum, Kandal
2280FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageKandalBattachi, Prek Ho, Ta Khmau, Kandal
2281GARAGE CHEA KIMANGIIOthersKandal Stueng - BarkuPrey Pongro, Roka Kaoh, Kong Pisei, Kampong Speu
2282LAUNDRY SHOPOthersKandalTa Khmao 1, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2283BOT RONG COFFEEFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauPrek Samraong 2, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2284RESTAURANT CHHAI KIMLENGFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Run, Preaek Koy, S'ang, Kandal
2285SNA DIA KON KHMEROthersTa Khmau - Ta KhmauTa Kdol Tboung, Ta Kdol, Ta Khmau, Kandal
2286RUKHAFEFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaPreaek Slaeng, Preaek Slaeng, Kandal Stueng, Kandal
2287FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauPrek Ho Kout, Prek Ho, Ta Khmau, Kandal
2288HAIR SHOPOthersKandalSamraong Kandal, Samraong, Praek Pnov, Phnom Penh
2289RETH DANY FASHION SHOPFashion ShopKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2290NIKA COFFEEFood and BeverageKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Saem, Sampeou Poun, Kaoh Thum, Kandal
2291RAKHIM RESTAURANT DIMONGOthersKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2292RESTAURANT RAHKIM DYMONGRestaurantKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2293COFFEE SHOPFood and BeverageKandalThmei 2, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2294THEA SALONOthersKandalBak Touk, Tuol Sangkae 1, Russey Keo, Phnom Penh
2295Porridge SellerFood and BeverageKandalTuol Tnaot, Kokir, Kien Svay, Kandal
2296COFFEE SHOPFood and BeverageKandalBak Touk, Tuol Sangkae 1, Russey Keo, Phnom Penh
2297CHY SOPHEAPFood and BeverageKandal Stueng - BarkuKamnab, Roleang Kreul, Samraong Tong, Kampong Speu
2298V-MEET CAFEFood and BeverageKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Thmei, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2299RESTAURANT KAOH THOM 168RestaurantKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Thon, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2300SOUP PREKTOUCHFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Run, Preaek Koy, S'ang, Kandal
2301SIM SOKHIMOthersTa Khmau - Roka KhposPreaek Khsev, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2302DEPO YORN​ SAKOthersKandal Stueng - Preaek RokaPong Chan, Preaek Slaeng, Kandal Stueng, Kandal
2303KUY ENGRestaurantKandalThmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2304COFFEE SHOPFood and BeverageKandalTa Khmao, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2305NEARDEY CAFEFood and BeverageKandal Stueng - BarkuSvay Ming, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2306SREYHUY SAMROS THOMCHEATOthersKandal Stueng - Preaek RokaKrang Svay, Preaek Kampues, Dangkao, Phnom Penh
2307AMPOVPREY1RestaurantKandal Stueng - BarkuAmpov Prey Ti Muoy, Ampov Prey, Kandal Stueng, Kandal
2308VANAK DAVIN SELL BEVERAGEFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Khsev, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2309HAIRDRESSEROthersKandal Stueng - BarkuPrey Prasat, Daeum Rues, Kandal Stueng, Kandal
2310RESTAURANTRestaurantKandalThmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2311LAUNDRYOthersKandalThmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2312P S PHUMSOLAOthersTa Khmau - Ta KhmauPrek Ho Kout, Prek Ho, Ta Khmau, Kandal
2313PHEAP SOPHYGrocery StoreS'ang - Preaek KoyPreaek Run, Preaek Koy, S'ang, Kandal
2314COFFEE SHOPFood and BeverageKandalPrek Samraong 1, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2315SREY POV SELLING FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauKhpob Veng, Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
2316OEM SOKOROthersKandal Stueng - BarkuAngk Ta Pok, Cheung Roas, Odongk, Kampong Speu
2317Selling Food and BeverageFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauLekh Muoy, Svay Rolum, Ta Khmau, Kandal
2318CHANREUN COFFEE AND BEVERAGEOthersTa Khmau - Ta KhmauPrek Samraong 1, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2319RESTAURANTRestaurantKandalThmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2320PIROM PHON SHOPOthersKandal Stueng - Preaek RokaChambak, Siem Reab, Kandal Stueng, Kandal
2321NAVY COFFEEFood and BeverageKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Louk, Preaek Sdei, Kaoh Thum, Kandal
2322CHUOB SREYPOVOthersKaoh Thum - Preaek ThmeiKampong Svay Kraom, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2323SELLING FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauLekh Pir, Svay Rolum, Ta Khmau, Kandal
2324RESTAURANTRestaurantKandalKrapeu Ha, Prek Ruessey, Ta Khmau, Kandal
2325SREYOUNFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Khmer, S'ang Phnum, S'ang, Kandal
2326CEFE MARTOthersKandal Stueng - BarkuPreaek Slaeng, Preaek Slaeng, Kandal Stueng, Kandal
2327CAFE MARTOthersKandal Stueng - BarkuPreaek Slaeng, Preaek Slaeng, Kandal Stueng, Kandal
2328SROR VANTHYFood and BeverageKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Ta Hing, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2329SIEKLAING SELL BEVERAGEFood and BeverageS'ang - Preaek KoySvay Ta Ni, Preaek Koy, S'ang, Kandal
2330TEN CHARIYAFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaAmpov Prey Ti Bei, Ampov Prey, Kandal Stueng, Kandal
2331RITH SOTHEARAGrocery StoreKandal Stueng - BarkuThmei, Tien, Dangkao, Phnom Penh
2332CHHORVY SELL COFFEEFood and BeverageS'ang - Preaek KoyTa Nu, S'ang Phnum, S'ang, Kandal
2333I SAKFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaPrek Ho Lix, Prek Ho, Ta Khmau, Kandal
2334HORN NARETHOthersKaoh Thum - Preaek ThmeiPeam Phtoul Kaeut, Leuk Daek, Kaoh Thum, Kandal
2335RESTAURANTRestaurantKandalPrek Samraong, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2336RESTAURANTRestaurantKandalTa Khmao 2, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2337RESTAURANTRestaurantKandalThmei 2, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2338FASHION SHOPFashion ShopKandalThmei 2, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2339FLY CAFFEEOthersKandalBoeng Chhuk, Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
2340COFFEE​ SHOPOthersKandalTa Khmao, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2341COFFEE BEANOthersTa Khmau - Ta KhmauBonna, Preah Putth, Kandal Stueng, Kandal
2342BEN VUTHYOthersS'ang - Preaek KoyPreaek Khsev, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2343SANGVICH AND BURGEROthersKandalTuol Kok, Tuol Sangkae 1, Russey Keo, Phnom Penh
2344KOL RAVYOthersKandal Stueng - BarkuPhum 6, Tuol Svay Prey Ti Pir, Boeng Keng Kang, Phnom Penh
2345SALONOthersKandalTuol Kok, Tuol Sangkae 1, Russey Keo, Phnom Penh
2346KET PUTRAKSMEYOthersKandal Stueng - BarkuKdei Ta Koy, Veal Sbov, Chbar Ampov, Phnom Penh
2347MAKARA MODERN LAUNDRYOthersTa Khmau - Ta KhmauPrek Ho Lix, Prek Ho, Ta Khmau, Kandal
2348CHAMREOUN PISEYOthersS'ang - Preaek KoyPreaek Thloeng, Preaek Kampues, Dangkao, Phnom Penh
2349SALE NOODLE AND SALE PIZAFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauLekh Bei, Svay Rolum, Ta Khmau, Kandal
2350CHICKEN OU CHA RESTUARENTFood and BeverageS'ang - Preaek KoyVeal, S'ang Phnum, S'ang, Kandal
2351CHICKEN OU CHA RESTAURENTFood and BeverageS'ang - Preaek KoyVeal, S'ang Phnum, S'ang, Kandal
2352RY VANNARAOthersS'ang - Preaek KoyPreaek Run, Preaek Koy, S'ang, Kandal
2353CHAN SREYREAKFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaPreaek Roka, Preaek Roka, Kandal Stueng, Kandal
2354CHAK SAVUNFood and BeverageS'ang - Preaek KoyAndoung, Krang Yov, S'ang, Kandal
2355CHAK SAVUNFood and BeverageS'ang - Preaek KoyAndoung, Krang Yov, S'ang, Kandal
2356SOK SAODAFood and BeverageS'ang - Preaek KoyAndoung, Krang Yov, S'ang, Kandal
2357SOK SAODAFood and BeverageS'ang - Preaek KoyAndoung, Krang Yov, S'ang, Kandal
2358COFFEE SHOPFood and BeverageKandalKrang Svay, Preaek Kampues, Dangkao, Phnom Penh
2359ARTIST MOTORCYCLEOthersTa Khmau - Ta KhmauKhpob Veng, Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
2360FOOD AND BEVERADEFood and BeverageKandalKrang Svay, Preaek Kampues, Dangkao, Phnom Penh
2361CHANDET OUSAPHEAFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaPrey Ta Thok, Preaek Slaeng, Kandal Stueng, Kandal
2362BUO KIMHUOFashion ShopS'ang - Preaek KoyPou Leu, Traeuy Sla, S'ang, Kandal
2363THY CHANNARYFashion ShopKandal Stueng - BarkuTboung Kdei, Barku, Kandal Stueng, Kandal
2364HY MOUYLYFood and BeverageKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Thmei, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2365MORN RATANA BOENGKHCHANGTHMEYFood and BeverageKandal Stueng - BarkuPrey Ta Touch, Boeng Khyang, Kandal Stueng, Kandal
2366DAVID COFFEEOthersKandal Stueng - BarkuChrey, Chongruk, Kong Pisei, Kampong Speu
2367BUNNA SREYLINFood and BeverageKandal Stueng - BarkuKaoh Knor, Preaek Roka, Kandal Stueng, Kandal
2368AN VORNFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaThlok Yul, Ponley, Angkor Borei, Takeo
2369COFFEE SHOPOthersKandalKrapeu Ha, Prek Ruessey, Ta Khmau, Kandal
2370COFFEE SHOPOthersKandalKrapeu Ha, Prek Ruessey, Ta Khmau, Kandal
2371NIN NIN MART 2500OthersS'ang - Preaek KoyThkol, Traeuy Sla, S'ang, Kandal
2372SREYPAO LOK KRERNG SAMOTH SROSOthersKandal Stueng - Preaek RokaPreaek Angkunh, Siem Reab, Kandal Stueng, Kandal
2373SUN SORPHEAFood and BeverageKandal Stueng - Preaek RokaPreaek Roka, Preaek Roka, Kandal Stueng, Kandal
2374MOM SREYNUON SALONOthersKandal Stueng - BarkuTuek Thla, Krang Pongro, Dangkao, Phnom Penh
2375CHAN BUNCHANNOthersKandal Stueng - BarkuTuek Thla, Krang Pongro, Dangkao, Phnom Penh
2376THORNG VANNAFood and BeverageKandal Stueng - BarkuBoeng, Roka, Kandal Stueng, Kandal
2377THY RAHUONGFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Khsev, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2378KUNG SOMBATHOthersS'ang - Preaek KoyPreaek Run, Preaek Koy, S'ang, Kandal
2379SOK PHEAROMFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Khsev, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2380TUY SOKLYFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Khsev, Roka Khpos, Ta Khmau, Kandal
2381SREY PICH SELLING DRINK BEVERAHEFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauPreaek Ta Long, Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
2382PHAI SOKLYGrocery StoreKandal Stueng - BarkuPrey Totueng, Preah Nipean, Kong Pisei, Kampong Speu
2383SELLING FOOD AND BEVERAGEFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauThmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2384CHORN KOMSANOthersKandal Stueng - BarkuPrek Ho Kout, Prek Ho, Ta Khmau, Kandal
2385SOUS SOKONTHEAGrocery StoreTa Khmau - Roka KhposKok Ta Rie, Rovieng, Samraong, Takeo
2386SOK SREYDOEUNFood and BeverageTa Khmau - Ta KhmauChong Preaek 1, Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh
2387TODAY 5555Food and BeverageTa Khmau - Ta KhmauTa Khmao 1, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
2388TONG CHANNARITHFood and BeverageS'ang - Preaek KoyPreaek Pou, Tuek Vil, S'ang, Kandal
2389SON CHANTHAOthersTa Khmau - Roka KhposBattachi, Prek Ho, Ta Khmau, Kandal
2390MA IMFood and BeverageKaoh Thum - Preaek ThmeiKampong Svay Kraom, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2391EAR LEANGHENGFood and BeverageKandal Stueng - BarkuPong Chan, Preaek Slaeng, Kandal Stueng, Kandal
2392MOM SANOthersKandal Stueng - BarkuPrey Sala, Kakab 2, Pur SenChey, Phnom Penh
2393OR CHANTHONRestaurantKandal Stueng - BarkuTrapeang Kantuot, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
2394CHANNARY GUEST HOUSEAccommodationKaoh Thum - Preaek ThmeiKampong Svay Kandal, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2395ROEUN THEARAGrocery StoreKaoh Thum - Preaek ThmeiPouthi Andaet, Preaek Sdei, Kaoh Thum, Kandal
2396HENG SREYPOVOthersS'ang - Preaek KoyPeam Sala, S'ang Phnum, S'ang, Kandal
2397GROCERY STOREGrocery StoreKandalKampong Samnanh, Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
2398E HEANGFood and BeverageKaoh Thum - Preaek ThmeiPreaek Thmei, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal
2399EK SAREAMOthersBasedth - Pheari Mean CheyDoun Penh, Tuol Sala, Basedth, Kampong Speu
2400LAY SAO DYFood and BeverageChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2401NEM SREYMOMGrocery StorePrey Nob - Veal RenhTuol Totueng Ti Muoy, Tuol Totueng, Prey Nob, Preah Sihanouk
2402MOUL HENGFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutDamnak trabaek, Ruessei Srok Khang Lech, Kampong Trach, Kampot
2403THOU CHANTHONOthersAngkor Chey - TaniKrasang, Champei, Angkor Chey, Kampot
2404CHHENG PHALLYOthersBasedth - Pheari Mean CheyBoeng Sdok, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2405CHOEK THANGrocery StoreAngkor Chey - TaniTonle Neam, Champei, Angkor Chey, Kampot
2406CHHORN MOLIKAFood and BeverageKampotChheu Teal, Chhuk, Chhuk, Kampot
2407NET PHAKTRAOthersPreah SihanoukOu Oknha Heng, Ou Oknha Heng, Prey Nob, Preah Sihanouk
2408NET PHAKTRAOthersPreah SihanoukOu Oknha Heng, Ou Oknha Heng, Prey Nob, Preah Sihanouk
2409MOUL POVFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutDamnak trabaek, Ruessei Srok Khang Lech, Kampong Trach, Kampot
2410MOUL POVFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutDamnak trabaek, Ruessei Srok Khang Lech, Kampong Trach, Kampot
2411KAT YANOthersBasedth - Pheari Mean CheyPiri, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
2412HOEM SOPHOSOthersChhuk - Krang SnayTrapeang Veaeng, Trapeang Reang, Chum Kiri, Kampot
2413PHEANG SINAGrocery StoreBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechPrey Po Prich, Sdach Kong Khang lech, Banteay Meas, Kampot
2414KEO SREYMAOOthersPreah SihanoukPhum Muoy, lek Muoy, Preah Sihanouk, Preah Sihanouk
2415PHAT PHONNAMENEAOthersBasedth - Pheari Mean CheyKromhun, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2416UT VANNYGrocery StoreKampotPhnum Touch, Kandaol, Tuek Chhou, Kampot
2417MET ENGCHOUOthersBasedth - Pheari Mean CheyThlok, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2418YI SORIYAOthersAngkor Chey - TaniAngkor Chey Leu, Angkor Chey, Angkor Chey, Kampot
2419SUK CHANNETOthersAngkor Chey - TaniPou, Phnum Kong, Angkor Chey, Kampot
2420LONG SREYPOVOthersBasedth - Pheari Mean CheyKanlang, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2421SAM PHYOthersChhuk - Krang SnayKaoh Ruessei, Trapeang Bei, Chhuk, Kampot
2422VAN DADEOthersPreah SihanoukPhum Muoy, lek Muoy, Preah Sihanouk, Preah Sihanouk
2423SEN SINAGrocery StoreKampotMean Ritth, Kandaol, Tuek Chhou, Kampot
2424SOK KOEMLIENOthersKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutKampong Trach Ti Muoy, Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot
2425OUNG CHCEUNFood and BeverageAngkor Chey - TaniAngk Khcheay Khang Tboung, Dan Koum, Angkor Chey, Kampot
2426LONH SOKNYFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechKamraeng Krasang, Khcheay Khang Cheung, Dang Tong, Kampot
2427SUN SOVANNAGrocery StoreChhuk - Krang SnayTrapeang Veaeng, Trapeang Reang, Chum Kiri, Kampot
2428SANH NATRYRestaurantChhuk - Krang SnayTe Chour Kbal Damrey, Dechou Akphivoadth, Chhuk, Kampot
2429MAO SAEMOthersChhuk - Krang SnayChey Sena, Takaen, Chhuk, Kampot
2430PANG SOPHEAPOthersKampotKampong Bay Khang Cheung, Kampong Bay, Kampot, Kampot
2431PANG PARAOthersChhuk - Krang SnayChheu Teal, Chhuk, Chhuk, Kampot
2432LEANG PHANGFood and BeverageKampotKampong Bay Khang Cheung, Kampong Bay, Kampot, Kampot
2433SOK BORINOthersBasedth - Pheari Mean CheyRuessei Veal, Kak, Basedth, Kampong Speu
2434MUONG SOPHYOthersBasedth - Pheari Mean CheySahakkom Khang Kaeut, Pheakdei, Basedth, Kampong Speu
2435YUNG PHALLAFood and BeverageChhuk - Krang SnayDoun Yay, Doun Yay, Chhuk, Kampot
2436YOU HEANGFood and BeverageKampotKampong Bay Khang Cheung, Kampong Bay, Kampot, Kampot
2437TRY POROthersChhuk - Krang SnayDamnak Troap Khang Tboung, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2438SON ORFood and BeverageChhuk - Krang SnayTrapeang Veaeng, Trapeang Reang, Chum Kiri, Kampot
2439CHREL NITA SELL FUNITUREOthersBasedth - Pheari Mean CheyKhnar, Leay Bour, Tram Kak, Takeo
2440KHIEV NITAAccommodationPrey Nob - Veal RenhSamrong Kraom, Samrong, Prey Nob, Preah Sihanouk
2441KHOEM SOPHEAFood and BeverageBasedth - Pheari Mean CheyTa Reach, Kak, Basedth, Kampong Speu
2442NEAK​ VUTHFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutOu Chranieng, Kampong Trach Khang Lech, Kampong Trach, Kampot
2443KHENG VANNFood and BeverageChhuk - Krang SnayTbaeng Pok, Srae Knong, Chum Kiri, Kampot
2444NOP LEANGBackeryBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2445NEANG SAMPHORSOthersBasedth - Pheari Mean CheyPrey Smach, Prey Vihear, Kong Pisei, Kampong Speu
2446LAY MAKRAGrocery StoreKampotSovann Sakor, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
2447TEM LEAPFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrang Ampov, Damnak Sokram, Dang Tong, Kampot
2448MENH SAM ATHFood and BeverageBasedth - Pheari Mean CheyKanlang, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2449TIM SOTHYDAFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechTram Sasar, Samraong Leu, Banteay Meas, Kampot
2450COEUR RACHNAOthersBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechAngk Khcheay Khang Tboung, Dan Koum, Angkor Chey, Kampot
2451PHALL THYDAOthersPrey Nob - Veal RenhSamrong Kraom, Samrong, Prey Nob, Preah Sihanouk
2452THANN SAMBATHOthersBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechPrey Po Prich, Sdach Kong Khang lech, Banteay Meas, Kampot
2453PHAT SREYPICHOthersBasedth - Pheari Mean CheyChas, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2454SAORITH DAVIDOthersBasedth - Pheari Mean CheyBoeng Sdok, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2455SAMNANG SOCHEATAOthersBasedth - Pheari Mean CheyBoeng Sdok, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2456NAN NITAOthersChhuk - Krang SnaySrangae, Boeng Nimol, Chhuk, Kampot
2457TRIN SORIYAOthersAngkor Chey - TaniAngk Khcheay Khang Cheung, Dan Koum, Angkor Chey, Kampot
2458MITH MOMFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutKampong Trach Ti Muoy, Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot
2459ORAL COFFEEFood and BeverageBasedth - Pheari Mean CheySlab Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2460SOEM SOURIYAFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutTram Sasar, Samraong Leu, Banteay Meas, Kampot
2461HO CHANNAOthersKampotTvear Thmei, Prey Thnang, Tuek Chhou, Kampot
2462NOEURN RITHYOthersBasedth - Pheari Mean CheyKanlang Chum, Phong, Basedth, Kampong Speu
2463NENG CHENDAOthersChhuk - Krang SnaySvay Ph'aem, Voat Angk Khang Cheung, Banteay Meas, Kampot
2464DOM VIBOLOthersChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2465NEANG SOPHATFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2466NEAK VANNYGrocery StoreKampotDoun Soy, Thmei, Tuek Chhou, Kampot
2467TAV SEAVLEANGOthersBasedth - Pheari Mean CheySlab Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2468HOV CHETOthersChhuk - Krang SnayPrech, Boeng Nimol, Chhuk, Kampot
2469CHRENG SOTHEAOthersChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2470VENG MUOYKEAOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2471SO SAMRECOthersChhuk - Krang SnayTrapeang Kaes, Tram Kak, Tram Kak, Takeo
2472HORNG SREYDANGOthersPrey Nob - Veal RenhBoeng Chum, Boeng Ta Prum, Prey Nob, Preah Sihanouk
2473CHHOEL KAPOthersChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2474JE ORFood and BeverageChhuk - Krang SnayTrapeang Veaeng, Trapeang Reang, Chum Kiri, Kampot
2475OU KHMOEUNFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechSophi, Srae Chea Khang Cheung, Dang Tong, Kampot
2476LIM SOPHEAKOthersChhuk - Krang SnayChheu Teal, Chhuk, Chhuk, Kampot
2477KEO CHANNOthersBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechKeatha Vong Leu, Trapeang Sala Khang Lech, Banteay Meas, Kampot
2478NEN NAVYOthersChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2479SUM SOPHAKOthersBasedth - Pheari Mean CheyChangriek, Tuol Sala, Basedth, Kampong Speu
2480SUON PHANNAOthersChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2481CHHAN SITHAOthersBasedth - Pheari Mean CheyTa Reach, Kak, Basedth, Kampong Speu
2482SUY LYFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechKrang Doung, Samraong Kraom, Banteay Meas, Kampot
2483SOK SREYNAOthersPrey Nob - Veal RenhOu Chamnar, Ou Oknha Heng, Prey Nob, Preah Sihanouk
2484KHON SREYNENGOthersChhuk - Krang SnayDamnak Troap Khang Tboung, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2485TEAV SOMNANGOthersChhuk - Krang SnayChrey, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2486Virak Restaurant 168RestaurantBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechSrae Prey, Voat Angk Khang Tboung, Banteay Meas, Kampot
2487MO CHU WAT PHNOM 168OthersBasedth - Pheari Mean CheySlab Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2488NOU RETGrocery StoreKampotTrapeang Chrab, Thmei, Tuek Chhou, Kampot
2489SOEURN LIHEANGOthersBasedth - Pheari Mean CheyKbier, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2490SOEURN LIHEANGOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2491CHAMROEUN LINAOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2492TE LY HOURGrocery StoreBasedth - Pheari Mean CheySlab Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2493HOM SUKHOEANFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2494SENG HOUYOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2495MAK KOEMHOUNFood and BeverageChhuk - Krang SnayChrey, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2496EL YITHOthersPrey Nob - Veal RenhTuol Totueng Ti Muoy, Tuol Totueng, Prey Nob, Preah Sihanouk
2497SOM KHANNOthersBasedth - Pheari Mean CheySlab Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2498CHHUON SEAK ENGOthersBasedth - Pheari Mean CheySlab Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2499JE RANFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrahung, Chhuk, Chhuk, Kampot
2500SREY POV SALONOthersChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2501ហួន ស្រីអូGrocery StoreBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechKeatha Vong Leu, Trapeang Sala Khang Lech, Banteay Meas, Kampot
2502PICH SREYPOEUGrocery StoreAngkor Chey - TaniTrapeang Kamnab, Dambouk Khpos, Angkor Chey, Kampot
2503SREY HANOthersChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2504MAK SOVANNARATHFood and BeverageChhuk - Krang SnayDamnak Troap Khang Tboung, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2505AH LY COFFEEFood and BeverageChhuk - Krang SnayDamnak Troap Khang Tboung, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2506PTES BAY KHUN THOUCHRestaurantChhuk - Krang SnayDamnak Troap Khang Tboung, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2507LUN SO YFood and BeveragePreah SihanoukPhum Muoy, lek Muoy, Preah Sihanouk, Preah Sihanouk
2508NGET CHANNAFood and BeverageChhuk - Krang SnayThmea, Chres, Chum Kiri, Kampot
2509KOT SOKIANOthersBasedth - Pheari Mean CheyTrapeang Leuk, Sdok, Kong Pisei, Kampong Speu
2510KHEM TOUCHRACHANAOthersChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2511PTES SACH ANG 168RestaurantChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2512AHHA RATHAN REAKSARestaurantChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2513RAKSA COFFEEFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2514MAK RACHNAFood and BeverageChhuk - Krang SnayLve, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2515PROM SAMBATHMONIRATHFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2516THUN THEARYFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2517MORK KOEMHAYOthersChhuk - Krang SnayChrey, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2518SEAN LYNAOthersChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2519អាហារដ្ធានមិត្តល្អFood and BeverageKampotKampong Kraeng, Kampong Kraeng, Tuek Chhou, Kampot
2520UY NGINOthersChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2521MAK PISEYFood and BeverageChhuk - Krang SnayTrapeang Boeng, Tramaeng, Chhuk, Kampot
2522IENG SREYMOMFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechKrang Doung, Samraong Kraom, Banteay Meas, Kampot
2523NY NY COFFEEFood and BeverageChhuk - Krang SnayChrey, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2524LEANG SAOLYOthersChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2525AY KIMOthersChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2526VUTH DALINOthersChhuk - Krang SnayChrey, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2527KRITH LEANGOthersChhuk - Krang SnayNeareay, Neareay, Chhuk, Kampot
2528RIVER CAFEFood and BeverageKampotAndoung Khmer, Andoung Khmer, Kampot, Kampot
2529BLUE&BLACK COFFEEFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2530MIN SOKLIMOthersAngkor Chey - TaniPou, Phnum Kong, Angkor Chey, Kampot
2531MARA CAFEFood and BeverageKampotKampong Bay Khang Tboung, Kampong Bay, Kampot, Kampot
2532PICH CHANNOEURNOthersChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2533KONG SOTHEARYOthersPreah SihanoukOng, Ream, Prey Nob, Preah Sihanouk
2534MAO CHENDAOthersChhuk - Krang SnayDamnak Troap Khang Tboung, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2535DUONG THOEURNOthersChhuk - Krang SnayKrang Sbov, Krang Sbov, Chhuk, Kampot
2536KIEN HENGOthersChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2537KUON SYOthersChhuk - Krang SnayPrech, Boeng Nimol, Chhuk, Kampot
2538VANFood and BeverageChhuk - Krang SnayChrey, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2539NONG NONGFood and BeverageKampotPhum Muoy Ousaphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
2540NEANG AUNFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrang Roluos, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2541CHEA DARAOthersPreah SihanoukPhum Muoy, lek Muoy, Preah Sihanouk, Preah Sihanouk
2542YOAN SREYLENGOthersChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2543MEACH THORNGSREYMOCHFood and BeverageKampotKampong Bay Khang Tboung, Kampong Bay, Kampot, Kampot
2544KAMPOT OYSTEROthersKampotVeal, Kok Chak, Siemreap, Siemreap
2545LIN CAFEFood and BeverageKampotTvear Thmei, Prey Thnang, Tuek Chhou, Kampot
2546CHEA SOPHORNFood and BeveragePrey Nob - Veal RenhPu Thoeang, Bet Trang, Prey Nob, Preah Sihanouk
2547SAM VICHNYOthersPrey Nob - Veal RenhPu Thoeang, Bet Trang, Prey Nob, Preah Sihanouk
2548HAY RANGOthersChhuk - Krang SnayKrahung, Chhuk, Chhuk, Kampot
2549KAN RATHAOthersChhuk - Krang SnayTrapeang Leuk, Krang Sbov, Chhuk, Kampot
2550DUK THARYFood and BeveragePrey Nob - Veal RenhTrapeang S'oy Ti Muoy, Andoung Thma, Prey Nob, Preah Sihanouk
2551HUY SREYLAKOthersPrey Nob - Veal RenhKaoh Khyang, Ou Chrov, Prey Nob, Preah Sihanouk
2552DEN SREYRATHFood and BeverageBasedth - Pheari Mean CheyKbier, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2553DENFood and BeverageBasedth - Pheari Mean CheyKbier, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2554CHHEUN SREY LINFood and BeverageChhuk - Krang SnayChheu Teal, Chhuk, Chhuk, Kampot
2555KIM KIMHUOYOthersPrey Nob - Veal RenhBoeng Ta Prum, Boeng Ta Prum, Prey Nob, Preah Sihanouk
2556SUN VICHITOthersPrey Nob - Veal RenhPrey Nob Muoy, Prey Nob, Prey Nob, Preah Sihanouk
2557RES SIETOthersPrey Nob - Veal RenhBoeng Ta Prum, Boeng Ta Prum, Prey Nob, Preah Sihanouk
2558KEO SOVANRATHNAFood and BeverageAngkor Chey - TaniPou, Phnum Kong, Angkor Chey, Kampot
2559TEP SAMRITHFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutKrang Banteay, Banteay Meas Khang Lech, Banteay Meas, Kampot
2560MONEY BOOK SHOPOthersBasedth - Pheari Mean CheyKbier, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2561MONEY BOOK SHOPOthersBasedth - Pheari Mean CheyKbier, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2562MOM SAMNANGFood and BeverageAngkor Chey - TaniPhnum Trael, Phnum Kong, Angkor Chey, Kampot
2563PRUM INFood and BeverageChhuk - Krang SnayDamnak Troap Khang Tboung, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2564MOEUN PHANNAFood and BeverageBasedth - Pheari Mean CheyChas, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2565MOEUN PHANNAFood and BeverageBasedth - Pheari Mean CheyChas, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2566TOEK NAKOthersChhuk - Krang SnayTrapeang Lbaeuk, Trapeang Bei, Chhuk, Kampot
2567MLOP DERM RUSSIEFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2568MAK CHHIINOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2569SAM PUTHEARYFood and BeverageChhuk - Krang SnayChrey, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2570SOM RATHANAFood and BeverageChhuk - Krang SnayChheu Teal, Chhuk, Chhuk, Kampot
2571YAV BIOthersChhuk - Krang SnayDamnak Troap Khang Tboung, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2572CHHOM DINAFood and BeverageAngkor Chey - TaniPou, Phnum Kong, Angkor Chey, Kampot
2573Pov Pov Phone ShopOthersBasedth - Pheari Mean CheyKbier, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2574NEAK VUTHYFood and BeverageChhuk - Krang SnaySvay Ph'aem, Voat Angk Khang Cheung, Banteay Meas, Kampot
2575SMEAN OEUNFood and BeverageChhuk - Krang SnayTuol, Lbaeuk, Chhuk, Kampot
2576PU CHOK KATSAKOthersBasedth - Pheari Mean CheyKandieng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2577CHUON SOKLEANGFood and BeverageBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2578YAKSAOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2579NEAK SOKUNFood and BeverageChhuk - Krang SnayTrapeang Kaes, Tram Kak, Tram Kak, Takeo
2580SOY CHAN THOEURNOthersBasedth - Pheari Mean CheyTrapeang Khyang, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
2581SEAMTY LYDAOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2582KAN CHANNAFood and BeverageChhuk - Krang SnayKaoh Ruessei, Trapeang Bei, Chhuk, Kampot
2583PHAT SOKHAFood and BeveragePrey Nob - Veal RenhBoeng Ta Prum, Boeng Ta Prum, Prey Nob, Preah Sihanouk
2584UOK SINUONFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechSrae Kan Chen, Tuk Meas Khang Kaeut, Banteay Meas, Kampot
2585TWINS CAFEFood and BeverageKampotTrapeang Veaeng, Trapeang Reang, Chum Kiri, Kampot
2586MEAS SREY MOMOthersBasedth - Pheari Mean CheyChangriek, Tuol Sala, Basedth, Kampong Speu
2587MEAS SREYMOMOthersBasedth - Pheari Mean CheyChangriek, Tuol Sala, Basedth, Kampong Speu
2588KAN VICHETOthersKampotTrapeang Veaeng, Trapeang Reang, Chum Kiri, Kampot
2589ROTANA NIGHT MARKET KAMPOTFood and BeverageKampotPhum Muoy Ousaphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
2590SREY KEO LAUNDRYOthersChhuk - Krang SnayTrapeang Prei, Srae Samraong, Chum Kiri, Kampot
2591DONG ANFood and BeveragePrey Nob - Veal RenhBoeng Reang, Sameakki, Prey Nob, Preah Sihanouk
2592KHUT SOKONGOthersBasedth - Pheari Mean CheyBoeng Sangkae, Basedth, Basedth, Kampong Speu
2593SOUT PISALOthersBasedth - Pheari Mean CheyTa Meun, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
2594YANG SAMPHORSOthersChhuk - Krang SnayTrapeang Prei, Srae Samraong, Chum Kiri, Kampot
2595YANG SAMPHORSAccommodationChhuk - Krang SnayTrapeang Prei, Srae Samraong, Chum Kiri, Kampot
2596CHHIM CHANNYOthersBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechTrapeang Bei, Trapeang Bei, Chhuk, Kampot
2597OU CHANTHYOthersBasedth - Pheari Mean CheyChek, Svay Chacheb, Basedth, Kampong Speu
2598EOM VUTHAFood and BeverageKampotKampong Bay Khang Cheung, Kampong Bay, Kampot, Kampot
2599វង់ ទីOthersBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechKeatha Vong Kraom, Trapeang Sala Khang Lech, Banteay Meas, Kampot
2600SREANG RADYOthersKampotKampong Bay Khang Cheung, Kampong Bay, Kampot, Kampot
2601NOP LYHOUFashion ShopBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechPrey Krala Khang Lech, Tuk Meas Khang Lech, Banteay Meas, Kampot
2602CHHUOH KANHRYFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechThum Thmei, Dang Tong, Dang Tong, Kampot
2603NORN SAROMFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechPrey Krala Khang Lech, Tuk Meas Khang Lech, Banteay Meas, Kampot
2604THAV DALISOthersBasedth - Pheari Mean CheyPreah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
2605YOENG DINAOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2606MAO ATHFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutAntung Sar, Pong Tuek, Damnak Chang'aeur, Kep
2607TANN SINHFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutPhnum Salei, Kampong Trach Khang Lech, Kampong Trach, Kampot
2608SORN BORINFood and BeverageAngkor Chey - TaniTrapeang Run, Dambouk Khpos, Angkor Chey, Kampot
2609NEN SAMBOOthersChhuk - Krang SnayTrapeang Prei, Srae Samraong, Chum Kiri, Kampot
2610KHUT NALFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechChrak Khley, Tuk Meas Khang Lech, Banteay Meas, Kampot
2611PHEACH CHANNAGrocery StoreKampotVoat Angk, Prey Khmum, Tuek Chhou, Kampot
2612PHEN ORNFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutDaeum Pou, Ang Sophy, Kampong Trach, Kampot
2613HENG SREY MOMFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutKampong Trach Ti Muoy, Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot
2614DEPOT TELAOthersBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechTrapeang Mnoas, Dang Tong, Dang Tong, Kampot
2615សែម សារីGrocery StoreAngkor Chey - TaniSdok Thlok, Totung, Dang Tong, Kampot
2616YA CHANNYFood and BeverageChhuk - Krang SnayChheu Teal, Chhuk, Chhuk, Kampot
2617MAO 168OthersBasedth - Pheari Mean CheyKbier, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2618PHORN​ SREYPUMOthersChhuk - Krang SnayKhley, Chumpu Voan, Chum Kiri, Kampot
2619SAN SREYRATHFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechThum Thmei, Dang Tong, Dang Tong, Kampot
2620MACONA COFFEE & CAKEFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechTrapeang Veaeng Khang Kaeut, Dang Tong, Dang Tong, Kampot
2621CHIM LAKENAOthersChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2622HUY CHHUNLENGOthersChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2623KHEN SREYOUNOthersChhuk - Krang SnayDamnak Troap Khang Tboung, Krang Snay, Chhuk, Kampot
2624PHEN CHANTHYFood and BeveragePrey Nob - Veal RenhBoeng Reang, Sameakki, Prey Nob, Preah Sihanouk
2625PHORNG KROUVINDAFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechPraphong, Samraong Leu, Banteay Meas, Kampot
2626PHAT ROTHAFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechTuk Meas, Tuk Meas Khang Lech, Banteay Meas, Kampot
2627TEAV SOKLYFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechTrapeang Montrei, Samraong Kraom, Banteay Meas, Kampot
2628KRIEN CHAN TREAFood and BeverageChhuk - Krang SnayTrapeang Leuk, Krang Sbov, Chhuk, Kampot
2629KIEM PHENGFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2630SOK TOLFood and BeverageChhuk - Krang SnayKrasang, Chhuk, Chhuk, Kampot
2631LEANG CHIGNCHIGNFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutKaoh Khlout, Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot
2632NEAK SARETFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutDamnak Kantuot, Damnak Kantuot Khang Tboung, Kampong Trach, Kampot
2633SOM PANFood and BeverageBanteay Meas - Tuk Meas Khang LechTuk Meas, Tuk Meas Khang Lech, Banteay Meas, Kampot
2634LY TOUCH VISA CONSULTANT OthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2635HENG MONGrocery StoreKampotChakkrei Ting, Prey Thnang, Tuek Chhou, Kampot
2636CHHIM LAFood and BeverageKampong Trach - Kampong Trach Khang KaeutDamnak trabaek, Ruessei Srok Khang Lech, Kampong Trach, Kampot
2637SRENG PUTHENGOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2638RY SARORNOthersBasedth - Pheari Mean CheyPrey Nuk, Snam Krapeu, Kong Pisei, Kampong Speu
2639YAING TEVUNOthersChhuk - Krang SnayTrapeang Veaeng, Trapeang Reang, Chum Kiri, Kampot
2640LANG SOPHAOthersBasedth - Pheari Mean CheyTa Nuon, Pou Mreal, Basedth, Kampong Speu
2641VENG LYHUYOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2642SOK LINDAOthersBasedth - Pheari Mean CheyTa Nuon, Pou Mreal, Basedth, Kampong Speu
2643SOK VIBOLFashion ShopAngkor Chey - TaniChheu Teal, Mroum, Angkor Chey, Kampot
2644SET SAMAIOthersKampotTrapeang Veaeng, Trapeang Reang, Chum Kiri, Kampot
2645PTES KAVY MOT BOENGFood and BeverageBasedth - Pheari Mean CheyTrapeang Tuk, Nitean, Basedth, Kampong Speu
2646KIEN LYDAGrocery StoreChhuk - Krang SnayChheu Teal, Chhuk, Chhuk, Kampot
2647UK SOKHAOthersBasedth - Pheari Mean CheyPreah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
2648MORNH CHANTHENOthersBasedth - Pheari Mean CheyPreah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
2649SIM CHANCHIVORNOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2650LOEM MUOYFood and BeverageKampotTa Angk, Traeuy Kaoh, Kampot, Kampot
2651NOP SOKFood and BeverageChhuk - Krang SnayKhnach Romeas, Neareay, Chhuk, Kampot
2652CHRUN SOPHYFood and BeverageChhuk - Krang SnaySatv Pong, Satv Pong, Chhuk, Kampot
2653NHIL SYBOLFood and BeverageChhuk - Krang SnayTrapeang Kokir, Lbaeuk, Chhuk, Kampot
2654NOU THEAOthersKampotTrapeang Veaeng, Trapeang Reang, Chum Kiri, Kampot
2655LAY MUOYKAVOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2656OUM MAOOthersBasedth - Pheari Mean CheyPreah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
2657YEM SREYNICHFood and BeverageKampotSnam Prampir, Makprang, Tuek Chhou, Kampot
2658SEM PHEARAKOthersBasedth - Pheari Mean CheyTuol Sala, Tuol Sala, Basedth, Kampong Speu
2659SEUN CHANCHAMRUERNOthersBasedth - Pheari Mean CheyPiri, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
2660SIM SREYLAKOthersBasedth - Pheari Mean CheyPhsar Slab; Leaeng, Svay Rumpear, Basedth, Kampong Speu
2661A NICH TEAFood and BeverageKampong ThomDamrei Choan Khla, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2662SAM CHANNYOthersTaing Kouk - TrielSala Khum, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2663PHTAS YOUERNGFood and BeverageKampong ThomDamrei Choan Khla, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2664OENG EANGKHENGOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2665PAN SILAYOthersTaing Kouk - TrielPrech, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2666HAN SOPHEAKOthersStoung - Kampong Chen TboungSlak Kranh, Samprouch, Stoung, Kampong Thom
2667SUM NAIOthersStoung - Kampong Chen TboungKampong Kdei, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2668បន្ទប់ជួល ស្រីលាភOthersKampong ThomPrey Banlech, achar Leak, Stueng Saen, Kampong Thom
2669PUM THIDAOthersTaing Kouk - TrielChan Lhang, Chhuk Khsach, Baray, Kampong Thom
2670PUM THIDAOthersTaing Kouk - TrielSerei Reach, Chhuk Khsach, Baray, Kampong Thom
2671VAT SONKHAOthersStoung - Kampong Chen TboungPou, Rung Roeang, Stoung, Kampong Thom
2672LAI HORNGFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabChhuk, Ta Prok, Chamkar Leu, Kampong Cham
2673SOKHA SREYMAOOthersKampong ThomPrey Kuy, Prey Kuy, Kampong Svay, Kampong Thom
2674HeangOthersKampong ThomKdei Doung, Kdei Doung, Kampong Svay, Kampong Thom
2675HOY KIMHUONOthersTaing Kouk - TrielPongro, Pongro, Taing Kouk, Kampong Thom
2676PECH SOPHAT BOOKSTOREOthersKampong ThomPhum Ti Buon, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2677LKS SUBPPORMATOthersKampong ThomDamrei Choan Khla, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2678TON SOPHAOthersStoung - Kampong Chen TboungTrach, Kampong Chen Cheung, Stoung, Kampong Thom
2679KAK KOEMHUNFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Kaeut, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2680MONTI SAMRAK PEABAL LIMSUN BUNHONGOthersKampong Thomachar Leak, achar Leak, Stueng Saen, Kampong Thom
2681អ៊ី សុខលីនលក់ម្ហូបកម៉្មង់Food and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Kaeut, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2682HENG CHINDAFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2683PTAS KHNHOM VANG NONOthersKampong ThomKdei Doung, Kdei Doung, Kampong Svay, Kampong Thom
2684Hak Senghou sell food and beverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Kaeut, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2685Vorn Chanthy Sell Food and BevergeFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabPhum Bei, Lvea Leu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2686Vorn ChanthyFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabPhum Bei, Lvea Leu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2687ME SREYOthersTaing Kouk - TrielBos Sbaeng, Chrolong, Taing Kouk, Kampong Thom
2688PHOEUN SREYTOCHGrocery StoreSandan - SandanChheu Teal, Chheu Teal, Sandan, Kampong Thom
2689YOU PISITHOthersKampong ThomKdei, Prey Ta Hu, Stueng Saen, Kampong Thom
2690SAN CHANRAOthersTaing Kouk - TrielSerei Sokhom, Chhuk Khsach, Baray, Kampong Thom
2691Nuon NamGrocery StoreChamkar Leu - Svay TeabBos Thlan, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2692Srey Neat Sell BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabOu Veay, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2693Iech Orn Sell Food and BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabTuol Srov, Ta Ong, Chamkar Leu, Kampong Cham
2694LOURN NARITH ALUY MINHOMOthersKampong ThomKdei, Prey Ta Hu, Stueng Saen, Kampong Thom
2695Srey Duong Sell BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabVeal, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2696ENG SOKLENFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2697SAN TAINGLINFood and BeverageBaray - BallangkDang Kdar, Kraya, Santuk, Kampong Thom
2698SUON SOKNAFood and BeverageBaray - BallangkPrey Ta Trav, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2699Touch KimlonFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabVeal Ri Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2700On Leab Grocery StoreGrocery StoreChamkar Leu - Svay TeabChamraeun Phal, Ta Ong, Chamkar Leu, Kampong Cham
2701CHANN REASFood and BeverageKampong ThomBallangk Lech, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2702Phan Channak TailorOthersChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2703KHENG SIVLEAPFood and BeverageKampong ThomKampong Krabau, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2704ANN SODAOthersTaing Kouk - TrielTrapeang Pou, Chaom Chau 3, Pur SenChey, Phnom Penh
2705Mean Nisay sell foodFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Kaeut, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2706Kin Sophea​ Repair MotorcycleOthersChamkar Leu - Svay TeabOu Veay, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2707THENG HENG METAL CUTTING HANDICRAFTOthersStoung - Kampong Chen TboungPhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
2708PHORN SEYHAFood and BeverageTaing Kouk - TrielPnov, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2709CHHOEUN VINOthersStoung - Kampong Chen TboungPrum Srei, Rung Roeang, Stoung, Kampong Thom
2710VECH SREYNETFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabPhum Mphey Pir, Chamkar Andoung, Chamkar Leu, Kampong Cham
2711PHAT HANOthersStoung - Kampong Chen TboungBos Ta Aek, Trea, Stoung, Kampong Thom
2712LIM LONGOthersTaing Kouk - TrielKdam Ha, Chhuk Khsach, Baray, Kampong Thom
2713CHHUON TANGLENGOthersChamkar Leu - Svay TeabSrae Prang, Ta Prok, Chamkar Leu, Kampong Cham
2714KEAN SAMBATHOthersStoung - Kampong Chen TboungKampong Chen, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2715BBQ FoodFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabTa Ong, Ta Ong, Chamkar Leu, Kampong Cham
2716VORN VANNANFood and BeverageTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2717LEANG NAROATHOthersBaray - BallangkPrey Ta Trav, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2718NAM SAREN FASHIONFashion ShopChamkar Leu - Svay TeabSpueu Kaeut, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2719AOM SITHOEUNOthersTaing Kouk - TrielTuol Tumpung, Chrolong, Taing Kouk, Kampong Thom
2720KHON SREYRATH FASHIONFashion ShopChamkar Leu - Svay TeabSpueu Kaeut, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2721MUCH SAMOEUNOthersPrasat Sambour - SambourSambour, Sambour, Prasat Sambour, Kampong Thom
2722PEOT PHENGOthersPrasat Sambour - SambourSambour, Sambour, Prasat Sambour, Kampong Thom
2723Ren Koemseik sell beverage and foodFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabPhum Samseb, Ta Ong, Chamkar Leu, Kampong Cham
2724Ton SreymomFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabSvay Teab, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2725IV NYGrocery StoreSandan - SandanKampong Ta Baen, Chheu Teal, Sandan, Kampong Thom
2726KOUN RAETNIFood and BeverageSandan - SandanChor, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2727HORN SAMEYOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2728CHHENG PHANNAIOthersStoung - Kampong Chen TboungKampong Chen, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2729BO SOKMEANOthersTaing Kouk - TrielKatay, Sou Young, Taing Kouk, Kampong Thom
2730SVOS THIDAOthersStoung - Kampong Chen TboungPradet, Samprouch, Stoung, Kampong Thom
2731Set Sambath Sell Food And BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabTrapeang Beng, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2732KEANG SAKNYFood and BeverageSandan - SandanSandan, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2733KAE THONAOthersStoung - Kampong Chen TboungMochheay, Samprouch, Stoung, Kampong Thom
2734Try Chatha Sell BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabTrapeang Beng, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2735THEA PISITHOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2736Chim Dany sell Beverage and GroceryFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Kaeut, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2737Srey Da sell ElectronicsOthersChamkar Leu - Svay TeabSrae Prang, Ta Prok, Chamkar Leu, Kampong Cham
2738KONG CHANHEAKOthersKampong ThomKdei, Prey Ta Hu, Stueng Saen, Kampong Thom
2739CHHEM LOTOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2740THENG NATOthersStoung - Kampong Chen TboungKampong Kdei, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2741Sorn HanFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabMoha, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2742CHEA SINAT LOUK PASACHIRS KROB MUOKFood and BeverageKampong ThomKampong Samraong, Srayov, Stueng Saen, Kampong Thom
2743CHUN SOKHENGOthersSandan - SandanSandan, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2744HONG KOSALOthersSandan - SandanSandan, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2745Khut Chanthy Sell Food and BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabTrapeang Chhuk, Ta Ong, Chamkar Leu, Kampong Cham
2746SOR KOEMNIN GARAGEOthersKampong ThomDamrei Choan Khla, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2747SOTHEA MANIN​​​ FASHIONFashion ShopChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2748ROEUN DANYFood and BeveragePrasat Sambour - SambourSala Visai, Sala Visai, Prasat Ballangk, Kampong Thom
2749PHAT LINNAOthersTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2750HENG SOPHEAKTRAOthersTaing Kouk - TrielChi Aok, Baray, Baray, Kampong Thom
2751HANOthersKampong ThomStueng Saen, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2752Meas ChakriyaFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabPeaeng Meas Cheung, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2753A DA SALONOthersKampong ThomKrachab, achar Leak, Stueng Saen, Kampong Thom
2754SOK CHANNATOthersTaing Kouk - TrielDei Leu, Peam Kaoh Snar, Stueng Trang, Kampong Cham
2755KEO DALINOthersTaing Kouk - TrielKatay, Sou Young, Taing Kouk, Kampong Thom
2756ITH THEARYFashion ShopTaing Kouk - TrielSvay Chuor, Chamkar Andoung, Chamkar Leu, Kampong Cham
2757MAM SOKUNMEALEAOthersTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2758SORN SREYNEANGOthersTaing Kouk - TrielKu Baraeng, Andoung Pou, Taing Kouk, Kampong Thom
2759SOUV SOKNGIMOthersTaing Kouk - TrielThla, Chraneang, Taing Kouk, Kampong Thom
2760LOK VANDINOthersTaing Kouk - TrielPrech, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2761CHHIN MAKOthersTaing Kouk - TrielTuol Ampil, Sralau, Taing Kouk, Kampong Thom
2762CHIM THYDAOthersStoung - Kampong Chen TboungSan Kor Kha, San Kor, Kampong Svay, Kampong Thom
2763LONG SREYPOVFood and BeverageKampong ThomKrachab, achar Leak, Stueng Saen, Kampong Thom
2764KHORN CHENDA LOK CHEKOthersKampong ThomStueng Saen, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2765KIMHOUR LOK TOROSABOthersKampong ThomStueng Saen, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2766NGUONG MOMOthersTaing Kouk - TrielTnaot, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2767PEN CHIVOANOthersBaray - BallangkTras, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2768SEANG SONINOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2769AHARTHAN CHHOMMETHTRCHAKCHETFood and BeverageKampong ThomPrey Kuy, Prey Kuy, Kampong Svay, Kampong Thom
2770PHAT SOTHIDAOthersTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2771HEANG CHANTHOEUNOthersTaing Kouk - TrielTriel, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2772RIM RASEREIBOTHOthersStoung - Kampong Chen TboungChheu Teal, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2773SOEM SARENOthersChamkar Leu - Svay TeabSrae Prang, Ta Prok, Chamkar Leu, Kampong Cham
2774THOUNA COFFEEFood and BeverageKampong ThomKampong Thum, Kampong Roteh, Stueng Saen, Kampong Thom
2775THE THIRD PLACEFood and BeverageKampong ThomKampong Krabau, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2776NHEM CHHUNNA LOUK ANGKOROthersKampong ThomPhum Ti Prampir, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2777BUT SREYMOMOthersStoung - Kampong Chen TboungKampong Kdei, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2778MEN NARETFood and BeverageTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2779VEMEAN COFFEEOthersKampong ThomPrey Ta Hu, Prey Ta Hu, Stueng Saen, Kampong Thom
2780A HAROTHAN PTAS CHE 999 NENG COFEEFood and BeverageKampong ThomAnlong Krasang, Kampong Svay, Kampong Svay, Kampong Thom
2781LY NHIB HENGLEAPOthersKampong ThomPhum Ti Buon, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2782LY KUM PHAEK HANG LOURK TOROSABDAIOthersKampong ThomKampong Krabau, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2783LUY MONIOthersStoung - Kampong Chen TboungKampong Kdei, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2784YOU PISEYFood and BeverageKampong ThomKdei, Prey Ta Hu, Stueng Saen, Kampong Thom
2785HENGHUN LOK SAMLEAK BOMPEAKFashion ShopKampong ThomPhum Ti Pram, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2786UK SRORSGrocery StoreKampong ThomKampong Roteh, Kampong Roteh, Stueng Saen, Kampong Thom
2787BOLIN CLOTHESFashion ShopKampong ThomKampong Thum, Kampong Roteh, Stueng Saen, Kampong Thom
2788TANG CHANTHOUOthersTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2789CHHUNNEANG​ SELL FRUITFood and BeverageKampong ThomPhum Ti Pram, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2790CHANTHORN LOK SAMLEAK BOMPEAKFashion ShopKampong ThomPhum Ti Pram, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2791SN BeautyOthersKampong ThomSra Aem Khang Cheung, Sror Aem, Choam Ksant, Preah Vihear
2792KHEAM SOKNYOthersTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2793HENG VOLEAKOthersStoung - Kampong Chen TboungSlak Kranh, Samprouch, Stoung, Kampong Thom
2794Sovan Sovath sell beverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThlok Kravan, Bos Khnor, Chamkar Leu, Kampong Cham
2795SOVAN SOVAT SELL BEVERAGEFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThlok Kravan, Bos Khnor, Chamkar Leu, Kampong Cham
2796SAMBATH LOK TREYOthersKampong ThomPhum Ti Pram, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2797LAYENG LOK MEANFood and BeverageKampong ThomPhum Ti Pram, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2798DAY NIMETOthersKampong ThomPhum Ti Prammuoy, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2799KHA SOPHAT HANGLOK KREUNG TESGrocery StoreKampong ThomPhum Ti Bei, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2800VATTANAK LINDAOthersKampong ThomPhum Ti Pram, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2801CHIN CHOEUNOthersPrasat Sambour - SambourTrapeang Sala, Chhuk, Prasat Sambour, Kampong Thom
2802YEANTHAN SEAN SOTHORNOthersKampong ThomPou Saen Snay, Srayov, Stueng Saen, Kampong Thom
2803PHTAS YOEURNGFood and BeverageKampong ThomDamrei Choan Khla, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2804SOKHA SALORNOthersKampong ThomPhum Ti Muoy, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2805CHE SREYMOMOthersKampong ThomKdei, Prey Ta Hu, Stueng Saen, Kampong Thom
2806NE DANAFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2807NE DANA COFFEEFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2808RY PICHFood and BeverageKampong ThomThnal Baek, Trapeang Ruessei, Kampong Svay, Kampong Thom
2809IM SREYNECHOthersTaing Kouk - TrielOtumpor, Sralau, Taing Kouk, Kampong Thom
2810Boueng Pha CooktailFood and BeverageKampong ThomStueng Saen, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2811SOK CHEATFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2812BIN KINLEANGFood and BeverageSandan - SandanSandan, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2813EM KIMBOEUNGFashion ShopSandan - SandanChor, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2814SEA SORPHEAOthersKampong ThomPrey Kuy, Prey Kuy, Kampong Svay, Kampong Thom
2815DEPO LIV SOKPHORN KHET KAMPONGTHOMOthersKampong ThomThnal Baek, Trapeang Ruessei, Kampong Svay, Kampong Thom
2816Leng Pancha sell food and beverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabOu Peh, Cheyyou, Chamkar Leu, Kampong Cham
2817HANGLOKMOTO HONGDA TY CHHENGHAKOthersKampong ThomKampong Krabau, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2818KOEOthersSandan - SandanTuek Mleang, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2819SREY LENOthersChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2820NAINA HANG LOUK BY PHNOM SANTURKFood and BeverageKampong ThomSvay Kal, Kakaoh, Santuk, Kampong Thom
2821HAT KIMVINFood and BeveragePrasat Sambour - SambourSambour, Sambour, Prasat Sambour, Kampong Thom
2822CHHAM MALENOthersKampong Thomachar Leak, achar Leak, Stueng Saen, Kampong Thom
2823Much coffeeFood and BeverageKampong ThomDamrei Choan Khla, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2824VANN SOKHAOthersChamkar Leu - Svay TeabTa Ong, Ta Ong, Chamkar Leu, Kampong Cham
2825LENG LAN SAKHAKAMPONG THOMOthersKampong ThomKdei, Prey Ta Hu, Stueng Saen, Kampong Thom
2826HORN SOPHEA SELL FOODFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabChamkar Kabbas, Bos Khnor, Chamkar Leu, Kampong Cham
2827KORNG THAFood and BeverageSandan - SandanThnal Cheat, Baray, Baray, Kampong Thom
2828HUY IMOthersSandan - SandanKampong Trabaek, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2829Sam Tim Sell beverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabChamkar Andoung, Chamkar Andoung, Chamkar Leu, Kampong Cham
2830CHAN TONICHOthersBaray - BallangkPrey Ta Trav, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2831SOM BOPHAAccommodationChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2832Thor SokcheaFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabOu Veay, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2833LENG CHETRAFood and BeverageSandan - SandanOu Pok Sameakki, Mean Rith, Sandan, Kampong Thom
2834Suo Engly sell IncenseOthersChamkar Leu - Svay TeabSvay Teab, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2835Davika TailorOthersChamkar Leu - Svay TeabVeal Thnong, Bos Khnor, Chamkar Leu, Kampong Cham
2836SEY PHEASETFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabRumchek, Ta Prok, Chamkar Leu, Kampong Cham
2837MET CHANTHYFood and BeveragePrasat Sambour - SambourSambour, Sambour, Prasat Sambour, Kampong Thom
2838SOK SEANGOthersStoung - Kampong Chen TboungBeng, Banteay Stoung, Stoung, Kampong Thom
2839ORSOT STAN CHAM ROEUN LEAPOthersKampong ThomPhum Ti Muoy, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2840PHOCHAKNY THAN LO KIMSEANGFood and BeverageKampong ThomDamrei Choan Khla, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2841KEUM YOUEEFood and BeverageTaing Kouk - TrielSampong Chey, Sampong Chey, Cheung Prey, Kampong Cham
2842Chhi Chhean Repair MotorcycleOthersChamkar Leu - Svay TeabBos Khnor, Bos Khnor, Chamkar Leu, Kampong Cham
2843PHEARUM LOKTOROSABDIYOthersKampong ThomPhum Ti Pram, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2844HUN CHHENGHONGFood and BeveragePrasat Sambour - SambourSambour, Sambour, Prasat Sambour, Kampong Thom
2845HUN CHHENGHONGFood and BeveragePrasat Sambour - SambourSambour, Sambour, Prasat Sambour, Kampong Thom
2846Neakk KoemleangFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabPhum Lekh Muoy, Chamkar Andoung, Chamkar Leu, Kampong Cham
2847Som Sokheang Sell FoodFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2848KON BUNTHINOthersSandan - SandanSandan, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2849OUR CHANMOLITAOthersTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2850Chan Borith PharmacyOthersChamkar Leu - Svay TeabBos Khnor, Bos Khnor, Chamkar Leu, Kampong Cham
2851Naihuoy Sell Food And BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2852CHHOEURN SENGHORNGFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabSvay Teab, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2853Marina cafe phoum yoeurngFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabSrae Prang, Ta Prok, Chamkar Leu, Kampong Cham
2854DEPOTELA HENG SOTHYOthersKampong ThomBallangk Lech, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2855MUCH YORNGFood and BeveragePrasat Sambour - SambourSambour, Sambour, Prasat Sambour, Kampong Thom
2856MUCH YORNGFood and BeveragePrasat Sambour - SambourSambour, Sambour, Prasat Sambour, Kampong Thom
2857MAO CHANPHORNOthersPrasat Sambour - SambourTuol Thnong, Koul, Prasat Sambour, Kampong Thom
2858Yoem Non Grocery storeGrocery StoreChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Kaeut, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2859KAING SAYPHNGFood and BeverageSandan - SandanKampong Trabaek, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2860Nguon ChandaGrocery StoreChamkar Leu - Svay TeabVeal Thnong, Bos Khnor, Chamkar Leu, Kampong Cham
2861CHHUM CHHAYOthersKampong ThomBallangk Kaeut, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
2862Muon Sopheap food and beverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabChhuk, Ta Prok, Chamkar Leu, Kampong Cham
2863Han SopheakOthersStoung - Kampong Chen TboungPradet, Samprouch, Stoung, Kampong Thom
2864NO SOPHEANYOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2865TANN CHENDAOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2866REACH RETOthersStoung - Kampong Chen TboungTrach, Kampong Chen Cheung, Stoung, Kampong Thom
2867SIM SOTHOthersStoung - Kampong Chen TboungPhlaoch, Chamna Leu, Stoung, Kampong Thom
2868LY TOLAOthersTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2869SOU SAROOthersTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2870NAVYLOURK SAMLEAK BOMPAKFashion ShopKampong ThomPhum Ti Pram, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
2871KONG THARYOthersSandan - SandanTuek Mleang, Sandan, Sandan, Kampong Thom
2872Sok KoemchhornFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabRoung Chakr, Chamkar Andoung, Chamkar Leu, Kampong Cham
2873CHOUM NO STUENG SAENFood and BeverageKampong ThomStueng Saen, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2874CHEY SINETHOthersTaing Kouk - TrielRumchek, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2875Khy Vanly Sell BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabTa Ong, Ta Ong, Chamkar Leu, Kampong Cham
2876CHHORN SREYKHUOCHOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2877Lory Leab sell beverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabSpueu Kaeut, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2878Chhem Sina SalonOthersChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Kaeut, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2879PHALL CHANTYOthersStoung - Kampong Chen TboungOu Khsang, Sakream, Prasat Ballangk, Kampong Thom
2880SOEM CHANTHOUOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2881SOENG SOTHEANYFood and BeveragePrasat Sambour - SambourSala Visai, Sala Visai, Prasat Ballangk, Kampong Thom
2882CHHONG CHRORNGOthersPrasat Sambour - SambourChhuk Boeng, Chhuk, Prasat Sambour, Kampong Thom
2883CHHOY SEYLAFood and BeveragePrasat Sambour - SambourChhuk Boeng, Chhuk, Prasat Sambour, Kampong Thom
2884HOK CHHENGHOUYOthersTaing Kouk - TrielOtumpor, Sralau, Taing Kouk, Kampong Thom
2885Seun LornOthersChamkar Leu - Svay TeabTa Prok, Chhuk Khsach, Baray, Kampong Thom
2886SORN KANHAVOTEYFood and BeverageBaray - BallangkDoung, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2887ORK MINEAOthersBaray - BallangkThon Moung, Kampong Thma, Santuk, Kampong Thom
2888BUON SOMPHORSOthersTaing Kouk - TrielDar, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2889HAI HUY PHENGOthersKampong ThomKdei, Prey Ta Hu, Stueng Saen, Kampong Thom
2890SOKHOM DALINFashion ShopBaray - BallangkPrey Ta Trav, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2891SOKHOM DALINFashion ShopBaray - BallangkPrey Ta Trav, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2892HUER KEANGFood and BeverageBaray - BallangkTras, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2893NGET SARATFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabPhum Mphey Pir, Chamkar Andoung, Chamkar Leu, Kampong Cham
2894YIN HOURFood and BeverageBaray - BallangkKampong Thma, Kampong Thma, Santuk, Kampong Thom
2895CHHUT SOKLINOthersTaing Kouk - TrielThla, Chraneang, Taing Kouk, Kampong Thom
2896CHIN SOKLYFood and BeveragePrasat Sambour - SambourPralay, Sambour, Prasat Sambour, Kampong Thom
2897Sell beverage and foodFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabRumchek, Ta Prok, Chamkar Leu, Kampong Cham
2898Grocery storeGrocery StoreChamkar Leu - Svay TeabBos Thlan, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2899LAOK SAROTHOthersTaing Kouk - TrielThnal Cheat, Baray, Baray, Kampong Thom
2900SOENG OEURN​ SELL FOODFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabChoam Trach, Chhuk Khsach, Baray, Kampong Thom
2901Thavy Sell BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabSpueu Lech, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2902Chinda Sell Food And BeverageFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabSpueu Lech, Spueu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2903GNEB SREYREATFood and BeveragePrasat Sambour - SambourTa Aok, Chhuk, Prasat Sambour, Kampong Thom
2904GNEB SREYREATFood and BeveragePrasat Sambour - SambourTa Aok, Chhuk, Prasat Sambour, Kampong Thom
2905KHORT TEANGFood and BeverageStoung - Kampong Chen TboungTrea, Trea, Stoung, Kampong Thom
2906KHAT SORATOthersPrasat Sambour - SambourPanhchak La, Koul, Prasat Sambour, Kampong Thom
2907KONG SOPHYOthersStoung - Kampong Chen TboungVeal, Trea, Stoung, Kampong Thom
2908UK MABOthersBaray - BallangkBak Sna Kraom, Bak Sna, Baray, Kampong Thom
2909KANN KEOKAKNIKAOthersBaray - BallangkThon Moung, Kampong Thma, Santuk, Kampong Thom
2910KAN KEOKAKNIKAOthersBaray - BallangkThon Moung, Kampong Thma, Santuk, Kampong Thom
2911TAVANN DENFood and BeverageKampong ThomKampong Roteh, Kampong Roteh, Stueng Saen, Kampong Thom
2912POV CHENOthersStoung - Kampong Chen TboungKampong Chen, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
2913SOK SANNOthersKampong ThomStueng Saen, Kampong Krabau, Stueng Saen, Kampong Thom
2914SALAREAN ARYSONOthersKampong ThomKampong Thum, Kampong Roteh, Stueng Saen, Kampong Thom
2915SEA LONGSOKCHEAOthersTaing Kouk - TrielSala Khum, Triel, Taing Kouk, Kampong Thom
2916លក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយនិងភេសជ្ជះFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabChamkar Andoung, Chamkar Andoung, Chamkar Leu, Kampong Cham
2917Restaurant Ta maoRestaurantChamkar Leu - Svay TeabThnal Baek Lech, Svay Teab, Chamkar Leu, Kampong Cham
2918NIN NORNGOthersStoung - Kampong Chen TboungLeab Tong, Trea, Stoung, Kampong Thom
2919CHHEUN CHANSOPHEARAOthersBaray - BallangkPrey Ta Trav, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2920CHHEUN CHANSOPHEARAOthersBaray - BallangkPrey Ta Trav, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2921In SaboeurnFood and BeverageChamkar Leu - Svay TeabPhum Bei, Lvea Leu, Chamkar Leu, Kampong Cham
2922SOM SORITHEAOthersBaray - BallangkTras, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2923SOM SORITHEAOthersBaray - BallangkTras, Ballangk, Baray, Kampong Thom
2924LIM SOKNANG COPYOthersSnuol - SnuolSrae Roneam, Khsuem, Snuol, Kratie
2925RATANAKOthersSnuol - SnuolKbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
2926MAK OUNRACHANA SHOPOthersSnuol - SnuolKbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
2927NHEM NARITHFood and BeverageSnuol - SnuolKbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
2928LORK SEANGLYOthersDambae - DambaeVeal Andaeuk, Kouk Srok, Dambae, Tboung Khmum
2929CHUM MAKARAOthersDambae - DambaeChi Trun, Trapeang Pring, Dambae, Tboung Khmum
2930VEN POVGrocery StoreMemot - MemotKaoh Thma, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
2931PAN CHORPONOthersMemot - MemotChangkum Ti Muoy, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
2932HEM NAOthersKratieTi Pir, Roka Kandal, Kracheh, Kratie
2933PUT SREY AUNGrocery StoreKratiea Chen, Kampong Cham, Sambour, Kratie
2934SAFE COFFEEFood and BeverageKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
2935CHHOEURN SENGHOEURNFood and BeverageChhloung - ChhloungChhuk, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
2936NAUT SITHAOthersChhloung - ChhloungChravak Daek, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
2937KEAN SOKUNOthersKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
2938SOPHEN RITAOthersKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
2939THY SOPHANNYOthersMemot - MemotChangkum Ti Muoy, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
2940CHHAN SREYDENOthersMemot - MemotSampov Loun, Choam Ta Mau, Memot, Tboung Khmum
2941NEANG SATGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumKronhoung Saen Chey Khang Cheoung, Kronhoung Saen Chey, Snuol, Kratie
2942DEM PHALLAFood and BeverageKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
2943CHAN THYOthersMemot - MemotAngkam, Choam Ta Mau, Memot, Tboung Khmum
2944VEN SARETOthersMemot - MemotTrapeang Ruessei, Rung, Memot, Tboung Khmum
2945SAT NENGrocery StoreKratieSambaktean Kampi, Sambok, Chetr Borei, Kratie
2946OUN NAI SORNFood and BeverageKratieKasang, Changkrang, Chetr Borei, Kratie
2947PRUM POLYGrocery StoreKratieSambaktean Kampi, Sambok, Chetr Borei, Kratie
2948OU SOPHEAKDEYOthersMemot - MemotKdol Phsar, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
2949LAY SOMALYOthersMemot - MemotSampov Loun, Choam Ta Mau, Memot, Tboung Khmum
2950SENG SREY​ IEOthersMemot - MemotAngkam, Choam Ta Mau, Memot, Tboung Khmum
2951HY SREYLEAPOthersChhloung - ChhloungChravak Daek, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
2952CHHOEUY YEANGOthersDambae - DambaeThma Dab, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
2953KIM NARYOthersChhloung - ChhloungKampong Kor, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
2954KHEAV SENG YOthersChhloung - ChhloungBaray, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
2955ង៉ែត សុភីOthersChhloung - ChhloungHanchey Ti Pi, Han Chey, Chhloung, Kratie
2956VAT SARANOthersMemot - MemotSatum, Choam Kravien, Memot, Tboung Khmum
2957KHATOthersDambae - DambaeChar Thum, Chong Cheach, Dambae, Tboung Khmum
2958KHAT RAOthersDambae - DambaeChar Thum, Chong Cheach, Dambae, Tboung Khmum
2959KHLOK KORNGGrocery StoreChhloung - ChhloungKampong Kor, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
2960MON NOEUNOthersChhloung - ChhloungPralay Triek, Damrei Phong, Chhloung, Kratie
2961NEANG SOKYOthersChhloung - ChhloungChravak Daek, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
2962SO CHAKRIYAOthersMemot - MemotMroan, Choam Kravien, Memot, Tboung Khmum
2963BRAK SAREKAKETOthersMemot - MemotKokir Tboung, Kokir, Memot, Tboung Khmum
2964KOEM CHIGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumKronhoung Saen Chey Khang Cheoung, Kronhoung Saen Chey, Snuol, Kratie
2965CHOK NANGOthersMemot - MemotPeuk, Memong, Memot, Tboung Khmum
2966CHEA PAKOthersMemot - MemotTriek, Memong, Memot, Tboung Khmum
2967THENG SREYMOMOthersChhloung - ChhloungKaoh Kandaor, Chhloung, Chhloung, Kratie
2968KORN REMOthersDambae - DambaePhum Pir Dabprampir, Lngieng, Tboung Khmum, Tboung Khmum
2969CHEM SOKOthersDambae - DambaeKhliech, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
2970HORN KOEMSRENGGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumKronhoung Saen Chey Khang Cheoung, Kronhoung Saen Chey, Snuol, Kratie
2971NEAK VEASNAFood and BeverageKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
2972MAI MOLIKAOthersKratieThma Kreae Leu, Thma Kreae, Chetr Borei, Kratie
2973NHOR MHKAOOthersMemot - MemotKhmuor, Choam Kravien, Memot, Tboung Khmum
2974DINAOthersKratieKhsach Tob, Chrouy Banteay, Prek Prasab, Kratie
2975NGORN TEANGFood and BeverageKratieSambok, Sambok, Chetr Borei, Kratie
2976NAO MOMOthersChhloung - ChhloungPhka Doung, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
2977AN CHANTHYFood and BeverageKratieTi Muoy, Roka Kandal, Kracheh, Kratie
2978SARATH BARAOthersMemot - MemotSen Prapey, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
2979Motorcycle mechanicOthersKaev Seima - Srae KhtumKronhoung Saen Chey Khang Cheoung, Kronhoung Saen Chey, Snuol, Kratie
2980SO THIDAOthersChhloung - ChhloungChroy Ampil 1, Chambâk, Prek Prasab, Kratie
2981TRY SREY ITGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumSrae Thmei, Khsuem, Snuol, Kratie
2982SRENG SUKCHHIMGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumSrae Preah, Srae Preah, Kaev Seima, Mondul Kiri
2983MAT SREY MOMFood and BeverageSnuol - SnuolTrapeang Srae, Pir Thnu, Snuol, Kratie
2984CHORN SAMDYOthersChhloung - ChhloungDei Doh Kraom, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
2985RIT SREYHOCHFood and BeverageKratieAnhchanh, Dar, Chetr Borei, Kratie
2986PRUM CHANTHAFood and BeverageSnuol - SnuolS'at, Srae Char, Snuol, Kratie
2987KOE SENGVANOthersChhloung - ChhloungHanchey Ti Bei, Han Chey, Chhloung, Kratie
2988MOM SOPHYOthersMemot - MemotMemong, Memong, Memot, Tboung Khmum
2989MENG SIELINGGrocery StoreChhloung - ChhloungDei Doh Leu, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
2990KHUT YILOCHOthersChhloung - ChhloungHanchey Ti Bei, Han Chey, Chhloung, Kratie
2991HUN SOPHEANYGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumSrae Thmei, Khsuem, Snuol, Kratie
2992KONTHYFood and BeverageKratieKrakor, Krakor, Kracheh, Kratie
2993LAK MAKARAOthersChhloung - ChhloungDang Kdaong, Pongro, Chhloung, Kratie
2994CHHIT CHANTOLAOthersChhloung - ChhloungTa Mau Leu, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
2995THORN KARAVYOthersKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
2996SOY NOAKOthersDambae - DambaeTrapeang Pring, Trapeang Pring, Dambae, Tboung Khmum
2997KOY SARITHGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumKronhoung Saen Chey, Kronhoung Saen Chey, Snuol, Kratie
2998KONG PHALLYFood and BeverageSnuol - SnuolDoung, Khsuem, Snuol, Kratie
2999TOEM VANNAOthersMemot - MemotTuek Tum, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3000SREY PHONGrocery StoreChhloung - ChhloungTrapeang Korkos, Boeng Lvea, Santuk, Kampong Thom
3001NAUT SRENGOthersChhloung - ChhloungChravak Daek, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3002KHUN KHENGOthersChhloung - ChhloungTrapeang Korkos, Boeng Lvea, Santuk, Kampong Thom
3003NGIM SENGTHEVOthersChhloung - ChhloungThmei Ti Muoy, Khsach Andeth, Chhloung, Kratie
3004THLANG SOPHEAOthersMemot - MemotCheam'aor, Memot, Memot, Tboung Khmum
3005THEAM DAMYFood and BeverageKratieRuessei Char, Thma Kreae, Chetr Borei, Kratie
3006DALIN PHOTO COPYOthersChhloung - ChhloungKaoh Kandaor, Chhloung, Chhloung, Kratie
3007HOURY SREYKEOGrocery StoreKratieAnhchanh, Dar, Chetr Borei, Kratie
3008Srey Mao delicious meatballs, sweetFood and BeverageSnuol - SnuolSrae Thmei, Khsuem, Snuol, Kratie
3009HENG CHANNENGGrocery StoreKratieChangkrang, Changkrang, Chetr Borei, Kratie
3010HEANG SOKHENGGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3011Pharmacie ZonyOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Leu, Chhloung, Chhloung, Kratie
3012KHOM CHANROEURNOthersMemot - MemotKhcheay, Choam Kravien, Memot, Tboung Khmum
3013REAB MAOOthersMemot - MemotSampov Loun, Choam Ta Mau, Memot, Tboung Khmum
3014PEN SAROMFood and BeverageKratieTi Muoy, Roka Kandal, Kracheh, Kratie
3015BAN MITOthersMemot - MemotKambas, Memong, Memot, Tboung Khmum
3016DOEUN SOKMAIOthersKratieVeal Sambour, Thmei, Chetr Borei, Kratie
3017CHON SARORNOthersMemot - MemotKambas, Memong, Memot, Tboung Khmum
3018LAY SAYSREYFood and BeverageChhloung - ChhloungSvay Damnak, Chumnik, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3019PICH DAROOthersKratieKhsar, Dar, Chetr Borei, Kratie
3020SREYMOMGrocery StoreSnuol - SnuolMean Chey, Srae Char, Snuol, Kratie
3021CHHAI LORNGOthersDambae - DambaeDambae, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3022LEAT ROUMDULOthersChhloung - ChhloungChravak Daek, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3023RIN CHANDENOthersDambae - DambaeTrapeang Tonsaong, Kandaol Chrum, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3024PHO SREYOthersChhloung - ChhloungChrouy Snaeng Krabei Kraom, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3025SREYKA COFFEEFood and BeverageKratieKbal Chuor, Sambok, Chetr Borei, Kratie
3026CHEANG PUY GARAGEOthersKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3027CHHAY KUNTHEAGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumKronhoung Saen Chey, Kronhoung Saen Chey, Snuol, Kratie
3028YOEUN NHOEBGrocery StoreSnuol - SnuolSrae Roneam, Khsuem, Snuol, Kratie
3029PROS YAYOthersDambae - DambaeChheu Teal Chrum, Kouk Srok, Dambae, Tboung Khmum
3030NALRestaurantSnuol - SnuolKbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
3031NEY CHANTHOEUNFood and BeverageSnuol - SnuolKbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
3032CHEA KOSALOthersDambae - DambaeChi Trun, Trapeang Pring, Dambae, Tboung Khmum
3033PHUN SORPHORNOthersChhloung - ChhloungThmei Ti Pi, Khsach Andeth, Chhloung, Kratie
3034NAI PHANNAFood and BeverageKratieThma Kreae Kandal, Thma Kreae, Chetr Borei, Kratie
3035NGON CHANTHYOthersDambae - DambaeKhliech, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
3036KHUT LYTAFood and BeverageKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3037YANG YENOthersDambae - DambaeSrae Kak, Trapeang Pring, Dambae, Tboung Khmum
3038CHANTHOU HAIRDESSINGFood and BeverageKratieKracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
3039CHORT NYOthersMemot - MemotKaoh Thma, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
3040LONG SOPHEAOthersChhloung - ChhloungStueng Tro, Ta Mao, Prek Prasab, Kratie
3041E VONG RESTAURANTFood and BeverageSnuol - SnuolSrae Roneam, Khsuem, Snuol, Kratie
3042NGUON KHUNOthersDambae - DambaeKhliech, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
3043CHEANG VITHOthersDambae - DambaeSach Chey Sen, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3044HOUT ONGrocery StoreKratieL'ak, Thma Andaeuk, Chetr Borei, Kratie
3045SEN TOLAOthersChhloung - ChhloungPongro Bei, Pongro, Chhloung, Kratie
3046Keav Seima printing and photoOthersKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3047NAI SINAOthersDambae - DambaeTrapeang Chhuk, Me Sar Chrey, Stueng Trang, Kampong Cham
3048ORN SOANOthersDambae - DambaeDambae, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3049SAL NARINOthersKratieThum, Sandan, Sambour, Kratie
3050VANN SAOPHEAFood and BeverageKratieKantuot, Kantuot, Chetr Borei, Kratie
3051SAUY SENGANOthersSnuol - SnuolCheung Khle, Pir Thnu, Snuol, Kratie
3052CHOENG DINAGrocery StoreChhloung - ChhloungThmei Ti Pi, Khsach Andeth, Chhloung, Kratie
3053SUON SOKPHEANOthersChhloung - ChhloungBaray, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3054HEANG PHALLAOthersMemot - MemotSen Prapey, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
3055NHI DALENOthersChhloung - ChhloungTa Mau Leu, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3056MIL KIMYEAGrocery StoreChhloung - ChhloungTa Mao Kraom, Ta Mao, Prek Prasab, Kratie
3057KHOEURN SOKHENGOthersMemot - MemotKngaok, Kokir, Memot, Tboung Khmum
3058SAM SAOPHORNGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumDoung, Khsuem, Snuol, Kratie
3059PHA ROTHNYOthersChhloung - ChhloungKhsat, Ta Mao, Prek Prasab, Kratie
3060CHEANG NENOthersMemot - MemotTuek Tum, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3061AH TA HAIRDESSINGOthersKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3062LENG CHANTHOOthersChhloung - ChhloungChravak Daek, Chhuk, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3063MET TAILEOthersMemot - MemotKbal Damrei, Trapeang Phlong, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3064MARYOthersDambae - DambaeSach Chey Sen, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3065AN THEARAFood and BeverageKratieKampi, Sambok, Chetr Borei, Kratie
3066RADIO LADY AT KRATEIOthersKratieOu Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3067THANG MANYGrocery StoreMemot - MemotChangkum Kandal, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
3068TET CHANNTHYOthersChhloung - ChhloungVeal Kansaeng, Kampong Damrei, Chhloung, Kratie
3069KHEANG TOUCHOthersChhloung - ChhloungKraham Ka Leu, Ta Mao, Prek Prasab, Kratie
3070BUNG KHEANGOthersDambae - DambaeTrapeang Chrey, Chong Cheach, Dambae, Tboung Khmum
3071HENG VUTHAFood and BeverageKratieSambuor, Svay Chreah, Snuol, Kratie
3072KEA PANHCHANAOthersChhloung - ChhloungChheu Teal Phluoh Kraom, Kanhchor, Chhloung, Kratie
3073PUON RIEMFood and BeverageKratieThmei, Sandan, Sambour, Kratie
3074PENG DALYOthersChhloung - ChhloungPreaek Samraong Ti Pi, Khsach Andeth, Chhloung, Kratie
3075NOB SAMNANGOthersChhloung - ChhloungPreaek Prang, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
3076ANGKORCHEY BOOKSHOPOthersKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3077TORN SREYRIOthersKratieSandan, Sandan, Sambour, Kratie
3078TAN SOKHENGOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3079SREY POV 79 COFEEOthersSnuol - SnuolMean Chey, Srae Char, Snuol, Kratie
3080KHNUN SENGHORNOthersMemot - MemotKampey, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
3081FOR YOU COMPUTEROthersKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3082VON POMFood and BeverageKratieTi Pir, Roka Kandal, Kracheh, Kratie
3083LUN SREYNYOthersMemot - MemotTramung, Tramung, Memot, Tboung Khmum
3084CHEANG PHEAKDEYOthersKratieSambok, Sambok, Chetr Borei, Kratie
3085NALL PHENGOthersChhloung - ChhloungKampong Kor, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3086BEAN SOKHOMOthersDambae - DambaeChheu Teal Chrum, Kouk Srok, Dambae, Tboung Khmum
3087KRUOCH KIMSETOthersChhloung - ChhloungSvay Damnak, Chumnik, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3088CHOEM CHANTHEAOthersKaev Seima - Srae KhtumSrae Preah, Srae Preah, Kaev Seima, Mondul Kiri
3089KAN SAOPHEANOthersChhloung - ChhloungKhsat, Ta Mao, Prek Prasab, Kratie
3090CHEANG HONGDAOthersKratieOu Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3091PHY CHENDAFood and BeverageKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3092SOT MENGOthersMemot - MemotLou, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3093MA SOKHAGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumKronhoung Saen Chey Khang Cheoung, Kronhoung Saen Chey, Snuol, Kratie
3094NI PICHLEABOthersSnuol - SnuolS'at, Srae Char, Snuol, Kratie
3095NO SREYNUCHGrocery StoreChhloung - ChhloungStueng Tro, Ta Mao, Prek Prasab, Kratie
3096CHHET SOKYATOthersDambae - DambaeSach Chey Sen, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3097PHORN NARINOthersMemot - MemotMemot Phsar, Memot, Memot, Tboung Khmum
3098SEANG SREYNITOthersMemot - MemotSrae Kandal, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3099MODERN LAUNDRYOthersKratieKracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
3100KOEM SOK NAYFood and BeverageMemot - MemotKampey, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
3101SLES SREYNOBFood and BeverageKratieSrae Non, Kantuot, Chetr Borei, Kratie
3102TRENG SORPHEAOthersChhloung - ChhloungPhum Ti Pram, Roka Khnor, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3103ROEURN MARYOthersDambae - DambaeChrey Mreak, Kouk Kong Kaeut, Kanhchriech, Prey Veng
3104PAN SOEUNGOthersMemot - MemotSrae Saom Thmei, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3105BUN CHANTHYFood and BeverageKratieTrapeang Pring, Kracheh, Kracheh, Kratie
3106LEANG VUOCHCHHENGOthersMemot - MemotKampoan, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3107ORM KUNTHEAOthersChhloung - ChhloungTa Mau Leu, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3108RON MENGLUNOthersMemot - MemotTuek Tum, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3109MAK AH MEY RESTURANTFood and BeverageMemot - MemotSangkom Mean Chey Chas, Memot, Memot, Tboung Khmum
3110MAK AH MEY RESTAURANTFood and BeverageMemot - MemotSangkom Mean Chey Chas, Memot, Memot, Tboung Khmum
3111KRY CHANDYOthersMemot - MemotMasin Tuek, Memot, Memot, Tboung Khmum
3112TOEM BONICHOthersChhloung - ChhloungPreaek Prasab Leu, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
3113SVAY SONITAOthersChhloung - ChhloungVeal Kansaeng, Kampong Damrei, Chhloung, Kratie
3114SREY BUNNOEUNGrocery StoreChhloung - ChhloungPreaek Prasab Leu, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
3115GREEN NATURAL FARMOthersKratiePreaek Roka, Saob, Prek Prasab, Kratie
3116PROEURNG PISEYOthersKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3117ENGLY NARETHOthersKratieKrakor, Krakor, Kracheh, Kratie
3118MENGHUOFood and BeverageMemot - MemotSrae Kandal, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3119MENGHUOFood and BeverageMemot - MemotSrae Kandal, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3120HAY SREYMAOFashion ShopChhloung - ChhloungPhum Ti Pram, Roka Khnor, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3121MAO SOTHEAOthersChhloung - ChhloungTa Pav Bampenh Tes, Roka Po Pram, Tboung Khmum, Tboung Khmum
3122SREY DAFood and BeverageKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3123MLOB REANGSEY KTVFood and BeverageDambae - DambaeKhcheay, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3124SREYYAFood and BeverageKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3125KOEMYI SALONOthersSnuol - SnuolSrae Roneam, Khsuem, Snuol, Kratie
3126HONG LYMEYFood and BeverageMemot - MemotSrae Saom Thmei, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3127YIMOthersKaev Seima - Srae KhtumSrae Preah, Srae Preah, Kaev Seima, Mondul Kiri
3128HAK SAMBOOthersDambae - DambaeTa Pav Bampenh Tes, Roka Po Pram, Tboung Khmum, Tboung Khmum
3129VEHICLE MAINTENANCE CENTEROthersKratieOu Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3130VANNARY COPYOthersKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3131SENG CHHEANGLENGOthersSnuol - SnuolSrae Roneam, Khsuem, Snuol, Kratie
3132NORNG SALINGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumSrae Preah, Srae Preah, Kaev Seima, Mondul Kiri
3133CHHOY KHEAMOthersMemot - MemotKngaok, Kokir, Memot, Tboung Khmum
3134BAN MAKKRYOthersMemot - MemotTuek Tum, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3135BAN MAKKRYOthersMemot - MemotTuek Tum, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3136SOKNYGrocery StoreSnuol - SnuolSambuor, Svay Chreah, Snuol, Kratie
3137VEN LEANOthersMemot - MemotKaoh Thma, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
3138IT COPY DOCUMENT,COMPUTER TRAININGOthersKratieKracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
3139PANNAKEA RATHAK VISOTHOthersDambae - DambaeSach Chey Sen, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3140MI PHOLINFood and BeverageChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3141NOV CHANTHANFood and BeverageKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3142DY CHANNAOthersKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3143HENG SREYPICHOthersKratieKrakor, Krakor, Kracheh, Kratie
3144CHOEM CHROEMFood and BeverageKratieSambok, Sambok, Chetr Borei, Kratie
3145SIM NUBGrocery StoreKratieOu Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3146Y DYNAOthersChhloung - ChhloungKhsat, Ta Mao, Prek Prasab, Kratie
3147SOEURN CHANTHYOthersDambae - DambaeRumchek, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
3148MENG KUNTHEAGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumCheung Khle, Pir Thnu, Snuol, Kratie
3149PHIMRUM LYHUYOthersKratieOu Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3150SEAV NEATOthersKratieKracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
3151KANG THAOthersMemot - MemotKravien Cheung, Choam Kravien, Memot, Tboung Khmum
3152YI ROTHAOthersKratieKracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
3153CHEANG PAO SREYVOERUNOthersKratieDoun Chroam, Kracheh, Kracheh, Kratie
3154DARIN BEAUTYOthersKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3155River CafeOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3156CHAN SREYNETFood and BeverageChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3157MEKONG TROCHEAK CHETFood and BeverageKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3158SABEY ROHANYOthersChhloung - ChhloungChheu Teal Phluoh, Preaek Saman, Chhloung, Kratie
3159Time Coffee & BakeryOthersKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3160YIE LIDAOthersChhloung - ChhloungPreaek Saman, Preaek Saman, Chhloung, Kratie
3161NHE SOKSANOthersKratieSereipheap, Dar, Chetr Borei, Kratie
3162MOEUN SEANGLIMGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumLve Leu, Lve, Kaoh Soutin, Kampong Cham
3163BBQ MLUP SAVYFood and BeverageKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3164MEKONG SOUP BARBECUE COCKTAILFood and BeverageKratieTi Muoy, Roka Kandal, Kracheh, Kratie
3165HOUV CHANRATHAGrocery StoreKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3166TANG Y PIZZAFood and BeverageKratieOu Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3167SOPHON PISETHFood and BeverageKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3168KEO SREYNETOthersChhloung - ChhloungKanhchor, Kanhchor, Chhloung, Kratie
3169KONNITHA BOK LHOUNGFood and BeverageKratieTrapeang Pring, Kracheh, Kracheh, Kratie
3170MEKONG BEAUTY TOUR BOATFood and BeverageKratieKracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
3171BOEUK DALINGrocery StoreChhloung - ChhloungPreaek Prasab Leu, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
3172ALIYA BABY CAREOthersKratieTrapeang Pring, Kracheh, Kracheh, Kratie
3173KUCH SOCHEATOthersMemot - MemotMemot Phsar, Memot, Memot, Tboung Khmum
3174DOLLAR SREYTOUCH KAT DEOthersKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3175BORA KATDETANSAKMAYOthersDambae - DambaeSach Chey Sen, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3176KHUN NAMOthersMemot - MemotDar Kandal, Dar, Memot, Tboung Khmum
3177t grown cafeOthersChhloung - ChhloungHanchey Ti Muoy, Han Chey, Chhloung, Kratie
3178t grown cafeOthersChhloung - ChhloungHanchey Ti Pi, Han Chey, Chhloung, Kratie
3179FIVE STAROthersChhloung - ChhloungKampong Kor, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3180DOM SOKUNTHEAOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Leu, Chhloung, Chhloung, Kratie
3181SALIN RESTAURANT DAMBAEFood and BeverageDambae - DambaeSach Chey Sen, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3182KEK SOKLYFood and BeverageKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3183TEP SREYNETOthersMemot - MemotMemot Phsar, Memot, Memot, Tboung Khmum
3184SOMNEANG SREYMOMOthersChhloung - ChhloungKraham Ka Leu, Ta Mao, Prek Prasab, Kratie
3185SAING SREYPOVOthersDambae - DambaeSvay Popeal, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3186TAUT KRIYAFood and BeverageMemot - MemotMemot Thmei, Memot, Memot, Tboung Khmum
3187KHNORN RATANYOthersMemot - MemotTboung Voat, Memot, Memot, Tboung Khmum
3188KHNORN RATANYFood and BeverageMemot - MemotTboung Voat, Memot, Memot, Tboung Khmum
3189CHOEUK CHANTHEOthersChhloung - ChhloungPreaek Prasab Leu, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
3190SOEM CHANTHYOthersMemot - MemotNang Krapeu, Memot, Memot, Tboung Khmum
3191CHEANG NALOthersKratieThnal, Svay Chreah, Snuol, Kratie
3192RET MANINOthersMemot - MemotCheam'aor, Memot, Memot, Tboung Khmum
3193CHOEM MOVOthersChhloung - ChhloungKhsat, Ta Mao, Prek Prasab, Kratie
3194HENG SOKLENOthersMemot - MemotNang Krapeu, Memot, Memot, Tboung Khmum
3195HENG SOKLENOthersMemot - MemotNang Krapeu, Memot, Memot, Tboung Khmum
3196MEN SREYNEBOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3197THEARAOthersSnuol - SnuolKbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
3198VISAEALFood and BeverageSnuol - SnuolKbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
3199PHUM SOVATHAOthersDambae - DambaeTrapeang Srang, Preah Bat Choan Chum, Kiri Vong, Takeo
3200SREYNIT108 LAUNDRYOthersKratieVoat, Kracheh, Kracheh, Kratie
3201CHHUON DYOthersDambae - DambaeKouk Char, Kouk Srok, Dambae, Tboung Khmum
3202PHAMACY PUTHEA ROTHOthersKratieKracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
3203THAN AUNOthersDambae - DambaeChheu Teal Chrum, Kouk Srok, Dambae, Tboung Khmum
3204AUNG VEASNAOthersDambae - DambaeSvay Popeal, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3205Nice clean LaundryOthersKratieOu Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3206DOEU SAVATHGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumSrae Preah, Srae Preah, Kaev Seima, Mondul Kiri
3207SENG SOPHEAPOthersKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3208YEANG SREYDAOthersDambae - DambaeSaray, Bos Khnor, Chamkar Leu, Kampong Cham
3209PREABSOR CLINIC AND MATERNITYOthersKratieTrapeang Pring, Kracheh, Kracheh, Kratie
3210CHEA CHINYIOthersDambae - DambaeCheach Kaeut, Chong Cheach, Dambae, Tboung Khmum
3211HENG VUOCHKHENGOthersMemot - MemotKampoan, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3212PAN SOPHEAOthersDambae - DambaeSvay Popeal, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3213LIN SUOLAIOthersDambae - DambaeSach Chey Sen, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3214CHEM CHANNEANGOthersDambae - DambaePhum Ti Pram, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
3215KROUSREAOthersDambae - DambaeDambae, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3216NGUON ENGSOVANNOthersDambae - DambaeToung, Suong, Suong, Tboung Khmum
3217KHIM CHHUHAOFood and BeverageKratieVoat, Kracheh, Kracheh, Kratie
3218AT THEARAOthersDambae - DambaeDambae, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3219HUN SOKYOthersDambae - DambaeSvay Popeal, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3220HUN SOKKIMOthersDambae - DambaeSvay Popeal, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3221RADYOthersDambae - DambaePreaek Samraong Ti Pi, Khsach Andeth, Chhloung, Kratie
3222CHHEANG SOSALGrocery StoreChhloung - ChhloungPhum Ti Buon, Roka Khnor, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3223SOKHA 99OthersDambae - DambaeThnal, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3224PROM SOVANNARAOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3225LONH SOKVYGrocery StoreKratieKhsach Tob, Chrouy Banteay, Prek Prasab, Kratie
3226KHMER STAY KAT DEOthersMemot - MemotMemot Phsar, Memot, Memot, Tboung Khmum
3227MEY MEY COFFEEFood and BeverageKratieTrapeang Pring, Kracheh, Kracheh, Kratie
3228CHROEK SOPHYFood and BeverageMemot - MemotKbal Damrei, Trapeang Phlong, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3229VONG KIMCHHOTOthersChhloung - ChhloungHanchey Ti Bei, Han Chey, Chhloung, Kratie
3230POENG KIMLENGOthersChhloung - ChhloungPreaek Chamlak, Kanhchor, Chhloung, Kratie
3231SARIN SOTHEARYOthersChhloung - ChhloungKampong Kor, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3232MAO CHENDAOthersChhloung - ChhloungPreaek Saman, Preaek Saman, Chhloung, Kratie
3233SATH SRINOthersDambae - DambaePong Tuek, Kandaol Chrum, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3234YAN VICHEKAOthersDambae - DambaeSrae Khsach, Seda, Dambae, Tboung Khmum
3235YONG SOK KHENGOthersDambae - DambaeThnal, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3236KIM SOKRETOthersDambae - DambaeSeda Sen Chey, Seda, Dambae, Tboung Khmum
3237LY REABTHENGRestaurantChhloung - ChhloungTa Mau Leu, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3238VORN SYPHANYOthersMemot - MemotTboung Voat, Memot, Memot, Tboung Khmum
3239PHA​​​​I​ SOKKHOEUNOthersChhloung - ChhloungBoeng Rey, Russey Keo, Prek Prasab, Kratie
3240HOM SUVANARATHOthersMemot - MemotMemot Phsar, Memot, Memot, Tboung Khmum
3241HOM SUVANARATHOthersMemot - MemotTboung Voat, Memot, Memot, Tboung Khmum
3242REAKSMEY HANGMEAS 007OthersMemot - MemotPeuk, Kraek, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3243BUN RANYFood and BeverageKratieThma Kreae Kandal, Thma Kreae, Chetr Borei, Kratie
3244DAN DAVYFood and BeverageKratieSandan, Sandan, Sambour, Kratie
3245DAN DAVYFood and BeverageKratieSandan, Sandan, Sambour, Kratie
3246CHHUM PHANITFood and BeverageDambae - DambaeSvay Kaeut, Kouk Trab, Kandal Stueng, Kandal
3247MY SINOUNOthersDambae - DambaeDambae, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3248SEM CHANNREMOthersDambae - DambaePrey Daeum Thnoeng Ti Muoy, Prey Daeum Thnoeng, Sithor Kandal, Prey Veng
3249SAT CHHUN ANOthersDambae - DambaePongro, Roka Koy, Kang Meas, Kampong Cham
3250VAT SAVOEUNOthersDambae - DambaePonley Chuor, Anhchaeum, Tboung Khmum, Tboung Khmum
3251LYHENGOthersKratieVoat, Kracheh, Kracheh, Kratie
3252I LYKAOthersChhloung - ChhloungChroy Ampil 2, Chambâk, Prek Prasab, Kratie
3253KEAT SOKVONGOthersChhloung - ChhloungChroy Thmor, Chambâk, Prek Prasab, Kratie
3254PRAK CHANDARAOthersChhloung - ChhloungSambour, Sambour, Sambour, Kratie
3255LONG SOKTYOthersChhloung - ChhloungTa Mau Leu, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3256SIM CHANTHYOthersChhloung - ChhloungKampong Kor, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3257ETH KIMCHHUNOthersChhloung - ChhloungKaoh Kandaor, Chhloung, Chhloung, Kratie
3258BONG LUY HAIR CUTOthersKratieOu Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3259ALIZA COFFEEFood and BeverageKratieSandan, Sandan, Sambour, Kratie
3260OEM PENGEANGOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3261CHHAN SIVTHUNGOthersMemot - MemotKbal Damrei, Trapeang Phlong, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3262KEO​​ SAMATHFood and BeverageMemot - MemotSampov Loun, Choam Ta Mau, Memot, Tboung Khmum
3263CHEAB SOPHEAOthersMemot - MemotNang Krapeu, Memot, Memot, Tboung Khmum
3264SREY NETOthersMemot - MemotKbal Damrei, Trapeang Phlong, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3265KOUNG SOTHEAOthersChhloung - ChhloungStoeung Thum, Chambâk, Prek Prasab, Kratie
3266MOEURN CHANTHOEURNOthersMemot - MemotChheu Khloem, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
3267SREN YADYOthersChhloung - ChhloungPrey Kur, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
3268SON SYNARestaurantChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3269KHOEM SAVUTHFood and BeverageMemot - MemotRoung Chakr Skar, Tramung, Memot, Tboung Khmum
3270TOUCH SUOSDEYFood and BeverageKratieTi Pir, Roka Kandal, Kracheh, Kratie
3271LUN PISEYOthersDambae - DambaePhum Ti Pir, Kampong Treas, Krouch Chhmar, Tboung Khmum
3272PHAT PHENGOthersDambae - DambaeSralab, Sralab, Tboung Khmum, Tboung Khmum
3273MAO PISITHOthersDambae - DambaeChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3274SOK HENGOthersKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3275SOPHANMAI KROEUNGKRO OUBOthersKratieTrapeang Pring, Kracheh, Kracheh, Kratie
3276JE LETOthersMemot - MemotKbal Damrei, Trapeang Phlong, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3277KHOEM PHANOthersMemot - MemotSla Phnum, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
3278EL ROMLASFood and BeverageMemot - MemotMemot Thmei, Memot, Memot, Tboung Khmum
3279SORN SEREYRATHOthersChhloung - ChhloungPreaek Prasab Kraom, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
3280CHORN NECHOthersMemot - MemotKdol Phsar, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
3281BUN THEARAOthersMemot - MemotNang Krapeu, Memot, Memot, Tboung Khmum
3282HONG MEAS 007OthersMemot - MemotMemong, Memong, Memot, Tboung Khmum
3283TUON SOCHANFood and BeverageKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3284SOURNG MALISOthersChhloung - ChhloungPreaek Prang, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
3285SREY OUNFood and BeverageKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3286ON THEAOthersDambae - DambaeChey Nikom, Kandaol Chrum, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3287NARA HAIRDRESSINGOthersKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3288SON NATOthersKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3289OEUN BOPHAFood and BeverageKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3290MLOP CHRYMINPHEAPFood and BeverageMemot - MemotKravien Thum, Choam Kravien, Memot, Tboung Khmum
3291POV VORLEAKOthersKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3292CHHORN CHHUNOthersMemot - MemotDoung Ti Muoy, Tramung, Memot, Tboung Khmum
3293NEAT CHANBOUOthersMemot - MemotMemot Phsar, Memot, Memot, Tboung Khmum
3294TOUCH NATOthersMemot - MemotKhpob, Rumchek, Memot, Tboung Khmum
3295TY TY MODERN LAUNDRYOthersKratieDoun Chroam, Kracheh, Kracheh, Kratie
3296KHEN SINENGFood and BeverageKaev Seima - Srae KhtumSrae Preah, Srae Preah, Kaev Seima, Mondul Kiri
3297KHEN THOEUNOthersDambae - DambaeTrapeang Srangae, Kouk Srok, Dambae, Tboung Khmum
3298MI MONHOthersMemot - MemotAndaot, Kandaol Chrum, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3299CHEANG BROS MODERN PHONE SHOPOthersKratieVoat, Kracheh, Kracheh, Kratie
3300DIB LAYOthersMemot - MemotTuek Tum, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3301MOLIKA THE DREAM CAKEFood and BeverageKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3302ROTHANA KAENG KHCHEAYOthersDambae - DambaeChrey Phluk, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3303BORHIT TREY OU FOUFood and BeverageKratieTrapeang Pring, Kracheh, Kracheh, Kratie
3304EASAN COFFEEFood and BeverageKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3305BY CHITOthersMemot - MemotNgiev, Choam, Memot, Tboung Khmum
3306NANG SINANOthersMemot - MemotDoun Roath Ti Pir, Rung, Memot, Tboung Khmum
3307HENG BONAOthersChhloung - ChhloungPreaek Saman, Preaek Saman, Chhloung, Kratie
3308ENG SOPHENOthersMemot - MemotChi Peh, Memot, Memot, Tboung Khmum
3309POY PHEAOthersDambae - DambaeKhcheay, Dambae, Dambae, Tboung Khmum
3310Like CoffeeFood and BeverageKratieTrapeang Pring, Kracheh, Kracheh, Kratie
3311DURUNOthersChhloung - ChhloungHanchey Ti Muoy, Han Chey, Chhloung, Kratie
3312KHOY NARENFood and BeverageKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3313TUNG VENGTHRYOthersChhloung - ChhloungHanchey Ti Buon, Han Chey, Chhloung, Kratie
3314SORN KIMSENGFood and BeverageKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3315TEAK SREY TOMOthersMemot - MemotBos Ta Oem, Choam Ta Mau, Memot, Tboung Khmum
3316SOK THAOthersKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3317HUY SANGHONGGrocery StoreKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3318VOEUN CHANNTHYGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumKronhoung Saen Chey, Kronhoung Saen Chey, Snuol, Kratie
3319SAMNANG CHANRITHYOthersMemot - MemotMemot Thmei, Memot, Memot, Tboung Khmum
3320HIM NANOthersMemot - MemotKhnoang Kra Peu Lech, Tramung, Memot, Tboung Khmum
3321TIN YORNOthersChhloung - ChhloungPou Meas, Ampil Ta Pok, Ou Reang Ov, Tboung Khmum
3322PHAL SREYNICHFood and BeverageKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3323SOEUN SUYTRYOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3324EM SAMONOthersMemot - MemotKngaok, Kokir, Memot, Tboung Khmum
3325NEN SREYTUNHGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumLa Pa Khe, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3326RONG CHANRAKSMEYOthersDambae - DambaeChheu Teal Chrum, Kouk Srok, Dambae, Tboung Khmum
3327PHORN LYNAOthersChhloung - ChhloungKaoh Kandaor, Chhloung, Chhloung, Kratie
3328CHRUN PEANGSORNOthersMemot - MemotMemot Phsar, Memot, Memot, Tboung Khmum
3329OUR RATHAFood and BeverageKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3330LIM CHAKRIYAOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Leu, Chhloung, Chhloung, Kratie
3331LENG SOKLEANGFood and BeverageKratieChangkrang, Changkrang, Chetr Borei, Kratie
3332SOUN KIMSOINOthersChhloung - ChhloungPreaek Prasab Kraom, Prek Prasab, Prek Prasab, Kratie
3333LYMEY RESTAURANTFood and BeverageKratieKracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
3334VSC GARAC CHAMRAEUNOthersKratieOu Ruessei Ti Pir, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3335NONG CHANSEREYOthersKratieTrapeang Pring, Kracheh, Kracheh, Kratie
3336KANG TRYOthersChhloung - ChhloungKaoh Kandaor, Chhloung, Chhloung, Kratie
3337ORY THEARAOthersKratieKasang, Changkrang, Chetr Borei, Kratie
3338YOT SENG HIEKOthersSnuol - SnuolThpong, Snuol, Snuol, Kratie
3339EANG MOLINAOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Leu, Chhloung, Chhloung, Kratie
3340SRUN MENGCHAYOthersMemot - MemotRoung Chakr Skar, Tramung, Memot, Tboung Khmum
3341CHEANG NYOthersKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3342HONG SAOPHORNOthersChhloung - ChhloungKampong Kor, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3343HONG PHANITHOthersDambae - DambaeSuong Lech, Suong, Suong, Tboung Khmum
3344SOTH THARITHOthersChhloung - ChhloungKampong Kor, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3345NGOAY DIEBGrocery StoreKratieDamnak Sasar, Thma Andaeuk, Chetr Borei, Kratie
3346THAN KIMSANFood and BeverageKaev Seima - Srae KhtumChhnaeng, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3347SAIN SOKHOMOthersMemot - MemotCheam'aor, Memot, Memot, Tboung Khmum
3348LAK MIGLAGOthersChhloung - ChhloungChrouy Thma Kraom, Chhloung, Chhloung, Kratie
3349VANNA SIEKLYOthersMemot - MemotKhnoang Kra Peu Kaeut, Tramung, Memot, Tboung Khmum
3350LOEM CHANTREAOthersMemot - MemotMasin Tuek, Memot, Memot, Tboung Khmum
3351CHOEM TIMAGrocery StoreKaev Seima - Srae KhtumKronhoung Saen Chey Khang Cheoung, Kronhoung Saen Chey, Snuol, Kratie
3352HEANG KHLYOthersMemot - MemotTuek Tum, Kampoan, Memot, Tboung Khmum
3353KEO CHHINGCHHINGOthersMemot - MemotMemot Phsar, Memot, Memot, Tboung Khmum
3354CHHEAN SAMBOOthersMemot - MemotMkhaoh, Choam Kravien, Memot, Tboung Khmum
3355CHHEAN SOMBOOthersMemot - MemotMkhaoh, Choam Kravien, Memot, Tboung Khmum
3356SITHA COFFICEFood and BeverageKratieSrae Sdau, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3357SOKUN DYOthersMemot - MemotChan Mul, Chan Mul, Memot, Tboung Khmum
3358HORN VAN NAOthersKaev Seima - Srae KhtumChhnaeng, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3359LAI PHALLAOthersMemot - MemotMemot Phsar, Memot, Memot, Tboung Khmum
3360CHE MEASOthersMemot - MemotPong Tuek, Tonlung, Memot, Tboung Khmum
3361MEY SEANGHENGOthersKaev Seima - Srae KhtumChhnaeng, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3362LIHENG LIHOUROthersKratiePhsar Veaeng, Kracheh, Kracheh, Kratie
3363CHHAM NINOthersDambae - DambaeCheach Cheung, Chong Cheach, Dambae, Tboung Khmum
3364YONG VANNAOthersDambae - DambaeKouk Char, Kouk Srok, Dambae, Tboung Khmum
3365SUM PHEAPOthersDambae - DambaeDoek Por, Kandaol Chrum, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3366MAO SA UMOthersDambae - DambaeAmpuk, Kandaol Chrum, Ponhea Kraek, Tboung Khmum
3367MORN RATHANAFood and BeverageChhloung - ChhloungPralay Triek, Damrei Phong, Chhloung, Kratie
3368PHAOK SAVINGrocery StoreKratieKracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
3369KAO NUBOthersSnuol - SnuolChrab, Pir Thnu, Snuol, Kratie
3370SOT CHANNTHAOthersKaev Seima - Srae KhtumOu am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
3371NAT SREYNUOCHOthersDambae - DambaeTrapeang Pring, Trapeang Pring, Dambae, Tboung Khmum
3372MAO AUNOthersDambae - DambaeTrapeang Pring, Trapeang Pring, Dambae, Tboung Khmum
3373HAM MEAKARAGrocery StoreKratieOu Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
3374SOK NGETOthersChhloung - ChhloungKampong Kor, Kampong Kor, Prek Prasab, Kratie
3375RATT HAKOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanKrang Pnov, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3376CHHEB SAVONOthersOdongk - Khsem KhsantPongro, Mkak, Angk Snuol, Kandal
3377LUN TOCHFood and BeverageSamraong Tong - Saen DeiKrabau, Preah Nipean, Kong Pisei, Kampong Speu
3378KHEAV PHALLYGrocery StoreOdongk - Krang ChekTrapeang Chrov, Prey Krasang, Odongk, Kampong Speu
3379BEN THOEURNFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantRumlech, Tuol Prech, Angk Snuol, Kandal
3380LOK SOVANGrocery StoreThpong - Prambei MumKanthoam, Veal Pon, Thpong, Kampong Speu
3381NHEVNG LAOthersOdongk - Khsem KhsantKor, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3382NHEUNG LAGrocery StoreOdongk - Khsem KhsantKor, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3383KHUT CHANNYOthersKampong SpeuChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3384SANG SORPHEAFood and BeverageThpong - Prambei MumTranh Veaeng, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3385KHOEN PHONGrocery StoreThpong - Prambei MumPrey Veaeng, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3386BRAK SEAKENGFood and BeverageKampong SpeuPong Tuek, Damnak Ampil, Angk Snuol, Kandal
3387EAM SELAGrocery StoreKampong SpeuTang Tonle, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3388SUN HORNOthersKampong SpeuChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3389KHEN SOPHORNAccommodationThpong - Prambei MumAnlong Chrey, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3390BUNSENGGrocery StoreKampong SpeuSambuor, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh
3391LIM SOKKIMOthersOdongk - Khsem KhsantTrapeang Kraloeng, Phnom Touch, Odongk, Kampong Speu
3392NGOURN SIVKHENGGrocery StoreKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3393KHA SOCHEAGrocery StoreThpong - Prambei MumThnal Bambaek, Amleang, Thpong, Kampong Speu
3394THEA CHANTREAOthersSamraong Tong - Saen DeiTrapeang Pou, Veal, Kong Pisei, Kampong Speu
3395MALY 168OthersKampong SpeuChamkar Doung, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3396SUON NHANHGrocery StoreOdongk - Krang ChekTrapeang Chrov, Prey Krasang, Odongk, Kampong Speu
3397HIM HAKOthersOdongk - Khsem KhsantAmpil Tuek, Chan Saen, Odongk, Kampong Speu
3398DEPOT TELA HORNLAKLITAOthersKampong SpeuBorei Kammeakkar, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3399CHEA SAMOEURNOthersSamraong Tong - Saen DeiPheaek, Srang, Kong Pisei, Kampong Speu
3400CHOEURN LEABFood and BeverageThpong - Prambei MumKraviek, Yea Angk, Thpong, Kampong Speu
3401KONG CHANRAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanChonlong Mlu, Prey Rumduol, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3402PET SAMOLFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantRoung Damrei, Phnom Touch, Odongk, Kampong Speu
3403MAO SOVANARITHGrocery StoreKampong SpeuMonourom, Haong Samnam, Aoral, Kampong Speu
3404TANG PISEYGrocery StoreThpong - Prambei MumKouk, Amleang, Thpong, Kampong Speu
3405KHEN SOPHEAOthersThpong - Prambei MumAnlong Chrey, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3406LONG SIDETGrocery StoreKampong SpeuKrang Snuol, Pneay, Samraong Tong, Kampong Speu
3407PHARMACIE SAKSITHOthersKampong SpeuSvay Kravan, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3408LAI SAONANGGrocery StoreThpong - Prambei MumAnlong Chrey, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3409KIMHENG WEDDING EMBELLISHMENTOthersAoral - Sangkae SatobPrum Rolok, Tang Sya, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3410SAKSITH CLINICOthersKampong SpeuTrapeang Kraloeng, Kiri Voan, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3411YOEM SREYOUNGrocery StoreOdongk - Khsem KhsantAngk Khmau, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3412KHEM VICHETOthersAoral - Sangkae SatobKrasang Khpos, Krang Dei Vay, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3413YUN CHANNAOthersKampong SpeuKouk Pnov, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3414KOET SAORANOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPrey Ruessei, Choam Sangkae, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3415HENG SOPHEAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanBay Sra, Tumpoar Meas, Samraong Tong, Kampong Speu
3416SUON NAMGrocery StoreKampong SpeuKeo Mony, Samraong Tong, Samraong Tong, Kampong Speu
3417EK SAREMFood and BeverageSamraong Tong - Saen DeiOu Ta Vam, Srang, Kong Pisei, Kampong Speu
3418CHHUN CHENDAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanOu Lvea, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3419EN RAOthersThpong - Prambei MumThnal Kaeng, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3420OEURN SREYTUMGrocery StoreOdongk - Khsem KhsantKhleang, Trach Tong, Odongk, Kampong Speu
3421EN SOKLIMGrocery StoreThpong - Prambei MumThnal Kaeng, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3422DUM DINAOthersSamraong Tong - Saen DeiTrabaek Tung, Srang, Kong Pisei, Kampong Speu
3423HONG SINAFood and BeverageKampong SpeuRumloung, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3424LANG BUNNANGOthersOdongk - Khsem KhsantAntong Kravien, Mkak, Angk Snuol, Kandal
3425YOU RORNOthersSamraong Tong - Saen DeiPhchoek Chrum, Pechr Muni, Kong Pisei, Kampong Speu
3426PHEAK SARAFashion ShopOdongk - Krang ChekRumduol, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3427PHAN PUTHNARYGrocery StoreThpong - Prambei MumTranh Veaeng, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3428SOEURN SAMAIGrocery StoreKampong SpeuTnaot Chrum, Pneay, Samraong Tong, Kampong Speu
3429POEM PHALLYGrocery StoreOdongk - Khsem KhsantKhleang, Trach Tong, Odongk, Kampong Speu
3430NAM SOKNEANGOthersOdongk - Khsem KhsantTrapeang Skon, Peang Lvea, Odongk, Kampong Speu
3431PENG SAMATHOthersKampong SpeuTa Por, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3432NHEB CHAMROEUNOthersSamraong Tong - Saen DeiRoleang Tuek, Srang, Kong Pisei, Kampong Speu
3433SEUN KANIKAOthersThpong - Prambei MumTranh Veaeng, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3434PHAN THORNOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanDak Por, Krang Dei Vay, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3435THOEUN CHANTHOUGrocery StoreKampong SpeuSambuor, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh
3436CHANTHY MONOROMGrocery StoreKampong SpeuTang Tonle, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3437CHUOB SOKLIEBGrocery StoreKampong SpeuOu Kraom, Pneay, Samraong Tong, Kampong Speu
3438EM SREYMOMGrocery StoreKampong SpeuOu Kraom, Pneay, Samraong Tong, Kampong Speu
3439SOKHAPHEAP KROUSAOthersKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3440Cake​ Jarlin TaiwanOthersSrae Ambel - Srae AmbelTuek Paong, Boeng Preav, Srae Ambel, Koh Kong
3441KIM​​ CHHUNOthersSamraong Tong - Voa SarTuol Prich, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3442PHEN THAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPrey Kampok, Thummoda Ar, Samraong Tong, Kampong Speu
3443CHEY RAGrocery StoreKampong SpeuAnlong Thloeng, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3444SROK VIBOLOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanOu Lvea, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3445EANG TOCHOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanSvay Chrum, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3446CHEY CHANDYFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantAntong Kravien, Mkak, Angk Snuol, Kandal
3447FAME CAFEFood and BeverageKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3448PHANN OUNOthersSamraong Tong - Saen DeiTuol Ta Sokh, Saen Dei, Samraong Tong, Kampong Speu
3449SEM LONGDYFashion ShopOdongk - Krang ChekRumduol, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3450KHUT SOKANGrocery StoreKampong SpeuThnal Bat, Krang Ampil, Samraong Tong, Kampong Speu
3451MOEUNG SOPHALFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanDambouk Rung, Dambouk Rung, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3452MOEUNG SOPHALFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanDamnak Trach, Dambouk Rung, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3453RIN PHANNAFashion ShopOdongk - Khsem KhsantPrey Totueng, Khsem Khsant, Odongk, Kampong Speu
3454លី លី សាឡនOthersSamraong Tong - Saen DeiBoeng Prasrae, Prey Nheat, Kong Pisei, Kampong Speu
3455SEM YEUTOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanMean Serei, Dambouk Rung, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3456TOUCH SREYLEAKGrocery StoreThpong - Prambei MumKrang Ponhea, Veal Pong, Odongk, Kampong Speu
3457MALY 168OthersSamraong Tong - Voa SarChamkar Doung, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3458SON SREYNICHGrocery StoreKampong SpeuKrang Lhong, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3459VY RINOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanKrang Lhong, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3460THORN KANITHAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPrey Kantrong, Thummoda Ar, Samraong Tong, Kampong Speu
3461CHEA PUTHEANYFood and BeverageAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3462CHUOR SOKIEOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPrey Romiet, Prey Rumduol, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3463CHEN MONYNEATHOthersThpong - Prambei MumThmei, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
3464CHUN PISAYOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPreah Khae, Kahaeng, Samraong Tong, Kampong Speu
3465CHHAY SUYFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanTrapaeng Stock Kru, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3466KONG SOPHORSGrocery StoreKampong SpeuChamkar Rodth, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3467KHAN MOEUFood and BeverageOdongk - Krang ChekTrapeang Chrov, Prey Krasang, Odongk, Kampong Speu
3468KHOM TOLAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanOu Mukh Tuek, Prey Rumduol, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3469COFEE CHANTHNALFood and BeverageOdongk - Krang ChekAmpil Ph'aem, Krang Chek, Odongk, Kampong Speu
3470POUCH SREYMEANOthersOdongk - Khsem KhsantBat Doeng, Khsem Khsant, Odongk, Kampong Speu
3471CHHUON CHHORVYGrocery StoreOdongk - Khsem KhsantPong Tuek, Baek Chan, Angk Snuol, Kandal
3472VEN KIMCHANNOthersSamraong Tong - Saen DeiChas, Prey Nheat, Kong Pisei, Kampong Speu
3473CHOMROEURN SOPHEAKOthersSamraong Tong - Voa SarVoa Sar, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3474TOUCH SOPHORSFood and BeverageSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3475ROEURN CHANDYOthersSamraong Tong - Voa SarKrang Ta Saom, Chumpu Proeks, Odongk, Kampong Speu
3476SOEURNG PHARYOthersSamraong Tong - Voa SarTang Ta Lat, Pneay, Samraong Tong, Kampong Speu
3477THEANYOthersSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3478OUK CHANTHAFood and BeverageSamraong Tong - Voa SarSnao Ti Pir, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3479PICH SAVOEUNOthersSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3480PICH SAVOEUNOthersSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3481ROEURN SAMNANGFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantTrapeang Phlong, Damnak Reang, Odongk, Kampong Speu
3482KEO VINHEANOthersSamraong Tong - Voa SarRumloung, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3483SONG CHANTHYOthersSamraong Tong - Voa SarPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3484SAT SARATOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanKrang Chres, Kiri Voan, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3485CHEA PHALFood and BeverageThpong - Prambei MumTa Kaev, Peam, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
3486NHEN LYOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPrey Chres, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3487CHHORNG VUTHYOthersAoral - Sangkae SatobKampeh, Ta Sal, Aoral, Kampong Speu
3488EA CHANTHETFood and BeverageThpong - Prambei MumOu Angkum, Amleang, Thpong, Kampong Speu
3489LAY ENEANGOthersThpong - Prambei MumMonourom, Monourom, Thpong, Kampong Speu
3490CHAN KRISNAFood and BeverageSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3491NOEM PHALLAFood and BeverageSamraong Tong - Saen DeiOu Ta Vam, Srang, Kong Pisei, Kampong Speu
3492NAI SREYTOCHOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanKandal, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3493DUK DAROOthersSamraong Tong - Saen DeiThnal Bat, Pechr Muni, Kong Pisei, Kampong Speu
3494HIM MARYOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPhsar Ta Lat, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3495IENG SAMETGrocery StoreThpong - Prambei MumKomar Meas, Amleang, Thpong, Kampong Speu
3496BO HONGKECHOthersThpong - Prambei MumSrah Thul, Yutth Sameakki, Odongk, Kampong Speu
3497SREY MICH CAFEOthersThpong - Prambei MumChambak Thum, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3498SAY SEAKEANGOthersKampong SpeuAmpeae Phnum, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3499KRY SREYLEAKOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanChamkar Chek, Traeng Trayueng, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3500SUON CHANTHYGrocery StoreKampong SpeuChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3501VEN THAIOthersSamraong Tong - Voa SarKandal, Peang Lvea, Odongk, Kampong Speu
3502CHORT SAMNANGOthersSamraong Tong - Voa SarPrey Phdau, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3503SENG KONGKEAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanTi Muoy, Traeng Trayueng, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3504CHUON VYOthersSamraong Tong - Voa SarKrang Ta Roatn, Pneay, Samraong Tong, Kampong Speu
3505VORN THAVYOthersSamraong Tong - Saen DeiPrey Chrey, Veal, Kong Pisei, Kampong Speu
3506HIENG MALYOthersThpong - Prambei MumRung, Yutth Sameakki, Odongk, Kampong Speu
3507PAN THOLFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantSdok Kraol, Veal Pong, Odongk, Kampong Speu
3508KOM PHEAROMOthersSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3509CHHUON HINGOthersKampong SpeuPrey Kuy, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3510TOL SOPHYOthersKampong SpeuTumnob Sab, Lumhach, Angk Snuol, Kandal
3511EANG LOCHOthersSamraong Tong - Saen DeiKan Damra, Chongruk, Kong Pisei, Kampong Speu
3512CHOEM MALAYOthersThpong - Prambei MumOu Angkum, Amleang, Thpong, Kampong Speu
3513PHALLY PECHFood and BeverageOdongk - Krang ChekTuol Sdau, Krang Chek, Odongk, Kampong Speu
3514SOK LIDAOthersThpong - Prambei MumChampei, Tang Krouch, Samraong Tong, Kampong Speu
3515ROEURN SOKHUMFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantTraeung, Mkak, Angk Snuol, Kandal
3516ROEURN SOKHUMFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantTraeung, Mkak, Angk Snuol, Kandal
3517NY SOKNOEUNOthersSamraong Tong - Voa SarBorei Kammeakkar, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3518CHAT SOKKONGOthersSamraong Tong - Voa SarPrey Phdau, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3519PHORN PHORSOthersKampong SpeuBangkaeuy, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3520CHOEM PHANNAFashion ShopThpong - Prambei MumTrapeang Mtes, Svay Chuk, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
3521NAKRU PHALGrocery StoreAoral - Sangkae SatobTa Sal, Ta Sal, Aoral, Kampong Speu
3522SORN CHANTHUGrocery StoreSamraong Tong - Voa SarPrey Khla, Krang Mkak, Angk Snuol, Kandal
3523ROEURN VONGPHIRUNOthersSamraong Tong - Voa SarThmei, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3524CHAN ROTHDANUTHOthersSamraong Tong - Voa SarThmei, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3525SONG SIEKLIFood and BeverageAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3526LAY LYCHHINGOthersThpong - Prambei MumMonourom, Monourom, Thpong, Kampong Speu
3527PHORN KOEMSANOthersThpong - Prambei MumThmei, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
3528MEETING COFFEEOthersSamraong Tong - Saen DeiTrav, Tuek L'ak, Kong Pisei, Kampong Speu
3529PHORN KHUNNYGrocery StoreThpong - Prambei MumChampear, Monourom, Thpong, Kampong Speu
3530MON SREYNETGrocery StoreOdongk - Khsem KhsantTrapeang Khchau, Trach Tong, Odongk, Kampong Speu
3531EAK SOKLINFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantKakab, Khsem Khsant, Odongk, Kampong Speu
3532EAK SOKLINFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantKakab, Khsem Khsant, Odongk, Kampong Speu
3533RET RYOthersThpong - Prambei MumKouk, Amleang, Thpong, Kampong Speu
3534CHHIENG SREYPOVGrocery StoreKampong SpeuTa Koam, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3535VAN HORNTHAVYOthersSamraong Tong - Voa SarPhsar Chas, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3536TROY LEANGSRYOthersSamraong Tong - Saen DeiSalam, Pou Mreal, Basedth, Kampong Speu
3537DARA CHETRAOthersSamraong Tong - Voa SarSangkruoh Cheat, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3538SANG CHHAYRATOthersThpong - Prambei MumMonourom, Monourom, Thpong, Kampong Speu
3539ROTHA BOPHA COFFEEFood and BeverageKampong SpeuBorei Kammeakkar, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3540EAM SREYLINGrocery StoreKampong SpeuBorei Kammeakkar, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3541HORN SOKLEAPFood and BeverageSamraong Tong - Saen DeiPrey Tumnob, Moha Ruessei, Kong Pisei, Kampong Speu
3542VUTHA SREYMEASOthersAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3543MEL MAOOthersSamraong Tong - Voa SarKrang Ta Saom, Chumpu Proeks, Odongk, Kampong Speu
3544THAEM THAEM TAILOROthersKoh KongPhum Ti Muoy, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3545UK CHANNYFood and BeverageKampong SpeuTras Sala, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3546UK CHANNYOthersKampong SpeuTras Sala, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3547UK CHANNYOthersSamraong Tong - Voa SarTras Sala, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3548SREYRATHFood and BeverageSamraong Tong - Saen DeiKor, Tuek L'ak, Kong Pisei, Kampong Speu
3549CHEA THONAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanSambuor, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3550SUON KIMENGFood and BeverageKampong SpeuSambuor, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3551CHHUM SAMBATHOthersKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3552SAM SINATHOthersKampong SpeuTrapeang Tras, Samraong Tong, Samraong Tong, Kampong Speu
3553សុជាតិ ភូរាក់បោកអ៊ុតOthersKoh KongPhum Ti Muoy, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3554SORY PISALOthersSamraong Tong - Voa SarOu Sambuor, Krang Ampil, Samraong Tong, Kampong Speu
3555CHUON SOTHAVINOthersSamraong Tong - Voa SarVoa Sar, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3556NAFashion ShopKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3557SOK SOPHANFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanTrapeang At Tuek, Kiri Voan, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3558THUON KANNOthersSamraong Tong - Saen DeiTumnob, Saen Dei, Samraong Tong, Kampong Speu
3559SANN SOPHANNAOthersSamraong Tong - Voa SarTrach Chrum, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3560KENG MECHFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantTuol Serei, Tuol Prech, Angk Snuol, Kandal
3561HORN SOKHENG GUEST HOUSEOthersKampong SpeuBorei Kammeakkar, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3562YAN SOKKUNOthersSamraong Tong - Voa SarBorei Kammeakkar, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3563CHHORN SOVATHOthersAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3564PON SEANGMENGOthersSamraong Tong - Voa SarPael Hael, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3565ROTH CHANSOKOthersOdongk - Khsem KhsantSrae Ta Meaeng, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
3566BOEM ETGrocery StoreOdongk - Khsem KhsantTrapeang Kraloung, Khsem Khsant, Odongk, Kampong Speu
3567SEM SOPHEAFood and BeverageThpong - Prambei MumOu Angkum, Amleang, Thpong, Kampong Speu
3568MOEURN SAMPHORSFood and BeverageSamraong Tong - Voa SarSnao Ti Muoy, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3569MOEURN SAMPHORSFood and BeverageSamraong Tong - Voa SarSnao Ti Muoy, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3570CHHEUN CHHIMOthersSamraong Tong - Voa SarSangkae Chrum, Khtum Krang, Samraong Tong, Kampong Speu
3571CHORN SEANGLENGOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanKoun Trom, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3572PARNG SORIYAOthersSamraong Tong - Voa SarTrapeang Srang, Skuh, Samraong Tong, Kampong Speu
3573YEM RAYINOthersKampong SpeuAmpil Ph'aem, Roleang Chak, Samraong Tong, Kampong Speu
3574CHORN CHANNAOthersKampong SpeuPrey Kaoh, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3575Ly Ly Style HairOthersSamraong Tong - Saen DeiKrasang Chi Meae, Veal, Kong Pisei, Kampong Speu
3576LYHOUROthersSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3577PANG SAMITOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanTrapeang Kralanh, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3578PACH SOKNIMOthersSamraong Tong - Saen DeiKamnab, Angk Popel, Kong Pisei, Kampong Speu
3579LUY LEANGCHENGOthersKampong SpeuSvay Kravan, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3580SREU KIMNAIOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPhsar Traeng Trayueng, Traeng Trayueng, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3581KEO PISETHOthersKampong SpeuSvay Kravan, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3582KHUN SOKKHIMFood and BeverageKampong SpeuTrapeang Andoung, Peang Lvea, Odongk, Kampong Speu
3583UON THEANYOthersSamraong Tong - Voa SarBorei Kammeakkar, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3584SENG CHANNETFood and BeverageKampong SpeuTrapeang Andoung, Peang Lvea, Odongk, Kampong Speu
3585KEA KEA CoffeeOthersSamraong Tong - Saen DeiOu Pongro, Srang, Kong Pisei, Kampong Speu
3586CHEA TARAVANFood and BeverageKampong SpeuMukh Khett, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3587LAY LIMGrocery StoreKampong SpeuOu Sambuor, Krang Ampil, Samraong Tong, Kampong Speu
3588NEM THOCHGrocery StoreThpong - Prambei MumPrey Mich, Veal Pon, Thpong, Kampong Speu
3589KONG SREYOUNOthersKampong SpeuPrey Phdau, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3590HENG HENGOthersKampong SpeuChong Bangkoul, Baek Chan, Angk Snuol, Kandal
3591HENG HENGOthersKampong SpeuChong Bangkoul, Baek Chan, Angk Snuol, Kandal
3592MOEUN SOKMONYOthersSamraong Tong - Voa SarPech Sangva, Khtum Krang, Samraong Tong, Kampong Speu
3593PHAT SOKHONFood and BeverageKampong SpeuTrapeang Andoung, Peang Lvea, Odongk, Kampong Speu
3594PHON SAOLYOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanSvay Chrum, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3595CHOEURNG SINOCHGrocery StoreKampong SpeuTa Nong, Krang Ampil, Samraong Tong, Kampong Speu
3596PHAL VANNYOthersKoh KongPhum Ti Muoy, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3597CHHAY THAVINOthersSamraong Tong - Voa SarRoleang Sangkae, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3598MOEURN SOKHAFood and BeverageKampong SpeuBorei Kammeakkar, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3599SAY SOKLIMOthersOdongk - Khsem KhsantKor, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3600SIM POVGrocery StoreThpong - Prambei MumTbaeng Prachoab, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3601SAY KUNTHEAGrocery StoreThpong - Prambei MumTrapeang Kraeunh, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3602PHAT CHANTHAOthersOdongk - Khsem KhsantKor, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3603PTAS NUM CAKE EPOVOthersSamraong Tong - Voa SarKandaol Dom, Kandaol Dom, Chbar Mon, Kampong Speu
3604SIENG CHANDAOthersSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3605NHOEUNG DAFood and BeverageThpong - Prambei MumTranh Veaeng, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3606SAPHON VICHKAOthersKampong SpeuTrapeang Leuk, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3607LAY SOPHALOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPrey Chres, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3608CRYSTAL DENTAL CLINICOthersKampong SpeuMukh Khett, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3609MEN SOCHANOthersSamraong Tong - Voa SarBeng, Pneay, Samraong Tong, Kampong Speu
3610PE THYFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantKor, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3611PHA SAODYOthersThpong - Prambei MumRoleang Thlaeung, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
3612CHAK LINAFood and BeverageSamraong Tong - Saen DeiSvay, Srang, Kong Pisei, Kampong Speu
3613MAN PNFood and BeverageOdongk - Krang ChekThmei Chongruk, Yea Angk, Thpong, Kampong Speu
3614NHOEM SREYLINOthersSamraong Tong - Saen DeiPrey Sbov, Chongruk, Kong Pisei, Kampong Speu
3615KIM CHANDY 777Food and BeverageKampong SpeuSla, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3616KIM CHANDY​ 777OthersKampong SpeuSla, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3617CHIM TINDAFood and BeverageKampong SpeuTrapeang Khyang, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3618CHHENG SARATHOthersOdongk - Khsem KhsantKor, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3619THOEM THEANOthersKoh KongPhum Ti Muoy, Dang Tong, Khemara Phoumin, Koh Kong
3620LODA KOH KONGOthersKoh KongPhum Ti Muoy, Dang Tong, Khemara Phoumin, Koh Kong
3621TENG YORNOthersKampong SpeuTrapeang Andoung, Peang Lvea, Odongk, Kampong Speu
3622SAM SOCHEATHOthersSamraong Tong - Saen DeiBak Kar, Prey Nheat, Kong Pisei, Kampong Speu
3623VANN PHALLAOthersSamraong Tong - Voa SarTang Ta Lat, Pneay, Samraong Tong, Kampong Speu
3624PANN VANNOMOthersSamraong Tong - Saen DeiPhchoek Chrum, Pechr Muni, Kong Pisei, Kampong Speu
3625CHHOEURN DOEURNOthersThpong - Prambei MumKahon, Khtum Krang, Samraong Tong, Kampong Speu
3626SOKLENG ELECTRONICEOthersSamraong Tong - Voa SarPrey Phdau, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3627SREY NYFashion ShopKampong SpeuTrapeang Leuk, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3628KHAI BOPHAGrocery StoreKampong SpeuOu Veaeng, Kahaeng, Samraong Tong, Kampong Speu
3629CHAE LINOthersSamraong Tong - Voa SarTa Preah, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3630CHHUN SREYVYGrocery StoreKampong SpeuTuol Kouk, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3631MAK SIVMEYOthersSamraong Tong - Saen DeiPrey Ta Ouk, Roka Kaoh, Kong Pisei, Kampong Speu
3632EY SOKLINDAGrocery StoreKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3633HORNG PAOOthersThpong - Prambei MumTrapeang Tunloab, Svay Chuk, Sameakki Mean Chey, Kampong Chhnang
3634TEANG PANHARYOthersSamraong Tong - Voa SarTonle Kantil, Samraong Tong, Samraong Tong, Kampong Speu
3635ROMLECH MONOROMRestaurantKampong SpeuPhsar Chas, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3636DUK PHARITHOthersSamraong Tong - Voa SarPrey Phdau, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3637HEM KOSALLFood and BeverageKampong SpeuTuol Kouk, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3638TOEM CHANNYFood and BeverageKampong SpeuSvay Kravan, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3639YIM HENGOthersKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3640LY KIMKHEANGOthersSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3641LONG SAMPHORSFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanTrapeang Kraloeng, Kiri Voan, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3642Trapaing Kraloeng Dry bafailo houseFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanKrang Khvav, Kiri Voan, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3643CHRY SOKOthersOdongk - Khsem KhsantPongro, Mkak, Angk Snuol, Kandal
3644SOEM RATHYFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantAngk Ta Loek, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3645SOK CHINDAOthersSamraong Tong - Saen DeiPrey Sala, Roleang Kreul, Samraong Tong, Kampong Speu
3646SOVANN PANHAREACHOthersSamraong Tong - Voa SarKrang Doung, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3647LONG KEANOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanAmpov, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3648PHAI LYDAFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanTrapeang At Tuek, Kiri Voan, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3649BUOK SAMBATHOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanKiri Reaksmei, Prey Rumduol, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3650MORK RATANAKOthersSamraong Tong - Voa SarKrang Ampil, Skuh, Samraong Tong, Kampong Speu
3651PHENG SOPHAFood and BeverageKampong SpeuTras Sala, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3652Nong Dy Beauty ShopOthersKoh KongPhum Ti Pir, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3653SEANG PHORSFood and BeverageOdongk - Krang ChekTa Ni, Krang Chek, Odongk, Kampong Speu
3654SANG THEARATHFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanKrang Pnov, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3655MALY 168OthersKampong SpeuPrey Samraong, Damnak Ampil, Angk Snuol, Kandal
3656KAMPONG SPEU 168RestaurantKampong SpeuKrang Pol Tep, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3657SLOEK SREYNAKFashion ShopOdongk - Krang ChekKruos, Krang Chek, Odongk, Kampong Speu
3658SOKIMEC KAMPONG SPEUOthersKampong SpeuKrang Pol Tep, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3659LIM LONG MartOthersKampong SpeuRumloung, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3660CHA PHAYORM COFEFood and BeverageKampong SpeuRumloung, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3661KOEM SOKNAFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanTa Lat Chas, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3662THAN SREYKEOOthersAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3663NAOthersKampong SpeuAngk Serei, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3664Angsarey Pamacie ClinicOthersKampong SpeuRumloung, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3665S M SHOPOthersSamraong Tong - Voa SarTrapeang Kong, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3666MUONG SOPHATOthersSamraong Tong - Saen DeiVeal Vong, Saen Dei, Samraong Tong, Kampong Speu
3667THAI PEANICKOthersOdongk - Khsem KhsantBat Doeng, Khsem Khsant, Odongk, Kampong Speu
3668THAI PEANICKOthersOdongk - Khsem KhsantPoung Peay, Phnom Penh Thmei, Saensokh, Phnom Penh
3669UY PHANNAOthersAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3670PHORN CHANTHOLOthersKampong SpeuVoa Sar, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3671SAMRETH KOMPHEAKFood and BeverageKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3672CHOEURNG KYFood and BeverageKampong SpeuTuol Kouk, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3673KIM LAYOthersKampong SpeuPrey Rokar, Chhak Chheu Neang, Angk Snuol, Kandal
3674CHAMROEUN CHANTHARYOthersKampong SpeuChamkar Doung, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3675OUK LEAKHENAOthersKampong SpeuOu Veaeng, Kahaeng, Samraong Tong, Kampong Speu
3676NAEV DYOthersOdongk - Khsem KhsantKiri Thmei, Samraong Leu, Angk Snuol, Kandal
3677SENG PHALLAFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantPrey Kduoch, Phnom Touch, Odongk, Kampong Speu
3678RUN PHEAKOthersOdongk - Khsem KhsantVoat Phnom, Phnom Touch, Odongk, Kampong Speu
3679SEREY YUTHICHHFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantSdok Lpov, Khsem Khsant, Odongk, Kampong Speu
3680SAY SOTHENGOthersKampong SpeuBaek Chan, Baek Chan, Angk Snuol, Kandal
3681SAY SOTHENGOthersKampong SpeuBaek Chan, Baek Chan, Angk Snuol, Kandal
3682DO DO 72RestaurantKampong SpeuSla, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3683DO DO 72Food and BeverageKampong SpeuSla, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3684MEAN POVFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantTrapeang Antong, Chan Saen, Odongk, Kampong Speu
3685SUN PHALLEANGOthersSamraong Tong - Voa SarKrang Ta Roatn, Pneay, Samraong Tong, Kampong Speu
3686HAN LYHENGOthersKoh KongPhum Ti Muoy, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3687MEANLEAP LAUNDRY MORDENOthersKampong SpeuTang Tonle, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3688MEANLEAP LAUNDRY MORDENOthersKampong SpeuTang Tonle, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3689BO CHENFood and BeverageKampong SpeuSambuor, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3690MAN TINGOthersSamraong Tong - Voa SarSangkruoh Cheat, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3691NADA CAFEOthersKoh KongPhum Ti Pir, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3692KAN SINAOthersSamraong Tong - Voa SarSangkruoh Cheat, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3693ប៊ុន ថេងOthersKampong SpeuMukh Khett, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3694BUN THENGOthersKampong SpeuMukh Khett, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3695COFFE LAYPRINCEOthersSamraong Tong - Voa SarChambak, Voa Sar, Samraong Tong, Kampong Speu
3696SREYMOM SELL CLOTHSOthersKoh KongPhum Ti Muoy, Dang Tong, Khemara Phoumin, Koh Kong
3697SOPHY989OthersKoh KongPhum Ti Pir, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3698SUM SERYBANDOLGrocery StoreKampong SpeuBorei Kammeakkar, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3699SORN KAKRONEYGrocery StoreKampong SpeuRunloung Prakhleah, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3700UK SAVUNTYOthersKoh KongPhum Ti Buon, Dang Tong, Khemara Phoumin, Koh Kong
3701PHON TOUCHFood and BeverageSamraong Tong - Voa SarTonle Kantil, Samraong Tong, Samraong Tong, Kampong Speu
3702CHHUN SEREYRATHOthersSamraong Tong - Voa SarTrach Chrum, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3703KUNTHEA LAUNDERINGOthersKampong SpeuChong Bangkoul, Baek Chan, Angk Snuol, Kandal
3704CHHUNLEANG HENG HENGOthersKampong SpeuTrapeang Veaeng, Chhak Chheu Neang, Angk Snuol, Kandal
3705CHHUN LEANG HENG HENGOthersKampong SpeuTrapeang Veaeng, Chhak Chheu Neang, Angk Snuol, Kandal
3706UN CHAMNANOthersKoh KongPhum Ti Muoy, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3707NOI CAFEFood and BeverageKampong SpeuTuol Roka Bei, Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
3708NOI CAFFOthersKampong SpeuTuol Roka Bei, Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
3709PISEY HENG HENGOthersKampong SpeuTrapeang Veaeng, Chhak Chheu Neang, Angk Snuol, Kandal
3710TEVEA HENGHENGOthersSamraong Tong - Voa SarTrapeang Ampil, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3711PUNLEE THMEYOthersSamraong Tong - Voa SarTrapeang Ampil, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3712HEL SREYSROSFood and BeverageKampong SpeuPrey Phdau, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3713KEO CHANRITHFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantPou, Damnak Reang, Odongk, Kampong Speu
3714SANN POVFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantSrae Ta Meaeng, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
3715PHAT SOKNGIMGrocery StoreOdongk - Krang ChekThmei Chongruk, Yea Angk, Thpong, Kampong Speu
3716SORM VORNOthersSamraong Tong - Saen DeiPongro, Srang, Kong Pisei, Kampong Speu
3717VATANAK KAMPONG SPEUOthersKampong SpeuRumloung, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3718NAOthersKampong SpeuRumloung, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3719KUNTHEA SALONOthersKampong SpeuSambuor, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh
3720HUOT CHANTREAFood and BeverageAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3721YOAN SOKHEAFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantKrang Leav, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3722SOK CHENDAFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantAngk Ta Loek, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3723SOM CHANTHAFood and BeverageKampong SpeuTras Sala, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3724SVAY VANNAKFood and BeverageSamraong Tong - Voa SarSnao Ti Muoy, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3725MEAS BUNTHEAFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantLvea, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
3726MEAS BUNTHEAFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantLvea, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
3727RINOthersKoh KongPhum Ti Buon, Dang Tong, Khemara Phoumin, Koh Kong
3728SIVHENG COFFEEFood and BeverageOdongk - Krang ChekTa Ni, Krang Chek, Odongk, Kampong Speu
3729CHHOEURK SAVEITFood and BeverageThpong - Prambei MumKoul, Monourom, Thpong, Kampong Speu
3730UDOM MONYOthersKampong SpeuThmei, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh
3731MAI YIMGrocery StoreOdongk - Khsem KhsantTrapeang Angkrong, Trach Tong, Odongk, Kampong Speu
3732LAY TOUCHFood and BeverageSrae Ambel - Srae AmbelTrapeang, Srae Ambel, Srae Ambel, Koh Kong
3733moon coffeeOthersKampong SpeuSambuor, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh
3734AK SRUYOthersKampong SpeuPrakar, Prey Sa, Dangkao, Phnom Penh
3735SOM CHANTHENOthersKampong SpeuTras Sala, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3736MIEACH PHIEARENOthersKampong SpeuDei La, Thummoda Ar, Samraong Tong, Kampong Speu
3737HATTAGE CAFEFood and BeverageOdongk - Krang ChekKrang Chongruk, Krang Chek, Odongk, Kampong Speu
3738SREYMOCH COFFEEOthersSamraong Tong - Saen DeiBorei Kammeakkar, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3739NEAM KEOOthersKoh KongPhum Ti Muoy, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3740THAI LONG 3OthersKampong SpeuSambuor, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh
3741SOK KHEMOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanKomar Pet, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3742TITH VANNAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanTuol Thmei, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3743TITH VANNAFood and BeveragePhnum Sruoch - Kiri VoanTuol Thmei, Moha Sang, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3744TOUCH SREYPHAKOthersKoh KongPhum Ti Pir, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3745KUNTHEA SALE BERVERAGEFood and BeverageSamraong Tong - Saen DeiTuol Ta Sokh, Saen Dei, Samraong Tong, Kampong Speu
3746SREN CHHUN YFood and BeverageSamraong Tong - Saen DeiSrang, Srang, Kong Pisei, Kampong Speu
3747HAK CHANNIYAOthersThpong - Prambei MumKandak, Prey Krasang, Odongk, Kampong Speu
3748RAKSA BORKUTHOthersKampong SpeuSambuor, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh
3749NEANG SOCHEATOthersSamraong Tong - Saen DeiTrav, Tuek L'ak, Kong Pisei, Kampong Speu
3750J&T EXPRESSOthersKoh KongPhum Ti Pir, Smach Mean Chey, Khemara Phoumin, Koh Kong
3751CHHORNFood and BeverageSamraong Tong - Saen DeiPael Hael, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3752CHUON KIMSANFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantPrey Ta Trou, Phnom Touch, Odongk, Kampong Speu
3753NEN SAMNANGOthersThpong - Prambei MumKandak, Prey Krasang, Odongk, Kampong Speu
3754SEAM CHAKRIYAOthersThpong - Prambei MumBorei Kammeakkar, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3755SOPHALOthersSamraong Tong - Voa SarBaek Chan, Baek Chan, Angk Snuol, Kandal
3756MOEUK CHANTHOEUNFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantSrae Ta Meaeng, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
3757SOK KIMFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantDamnak Trach, Khsem Khsant, Odongk, Kampong Speu
3758SY SREYOUNFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantTuol, Veal Pong, Odongk, Kampong Speu
3759HENG SILAOthersAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3760NHE CHHENOthersAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3761VANN RAKSMEYOthersThpong - Prambei MumPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3762VANNA BABY SHOPOthersKampong SpeuPrakar, Prey Sa, Dangkao, Phnom Penh
3763R.T.S BARBEROthersKampong SpeuMol, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh
3764MIECH KAKNIKAOthersThpong - Prambei MumPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3765YOEURN SENGFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantSdok Lpov, Khsem Khsant, Odongk, Kampong Speu
3766SWEET​​ HOME COFFEEOthersSamraong Tong - Saen DeiVeal Vong, Saen Dei, Samraong Tong, Kampong Speu
3767CHEA GECHLYOthersKampong SpeuPrey Sloek, Chbar Mon, Chbar Mon, Kampong Speu
3768SOK RADINEGrocery StoreKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3769SOK SOPHEAKOthersKoh KongPhum Ti Buon, Dang Tong, Khemara Phoumin, Koh Kong
3770IM CHYCHYOthersAoral - Sangkae SatobKouk, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3771CHIM MUNYREAMFashion ShopOdongk - Khsem KhsantTrapeang Veaeng Ti Pir, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
3772SOY KHEMFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantSrae Kandaol, Mkak, Angk Snuol, Kandal
3773SOY KHEMFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantSrae Kandaol, Mkak, Angk Snuol, Kandal
3774PHUON PHALLAGrocery StoreOdongk - Khsem KhsantLvea, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
3775HANG SREYAUNOthersThpong - Prambei MumThnal, Monourom, Thpong, Kampong Speu
3776TANG SOULORNGGrocery StoreKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3777CHUN SOKHHYOthersThpong - Prambei MumTa Ni, Krang Chek, Odongk, Kampong Speu
3778PHAL SENYFashion ShopKampong SpeuTrapeang Leuk, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3779NHEN LAOthersPhnum Sruoch - Kiri VoanPrey Chres, Ou, Phnum Sruoch, Kampong Speu
3780MH Sticker FilmOthersKampong SpeuBoeng Thum Ti Muoy, Boeng Thum, Kamboul, Phnom Penh
3781MAO CHANTHIGrocery StoreThpong - Prambei MumChambak Sar, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
3782SOPHEB SOKNGIM TAILORINGOthersKampong SpeuPrey Beng, Skuh, Samraong Tong, Kampong Speu
3783SOK CHANDYOthersKampong SpeuKrang Pol Tep, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3784NOV MONOOthersAoral - Sangkae SatobPhsar Kantuot, Sangkae Satob, Aoral, Kampong Speu
3785PHANN VEASNAOthersKampong SpeuPeanicheakkam, Rokar Thum, Chbar Mon, Kampong Speu
3786UN PHALLINFood and BeverageKampong SpeuRunloung Prakhleah, Sopoar Tep, Chbar Mon, Kampong Speu
3787MLOB LEAB ANLONG CHREY RESTAURANTRestaurantThpong - Prambei MumAnlong Chrey, Prambei Mum, Thpong, Kampong Speu
3788KHOEM SOKKEANGFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantSrae Ta Meaeng, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
3789SIV KOEMHIENGOthersThpong - Prambei MumThnal, Monourom, Thpong, Kampong Speu
3790CHUMNOR COFFEEOthersSamraong Tong - Saen DeiSnuol, Snam Krapeu, Kong Pisei, Kampong Speu
3791CAFE HARMONYFood and BeverageKampong SpeuChaom Chau 1, Chaom Chau 1, Pur SenChey, Phnom Penh
3792CHEANG TOLAOthersKampong SpeuMean Chey, Stueng Mean chey 1, Mean Chey, Phnom Penh
3793TARZAN RESTAURANTFood and BeverageKampong SpeuTuol Kouk, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
3794CHREY HO PNOV CAFE'Food and BeverageSamraong Tong - Saen DeiPrey Totueng Khang Lech, Veal, Kong Pisei, Kampong Speu
3795KIN BUNTHAFood and BeverageOdongk - Krang ChekKrang Chongruk, Krang Chek, Odongk, Kampong Speu
3796KOEM SOPHEAPOthersKampong SpeuTrakiet, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
3797MANOU SOUP&BBQOthersKampong SpeuSambuor, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh
3798MEAS CHANRATANAFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantLvea, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
3799MEAS CHANRATANAFood and BeverageOdongk - Khsem KhsantLvea, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
3800CHEA SARORNFood and BeverageK